Show simple item record

dc.contributor.authorŚliwka, Monika
dc.date.accessioned2016-07-15T11:45:57Z
dc.date.available2016-07-15T11:45:57Z
dc.date.issued2016-06
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18788
dc.description.abstractNapływ środków pomocowych z Unii Europejskiej do Polski w postaci funduszy unijnych był, jest i najprawdopodobniej będzie jednym z najważniejszych efektów towarzyszących przystąpieniu naszego kraju do UE. Środki pomocowe z Unii Europejskiej w latach 2007–2013 miały wpływ na rozwój polskiej gospodarki oraz na jej integrację z gospodarkami pozostałych państw członkowskich. Cel artykułu to przedstawienie wielkości i struktury środków unijnych, które trafiły do Polski w latach 2007–2013, a także głównych obszarów wykorzystania 181 funduszy pochodzących z Unii Europejskiej. Ważną część badań stanowi próba oszacowania wartości inwestycji finansowanych ze środków UE oraz przedstawienie przykładów najważniejszych przedsięwzięć. Wyniki badań nad wielkością i strukturą inwestycji finansowanych ze środków unijnych zostaną wykorzystane do analizy udziału środków pomocowych z Unii Europejskiej i środków krajowych w finansowaniu inwestycji w Polsce, a także do oceny wpływu środków unijnych na kondycję polskiej gospodarki w latach 2007–2013, z uwzględnieniem kryzysu gospodarczego w Europie. Weryfikacja sposobu oraz stopnia, bezpośredniego i pośredniego, oddziaływania funduszy UE na sytuację gospodarczą w Polsce pozwoli na ocenę wykorzystania środków pomocowych z perspektywy czasu oraz na synchronizację z nowym okresem programowania 2014–2020.pl_PL
dc.description.abstractThe influx of aid from the European Union to Poland in the form of EU funds was, is and probably will be one of the most important effects associated with our country’s accession to the EU. The aid measures obtained from the European Union in 2007-2013 influenced the development of the Polish economy and its integration with the economies of other Member States. This article presents the size and structure of the EU funds that went to Poland in 2007-2013. It will also indicate the main areas of use of the funding from the European Union. An important aspect of the research will attempt to estimate the value of investments financed from EU funds and to provide examples of major projects. The results of research on the size and structure of investment projects financed from EU funds will then be used to analyze the share of aid from the European Union and national funds in financing investment in Poland as well as to assess the impact of EU funds on the condition of the Polish economy in 2007-2013 with reference to the economic crisis which took place in Europe. By verifying the methods and the extent of the direct and indirect impact of EU funds on the economic situation in Poland, we will assess the use of aid from the perspective of time and synchronization with the new programming period 2014–2020.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;14
dc.subjectUnia Europejskapl_PL
dc.subjectekonomiapl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectdotacjepl_PL
dc.subjectinwestycjepl_PL
dc.subjectkryzys gospodarczypl_PL
dc.subjectthe European Unionpl_PL
dc.subjecteconomicspl_PL
dc.subjectPolandpl_PL
dc.subjectgrantspl_PL
dc.subjectinvestmentspl_PL
dc.subjecteconomic crisispl_PL
dc.titleWpływ środków pomocowych z Unii Europejskiej na kondycję gospodarczą Polski w latach 2007–2013pl_PL
dc.title.alternativeThe impact of aid funds from the European Union on the condition of the Polish economy in 2007–2013pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number169-181pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Świętokrzyskapl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAulak M. i in. (2004), Mapa pomocy Unii Europejskiej udzielonej Polsce w ramach programu Phare 1990–2003, ISPA 2000–2003 oraz SAPARD, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, https://polskawue.gov.pl/files/Dokumenty/ Publikacje_o_UE/publikacja_mapa_pomocy_UE.pdf, s. 5 (data dostępu: 02.07. 2015).pl_PL
dc.referencesDziś Parlament Europejski zatwierdził budżet UE na lata 2014–2020, Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2020 (2013), www.strategia. wrotapodlasia.pl/pl/Aktulanosci/dzis_parl_euro_zatw_budz.htm (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesEfekty Funduszy Europejskich, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wykorzystanie-i-efekty-funduszy-europejskich/fundusze-europejskie-na-lata-2007-2013/efekty-funduszy-europejskich (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesEU Funds in Central and Eastern Europe. Progress Report 2007–2014, KPMG (2015), www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/ Documents/2015/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe-2007-2014.pdf (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesFundusze Unijne w latach 2014–2020, PKO Bank Polski (2015), www.pkobp.pl/korporacje- i-samorzady/fundusze-unijne/fundusze-unijne-w-latach-2014-2020/ fundusze-unijne-w-latach-2014-2020 (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesFundusze Unijne 2014–2020 w Polsce, Roedel & Partner (2015), www.roedl. com/pl/pl/uslugi/doradztwo_w_zakresie_pomocy_publicznej/fundusze_ unijne_2014_2020_w_polsce.html#header_anker (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesKwartalnik Ekonomiczny. Analizy Makroekonomiczne, Bank PKO BP (2014), www.dm.pkobp.pl/media_files/ba66e749-c340-4747-a57c-91da1678cf50. pdf (data dostępu: 06.07.2015).pl_PL
dc.referencesMinisterstwo Rozwoju Regionalnego (2007), Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObszary tematyczne, Główny Urząd Statystyczny (2015), http://stat.gov.pl (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesOsuch-Rak E. (2014) Polska polityka innowacyjna – co nam dała Unia Europejska? [w:] Latoszek E., Stępnik A. (red.) 10 lat członkowstwa w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 212–213.pl_PL
dc.referencesParlament Europejski przyjął budżet na lata 2014–2020, Forbes (2013), www. forbes.pl/parlament-europejski-przyjal-budzet-na-lata-2014-2020,artykuly, 166753,1,1.html (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesWykorzystanie środków UE w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007– 2013. Informacja miesięczna za kwiecień 2015 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (2015), www.mir.gov.pl/media/4239/NSRO_miesieczna_ kwiecien_2015.pdf (data dostępu: 02.07.2015).pl_PL
dc.referencesZobacz, jak Polska zmieniła się dzięki Funduszom Europejskim, Mapa Dotacji UE (2015), www.mapadotacji.gov.pl (data dostępu: 10.07.2015).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.14.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record