Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziej, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-07-22T08:43:50Z
dc.date.available2016-07-22T08:43:50Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18899
dc.description.abstractW artykule przedstawiono koncepcję marynizacji Ludwika Janiszewskiego, rozwijającą się na gruncie socjologii w latach 70., 80. i 90. ubiegłego wieku. Koncepcja ta, mówiąca o wpływie morza na życie społeczności nadmorskich oraz na kształtowanie się specyficznej struktury społecznej i kultury morskiej, rozwijała się w trzech naukowo podstawowych wymiarach. W wymiarze teoretycznym szczególnie istotne było dla niej wyróżnienie dwóch podstawowych czynników wpływających na proces marynizacji oraz określenie kierunków zależności między poszczególnymi składowymi tego procesu. W wymiarze empirycznym starania badaczy ukierunkowane były na pomiar wpływu środowiska morskiego na różne aspekty życia społecznego. W wymiarze metodologicznym szczególnie istotne okazało się skonstruowanie listy wskaźników, które w adekwatny sposób odzwierciedlałyby to złożone zjawisko. W artykule omówione są wskazane wymiary koncepcji marynizacji. W tekście postawione jest także pytanie o zasadność założenia o wzrastającym wpływie morza na życie społeczne. Aspektowe ograniczenie tego znaczenia (np. znaczne ograniczenie połowów dalekomorskich czy połowów bałtyckich) nasuwa bowiem pytanie o aktualność omawianej koncepcji.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the concept of marinization introduced by Ludwik Janiszewski. This concept was developed in sociology in the 70s, 80s and 90s of the last century. The concept depicts the influence of the sea on the life of coastal communities, on the development of specific social structure and marine culture. The concept of marinization was specified in three basic scientific dimensions. In the theoretical dimension, particularly important one, for this concept, it was to distinguish two main factors influencing the process and determine the direction of the relationship between the individual components of this process. In terms of empirical issue researchers’ efforts were focused on measuring the impact of the marine environment in various aspects of social life. In the methodological dimension the problem of constructing a list of indicators that adequately reflect this complex phenomenon proved to be particularly important. The article discusses the aforementioned dimensions of the concept of marinization. The text also includes a question about the validity of assumptions about the growing influence of the sea on social life. The apparent reduction of this impact (eg. a significant reduction in deep-sea fishing or Baltic fishing) suggests the question of the timeliness of this concept.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectkoncepcja marynizacjipl_PL
dc.subjectproces społecznypl_PL
dc.subjectsocjologia morskapl_PL
dc.subjectmarynarzepl_PL
dc.subjectrybacypl_PL
dc.subjectspołeczności lokalnepl_PL
dc.subjectthe concept of marinizationpl_PL
dc.subjectsocial processpl_PL
dc.subjectmaritime sociologypl_PL
dc.subjectsailorspl_PL
dc.subjectfishermenpl_PL
dc.subjectlocal communitiespl_PL
dc.titleZarys koncepcji marynizacjipl_PL
dc.title.alternativeOutline of the concept of marinizationpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Arkadiusz Kołodziej, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[225]-238pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Socjologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, ul. Krakowska 71–79, 71-017 Szczecin.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesAbriszewski K. (2007), Teoria aktora-sieci Bruno Latoura, „Teksty Drugie”, nr 1–2, s. 113–126.pl_PL
dc.referencesDulczewski Z. (1966), Z badań nad rybakami morskimi, „Rocznik Koszaliński”, nr 2, s. 122–131.pl_PL
dc.referencesDurka W. (1991), Klasyfikacja zawodów morskich według pozycji społeczno-ekonomicznej, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 23–41.pl_PL
dc.referencesHoły-Łuczaj M. (2014), Posthumanizm. Między metafizyką a etyką, „Kultura i Wartości”, nr 3 (11), s. 45–61.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1971), Socjologiczne badania nad ludźmi morza, „Studia Socjologiczne”, 4 (13), s. 123–147.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1988), Marynizacja. Przyczynek teoretyczny, „Roczniki Socjologii Morskiej”, T. IV, s. 5–14.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1989), Marynizacja jako kategoria teoretyczna i jako proces społeczny, „Przegląd Zachodni”, nr 5–6 (252), s. 267–283.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1991a), Badania nad przemianami w zbiorowościach ludzi morza, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 7–21.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1991b), Morskie społeczności lokalne – propozycja badań socjologicznych, [w:] L. Janiszewski, R. Woźniak, Morskie społeczności lokalne. Teoria i empiria, Szczecin, s. 3–29.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1991c), Wewnętrzne zróżnicowania kategorii zawodowych ludzi morza i ich rodzin w aspekcie nierówności społecznych – ujęcie porównawcze, [w:] red. L. Janiszewski, A. Sosnowski, Kategorie zawodowe ludzi morza a rodzina, Szczecin, s. 5–46.pl_PL
dc.referencesJaniszewski L. (1992), Marynizacja jako nowa kategoria analizy przemian społecznych, „Studia Sociologica”, nr 3, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk-Sowa M. (1991), Przebieg i społeczno-kulturowe determinanty konfliktów małżeńskich w rodzinach pracowników gospodarki morskiej, [w:] red. L. Janiszewski, Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 81–100.pl_PL
dc.referencesMrzygłód H. (1991), Dobór małżeński w rodzinach pracowników gospodarki morskiej w procesie przemian, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 65–80.pl_PL
dc.referencesNikołajew J. (1991), Z badań nad strukturą społeczno-demograficzną zbiorowości pracowników morskich i ich rodzin, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 57–64.pl_PL
dc.referencesNikołajew J. (2000), Społeczne uwarunkowania pracy rybaków dalekomorskich zatrudnionych u armatorów zagranicznych, „Roczniki Socjologii Morskiej”, T. XII, s. 103–107.pl_PL
dc.referencesNowaczyk P. (2014), Konsekwencje redukcji floty łodziowej dla rybaków Zalewu Szczecińskiego, [w:] B. Matławski, K. Piasecki (red.), Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku, Minerwa, Szczecin, s. 205–221.pl_PL
dc.referencesNowak A. (1991), Rozwody w rodzinach pracowników gospodarki morskiej, [w:] L. Janiszewski, A. Sosnowski (red.), Kategorie zawodowe ludzi morza a rodzina, Szczecin. s. 134–152.pl_PL
dc.referencesPolańska A. (1965), Zawód rybaka morskiego w Polsce, Wydawnictwo Morskie, Gdynia.pl_PL
dc.referencesRancew-Sikora D. (2010), Społeczno-symboliczne znaczenie morza, „Studia Socjologiczne”, nr 3 (198), s. 133–161.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1961), Socjologia. Rozwój problematyki i metod, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesThurow R. (1991), Funkcje ekonomiczne rodzin pracowników gospodarki morskiej, [w:] L. Janiszewski (red.), Ludzie morza i ich rodziny w procesie przemian, MB Poligrafia, Szczecin, s. 43–56.pl_PL
dc.referencesZieziula J., Pawlak E. (2004), Polskie rybołówstwo dalekomorskie w okresie transformacji (1990–2000), Polska Akademia Nauk, Gdańsk.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkolodziej.socjologia@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record