Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

1. Krótki komentarz do kilku terminów urobionych od rzeczownika „karyke” (ĸαρύκη)
Maciej Kokoszko
2. Z badań nad początkami obrad Sejmu Wielkiego
Wojciech Szczygielski
3. Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej
Arkadiusz Rzepkowski
4. Sytuacja polityczna w Polsce w latach 1944–1947 w świetle „Biuletynu Wolnej Polski” – pisma Związku Patriotów Polskich na Środkowym Wschodzie
Jacek Pietrzak

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

1. Glosa do dziejów rodu książąt Ostrogskich. Tomasz Kempa, „Dzieje rodu Ostrogskich”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003, ss. 194
Zbigniew Anusik
2. Prokopiusz z Cezarei, „O budowlach”, przełożył, wstępem, objaśnieniami i komentarzem opatrzył Piotr Łukasz Grotowski, Prószyński i S-ka, Warszawa 2006, ss. 408
Maciej Kokoszko
3. „Byzantine Women: Varieties of Experience 800–1200”, ed. L. Garland, Ashgate, London 2006, ss. 226 (Publications for the Centre for Hellenic Studies, King’s College London: 8)
Marta Gołuchowska, Mirosław J. Leszka
4. Andrzej Stroynowski, „Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej”, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych, Łódź 2005, ss. 545, nlb. 3
Jacek Krupa
5. Władysław Zajewski, „Polska. Belgia. Europa. Wiek XIX”, Wydawnictwo LITTERA, Olsztyn 2007, ss. 255
Tomasz Chinciński
6. Grzegorz Hryciuk, „Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931–1948”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, ss. 424
Arkadiusz Rzepkowski

KRONIKA NAUKOWA

1. Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego Profesorowi Tadeuszowi Wyrwie
Albin Głowacki
2. Życiorys naukowy Profesora Tadeusza Wyrwy
Andrzej M. Brzeziński
3. Tekst Laudacji
Andrzej M. Brzeziński

Recent Submissions