Show simple item record

dc.contributor.authorCzerner, Anna
dc.contributor.authorNieroba, Elżbieta
dc.date.accessioned2016-07-22T09:05:40Z
dc.date.available2016-07-22T09:05:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18909
dc.description.abstractArtykuł poprzez osadzanie w teoretycznych ramach konstruktywizmu wpisuje chorobę nowotworową piersi w kategorię dyskursu. Takie podejście wymaga zadania pytań o depozytariuszy wiedzy medycznej oraz jej źródła, formy i sposoby dystrybucji. Nie chodzi tu o negację istnienia określonych jednostek chorobowych, lecz raczej zwrócenie uwagi na złożone powiązania pomiędzy wiedzą medyczną a światem społecznym. Klarowny obraz obiektywnej wiedzy zaczyna tracić jednoznaczne kontury, gdy zestawi się alternatywne reprezentacje językowe w odmienny sposób porządkujące i interpretujące doświadczenia związane ze zdrowiem i chorobą. Na płaszczyźnie empirycznej analiza opiera się na wynikach badań ilościowych, przeprowadzonych wśród trzech grup kobiet, które w założeniu miały różnicować stopień poinformowania w zakresie profilaktyki i terapii raka piersi. Do próby włączono dwie grupy młodszych, kształcących się kobiet, funkcjonujących na co dzień w dwóch miastach różnej wielkości. Trzecia grupa respondentek rekrutowała się z małej, niespełna 10-tysięcznej miejscowości, dominowały w niej kobiety w wieku okołomenopauzalnym. Narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankiety zostało opracowane z myślą o szerzej zakrojonej analizie psychospołecznych kontekstów zdrowia i choroby. Dla potrzeb artykułu wybrane zostały zagadnienia dotyczące: zdrowego stylu życia, kobiecego ciała, obaw przed rakiem piersi i innymi chorobami, oczekiwań w zakresie komunikacji z lekarzem oraz źródeł wiedzy na temat własnych problemów zdrowotnych.pl_PL
dc.description.abstractThe paper due to social constructionist framework puts breast cancer in the category of discourse. This approach involves asking questions about holders of medical knowledge and its sources, forms and sharing. The point is not to challenge the fact, that diseases exist indeed. It is rather about drawing our attention to complex relations between medical knowledge and the social world. Sharp picture of objective knowledge is getting blurred when we collate various language representations which order and interpret experiences concerning health and disease differently. On empirical ground the analysis is founded on the results of quantitative research conducted among three groups of women. They were expected to differ in the level of being informed about breast cancer prevention and therapy. Two groups of younger women (students from two cities – a big and a smaller one) were included in the sample. The third group of respondents came from a small locality with a population of nearly ten thousand people and in this case women in perimenopausal age prevailed. We used a survey questionnaire as a research instrument and it was developed to explain in extended way the psychosocial background of health and disease issues. For this article’s needs we chose the questions as follows: healthy lifestyle, female body, anxiety over breast cancer and other illnesses, patients’ communication expectations to physicians, available for patients and effective sources of medical knowledge used for understanding their own health problems.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectkobietypl_PL
dc.subjectrak piersipl_PL
dc.subjectciałopl_PL
dc.subjectmedykalizacjapl_PL
dc.subjectwiedza medycznapl_PL
dc.subjectilościowe badania socjologicznepl_PL
dc.subjectwomenpl_PL
dc.subjectbreast cancerpl_PL
dc.subjectbodypl_PL
dc.subjectmedicalizationpl_PL
dc.subjectmedical knowledgepl_PL
dc.subjectquantitative sociological researchpl_PL
dc.titleKobieca strona dyskursu onkologicznego. Empiryczne spojrzenie na demokratyzację wiedzy medycznejpl_PL
dc.title.alternativeWomen in the oncological discourse: an empirical approach to democratization of medical knowledgepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Anna Czerner, Elżbieta Nieroba, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[167]-181pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Fizjoterapii, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Makrosocjologii Współczesnej, Instytut Socjologii, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski, ul. Katowicka 89, 45-061 Opole.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBanaszak E., Florkowski R. (2008), Intymne, prywatne, publiczne. O częściach ciała, które należy zakrywać, [w:] E. Banaszak, P. Czajkowski, Moralne obrazy. Społeczne i socjologiczne (de)konstrukcje seksualności, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 11–41.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (1995), Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesElias N. (2008), Społeczeństwo jednostek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFigert A. E. (2011), The Consumer Turn in Medicalization: Future Directions with Historical Foundations, [w:] B. A. Pescosolido, J. K. Martin, J. D. Mcleod, A. Rogers (red.), Handbook of the Sociology of Health, Illness, and Healing. A Blueprint for the 21st Century, Springer, New York – London, s. 291–292.pl_PL
dc.referencesFrank A. W. (1990), Bringing Bodies Back in: A Decade Review, „Theory, Culture and Society”, Vol. 7, No. 1, s. 131–163.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 296–297.pl_PL
dc.referencesKitzinger J., Philo G., Henderson L., Saywell C., Beattie L. (2009), The role of the media in public and professional understandings of breast cancer, raport z projektu badawczego, http://webcache.googleusercontent.com/search?Q=cache:dbzricghy5sj:www.cardiff.ac.uk/jomec/resources/breastcancerfinrep2full.pdf+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (20.05.2015).pl_PL
dc.referencesKlawiter M. (2008), The biopolitics of breast cancer. Changing cultures of disease and activism, University of Minnesota Press, Minneapolis – London.pl_PL
dc.referencesMelosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo „Wolumin”, Poznań.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (2011), Profilaktyka zdrowotna: interpretacje, definicje sytuacji racjonalności (przypadek profilaktyki ginekologicznej kobiet), „Studia Socjologiczne”, nr 3, s. 73–94.pl_PL
dc.referencesRocha Garbin da H. B., Faria Pereira Neto de A., Guilam M. C. R. (2008), The internet, expert patients and medical practice: an analysis of the literature, „Interface (Botucatu)”, Vol. 12, No. 26, Botucatu July/Sept., http://www.scielo.br/scielo.php?Pid=S1414-32832008000300010&script=sci_arttext&tlng=en (20.05.2015).pl_PL
dc.referencesShilling C. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner J. H., Stets J. E. (2009), Socjologia emocji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaddington I. (2007), Sport and Health: a Sociological Perspective, [w:] J. Coakley, E. Dunning (eds.), Handbook of Sports Studies, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesZierkiewicz E. (2013), Prasa jako medium komunikacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych, Wydawnictwo Impuls, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.czerner@wp.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailenieroba@uni.opole.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record