Spis treści

1. Od Redakcji
Albin Głowacki, Zbigniew Anusik
2. Profesor Wojciech Szczygielski – szkic do portretu badacza Rzeczypospolitej szlacheckiej
Hanka Żerek-Kleszcz
3. Bibliografia prac prof. zw. dra hab. Wojciecha Szczygielskiego za lata 1956–2006
Michał Kobierecki

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Rodzina Pape – kupcy i bankierzy z Torunia w średniowiecznej Europie
Krzysztof Mikulski, Krzysztof Kopiński
2. Krzepczowscy herbu Junosza. Z dziejów awansu społecznego drobnej szlachty w Polsce centralnej w średniowieczu
Alicja Szymczakowa
3. Żywność na miejskich wozach wojennych w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej
Jan Szymczak
4. Aktywność parlamentarzystów rawskich na sejmach za panowania Wazów w latach 1587–1668
Michał Kobierecki
5. Próba określenia mentalności szlachcica XVIII wieku na podstawie pamiętnika Walentego Klichowskiego
Bogdan Rok
6. Narodziny dualizmu niemieckiego Polityka Wielkiej Brytanii wobec Rzeszy Niemieckiej w latach 1748–1763
Jerzy Grobis
7. Stosunki polsko-szwedzkie w początkach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego (1764–1774)
Zbigniew Anusik
8. Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.)
Tadeusz Srogosz
9. O oratorstwie politycznym sejmów stanisławowskich
Andrzej Stroynowski
10. Nominacje senatorskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w okresie Rady Nieustającej
Hanka Żerek-Kleszcz
11. Ekonomie litewskie w polityce sejmikowej Stanisława Augusta po upadku Antoniego Tyzenhauza (1780–1783)
Witold Filipczak
12. Sprawa Zakonu Maltańskiego w początkach Sejmu Czteroletniego
Richard Butterwick
13. Misja posła pruskiego Lucchesiniego w Warszawie (grudzień 1791 – sierpień 1792)
Henryk Kocój
14. Lwowskie środowisko nauk humanistycznych na przełomie XIX i XX wieku
Krystyn Matwijowski
15. Wokół biografistyki Andrzeja Załuskiego
Władysław Zajewski

Recent Submissions