Show simple item record

dc.contributor.authorBorowczak, Anna
dc.date.accessioned2015-12-10T18:15:36Z
dc.date.available2015-12-10T18:15:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationA. Borowczak, Badania ewaluacyjne rozwoju regionalnego jako nowy kierunek badań aplikacyjnych w geografii społeczno‐ekonomicznej, [w:] Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna, red. Wiesław Maik, Krystyna Rembowska, Andrzej Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 115–126.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-338-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15410
dc.descriptionOddajemy do rąk Czytelnika kolejny tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. Dorobek polskiej geografii po konferencji w Rydzynie. Ocena krytyczna. [...] Właśnie minęło 30 lat od przełomowej dla polskiej geografii konferencji w Rydzynie (1983 r.). Miała ona duże znaczenie dla przemian teorii i praktyki geografii. W Rydzynie zwrócono uwagę na odmienne od dotychczasowych możliwości interpretacyjne rzeczywistości badawczej geografii rozwijane zwłaszcza w krajach anglosaskich. W kontekście tym przedstawiono nowe pola badawcze naszej dyscypliny zwłaszcza nieistniejącą wcześniej geografię społeczną jej podejścia radykalne i behawioralne oraz zaprezentowano perspektywę humanistyczną w badaniach geograficznych. Mimo trudności instytucjonalnych w przebijaniu się efektów tej innowacyjnej konferencji do teorii i empirii polskiej geografii, czas pokazał, że jej dorobek nie został zaprzepaszczony. Niniejszy tom składa się z 13 prac, w których autorzy podjęli teoretyczną refleksję nad rolą konferencji w Rydzynie dla polskiej geografii oraz krytyczny namysł nad dorobkiem geografii po konferencji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Dorobek polskiej geografii po konferencji w Radzynie. Ocena krytyczna”, red. W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski, ser. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii”, T. 8, Instytut Geografii i Gospodarki przestrzennej WSG w Bydgoszczy, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ w Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPodstawowe idee i koncepcje w geografii;8
dc.titleBadania ewaluacyjne rozwoju regionalnego jako nowy kierunek badań aplikacyjnych w geografii społeczno‐ekonomicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[115]-126pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstytut Geografii Społeczno‐Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesBachtler J., Wren C., 2006, Evaluation of European Union cohesion policy: research questions and policy challenges, “Regional Studies“, 40(2), pp. 143‐153.pl_PL
dc.referencesBarca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place‐based approach to meeting European Union challenges and expectations. Independent Report.pl_PL
dc.referencesBaslé M., 2006, Strengths and weaknesses of European Union policy evaluation methods: expost evaluation of Objective 2, 1994‐99, “Regional Studies“, 40(2), pp. 225‐235.pl_PL
dc.referencesBaza badań ewaluacyjnych. Stan na 13 czerwca 2011 r., Dostępne na: http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/Baza_badan_ewaluacyjnych_13062011.xls [15.06.2011 r.].pl_PL
dc.referencesChen H. T., 1990, Theory driven evaluation, Sage Newbury CA.pl_PL
dc.referencesChurski, P., Borowczak A., 2010, Effectiveness of interventions co‐financed by the EU structural funds in Wielkopolska in years 2004‐2006, Quaestiones Geographicae, Adam Mickiewicz University Press, Poznań.pl_PL
dc.referencesDutkowski M., 2010, Monitorowanie polityki regionalnej w Polsce w latach 1990‐2010, [w:] S. Ciok, P. Migoń (red.) Przekształcenia struktur regionalnych: aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesEvaluating socio‐economic programmes, 1999, Komisja Europejska, MEANS collection. Vol. (6). CEC. Luxembourg.pl_PL
dc.referencesGórniak J., 2007, Ewaluacja w cyklu polityk publicznych. [w:] S. Mazur (red.), Ewaluacja funduszy strukturalnych‐ perspektywa regionalna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej. Kraków.pl_PL
dc.referencesKierzkowski T., 2002, Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społecznogospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLeeuw F.L., 2008, Ewaluacja w Europie. Wyzwania przyszłości, „Państwo i Rynek” nr 1/2008.pl_PL
dc.referencesMalik K., 2011, Ewaluacja polityki rozwoju regionu: metody, konteksty i wymiary rozwoju zrównoważonego, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN”, 135.pl_PL
dc.referencesOddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie NUTS 3. Raport zbiorczy: podregion ciechanowsko‐płocki, chełmsko‐zamojski, gorzowski, poznański, czerwiec 2007, Badanie ewaluacyjne na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Proksen‐ PBS DGA. Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K., 2008a, Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych Interreg III. Warszawa.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K. (red.), 2008b, Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPatton M.Q, 2002, Qualitative research and evaluation methods, 2nd Edition. Sage Publications, Thousand Oaks.pl_PL
dc.referencesProces ewaluacji polityki spójności w Polsce. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń. Plany i wyzwania na przyszłość, kwiecień 2008, Krajowa Jednostka Oceny, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStern E., 2004, Philosophies and types of evaluation research, [in:] P. Descy, M. Tessaring (eds.), 2004, The foundations of evaluation and impact research, Third report on vocational training research in Europe: background report, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Cedefop Reference series, 58.pl_PL
dc.referencesWpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów, czerwiec 2008, Badanie ewaluacyjne w ramach projektu nr POPT 1,4/2007/17 zrealizowane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Centrum Analiz Społeczno‐Ekonomicznych CASE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻuber P., Bienias S., 2008, System ewaluacji w Polsce‐ dotychczasowe doświadczenia i wyzwania na przyszłość, [w:] K. Olejniczak (red.), Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record