Show simple item record

dc.contributor.authorGałuszka, Mieczysław
dc.date.accessioned2016-07-22T08:37:38Z
dc.date.available2016-07-22T08:37:38Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0208-600X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18895
dc.description.abstractAutor artykułu omawia przemianę modelu medycyny naprawczej w medycynę spełniania pragnień. Zasadnicza część ludzkich pragnień związana jest z funkcjonowaniem ciała, jego ekspozycją, odczuwaniem i postrzeganiem. Medycyna dostosowuje się do potrzeb społeczeństwa konsumpcyjnego i odpowiada na zapotrzebowanie „ciała kulturowego”. Syndromem współczesności jest ekspansja czynników kulturowych, ingerujących w cechy biologiczne, które poddaje się opresyjnym zabiegom doskonalącym i upiększającym. Ciało ludzkie jest komercjalizowane, zarówno wtedy, gdy zostaje biorcą, jak i wtedy, gdy staje się dawcą narządów, tkanek, produktów biomedycznych i farmaceutycznych. Komercjalizacja ciała, rozumiana jako proces zakończony wymianą handlową, zostanie przedstawiona przez pryzmat analizy problemów takich subdyscyplin biomedycznych, jak: transplantologia, medycyna wspomaganego rozrodu, medycyna estetyczna, inżynieria genetyczna. Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy nowe technologie i medycyna spełniania pragnień wpisują się w projekt „cywilizowania ciała”, czy raczej wywołują efekt kultury strachu i tworzą nowe problemy etyczne w społeczeństwie ryzyka biomedycznego.pl_PL
dc.description.abstractThe paper discusses transformation of medicine from the discipline that is aimed at repairing to the discipline aimed at fulfilling the desires. The main part of human desires is related to functioning of a body, its exposition, feeling and perception. Medicine adjusts itself to the needs of consumption society and addresses the need for a “cultural body”. Expansion of cultural factors into biological features, which are subject to oppressive measures to make a body more attractive, is a syndrome of modernity. Human body is commercialized both when it becomes organ recipient and donor. Commercialization of a body, understood as a process finalized with commercial exchange, is discussed through the analysis of problems of such biomedical subdisciplines as transplantology, assisted reproductive medicine, aesthetic medicine, genetic engineering. The paper aims at answering the question whether new technologies and medicine of human desires can be classified as elements of a project of “civilizing the body” or rather they cause effect of culture of fear and generate new ethical problems in a society of biomedical risk.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica;55
dc.subjectkomercjalizacja ciałapl_PL
dc.subjectmedycyna ludzkich pragnieńpl_PL
dc.subjecthandel ludzkimi narządamipl_PL
dc.subjectmedycyna estetycznapl_PL
dc.subjectspołeczeństwo ryzykapl_PL
dc.subjectcommercialization of a bodypl_PL
dc.subjectmedicine of human desirespl_PL
dc.subjecttrafficking in human organspl_PL
dc.subjectaesthetic medicinepl_PL
dc.subjectrisk societypl_PL
dc.titleKomercjalizacja ciała ludzkiego w społeczeństwie ryzyka biomedycznegopl_PL
dc.title.alternativeCommercialization of human body in a society of biomedical riskpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Mieczysław Gałuszka, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[37]-56pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Socjologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4850
dc.referencesBauman Z. (2010), Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosą-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, Kraków.pl_PL
dc.referencesBeck U. (2005), Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBeck U. (2009), Ponowne odkrycie polityki: przyczynek do teorii modernizacji refleksywnej, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 11–78.pl_PL
dc.referencesBochenek T. (2013), Etyka w ocenie technologii medycznych, [w:] J. Hartman, Z. Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa, s. 132–149.pl_PL
dc.referencesBosek L. (2015), Problem komercjalizacji ciała ludzkiego w świetle konwencji o biomedycynie, www.diametros.iphils.uj.edu.pl/serwis (10.09.2015).pl_PL
dc.referencesBuczkowski A. (2005), Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesBroniarczyk-Dyła G., Kmieć M. L. (2009), Metody upiększania ciał – motywacje psychologiczne oraz możliwości powikłań, „Dermatologia Estetyczna” , nr 2, s. 123–124.pl_PL
dc.referencesCallahan D. (2003), Principalism and communitarianism, “Journal Medical Ethics”, No. 29, s. 287–291.pl_PL
dc.referencesCaplan A., Dominguez-Gil B., Matesanz R., Pirior C. (2009), Trafficking in organs, tissues and cells and trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs. Joint Council of Europe/united Nation study, Directorate General of Human Rights and Legal Affairs, Council of Europe.pl_PL
dc.referencesDomaradzki J. (2012), Genetyzacja społeczeństwa. Społeczne konsekwencje nowej genetyki, „Studia Socjologiczne”, nr 2, s. 7–26.pl_PL
dc.referencesElias N. (2011), O procesie cywilizacji, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesErin Ch. A., Harris J. (2003), An ethical market in human organs, “Journal of Medical Ethics”, No. 29, s. 137–138.pl_PL
dc.referencesGalewicz W. (2011), Etyczne aspekty badań z udziałem ludzi, [w:] W. Galewicz (red.), Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków, s. 9–47.pl_PL
dc.referencesGałuszka M. (2002), Obraz aborcji w mediach oraz badaniach opinii społecznej, [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk, Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 110–154.pl_PL
dc.referencesGałuszka M., Legiędź-Gałuszka M. (2008), Medycyna i zdrowie w społeczeństwie ryzyka, [w:] M. Gałuszka (red.), Zdrowie i choroba w społeczeństwie ryzyka biomedycznego, Biuro Promocji i Wydawnictw Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź, s. 54–106.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2006), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGwarda-Gruszecka E. (2013), Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania wyboru-kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHabermas J. (2003), Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeyd D. (2011), Eksperymenty poddane próbie: dlaczego należy brać udział w badaniach medycznych, [w:] W. Galewicz (red.), Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków, s. 355–370.pl_PL
dc.referencesHonigman R. J., Phillips K. A., Castle D. J. ( 2004), A review of psychosocial outcomes for patients seeking cosmetics surgery, “Plastic and Reconstructive Surgery”, Vol. 1, No. 113, s. 47–54.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II (1980), Przemówienie wygłoszone w siedzibie Unesco, https://pl.scribd.com/.../Jan-Paweł-II-Przemówienie-w-siedzibie-Unesco (10.09.2015)pl_PL
dc.referencesJakubowska H. (2009), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesKonwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny; inna nazwa: Europejska Konwencja Bioetyczna, http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/164.html (5.06.2010).pl_PL
dc.referencesKishore R. R. (2005), Human organs, scarcities, and sale: morality revisited, “Journal Medical Ethics”, No. 31, s. 362–365.pl_PL
dc.referencesKubiak R. (2012), Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii i praktyki, Medycyna Praktyczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski W. (2014), Etyczne dylematy transplantologii, [w:] idem, Ethos i medycyna. Hermeneutyczne rozważania o sztuce leczenia – interpretacja wybranych zagadnień etyki medycznej, Wydawnictwo Rolewski, Nowa Wieś k. Torunia, s. 189–238.pl_PL
dc.referencesLalonde M. (1974), A New Perspective on the Health of Canadians: a working document, Canada Information, Ottawa.pl_PL
dc.referencesLasocik Z., Wiśniewski M. (red.) (2006), Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorciniec P. (2010), Medycyna ludzkich pragnień z perspektywy bioetycznej, www.rtso.uni.opole.pl./pdf/30%20(2010)2010_29-Spis%20treści.pdf. (10.09.2015).pl_PL
dc.referencesMuszala A. (2015), Medycyna luksusowa – ocena etyczna nieterapeutycznych usług medycznych, www.mp.pl/etyka/podstawy_etyki_lekarskiej/show.html?id (10.09.2015).pl_PL
dc.referencesNarodowa Doradcza Komisja Bioetyczna (USA) (2011), Ryzyko szkód i potencjalne korzyści dla uczestników badań i dla społeczeństwa, [w:] W. Galewicz (red.), Badania z udziałem ludzi, Universitas, Kraków, s. 129–147.pl_PL
dc.referencesNestorowicz M. (1981), Glosa do wyroku SN z dnia 5 września 1980 r., sygn. akt II CR 280/80 OSPiKA 10, poz. 170, https://www.gogle.pl/search?q=nesterowicz,+Glosa+do+wyroku (10.09.2015).pl_PL
dc.referencesNowacka M. ( 2003), Etyka a transplantacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowakowski M. (2015), Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesRifkin J. (2003), Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRowiński W. (2006), Czy w Polsce możliwy jest handel narządami?, [w:] W. Lasocik, M. Wiśniewski (red.), Handel narządami ludzkimi. Etyka, prawo i praktyka, Ośrodek Studiów Handlu Ludźmi, Warszawa, s. 45–51.pl_PL
dc.referencesWoynarowska B. (2007), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRudy K. (1996), Beyond Pro-Life and Pro-Choice. Moral Diversity in the Abortion Debate, Beacon Press, Boston.pl_PL
dc.referencesShilling Ch. (2005), Body in culture, technology and society, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesShilling Ch. (2010), Socjologia ciała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzewczyk K. (2009), Etyka transplantacji, [w:] idem, Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczęsna A. (1996), Wokół medycznej definicji śmierci, [w:] M. Gałuszka, K. Szewczyk, Umierać bez lęku. Wstęp do bioetyki kulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 63–96.pl_PL
dc.referencesTerenzi P. (2008), Nowe granice socjologii ciała, „Ethos”, nr 82–83, s. 191–205.pl_PL
dc.referencesTurner B. (2008), The body and society: explorations in social theory, Sage Publications, London.pl_PL
dc.referencesWatała C., Różalski P., Bancler M., Kaźmierczak P. (2011), Badania i publikacje w naukach biomedycznych, a-medica press, Łódź.pl_PL
dc.referencesWilliams A. H., Cookson R. A. (2006), Equity-efficiency trade-offs in health technology assessment, “International Journal of Technology Assessment in Health Care”, Vol. 22, No. 2, s. 1–9.pl_PL
dc.referencesWolniewicz B. (1998), Neokanibalizm, [w:] idem, Filozofia i wartości, t. 1–2, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWójtewicz A. (2014), Ciało w kulturze konsumpcji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referenceswww.Sciam.com/exploration/2001/11240lezzwll (20.01.2008).pl_PL
dc.referencesZaborowski J. (2015), Za drzwiami kliniki aborcyjnej, „Rzeczpospolita”, nr 178, magazyn „Plus Minus” 31, s. 30–32.pl_PL
dc.referencesZimny T. (2013) Komercjalizacja ludzkiego ciała, [w:] J. Różyńska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, s. 233–247.pl_PL
dc.referencesŻakowska-Henzler H. (2006), Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailsocjologia@umed.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/0208-600X.55.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record