Show simple item record

dc.contributor.authorVitale, Alessandro
dc.date.accessioned2017-04-04T11:57:30Z
dc.date.available2017-04-04T11:57:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21194
dc.description.abstractThe European spatial development policy discourse has recently taken a “territorial” character, especially after the migrant crisis. Even if the terminology regarding this policy field remains ambiguous, territory, or territoriality, has become de facto an increasingly prevalent notion in the discourse on the organization of “European” (i.e. EU’s) space. In fact, the notion of territoriality and the prevalent “territorial” discourse produced an evident eclipse of the widespread notion of “European space” that had been developed in the early 1990s. Basically, the spatial predominant conception of the EU contributes to an emergence of a sharpened territorial building of the European space. The idea of both territorial cohesion and territorial continuity provides re­levant insights into the notion of territoriality in the “European discourse” and consequently clearly shows how are accepted the tools of hard bordering (as policies and practices) and the sharp inside/outside dichotomy, typical of a “Westphalian memory” and of an use of territory as support for a unified political unit. Due to this pragmatic notion of territoriality, the idea of the EU as a “non-Westphalian new empire”, characterized by softening of borders and sharing of political power across multiple and multilevel politics, became at least unrealistic. On the contrary, Europe has always been distinguished by its openness to the rest of the world. It has never been a clearly demarcated continent or a fixed bordered entity and it has always been characterized by shifting spatialities of politics. The Middle Ages in Europe were characterized by overlapping, divided authority structures and often contentious jurisdictions, without territorial containments and a clear notion of the border. The comprehension of the transnational dimension opens new avenues of research and offers new modes of understanding.en_GB
dc.description.abstractDyskurs nad polityką zagospodarowania przestrzennego w Unii Europejskiej nabrał ostatnio charakteru „terytorialnego”, zwłaszcza po kryzysie migracyjnym. Mimo, iż terminologia dotycząca tej dziedziny polityki bywa niejednoznaczna, to pojęcia terytorium oraz terytorialności są de facto coraz bardziej powszechne w dyskursie nad organizacją przestrzeni europejskiej (czyli UE). W rzeczywistości pojęcie terytorialności wyraźnie przyćmiło powszechne pojęcie „przestrzeni europejskiej”, które zostało opracowane na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Zasadniczo dominująca koncepcja przestrzenna UE przyczynia się do zaostrzenia budowy terytorialnej przestrzeni europejskiej. Zarówno idea spójności terytorialnej, jak i ciągłości terytorialnej zapewnia odpowiedni wgląd w pojęcie terytorialności w ramach „dyskursu europejskiego”, a co za tym idzie wyraźnie pokazuje stopień akceptacji narzędzi rozgraniczających (w ramach polityki i praktyki), a także ostrą dychotomię wewnętrzną/zewnętrzną oraz wykorzystanie terytorium jako elementu wsparcia dla zunifikowanej jednostki politycznej. W związku z tym pragmatycznym pojęciem terytorialności, wizja Unii Europejskiej jako „nowego imperium”, charakteryzującego się zmiękczeniem granic i podziałem władzy politycznej pomiędzy wieloma wielopoziomowymi politykami, stała się co najmniej nierealna. Z drugiej strony Europa zawsze wyróżniała się otwartością na pozostałą część świata. Nigdy też nie była wyraźnie odgraniczonym kontynentem lub wydzieloną stałą granicą całością i zawsze charakteryzowała się przesunięciami przestrzeni politycznych. Średniowiecze w Europie charakteryzowało się nachodzeniem na siebie podzielonych struktur władzy i często kontrowersyjnych jurysdykcji, bez obudowy terytorialnej i jasnego pojęcia granicy. Dostrzeżenie wymiaru ponadnarodowego otwiera nowe możliwości badawcze i oferuje nowe sposoby pojmowania problemu.pl_PL
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica; 26
dc.subjectBordersen_GB
dc.subjectEUen_GB
dc.subjectterritorialityen_GB
dc.subjectterritorial cohesionen_GB
dc.subjectMiddle Agesen_GB
dc.subjectGranicepl_PL
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectspójność terytorialnapl_PL
dc.subjectśredniowieczepl_PL
dc.titleMyths of territory and external borders in the EU’s contemporary idea and Europe in the Middle Agesen_GB
dc.title.alternativeMity terytorium i granic zewnętrznych w Unii Europejskiej i średniowiecznej Europiepl_PL
dc.typeArticleen_GB
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016en_GB
dc.page.number[63]-80
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Milan, Department of International Studies, Italy
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAlbrecht H., 2002, Fortress Europe? – Controlling Illegal Immigration, „European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice”, 10 (1), s. 1–22.pl_PL
dc.referencesAnderson J., 1996, The Shifting Stage of Politics: New Medieval and Post-modern Territorialities?, „Environmental Planning”, 14 (2), s. 133–153.pl_PL
dc.referencesAnderson J., 2007, Singular Europe: an Empire once again?, [w:] Armstrong W., Anderson J. (red.), Geopolitics of the European Union Enlargement: the Fortress Empire, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesAxtmann R., 2003, State Formation and Supranationalism in Europe. The Case of the Holy Roman Empire of the German Nation, [w:] Berezin M., Schain M., Europe Without Borders. Remapping Territory, Citizenship, and Identity in a Transnational Age, The Johns Hopkins University Press, Baltimore London.pl_PL
dc.referencesBadie B., 1995, La fin des territoires. Essai sur e désordre international et sur l‘utilité sociale du respect, Fayard, Paris.pl_PL
dc.referencesBoedeltje F., Van Houtum H., 2008, The abduction of Europe: a plea for less Unionism and more Europe, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, 99 (3), s. 361–365.pl_PL
dc.referencesBöröcz J., 2001, Introduction: Empire and Coloniality in the ‘Eastern Enlargement’ of the European Union, [w:] Böröcz J., Kovacs M. (red.), Empire’s New Clothes. Unveiling EU Enlargement, e-book: Central European Review online.pl_PL
dc.referencesBurgess P.J., 2009, The New Nomos for Europe, „Geopolitics”, 14(1) (July), s. 135–160.pl_PL
dc.referencesDimitrova B., 2010, Remaking Europe’s Borders through the European Neighbourhood Policy, Center for European Policy Studies, CEPS Working Document No. 327 (www.ceps.eu).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, 2003, March 11, Wider Europe – Neighbourhood: a new Framework for Relations with our Southern and Eastern Neighbours, Communication from the Commission to the Council and the Parliament – Brussels.pl_PL
dc.referencesFitzgerald R., Michie R., 1997, The Evolution of the Structural Funds, [w:] Bachtler J., Turok I., The Coherence of EU Regional Policy. Contrasting Perspectives on the Structural Funds, Jessica Kingsley Publishers, London.pl_PL
dc.referencesGeddes A., 2001, International migration and state sovereignty in an integrating Europe, „International Migration”, 39 (6), s. 21–42.pl_PL
dc.referencesHarvey C., 2000, Dissident voices: refuges, human rights and asylum in Europe, „Social and Legal Studies”, 9 (3), s. 367–396.pl_PL
dc.referencesHirst P., 2001, War and Power in the 21st Century, Blackwell Publishers, Malden MA.pl_PL
dc.referencesIslam S., 1994, Fortress Europe, „Index on Censorship”, 23 (3), s. 37–43.pl_PL
dc.referencesJenks E., 1919, Law and Politics in the Middle Ages, Murray, London.pl_PL
dc.referencesJohnson J., Percy W., 1970, The Age of Recovery: The Fifteenth Century, Cornell Uni-versity Press, Ithaca.pl_PL
dc.referencesLeitner H., 1995, International migration and the politics of admission and exclusion in postwar Europe, „Political Geography”, 14 (3), s. 259–278.pl_PL
dc.referencesLieven D., 2001, Empire. The Russian Empire and its Rivals, Yale University Press, New Haven CT.pl_PL
dc.referencesMaitland F., 1908, The Constitutional History of England, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska P., 2011, Europejska Polityka Sąsiedztwa. Unia Europejska i jej sąsiedzi – wzajemne relacje i wyzwania, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMostov J., 2008, Soft Borders. Rethinking Sovereignty and Democracy, Palgrave Mac-millan, New York.pl_PL
dc.referencesNewman D., 2006, The Resilience of Territorial Conflict in an Era of Globalization, [w:] Kahler M., Walter B. (red.), Territoriality and Conflict in an Era of Globalization, Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesOakley F., 1993, The Medieval Experience, Toronto University Press, Toronto.pl_PL
dc.referencesO’Dowd L., 2002, The Changing Significance of European Borders, „Regional and Federal Studies”, 12 (4), s. 13–36.pl_PL
dc.referencesPasserini L., 2002, From the Ironies of Identity to the Identities of Irony, [w:]: Pagden A. (red.), The Idea of Europe: from Antiquity to the European Union, Cambridge UP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesPichierri A., 1997, Città stato. Economia e politica del modello anseatico, Marsilio, Venice.pl_PL
dc.referencesPreuss U.K., 1998, Citizenship in the European Union, [w:]: Archibugi D., Held D., Köhler M. (red.), Re-imagining the Political Community, Stanford University Press, Stanford CA.pl_PL
dc.referencesReut O., 2000, Republic of Karelia: A Double Asimmetry or North-Eastern Dimensionalism, Copenhagen, COPRI Working Paper 13, Peace Research Institute, Copenhagen.pl_PL
dc.referencesRuggie J.G., 1993, Territoriality and Beyond. Problematizing Modernity in International Relations, „International Organization”, 47 (1) (Winter), s. 139–174.pl_PL
dc.referencesSack R.D., 1986, Human Territoriality. Its Theory and History, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesSchmitter Ph.C., 2000, How to Democratize European Union ... and Why Bother?, Roman and Littlefield, New York.pl_PL
dc.referencesSpruyt H., 1994, The Sovereign State and Its Competitors, Princeton University Press, Princeton NJ.pl_PL
dc.referencesStrayer J.R., 1970, On the Medieval Origins of the Modem State, Princeton University Press, Princeton NJ.pl_PL
dc.referencesStrayer J.R., Munro D.C., 1959, The Middle Ages, Appleton-Century-Crofts, New York.pl_PL
dc.referencesTilly C., 1975, Reflections on the History of European State-making, [w:] Tilly C. (red.), The Formation of National States in Western Europe, Princeton University Press, Princeton NJ.pl_PL
dc.referencesTreaty Establishing a Consitution for Europe, 2005, Office for Official Publications of the European Commission, Luxembourg.pl_PL
dc.referencesVan Caenegem R.C., 1995, An Historical Introduction to Western Constitutional Law, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesVan Houtum, H., Pijpers R., 2007, The European Union as a Gated Community: The Two-faced Border and Immigration Regime of the EU, „Antipode”, 39 (2), s. 291–309.pl_PL
dc.referencesVitale A., 2011, The Contemporary EU’s Notion of Territoriality and External Borders, „European Spatial Research and Policy”, 18 (2), s. 17–27.pl_PL
dc.referencesWallace W., 1999, The Sharing of Sovereignty: the European Paradox, „Political Studies”, 48.pl_PL
dc.referencesZielonka J., 2006, Europe as Empire: the Nature of the Enlarged European Union, Oxford University Press, New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmailalessandro.vitale@unimi.it
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.26.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record