Show simple item record

dc.contributor.authorArcimowicz, Krzysztof
dc.date.accessioned2016-07-22T08:41:41Z
dc.date.available2016-07-22T08:41:41Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18897
dc.description.abstractCelem artykułu jest przeanalizowanie źródeł i uwarunkowań współczesnego ideału męskiego ciała (sylwetki mezomorficznej) oraz wpływu, jaki może wywierać na zachowania i samoocenę mężczyzn. Analiza została przeprowadzona głównie w odwołaniu do koncepcji teoretycznych takich autorów, jak: Jean Baudrillard (koncepcja społeczeństwa konsumpcyjnego), Michel Foucault (koncepcja wiedzy/władzy), Raewyn Connell (teoria męskości hegemonicznej i koncepcja upłciowienia ciała), Erving Goffman (koncepcja hiperrytualizacji w przekazach medialnych). Podejmuję analizę teoretyczną ciała, ale artykuł zawiera także omówienie wyników różnych badań empirycznych, które wskazują, że rozpowszechniony w kulturze współczesnej kanon męskiego piękna może przyczyniać się do wzrostu liczby mężczyzn modyfikujących swoje ciała zgodnie z dominującym wzorcem. Formułuję tezę, że wizerunek ciała mezomorficznego jest pochodną społeczeństwa konsumpcyjnego, ale także przyczynia się do utrwalania istniejącej hierarchii płci.pl_PL
dc.description.abstractThe objective of the article is to analyze the sources and determinants of the contemporary ideal of man’s body (mesomorphic silhouette) and influence it may have on a man’s actions and self-esteem. The analysis was mainly carried out in reference to theoretical conceptions of such authors as: Jean Baudrillard (the conception of consumer society), Michel Foucault (the conception of knowledge/power), Raewyn Connell (the theory of hegemonic masculinity and the conception gendered body), Erving Goffman (the conception of hyperritualisation in media coverages). I provide theoretical analysis of body, but the article also includes a discussion on results of various empirical investigations, which demonstrate that the canon of man’s beauty spread in modern culture may contribute to growth in the number of men modifying their bodies according to the dominating model. I formulate the thesis, that the image of mesomorphic physique is the result of the consumer society but also contributes to consolidation of the existing gender hierarchy.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectmezomorficzna budowa ciałapl_PL
dc.subjectmęskośćpl_PL
dc.subjectwyglądpl_PL
dc.subjectspołeczeństwo konsumpcyjnepl_PL
dc.subjectwiedza/władzapl_PL
dc.subjectupłciowienie ciałpl_PL
dc.subjectmesomorphic physiquepl_PL
dc.subjectmasculinitypl_PL
dc.subjectappearancepl_PL
dc.subjectconsumer societypl_PL
dc.subjectknowledge/powerpl_PL
dc.subjectgendering bodiespl_PL
dc.titleWspółczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematykipl_PL
dc.title.alternativeA contemporary ideal of male body – the chosen aspects of issuespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Krzysztof Arcimowicz, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[57]-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Kulturoznawstwa, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Białymstoku, ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystokpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesArcimowicz K. (2003), Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda, fałsz, stereotyp, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesArcimowicz K. (2013), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBarthel D. (1992), When Men Put on Appearances: Advertising and the Social Construction of Masculinity, [w:] S. Craig (ed.), Men, Masculinity and the Media, Sage Publications, London, s. 137–153.pl_PL
dc.referencesBartkowska J. (2009), Breathing in fumes. Internet – popkultura – ludzie, http://breathing.pl/?p=603 (1.05.2009).pl_PL
dc.referencesBaudrillard J. (2006), Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2000), Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBińczyk E. (2002), Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy, [w:] W. Piątkowski, A. Titkow (red.), W stronę socjologii zdrowia, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 181–193.pl_PL
dc.referencesBordo S. (1999), The Male Body. A New Look at Men in Public and in Private, Farrar, Straus and Giroux, New York.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2004), Męska dominacja, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (2006), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuczkowski A. (2005), Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesButler J. (2008), Uwikłani w płeć, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClark K. (1998), Akt. Studium idealnej formy, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesConnell R. W. (1987), Gender and Power, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesConnell R. W. (2005), Masculinities, University of California Press, Berkeley – Los Angeles.pl_PL
dc.referencesConnell R. W. (2013), Socjologia płci. Płeć w ujęciu globalnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCregan K. (2006), The Sociology of the Body. Mapping the Abstraction of Embodiment, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesDomańska E. (2011), Badania postkolonialne, http://www.staff.amu.edu.pl/~ewa/Domanska,%20Badania%20postkolonialne.pdf (8.02.2014).pl_PL
dc.referencesDzido D. (2003), Mężczyzna do oglądania, „Artmix”, nr 5, http://free.art.pl/artmix/archiw_5/0303dd.html (1.05.2009).pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2002), Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2009), Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoucault M. (2011), Narodziny biopolityki. Wykłady w Collège de France 1978–1979, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGandhi L. (2008), Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2002), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGoffman E. (1979), Gender Advertisements, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.pl_PL
dc.referencesGrogan S. (1999), Understanding Body Dissatisfaction in Men, Women and Children, Routledge, London – New York.pl_PL
dc.referencesHowarth D. (2008). Dyskurs, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJabłońska B. (2012). Władza i wiedza w krytycznych studiach nad dyskursem – szkic teoretyczny, „Studia Socjologiczne”, nr 1, s. 75–92.pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2008), Medialne wizerunki sportowego ciała – (re)konstrukcja gender?, [w:] J. Bator, A. Wieczorkiewicz (red.), Ucieleśnienia II. Płeć między ciałem i tekstem, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, s. 113–126.pl_PL
dc.referencesJames O. (1997), Luka szczęścia, „Forum”, nr 48, s. 2–3 [przedruk z „The Guardian”, 15 września 1997].pl_PL
dc.referencesKimmel M. S. (1992), Foreword, [w:] S. Craig (ed.), Men, Masculinity and the Media, Sage Publications, London, s. XI–XII.pl_PL
dc.referencesKochanowski J. (2013), Socjologia seksualności. Marginesy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaqueur T. (1992), Making Sex. Body and Gender from the Greeks to Freud, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London.pl_PL
dc.referencesLasch C. (1991), The Culture of Narcissism American Life in an Age of Diminishing Expectations, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesLuciano L. (2002), Looking Good. Male Body Image in Modern America, Hill and Wang, New York.pl_PL
dc.referencesMandal E. (2003), Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesMarkowska M. (2008), Kanon piękna męskiego ciała według studentów, niepublikowana praca magisterska.pl_PL
dc.referencesMelosik Z. (1996), Tożsamość ciało i władza: teksty kultury popularnej jako (kon)teksty pedagogiczne, Wydawnictwo Edytor, Toruń–Poznań.pl_PL
dc.referencesMelosik Z. (2002), Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań.pl_PL
dc.referencesMichałowski K. (1970), Jak Grecy tworzyli sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMishkind M. E., Rodin J., Silberstein L. R., Striegel-Moore R. H. (1987), The Embodiment of Masculinity, [w:] M. S. Kimmel (ed.), Changing Men: New Directions in Research on Men and Masculinity, Sage Publications, Newbury Park, s. 37–52.pl_PL
dc.referencesPolak zadbany – troska o sylwetkę i własne ciało. Komunikat z badań (2009), CBOS, Warszawa, pdf.pl_PL
dc.referencesPope H. G., Philips K. A., Olivardia R. (2000), The Adonis Complex. The Secret Crisis of Male Body Obsession, The Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesSabo D., Jansen S. C., Images of Men in Sport Media: The Social Reproduction of Gender Order, [w:] S. Craig (ed.), Men, Masculinity and the Media Sage Publications, London, s. 169–184.pl_PL
dc.referencesShilling C. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSimpson M. (2006), Sporno: Where Sport and Porn Meet and Produce A Spectacular Money Shot, http://www.out.com/detail.asp?id=18728, 9.01.2007.pl_PL
dc.referencesSolomon M. R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.pl_PL
dc.referencesSpecies. Praktyczny przewodnik po świecie młodych mężczyzn, (2008), Discovery Communication Europe, London.pl_PL
dc.referencesStosunek do własnego ciała – ideał pięknej kobiety i przystojnego mężczyzny. Komunikat z badań (2003), CBOS, Warszawa, pdf.pl_PL
dc.referencesThorne T. (1995), Słownik pojęć kultury postmodernistycznej: mody, kultury, fascynacje, Wydawnictwo Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrumbach R. (1996), London’s Sapphists: From Three Sexes to Four Genders in the Making of Modern Culture, [w:] G. Herdt (ed.), Third Sex, Third Gender. Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History, Zone Books, New York, s. 111–136.pl_PL
dc.referencesTucker L. A. (1982), Relationship Between Perceived Somatotype and Body Cathexis of College Males, „Psychological Reports”, No. 50, s. 983–989.pl_PL
dc.referencesWacquanta L. J. D. (1995), Pugs at Work: Bodily Capital and Bodily Labour among Professional Boxers, „Body and Society”, No. 1, s. 65–93.pl_PL
dc.referencesWitkowska E. (2003), Narcyz, antychryst, cyborg… Androgyniczne kreacje współczesnych muzyków rockowych, [w:] M. Radkiewicz (red.), Gender a kultura popularna, Wydawnictwo Rabid, Kraków, s. 117–132.pl_PL
dc.referencesWojnicka K., Ciaputa E. (2011), Wprowadzenie: refleksja naukowa nad społeczno-kulturowymi fenomenami męskości, [w:] K. Wojnicka, E. Ciaputa (red.), Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Impuls, Kraków, s. 7–22.pl_PL
dc.referencesWojnicka K, Rudnicki S., Stypińska J., Mężczyźni, męskość, ciała – zarys problematyki, [w:] K. Wojnicka, E. Ciaputa (red.), Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, Impuls, Kraków, s. 25–40.pl_PL
dc.referencesWolf N. (2014), Mit urody, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkrzysiek@uwb.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record