Show simple item record

dc.contributor.authorJanikowski, Ryszard
dc.date.accessioned2016-03-16T15:30:58Z
dc.date.available2016-03-16T15:30:58Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherQ01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17438
dc.description.abstractDeveloped democratic countries seek to ensure that development is not accidental and meets certain established goals and limitations. These arise from the nature of sustainable development, which has now become a fundamental category for civilization. The development process is driven and conditioned by a set of rules that must be complied with by any developing entity. These principles derive from the inherent characteristics and qualities of sustainable activities (support, maintenance, and existence) which provide for a long, multi-generational existence. They also form the three pillars derived directly from the canons of culture: values and ethics, laws of nature and physics, and economic efficiency and performance management. The work presents a set of directives and instruments which form the conceptual framework of an entity’s sustainable development activities, the object of which is: good human health; a durable and high quality of life; economic growth and innovation, and efficiency in the economic sector; the permanent provision of an adequate level of consumption for each member of the global community; as well as increasing the quantity and improving the quality of environmental resources and the multiplication of cultural goods.pl_PL
dc.description.abstractW rozwiniętych państwach demokratycznych dąży się do tego, aby rozwój nie był przypadkowy i spełniał pewne ustalone cele i ograniczenia. Wynikają one z istoty rozwoju sustensywnego, który stał się obecnie fundamentalną kategorią cywilizacyjną. Kierowany proces rozwojowy warunkowany jest zbiorem zasad, które winien przestrzegać każdy podmiot rozwoju. Zasady te wypływają z jestestwa sustensywnego działania (podtrzymywania, utrzymywania, istnienia), czyli takiego traktowania, które zapewnia długie, wielopokoleniowe trwanie, a tworzą one trzy filary, wywodzące się wprost z kanonicznych elementów kultury: wartości i etyki, praw przyrody i fizyki oraz sprawności i wydajności gospodarowania. W pracy przedstawiony jest zbiór dyrektyw i instrumentów konceptualnych ram sustensywnego działania podmiotu rozwoju, którego przedmiotem jest zarówno dobre zdrowie ludzi, trwała i pełna jakość ich życia, jak i wzrost gospodarczy, innowacyjność i efektywność działania sektora gospodarczego, a także permanentne zapewnianie odpowiedniego poziomu konsumpcji dla każdego członka globalnej wspólnoty, jak i powiększanie ilości i polepszanie jakości zasobów środowiskowych oraz pomnażanie dóbr kulturowych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectthe foundations of civilizationpl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectantropopressurepl_PL
dc.subjectfundamenty cywilizacjipl_PL
dc.subjectrozwój sustensywnypl_PL
dc.subjectantropopresjapl_PL
dc.titleSustensywne kształtowanie antropopresjipl_PL
dc.title.alternativeSustainable shaping of anthropopressurepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ryszard Janikowski, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[23]-33pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationGórnośląska Wyższa Szkoła Handlowapl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBjørn A., Hauschild M. Z. (2013), Absolute versus Relative Environmental Sustainability, Journal of Industrial Ecology, 17(2), 321–332.pl_PL
dc.referencesBuckeridge J. (2014), Environmental ethics: an overview, assessing the place of bioscientists in society, supplemented with selected Australian perspectives. Integrative Zoology, 9(1), 14–23.pl_PL
dc.referencesCarter N. H., Shrestha B. K., Karki J. B., Pradhan N., Jianguo L. (2012), Coexistence between wildlife and humans at fine spatial scales. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America, 109(38), 15360–15365.pl_PL
dc.referencesChin A., Florsheim J., Wohl E., Collins B. (2014). Feedbacks in Human-Landscape Systems, Environmental Management, 53(1), 28–41. doi:10.1007/s00267-013-0031-ypl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2006), Zrównoważony rozwój lokalny. Teoria i praktyka, Polska Akademia Nauk, Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium PAN, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, Tom IV, Warszawa–Katowice.pl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2007), Ekoinowacyjność – wyzwaniem dla europejskiego przedsiębiorcy, [w:] K. Jędralska (red.) Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.pl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2007), Sustensologia a zrównoważony rozwój, [w:] B. Poskrobko, G. Dobrzański (red.) Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok.pl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2009), Kultura osią zrównoważonego rozwoju, [w:] R. Janikowski, K. Krzysztofek, (red.), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2010), Wymiary zrównoważonego rozwoju. Rozwój lokalny, gospodarka przestrzenna, zdrowie środowiskowe, innowacyjność, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław–Poznań.pl_PL
dc.referencesJanikowski R. (2011), Die Bedeutung des Kulturkapitals für nachhaltige Entwicklung, [w:] G. Banse, R. Janikowski, A. Kiepas (red.), Nachhaltige Entwicklung – transnational. Sichten und Erfahrungen aus Mitteleuropa, Edition Sigma, Berlin.pl_PL
dc.referencesJanikowski R., Krzysztofek K. (red.) (2009), Kultura a zrównoważony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo, Polski Komitet do spraw UNESCO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKnights, A. M., Koss, R. S., Robinson, L. A. (2013). Identifying common pressure pathways from a complex network of human activities to support ecosystem-based management. Ecological Applications, 23(4), 755–765.pl_PL
dc.referencesKostecka J. (2010), Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 242, 27–49.pl_PL
dc.referencesKostecka J. (red.) (2010), Retardacja materialnego przekształcania zasobów przyrodniczych, Biuletyn KPZK PAN, Zeszyt 242, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKronenberg J., Bergier, T. (red.) (2010), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków.pl_PL
dc.referencesMenzel S., Green T. L. (2013), Sovereign Citizens and Constrained Consumers: Why Sustainability Requires Limits on Choice. Environmental Values, 22(1), 59–79.pl_PL
dc.referencesMichalski K. (2007), Interdyscyplinarność – transdyscyplinarność – multidyscyplinarność nowy paradygmat w nauce i badaniach, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, t. 235, z.16, s. 83–100.pl_PL
dc.referencesPettit C., Chung W., Sharifi V., Chalabi Z., Fletcher T., Cleall P., Azapagic A. (2011), Sustainable management of urban pollution: an integrated approach. Building Services Engineering Research & Technology, 32(1), 21–34.pl_PL
dc.referencesPleil J. D. (2012), Categorizing Biomarkers of the Human Exposome and Developing Metrics for Assessing Environmental Sustainability. Journal of Toxicology & Environmental Health: Part B, 15(4), 264–280.pl_PL
dc.referencesSchmidt J. H. (2008), Development of LCIA characterisation factors for land use impacts on biodiversity. Journal of Cleaner Production, 16(18), 1929–1942.pl_PL
dc.referencesSiikamäki J., Wernstedt K. (2008), Turning Brownfields into Greenspaces: Examining Incentives and Barriers to Revitalization, Journal Of Health Politics, Policy & Law, 33(3), 559–593.pl_PL
dc.referencesSimion I., Ghinea C., Maxineasa S., Taranu N., Bonoli A., Gavrilescu M. (2013), Ecological Footprint Applied in the Assessment of Construction and Demolition Waste Integrated Management, Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ), 12(4), 779–788.pl_PL
dc.referencesTukker A., Jansen B. (2006), Environmental impacts of products: A detailed review of studies, Journal of Industrial Ecology, 10(3) 159–182.pl_PL
dc.referencesWCED (1987) Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford, University Press, Oxford.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.38.02
dc.relation.volume38pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record