Show simple item record

dc.contributor.authorMaciejczyk-Bujnowicz, Iwona
dc.date.accessioned2017-03-10T12:54:43Z
dc.date.available2017-03-10T12:54:43Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20828
dc.description.abstractCelem opracowania jest próba ocenienia zmian, jeśli chodzi o międzynarodową pozycję inwestycyjną netto45w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2014 w kontekście przestrzegania zaleceń w ramach ogłoszonej procedury zakłóceń makroekonomicznych. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji teoretycznych, będących punktem wyjścia dalszych rozważań. W tym celu przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz dane statystyczne dotyczące międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów w latach 2006–2014. Na tej podstawie spróbowano ocenić współczesne tendencje dotyczące salda netto MPI w UE. W krajach UE występują znaczące różnice w przepływach kapitału mierzonego międzynarodową pozycją netto. Wybuch kryzysu w 2008 r. wywołał zmiany w tendencji w kształtowaniu się struktury kapitału w MPI. W okresie 2006–2014 następuje wzrost absolutnych wartości aktywów oraz pasywów MPI. W większości krajów UE pogłębia się ujemne saldo przepływów finansowych międzynarodowej pozycji inwestycyjnej względem PKB badanych krajów.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of the study is to evaluate changes in the net international investment position in the European Union in the years 2006–2014 in the context of compliance within the framework of the announced process of macroeconomic disturbances. It was reviewed of the most important theoretical concepts. The goal of the article is a critical analysis of the literature of the subject and analysis of statistical data regarding the international investment position of countries for the period 2006–2014. On this basis, it was made an attempt to assess the current movement behavior of the MPI net balance in the EU. In the EU there are significant differences in capital flows measured by the net international position. The outbreak of the crisis in 2008 caused changes in trend in the development of the capital structure in MPI. During 2006–2014 increased the absolute value of the assets and liabilities of MPI. In most EU countries deepens the negative balance of financial flows of international investment position to GDP of the countries.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;16
dc.subjectmiędzynarodowa pozycja inwestycyjna netto MPIpl_PL
dc.subjectnet international investment position NIIPpl_PL
dc.subjectprzepływy kapitałupl_PL
dc.subjectcapital flowspl_PL
dc.titleMiędzynarodowa pozycja inwestycyjna netto krajów Unii Europejskiej w latach 2006–2014pl_PL
dc.title.alternativeNet international investmnet position of the countries of European Union in the years 2006–2014pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number299-312pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Finansów i Inwestycji Międzynarodowychpl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAizenman J., Pinto B., Radziwill A. (2007), Sources for Financing Domestic Capital – is Foreign Saving a Viable Option for Developing Countries?, „Journal of International Monetary and Finance”, Vol. 26, No. 5.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. (1998), The Capital Myth: The Difference between Trade in Widgets and Dollars, „Foreign Affairs”, Vol. 7, No. 3.pl_PL
dc.referencesBorensztein E., De Gregorio J., Lee J.-W. (1998), How Does Foreign Direct Investment Affect Economic Growth?, „Journal of International Economics”, Vol. 45.pl_PL
dc.referencesBurnside C., Dollar D. (2000), Aid, Policies and Growth, „The American Economic Review”, Vol. 90, No. 4.pl_PL
dc.referencesCardarelli R., Elekdag S., Kose M.A. (2009), Capital Flows: Macroeconomic Implications and Policy Responses, IMF Working Paper, WP/09/40.pl_PL
dc.referencesCatao A.V., Milesi-Ferretti G.M. (2013), External Liabilities and Crises, IMF Working Paper No. 13/113.pl_PL
dc.referencesFaria A., Lane P.R., Mauro P., Milesi-Ferretti G.M. (2006), The Shifting Composition of External Liabilities, IIIS Discussion Paper No. 190.pl_PL
dc.referencesFeldstein M., Horioka Ch. (1980), Domestic Savings and International Capital Flows, „Economic Journal”, 90/358.pl_PL
dc.referencesGourinchas P.-O., Jeanne O. (2006), Capital Flows to Developing Countries: the Allocation Puzzle, NBER Working Paper No. 13602.pl_PL
dc.referencesGrabowski W., Maciejczyk-Bujnowicz I. (2016), Verification of the hypothesis „too much finance” in the Polish economy, „Central European Review of Economics and Finance”, Vol. 11, No. 1.pl_PL
dc.referencesGruić B. (2013), Determinants of international investment position, Croatian National Bank, Zagreb.pl_PL
dc.referencesHausmann R., Fernandez-Arias E. (2001), Is Foreign Direct Investment a Safer Form of Financing?, „Emerging Markets Review”, Vol. 2, No. 1.pl_PL
dc.referencesJohnson S., Ostry J., Subramanian A. (2007), The Prospects for Sustained Growth in Africa: Benchmarking the Constraints, IMF Working Paper, WP 07/52.pl_PL
dc.referencesKose M.A., Prasad E., Rogoff K., Wei S.-J. (2006), Financial Globalisation: A Reappraisal, NBER Working Paper No. 12484.pl_PL
dc.referencesLucas R. (1990), Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries, „American Economic Review”, No. 80.pl_PL
dc.referencesMaciejczyk-Bujnowicz I. (2015), Changes in capital flows in process of integration of the European Union – selected aspects [w:] Sokołowski J., Węgrzyn G., Rękas M. (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 401, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMody A., Murshid A.P. (2011), Growth from International Capital Flows: The Role of Volatility Regimes, IMF Working Paper 11/90.pl_PL
dc.referencesPrasad E., Rajan R., Subramanian A. (2006a), Patterns of International Capital Flows and their Implications for Economic Development, referat zaprezentowany podczas sympozjum „The New Economic Geography: Effects and Policy Implications”, Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, 24–26 sierpnia 2006 r.pl_PL
dc.referencesPrasad E., Rajan R., Subramanian A. (2006b), Foreign Capital and Economic Growth, IZA Discussion Paper No. 3186.pl_PL
dc.referencesRajan R., Subramanian A. (2005), What Undermines Aid’s Impact on Growth, „American Economic Review”, Vol. 88, No. 3.pl_PL
dc.referencesRodrik D. (1998), Who Needs Capital-Account Convertibility?, Essays in Interantional Finance, No. 207, Princeton, NJ: Princeton University.pl_PL
dc.referencesStiglitz J. (2000), Capital Market Liberalization, Economic Growth, and Instability, „World Development”, Vol. 28, No. 6.pl_PL
dc.referencesTFUE, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.pl_PL
dc.referencesTUE, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.16.01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record