Show simple item record

dc.contributor.authorWethacz, Jonasz
dc.date.accessioned2016-07-22T09:17:17Z
dc.date.available2016-07-22T09:17:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18911
dc.description.abstractTransseksualizm definiowany jest jako zakłócenie identyfikacji płciowej, które polega na rozbieżności między psychicznym poczuciem przynależności do danej płci a biologiczną budową ciała, płcią metrykalną, socjalną oraz prawną. Ponieważ nie istnieje metoda, która pozwoliłaby na dopasowanie identyfikacji płciowej do ciała człowieka, oddziaływanie leczniczo-terapeutyczne koncentruje się na odwrotnym zabiegu: dostosowuje cielesność do wykazywanej tożsamości płciowej. Wskazuje się, że osoby transseksualne są więźniami własnych ciał – transseksualni mężczyźni cierpią w ciele kobiecym, transseksualne kobiety – w ciele męskim, co niejednokrotnie wiąże się z odrzuceniem swojego ciała, niechęcią do niego, awersją do zewnętrznych narządów płciowych. Proces korekty płci przebiega wielopłaszczyznowo, obejmując wieloaspektową diagnostykę, prawną zmianę danych osobowych, kurację hormonalną oraz zabiegi operacyjne. Osoby transseksualne są narażone na wiele skutków ubocznych kuracji hormonalnych oraz komplikacji pooperacyjnych. Wskazuje się również, że medyczny proces korekty płci skraca czas przeżycia od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. W niniejszym artykule zostanie przedstawiona tematyka cielesności oraz stanu zdrowia osób transseksualnych. Autor dokona analizy odpowiedzi dotyczących oceny własnego ciała oraz stanu zdrowia udzielonych przez 16 osób transseksualnych, które wzięły udział w badaniu. Analizy są początkiem szerzej zakrojonych badań nad różnorodnymi aspektami zaburzeń tożsamości płciowej.pl_PL
dc.description.abstractTranssexualism is defined as a disturbance of gender identity, which is based on the discrepancy between mental sense of belonging to a particular gender and biological physique, sex by register, social, and legal. Since there is no method that would allow the matching of gender identity to the human body, the impact of healing-therapeutic focus is on the opposite treatment: adjusts physicality to that demonstrated gender identity. This indicates that transgender people are prisoners of their own bodies-transgender men suffer in the body of the female, transsexual women – in the male body, which often involves the rejection of his body, aversion to him, averse to external genitals. The process of gender reassignment takes place on many levels, including a multi-faceted diagnosis, a legal change of personal data, hormone treatment and surgery. Transgender people are exposed to many side effects of hormone treatment and post-operative complications. Also it indicates that medical gender reassignment process reduces the survival of a dozen to several dozen years. In this paper will be presented subjects of corporeality and the health of transgender people. The author will analyze the answers for the assessment of one’s own body and health status granted by 16 transgender people who participated in the study. They are the beginning of more extensive research on various aspects of gender identity disorders.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectidentyfikacja płciowapl_PL
dc.subjecttransseksualizmpl_PL
dc.subjectkorekta płcipl_PL
dc.subjectcielesnośćpl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectgender identitypl_PL
dc.subjecttranssexualpl_PL
dc.subjectgender correctionpl_PL
dc.subjectphysicalitypl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.titleOcena własnego ciała oraz stanu zdrowia u osób transseksualnychpl_PL
dc.title.alternativeAssessment of one’s own body and the health status of transgender peoplepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Jonasz Wethacz, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[111]-125pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Psychologii Wychowawczej i Psychologii Rodziny, Instytut Psychologii, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Litewski 5, 20-080 Lublin.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAntoszewski B., Żądzińska E. (2008), The Metric Features of Teeth in Female-to-Male Transsexuals, ,,Archives of Sexual Behavior”, Vol. 38, s. 351–358.pl_PL
dc.referencesChiland C., Clouet A.-M., Golse B., Guinot M., Wolf J. P. (2013), A new type of family: Transman as fathers thanks to donor sperm insemination. A 12-year follow-up exploratory study of their children, ,,Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence”, Vol. 61, s. 365–370.pl_PL
dc.referencesCohen-Kettenis P. T., Gooren L. J. G. (1999), Transsexualism: a review of etiology, diagnosis and treatment, ,,Journal of Psychosomatic Research”, Vol. 46, No. 4, s. 315–333.pl_PL
dc.referencesCzarnecka A. (2003), Czy mózg ma płeć? Różnice w budowie ludzkiego mózgu, ,,Kosmos. Problemy Nauk Biologicznych”, T. 52, nr 1, s. 21–27.pl_PL
dc.referencesDulko S. (2008), Modele partnerstwa i relacji małżeńskich transseksualistów typu kobieta-mężczyzna i mężczyzna-kobieta, ,,Przegląd Seksuologiczny”, nr 16, s. 5–11.pl_PL
dc.referencesDziemian A., Łucka I. (2008), Transseksualizm czy zinternalizowana homofobia – studium przypadku, ,,Psychiatria Polska”, T. 42, nr 1, s. 105–114.pl_PL
dc.referencesGreen R., Young R. (2001), Hand Preference, Sexual Preference and Transsexualism, ,,Archives of Sexual Behavior”, Vol. 30, No. 6, s. 565–574.pl_PL
dc.referencesImieliński K., Dulko S. (1988), Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesImieliński K., Dulko S. (2001), Przekleństwo Androgyne, Wydawnictwo ARC-EN-CIEL, Kraków.pl_PL
dc.referencesPużyński S., Wciórka J. (2000), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ,,Vesalius”, Kraków.pl_PL
dc.referencesKula K., Słowikowska-Hilczer J. (2003), Kliniczne znaczenie badań nad różnicowaniem i dymorfizmem płciowym mózgu, ,,Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej” nr 3(1), s. 7–16.pl_PL
dc.referencesKula K., Słowikowska-Hilczer J. (2012), Zaburzenia determinacji i różnicowania płci, [w:] A. Szczeklik (red.), Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na rok 2012, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesMalinowski A., Maciołek Blewniewska G. (2007), Dlaczego histerektomia pochwowa?, ,,Ginekologia Polska”, T. 78, nr 6, s. 434–442.pl_PL
dc.referencesMandal E. (2003), Kobiecość i męskość, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatusiak-Kita M., Zdrojewicz Z. (2009), Orgazm po zabiegach ginekologiczno-urologicznych, ,,Przegląd Seksuologiczny”, nr 19, s. 5–9.pl_PL
dc.referencesNowosielski K. (2010), Identyfikacja i rola płciowa, [w:] Z. Lew-Starowicz, V. Skrzypulec (red.), Podstawy seksuologii, PZWL, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRawa-Kochanowska A. (2011), Poczucie tożsamości płciowej w teorii i badaniach, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeligman M. E. P., Walker E. F., Rosenhan D. L. (2003), Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesStrzelecka A., Kozera P. (2007), Płeć pomylono, ,,Charaktery”, nr 3, s. 66 – 69.pl_PL
dc.referencesUrban M. (2009), Transseksualizm czy urojenia zmiany płci? Uniknąć błędnej diagnozy, ,,Psychiatria Polska”, T. 43, nr 6, s. 719–728.pl_PL
dc.referenceshttp://transhealth.vch.ca.pl_PL
dc.referenceshttp://www.staff.amu.edu.pl.pl_PL
dc.referenceshttp://www.gires.org.uk.pl_PL
dc.referenceshttp://www.healthnet.com.pl_PL
dc.referenceshttp://www.facialfeminizationsurgery.info.pl_PL
dc.referenceswww.granicenauki.pl.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjonasz.wethacz@umcs.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.07


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record