Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2016-02-23T12:09:15Z
dc.date.available2016-02-23T12:09:15Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17051
dc.description.abstractThis paper discusses development prospects and changes in agriculture in the opinion of fanners. The major issues included in the survey concerned factors stimulating and hampering agricultural activity, perception of economic situation of agricultural holdings, investments in agriculture, prospective development plans. The study has revealed low educational level of farmers coupled with poor non-agricultural qualifications and limited professional aspirations. Social behaviour of this group is guided by a ‘survival strategy’; they exhibit no interest in modernization and skeptical attitude toward transformation processes.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono główne uwarunkowania rozwoju i zmiany w rolnictwie w opinii właścicieli gospodarstw rolnych. Obszarem badań było 5 gmin aglomeracji łódzkiej (trzy graniczące z Łodzią oraz dwie w zewnętrznej strefie aglomeracji). Stwierdzono, że większość rolników, podobnie jak rolnicy z innych obszarów Polski, ma niskie pozarolnicze kwalifikacje i aspiracje zawodowe. Właścicieli gospodarstw charakteryzuje rodzaj społecznego zachowania polegającego na strategii przetrwania, braku zainteresowania modernizacją oraz na negatywnym odbiorze procesów transformacji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;8
dc.subjectAndrespolpl_PL
dc.subjectNowosolnapl_PL
dc.subjectRzgówpl_PL
dc.subjectGłownopl_PL
dc.subjectParzęczewpl_PL
dc.subjectprzemiany zawodowepl_PL
dc.subjecttransformacja ustrojowapl_PL
dc.subjectrolnictwopl_PL
dc.titlePostrzeganie uwarunkowań rozwoju i zmian w rolnictwie przez właścicieli gospodarstw rolnych w okresie transformacji ustrojowej (przykład 5 gmin aglomeracji łódzkiej)pl_PL
dc.title.alternativeDevelopment prospects and changes in agriculture as seen by landholders (on the example of five rural communes in the Łódź urban agglomeration)pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number85-101pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Geografii Regionalnej i Społecznejpl_PL
dc.referencesBański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, t. 3, ZBTOW IGiPZ PAN, KOW PTG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCieślińska B., 1993, Mentalność ekonomiczna mieszkańców małego miasta w regionie rolniczym, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 2.pl_PL
dc.referencesDuczkowska-Małysz K., 1996, Strategia wielofunkcyjnego rozwoju wsi, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 2.pl_PL
dc.referencesHalamska M., 1995, Chłopi polscy w procesie transformacji systemowej, [w:] P. Starosta (red.), Zbiorowości terytorialne i więzi społeczne, UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1988, Niektóre aspekty urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, nr 9.pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J., 1991, Zróżnicowanie urbanizacji wsi w strefie podmiejskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, nr 13.pl_PL
dc.referencesKościk B., 1999, Postawa rolników środkowej i wschodniej Polski wobec przemian społeczno-gospodarczych na wsi, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 3.pl_PL
dc.referencesMichalski W., Suliborski A., 1985, Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej na przykładzie gminy Dobroń, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica”, nr 5.pl_PL
dc.referencesOrłowski W. M„ 2001, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego w długim czasie, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 2.pl_PL
dc.referencesOstrowski L. (red.), 1997, Procesy dostosowawcze do gospodarki rynkowej we wsiach badanych przez lERiGŻ w 1996 r„ lERiGŻ, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosner A., I993a, Rolnicy o rolnictwie i swojej pozycji w społeczeństwie, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 3.pl_PL
dc.referencesRosner A., 1993b, Rolnicy o swoich gospodarstwach, „Wieś i Rolnictwo” [Warszawa], nr 3.pl_PL
dc.referencesStola W., 1993, Struktura przestrzenna i klasyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich Polski, „Dokumentacja Geograficzna” [IGiPZ PAN, Warszawa], z. 3.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record