Show simple item record

dc.contributor.authorPłomiński, Arkadiusz
dc.date.accessioned2017-04-04T10:03:54Z
dc.date.available2017-04-04T10:03:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1643-0700
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21155
dc.description.abstractThe end of hostilities in 1945, despite the difficult political and economic situation of the country brought impetuous revival of sports life on Polish territories. In Szadek it was as soon as in the first year after the end of World War II that two sports clubs were set up: Militia Sports Club and Sports Club “Future”. Both operated for less than a year. Another club, established in 1949, was the Rural Sports Team. Its initiators were Tadeusz Domagalski and Antoni Pawłowski (former members of Sports Club “Future”). The newly formed club from its very beginning was strongly associated with rural sports movement. In 1965 (after 16 years of activity) the Rural Sports Team changed its name to the Rural Sports Club “Victoria”. From among numerous sports section (such as football, volleyball, weightlifting, table tennis and chess) run by “Victoria”, the only one that existed continuously until 1989 was the football section.en_GB
dc.description.abstractZakończenie działań wojennych w 1945 r., pomimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej kraju, przyniosło żywiołowe odradzanie się życia sportowego na ziemiach polskich. W Szadku już w pierwszym roku po zakończeniu II wojny światowej powstały dwa kluby sportowe: Milicyjny Klub Sportowy i Klub Sportowy „Przyszłość”. Działalność obu organizacji sportowych trwała niespełna rok. Kolejnym klubem, powstałym w 1949 r., był Ludowy Zespół Sportowy. Inicjatorzy jego powstania to: Tadeusz Domagalski i Antoni Pawłowski (byli członkowie Klubu Sportowego „Przyszłość”). Nowo powstały klub od początku swojego istnienia był silnie związany z ludowym ruchem sportowym. W 1965 r. (po 16 latach działalności) Ludowy Zespół Sportowy zmienił nazwę na Ludowy Klub Sportowy „Victoria”. Spośród licznych sekcji sportowych (m.in.: piłki nożnej, piłki siatkowej, podnoszenia ciężarów, tenisa stołowego, szachowej) prowadzonych przez „Victorię”, jedyną, która istniała nieprzerwanie do 1989 r., była sekcja piłki nożnej.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja przygotowana przy współpracy Ośrodka Badawczego Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Szadkowski;16
dc.subjectsporten_GB
dc.subjectRural Sports Club “Future”en_GB
dc.subjectSzadeken_GB
dc.subjectsportpl_PL
dc.subjectLudowy Klub Sportowy ,,Victoria”pl_PL
dc.subjectSzadekpl_PL
dc.titleSport w Szadku w latach 1945–1989pl_PL
dc.title.alternativeSport in Szadek in the years 1945–1989en_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[363]-373
dc.contributor.authorAffiliationAkademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii
dc.identifier.eissn2449-8351
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu.pl_PL
dc.referencesUrząd Wojewódzki w Sieradzu z lat 1975–1998.pl_PL
dc.referencesWojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Sieradzu.pl_PL
dc.referencesKronika Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sieradzu z lat 1964–1975.pl_PL
dc.referencesKronika Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sieradzu z lat 1975–1989.pl_PL
dc.referencesFormularz SR-1, Sprawozdanie LZS Szadek za 1962 r.pl_PL
dc.referencesFormularz SR-1, Sprawozdanie LZS Szadek za 1963 r.pl_PL
dc.referencesFormularz SR-1, Sprawozdanie LZS Szadek za 1964 r.pl_PL
dc.referencesMateriały informacyjne na Nadzwyczajny Walny Zjazd WFS w Sieradzu odbyty w dniu 6 czerwca 1991 r.pl_PL
dc.referencesProtokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego LZS Szadek odbytego 15 grudnia 1957 r.pl_PL
dc.referencesProtokół z zebrania sprawozdawczo-wyborczego LZS Szadek odbytego 25 października 1959 r.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie jednostkowe LKS „Victorii” Szadek za 1976 r.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie jednostkowe z działalności LZS Szadek wg stanu na 31.12.1965 r.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie statystyczne z działalności Ludowego Zespołu Sportowego Szadek za okres od 1.01. do 31.12.1961 r.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady LZS Szadek odbytego 12 września 1965 r.pl_PL
dc.referencesStatut Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” Szadek z 1966 r.pl_PL
dc.referencesTekst przemówienia z okazji 15-lecia LZS Szadek.pl_PL
dc.referencesWyciąg z protokołu zebrania sprawozdawczo-wyborczego Ludowego Zespołu Sportowego w Szadku odbytego 14 października 1966 r.pl_PL
dc.referencesZałącznik do Tab. nr 1. Wykaz dotacji finansowych przekazanych przez WFS w Sieradzu dla klubów w okresie od 1.01.1985 do 31.10.1985 r.pl_PL
dc.references„Głos Robotniczy” 1976–1979.pl_PL
dc.references„Nad Wartą” 1980–1989.pl_PL
dc.referencesBakota D., Sport w województwie częstochowskim w latach 1975–1998, Częstochowa 2013.pl_PL
dc.referencesGaj J., Hądzelek K., Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesGaj J., Wychowanie fizyczne i sport w Polsce Ludowej, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesKsięga Sportu Polskiego, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesLipoński W., Historia Sportu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMała encyklopedia sportu A–K, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesMała Encyklopedia Sportu L–Ż, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesMałolepszy E., Bakota D., Drozdek-Małolepsza T., Płomiński A., Z dziejów sportu i turystyki w działalności Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w latach 1975–2015, Częstochowa 2016.pl_PL
dc.referencesMazur M., Ludowe Zespoły Sportowe w regionie łódzkim w latach 1946–2006, Radomsko 2006.pl_PL
dc.referencesNowakowski A., Zarządzanie kulturą fizyczną w Polsce w latach 1944–2001. Studium historyczno-porównawcze, Rzeszów 2005.pl_PL
dc.referencesOlejnik T., Ochotnicza Straż Pożarna w Szadku 1896–1996. Zarys monograficzny, Sieradz 1996.pl_PL
dc.referencesPłomiński A., Działalność Wojewódzkiej Federacji Sportu w Sieradzu w latach 1976–1991, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2012, t. XI, s. 67–79.pl_PL
dc.referencesPłomiński A., Sport w województwie sieradzkim w latach 1975–1998, Częstochowa 2015.pl_PL
dc.referencesStulczewski J., Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szadku, „Biuletyn Szadkowski” 2010, t. 10, s. 189–198.pl_PL
dc.referencesSzubert R., Kultura fizyczna w przemianach wsi polskiej w latach 1944–1956, Wrocław 2010.pl_PL
dc.referencesZarys historii sportu w Polsce 1867–1997, red. J. Gaj, B. Woltmann, Gorzów Wlkp. 1999.pl_PL
dc.contributor.authorEmaila.plominski@wp.pl
dc.identifier.doi10.18778/1643-0700.16.19


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record