Show simple item record

dc.contributor.authorKiełbasa, Sylwia
dc.contributor.authorKaźmierczak, Natalia
dc.contributor.authorKwiatkowska, Joanna
dc.contributor.authorNiedzielski, Antoni
dc.date.accessioned2016-07-22T08:46:05Z
dc.date.available2016-07-22T08:46:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18901
dc.description.abstractZgodnie z definicją WHO, zdrowie jest stanem zupełnej pomyślności fizycznej, umysłowej i społecznej, a nie jedynie brakiem choroby lub ułomności. Czynnikami, które w znacznym stopniu determinują zdrowie człowieka są zachowania zdrowotne (w tym m.in. aktywność fizyczna). Celem badań była ocena zależności pomiędzy subiektywną oceną stanu zdrowia a aktywnością fizyczną wśród młodych kobiet i mężczyzn w wieku do 30 roku życia. Narzędzie badawcze składało się z dwóch części – pierwszą stanowił autorski kwestionariusz ankiety dotyczący samooceny stanu zdrowia i opisu podejmowanej aktywności fizycznej, natomiast drugą – kwestionariusz Brief Inventory of Thriving (BIT). Badanie przeprowadzone zostało w okresie luty–kwiecień 2015 r. Wzięło w nim udział 368 osób. Osoby aktywne fizycznie wyżej oceniają stan swojego zdrowia niż osoby nieaktywne fizyczne. Samoocena stanu zdrowia wśród mężczyzn jest wyższa niż wśród kobiet. Osoby aktywne fizyczne. częściej są szczęśliwe i pełne energii oraz rzadziej odczuwają zmęczenie.pl_PL
dc.description.abstractAccording to the WHO definition, good health is a state of complete physical, social and mental well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. The factors that significantly determine the human health status are health-related behaviors (including physical activity). The aim of this study was to evaluate the relationship between self-assessment of health status and physical activity among young women and men under 30 years of age. Research tool consisted of two parts – an author-made questionnaire for self-assessment of health status and description of physical activity and Brief Inventory of Thriving (BIT). The research was conducted in the period February–April in 2015 on a group of 368 respondents. Physically active people better assess their health status than physical inactive persons. Self-assessment of health status is higher among men than among women. Physically active people are more often happy and full of energy and less often feel fatigue.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectaktywność fizycznapl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectphysical activitypl_PL
dc.subjecthealthpl_PL
dc.titleAktywność fizyczna a stan zdrowia wśród młodych osób – doniesienie wstępnepl_PL
dc.title.alternativePhysical activity and health status among young people – preliminary reportpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sylwia Kiełbasa, Natalia Kaźmierczak, Joanna Kwiatkowska, Antoni Niedzielski, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[211]-224pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Nauk Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 4/6, 20-059 Lublin.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAktywność fizyczna Polaków (2013), Komunikat z badań BS/129/2013, CBOS, wrzesień.pl_PL
dc.referencesBiała księga (2007), Biała księga: Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM 279.pl_PL
dc.referencesBranca F., Nikogosian H., Lobstein T. (2007), The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response, World Health Organization.pl_PL
dc.referencesCampbell K. L., McTiernan A. (2007), Exercise and biomarkers for cancer prevention studies, “Journal of Nutrition”, Vol. 137, s. 161–191.pl_PL
dc.referencesDrabik J. (1996), Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, cz. II, AWF, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDrygas W., Jegier A., Bednarek-Gejo A., Kwaśniewska M., Dziankowska-Zaborszczyk E., Kostka T. (2005), Poziom aktywności fizycznej jako czynnik warunkujący występowanie otyłości i zespołu metabolicznego u mężczyzn w wieku średnim. Wyniki wieloletnich badań prospektywnych, „Przegląd Lekarski”, nr 62 (supl. 3).pl_PL
dc.referencesDrygas W., Piotrowicz R., Jegier A., Kopeć G., Podolec P. (2008), Aktywność fizyczna u osób zdrowych, „Polskie Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP)”, nr 3 (12), październik, s. 1–2.pl_PL
dc.referencesFriedenreich C. M., Orenstein M. R. (2002), Physical activity and cancer prevention: etiologic evidence and biological mechanisms, “Journal of Nutrition”, Vol. 132 (supl. 11), s. 3456–3464.pl_PL
dc.referencesGajewska O., Bryła M., Maniecka-Bryła I. (2012), Samoocena stanu zdrowia uczestników zajęć Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Hygeia Public Health”, Vol. 47 (4), s. 453–459.pl_PL
dc.referencesGlobal health risks (2009), Global health risks: mortality and burden of disease attributable to selected major risks, Geneva, World Health Organization.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Światowej Organizacji Zdrowia (1946), Porozumienie zawarte przez Rządy reprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Zdrowia i Protokół dotyczący Międzynarodowego Urzędu Higieny Publicznej, Nowy Jork, 22 lipca.pl_PL
dc.referencesKorporowicz V. (2008), Promocja zdrowia. Kształtowanie przyszłości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesManiecka-Bryła I., Bryła M. (2004), Samoocena stanu zdrowia oraz stanu psychicznego studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, „Zdrowie Publiczne”, Vol. 114 (4), s. 524–531.pl_PL
dc.referencesSawada S. S., Muto T., Tanaka H., Lee I. M., Paffenbarger R. S. Jr, Shindo M., Blair S. N. (2003), Cardiorespiratory fitness and cancer mortality in Japanese men: a prospective study, “Medicine and Science in Sports and Exercise”, Vol. 35, s. 1546–1550.pl_PL
dc.referencesSchnohr P., Lange P., Scharling H., Jensen J. S. (2006), Long-term physical activity in leisure time and mortality from coronary heart disease, stroke, respiratory diseases and cancer. The Copenhagen City Heart Study, “European Journal of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation”, No. 13, s. 173–179.pl_PL
dc.referencesSport i aktywność fizyczna (2009), Badanie specjalne Eurobarometru nr 334, seria badawcza 72.3, „TNS Opinion & Social”, październik, s. 8–9.pl_PL
dc.referencesStan zdrowia (2011), Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r., GUS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWojtyła A., Kapka-Skrzypczak L., Paprzycki P., Diatczyk J., Bylina J. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży. Raport, Instytut Medycyny Wsi, Lublin.pl_PL
dc.referencesWoynarowska-Sołdan M., Węziak-Białowolska D. (2012), Samoocena zdrowia i dbałość o zdrowie u nauczycieli, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, nr 93 (4), s. 739–745.pl_PL
dc.referencesWróblewska W. (2010), Samoocena stanu zdrowia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 4, s. 36–53.pl_PL
dc.referencesWytyczne UE (2008), Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej, Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie. Czwarty projekt skonsolidowany, zatwierdzony przez Grupę Roboczą UE „Sport i Zdrowie”, 25 września, s. 3.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsylwiakielbasa@op.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkazmierczak@o2.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailjoanna.kwiatkowska@umlub.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailantoni.niedzielski@umlub.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.12


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record