Show simple item record

dc.contributor.authorRosiek, Ksymena
dc.date.accessioned2016-03-16T15:29:15Z
dc.date.available2016-03-16T15:29:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherQ56
dc.identifier.otherQ59
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17437
dc.description.abstractTermin bezpieczeństwo ekologiczne jest rozmaicie definiowany w różnych dziedzinach naukowych oraz w polityce, a ponadto funkcjonuje on również w obiegu społecznym i potocznym rozumieniu. W konstytucji z 1997 roku zapisano odpowiedzialność władz publicznych za zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego. W żadnym akcie prawnym nie zawarto jednak definicji tego terminu, co skutkuje z jednej strony silnymi konstytucyjnymi podstawami, a z drugiej pewną swobodą w interpretacji zakresu tego terminu w praktyce. Celem artykułu jest analiza podejścia i zmian zachodzących w obrębie bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce, na podstawie dokumentów strategicznych, na przykładzie zmian w gospodarce wodnej. Analiza ta poprzedzona została głębszymi rozważaniami teoretycznymi związanymi z zakresem i definicją terminu bezpieczeństwo ekologiczne.pl_PL
dc.description.abstractThe term ‘environmental security’ is variously defined in different fields of science and policy, and in addition it has gained social circulation and popularity in everyday use. The Polish Constitution of 1997 makes public authorities responsible for ensuring environmental security. However, no legal act contains a definition of this term, which on the one hand results in a strong constitutional grounding of the concept, and on the other hand leaves a certain range of freedom in interpreting the term in practice. The purpose of this article is to analyze the approaches and the changes in the area of environmental security in Poland, based on strategic documents. The analysis is based on examples from the area of water management, and is preceded by deeper theoretical considerations related to the scope and definition of the term ‘environmental security’.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;1
dc.subjectenvironmental securitypl_PL
dc.subjectwater managementpl_PL
dc.subjectbezpieczeństwo ekologicznepl_PL
dc.subjectgospodarka wodnapl_PL
dc.titleBezpieczeństwo ekologiczne w Polsce na przykładzie gospodarowania wodamipl_PL
dc.title.alternativeModifications to the scope of the term ‘ecological security’ in Poland using the example of water managementpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Ksymena Rosiek, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[63]-76pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznejpl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesBiała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (2013), BBN, 2013.pl_PL
dc.referencesCiechowicz-McLean J. (2001), Międzyanrodowe prawo ochrony Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDaase Ch. (1992), Ökologishe Sicherheit konzept oder Leerformer, [w:] B. Meyer Ch. Wellmann, “Umweltzerstörung. Kriegsfolge und Kriegsursache”, Frankfurt 1992, s. 33; za M. Pietraś (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesDeudney D. (1990), The Case Against Linking Environmental Degradation And National Security, ‘Millenium: Jurnal of International Studies’, vol. 19, s. 461; Pietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesGover V.I. (2007), Water: A Source of Conflict or Cooperation?, Science Publishers, Enfield, NH, USA 2007.pl_PL
dc.referencesHaber J., (1981), Bezpieczeństwo jako determinanta stosunków międzynarodowych, [w:] M. Krauze (2011), Bezpieczeństwo ekologiczne w świetle postanowień Konwencji o zakazie broni Chemicznej, „Materiały wysokoenergetyczne, t. 3.pl_PL
dc.referencesHomer-Dixon Th (1991), Environmental Change and Human Security, Canadian Institiute of Forgein Afairs, Toronto 1991; za M. Pietraś (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne. Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesII Polityka ekologiczna państwa, RM, 2000.pl_PL
dc.referencesKitler W. (2010), Bezpieczeństwo narodowe: Podstawowe kategorie, dylematy pojęciowe i próba systematyzacji, „Zeszyt Problemowy Towarzystwo Wiedzy Obronnej”, nr 1, s. 25.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. DZ.U.1997 nr 78, poz. 483.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski P. (2012) Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKozłowski S. (2005) Przyszłość ekorozwoju, Wydawnictwo KUL.pl_PL
dc.referencesKrajowym planie zarządzania kryzysowego (2012), RCB.pl_PL
dc.referencesMichajłow W. (1986), Problemy bezpieczeństwa ekologicznego na Kongresie Intelektualistów w Warszawie, „Nauka Polska” 1986 nr ½.pl_PL
dc.referencesMolvaer R.K (1992), Environmentally Induced Conflicts? A disscution Based on Studiem from the Horn of Africa, “Biulletin of Peas Propsals”. no 2.pl_PL
dc.referencesMyers N. (1996), The environmentalDdimensions to Security Issues, “the Environmentalist”, nr 4, s. 251, za: Pietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesNarodowy program ochrony infrastruktury krytycznej, RCB, 2013.pl_PL
dc.referencesPaczuński R. (2008), Ochrona środowiska, zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesPietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesPolityka ekologiczna państwa. MOŚZNiL, 1991.pl_PL
dc.referencesPoskrobko B., Poskrobko T. (2012), Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProgram wodno-środowiskowy kraju, KZGW, 2010.pl_PL
dc.referencesProjekt Polityki wodnej państwa do roku 2030 z uwzględnieniem etapu 2016, KZGW 2010.pl_PL
dc.referencesRaczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (2013), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie – paradygmat, wiedza, demarkacja, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRenner M. (1989), National security: the Ekonomic nad Environmental Dimensions, Washington DC, s. 6, za Pietraś M. (2000), Bezpieczeństwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesStosowanie intencyjnych technik przekształcania środowiska zostało zakazane konwencją z 1977 roku: Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich. Przyjeta przez Polskę w 1978 r. Dz.U.78.31.132 – tekst pierwotny.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.38.05
dc.relation.volume38pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record