Show simple item record

dc.contributor.authorBała, Dawid
dc.date.accessioned2016-01-14T11:08:15Z
dc.date.available2016-01-14T11:08:15Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16594
dc.description.abstractCelem artykułu jest określenie znajomości idei grup producentów rolnych w Polsce wśród uczniów szkół rolniczych. Pomimo szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju grup producenckich, o charakterze promocyjnym czy edukacyjnym, integracja wśród polskich rolników nie jest popularna. Zwrócono uwagę, że tendencja do częstszego integrowania się rolników młodszych i lepiej wykształconych sugeruje, aby zainteresować się systemem kształcenia rolniczego. Stosunkowo dobrze rozbudowana sieć szkół rolniczych stanowi potencjał do upowszechniania idei grup producenckich, jednak w toku badania nie wykazano jednoznacznej zależności pomiędzy działalnością szkół a powstawaniem grup producenckich. Pomimo możliwości realizowania przez szkoły rolnicze modułu edukacyjnego dotyczącego funkcjonowania grup producenckich, znajomość idei wśród uczniów jest słaba.pl_PL
dc.description.abstractThe aim of this paper is identify the knowledge of the idea of agricultural producer groups among students of agricultural schools. Despite the large number of initiatives to support the development of producer groups, for both of a promotional or educational nature, integration among Polish farmers still is not popular. It was pointed out that the trend to increased integration of farmers younger and better educated, suggests that greater attention should be paid on the system of agricultural education. Relatively well-developed network of agricultural schools is the potential to promote the idea of producer groups. However, the study did not show direct correlation between the occurrence of the agricultural schools and the formation of producer groups. Despite the possibility of implementing by agricultural school educational module on the functioning of producer groups, knowledge of ideas among students is poor.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;20
dc.subjectgrupy producentów rolnychpl_PL
dc.subjectszkoły rolniczepl_PL
dc.subjectprogram nauczaniapl_PL
dc.subjectagricultural producer groupspl_PL
dc.subjectagricultural schoolspl_PL
dc.subjectcurriculumpl_PL
dc.titleZnajomość idei grup producenckich wśród uczniów szkół rolniczychpl_PL
dc.title.alternativeKnowledge of the idea of agricultural producer groups among students of agricultural schoolspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[75]-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Gospodarki Żywnościowej i Wsi, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznańpl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesDominiak J., 2012, Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego, Poznań.pl_PL
dc.referencesHamerska I., Roczkowska-Chmaj S., 2008, Wykształcenie i wiek rolników a wskaźnik postępu naukowo-technicznego, „Inżynieria Rolnicza”, 11(109), Kraków, s. 75–82.pl_PL
dc.referencesKałuża H., Ginter A., 2014, Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 361, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 89–98.pl_PL
dc.referencesKania J., 2006, Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu, K-PODR, Minikowo, s. 22–35.pl_PL
dc.referencesKania J., 2014, System wiedzy i informacji rolniczej w rolnictwie polskim, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, 360, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 55–62.pl_PL
dc.referencesKołoszko-Chomentowska Z., 2008, Wykształcenie ludności rolniczej jako determinanta rozwoju rolnictwa, „Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”, 67, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 79–86.pl_PL
dc.referencesKrzyworzeka A., 2011, Funkcjonowanie wiedzy rolniczej, „E-mentor”, nr 3(40), Warszawa, s. 58–62.pl_PL
dc.referencesKrzyżanowska K., 2000, Skuteczność upowszechniania postępu organizacyjnego w rolnictwie – strategie doradcze, SGGW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesProgram nauczania przedmiotu Spółdzielczość i grupy producentów w warunkach gospodarki rynkowej, 2014, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Brwinów.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U., 2012, poz. 184).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz.U., 2012, poz. 109).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U., 1991, nr 95, poz. 425).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 roku o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U., nr 88, poz. 983 ze zm.).pl_PL
dc.referencesWasilewski K., 2011, System kształcenia rolniczego – stan i perspektywy, [w:] Domalewski J. (red.), Zadania i funkcje szkół rolniczych w Polsce, Warszawa, s. 33–55.pl_PL
dc.referencesstat.gov.pl/bdl (dostęp: 2.10.2014).pl_PL
dc.referenceswww.minrol.gov.pl (dostęp: 2.10.2014).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.20.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record