Show simple item record

dc.contributor.authorBurchard-Dziubińska, Małgorzata
dc.date.accessioned2016-09-01T06:11:43Z
dc.date.available2016-09-01T06:11:43Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19403
dc.description.abstractProsumption on the energy market is a relatively new phenomenon, but with high development potential. This is evidenced by the experience of many European countries. The development of this type of production, however, is strongly determined by the legal and economic milieu of renewable energy sector. The aim of the article is to present the idea of prosumtion on the energy market with legal – economic determinants of such activities in Poland, and then assessment of experiences in the light of the theory of transaction costs.pl_PL
dc.description.abstractProsumpcja na rynku energii jest zjawiskiem stosunkowo nowym, ale o dużym potencjale rozwojowym. Świadczą o tym doświadczenia wielu krajów europejskich. Rozwój tego typu produkcji jest jednak silnie zdeterminowany przez otoczenie prawno-ekonomiczne sektora energetyki odnawialnej. Celem artykułu jest przedstawienie idei prosumenckiego wytwarzania energii i prawno – ekonomicznych uwarunkowań takiej działalności w Polsce a następnie ocena doświadczeń w świetle teorii kosztów transakcyjnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w praktyce i teorii;4
dc.subjectprosumentpl_PL
dc.subjectprosumptionpl_PL
dc.subjectenergy marketpl_PL
dc.subjecttransaction costpl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectprosumcjapl_PL
dc.subjectrynek energiipl_PL
dc.subjectkoszty transakcyjnepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.titleProsument na rynku energii w Polsce – próba oceny w świetle teorii kosztów transakcyjnychpl_PL
dc.title.alternativeProsumer on the Energy Market in Poland – an Attempt of Assessment in the Light of the Transaction Costs Theorypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Małgorzata Burchard-Dziubińska, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[5]-19pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Ekonomii Rozwoju, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesCommons J.R., Institutional Economics, The Maksymilian Company, New York, 1934.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Dz.U. UE L 140/16, 5.6.2009.pl_PL
dc.referencesGiza W., Krytyka neoklasycznej teorii przedsiębiorstwa z perspektywy współczesnej ekonomii instytucjonalnej, [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 182 (177–186).pl_PL
dc.referencesGodłów-Legiędź J., Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 158–159.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., Nevitt B., Take today; the executive as dropout, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972.pl_PL
dc.referencesNorth D.C., Transaction Costs Through Time, Working Paper, Washington University Press, Washington 1994.pl_PL
dc.referencesScenariusze rozwoju technologii na polskim rynku energii do 2050 roku, Studium RWE 2014, RWE Polska S.A. http://www.kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/114_Scenarusze_rozwoju_technologii_na_polskim_rynku_energii_do_2050_roku.pdf (dostęp, 20.12.2015).pl_PL
dc.referencesStaniek Z., Koszty transakcyjne jako przedmiot analizy ekonomii instytucjonalnej, [w:] R. Sobiecki, J.W. Pietrewicz (red.), Uwarunkowania zmian kosztów transakcyjnych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, s. 13–44.pl_PL
dc.referencesSzymusiak T., Prosument–Prosumpcja–Prosumeryzm. Ekonomiczne oraz społeczne korzyści prosumpcji na przykładzie Polski oraz Niemiec (podejście naukowe), Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2015.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2013 r., poz. 672, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne, Dz.U. 2015 r., poz. 2365.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 r., poz. 478.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1988, s. 15.pl_PL
dc.referencesYergin D., The Quest. W poszukiwaniu energii, Kurhaus Publishing, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesZbroińska B., Koszty transakcyjne skarbowości. Analiza instytucjonalna kontraktów skarbowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, s. 26.pl_PL
dc.referenceshttp://nfosigw.gov.pl/bazawiedzy/publikacje/opracowania-tematyczne/.pl_PL
dc.referenceshttp://wyborcza.biz/biznes/1,100969,19405148,sejm-przyjal-poprawki-senatu-do-nowelizacji-ustawy-o-oze.html#ixzz3zUSpsFYa, (dostęp 05.02.2016).pl_PL
dc.referenceswww.rwe.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/co-piaty-polak-moze-zostac-prosumentem2014/12/09, (dostęp 06.02.2016).pl_PL
dc.referenceswww.wysokienapiecie.pl (dostęp 06.02.2016).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.41.01
dc.relation.volume41pl_PL
dc.subject.jelD23
dc.subject.jelP18
dc.subject.jelQ42
dc.subject.jelQ58


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record