Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.date.accessioned2015-12-01T13:09:30Z
dc.date.available2015-12-01T13:09:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationP. Tobiasz-Lis, Personal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and England, [w:] Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, red. E. Szkurłat, A. Głowacki, „Prace Komisji Edukacji Geograficznej”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 107-120.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-420-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/14684
dc.description.abstractThe research spectrum of spatial experiences and perception in geography is very wide – from freehand sketches, by testing images and attitudes towards the environment or social phenomena, to the issues of people’s emotional connection and identification with different areas, especially with the place of residence. Investigating places through personal experiences may be an important element of geographical education programs, showing that they are interpreted by modern geographers very broadly and as multidimensional phenomena. The article identifies and compares the place and importance of the issues concerning personal experiences, perception and images of places in geographical education In Poland and England.pl_PL
dc.description.abstractGeografia percepcji z szerokim spektrum możliwości badawczych – od odręcznych szkiców przez badania wyobrażeń i postaw wobec środowiska przyrodniczego, traktowanego jako dobro lub źródło zagrożeń, lub wobec zjawisk społecznych po kwestie emocjonalnego związku i identyfikacji ludzi z różnymi obszarami, zwłaszcza z miejscem zamieszkania, może stanowić istotny element programów kształcenia geograficznego, pokazując jednocześnie, że współczesna geografia interpretuje przestrzeń bardzo szeroko i wielowątkowo. W opracowaniu wskazano i porównano znaczenie problematyki bezpośredniego i pośredniego doświadczania przestrzeni i jej wyobrażeń w kształceniu geograficznym w Polsce i w Anglii.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy”, red. E. Szkurłat, A. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesPrace Komisji Edukacji Geograficznej;3
dc.subjectpersonal experiencepl_PL
dc.subjectperceptionpl_PL
dc.subjectgeographical imagespl_PL
dc.subjectnational curriculum in geographypl_PL
dc.subjectgeography course bookspl_PL
dc.subjectdoświadczanie przestrzenipl_PL
dc.subjectpercepcjapl_PL
dc.subjectwyobrażeniepl_PL
dc.subjectpodstawa programowapl_PL
dc.subjectpodręczniki szkolnepl_PL
dc.titlePersonal experiences and images of places as the basis for teaching geography. Examples of Poland and Englandpl_PL
dc.title.alternativeDoświadczenia i wyobrażenia przestrzeni jako podstawa w nauczaniu geografii. Przykład Polski i Angliipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[107]-120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-453-2
dc.referencesBailey P., 1990, Uczenie geografii: Jak możemy aktywizować uczniów?, [in:] Świtalski E. (ed.), Aktywizacja uczniów w nauczaniu geografii. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Geografii, UMK, Instytut Geografii, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. W. Spasowskiego, Oddział w Toruniu, Toruń, pp. 27–44.pl_PL
dc.referencesCastree N., 2005, Nature, Routledge, London–New York.pl_PL
dc.referencesGallagher R., Parish R., Williamson J., 2008, Geog. 123, 3rd edition, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesGinsburg H.P., 1997, Entering the child's mind: The clinical interview in psychological research and practice, Cambridge University Press, New York.pl_PL
dc.referencesHopkin J. (ed.), 2001, Geography Matters. Higher, Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJędrzejczyk D. (ed.), 2004, Humanistyczne oblicze miasta, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2001, Miejsce – w poszukiwaniu właściwej natury, [in:] Rogacki H. (ed.), Koncepcje teoretyczne i metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2005, Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKop J., Kucharska M., Witek-Nowakowska A., 2009, Świat bez tajemnic. Klasa 1, 2, 3, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa–Łódź.pl_PL
dc.referencesKotus J., 2007, Natura wielkomiejskich sąsiedztw. Analiza subsąsiedzkich i sąsiedzkich terytorialnych podsystemów społecznych w Poznaniu, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesLefebvre H., 1991, The production of space, Blackwell, Oxford.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydawnictwo UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLynch K., 1960, The image of the city, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMadurowicz M., 2002, Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNałkowski W., 1968, Dydaktyka geografii. Wybór pism, PZWS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOkoń W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPaasi A. 2002, Place and region: regional worlds and words, „Progress in Human Geography”, 26 (6), pp. 802–811.pl_PL
dc.referencesPaasi A., 2004, Place and region: looking through the prism of scale, „Progress in Human Geography”, 28 (4), pp. 536–546.pl_PL
dc.referencesRelph E., 1976, Place and placelessness, Pion Limited, London.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2002, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesRembowska K., 2004, Miasto jako przestrzeń znacząca, [in:] E. Orłowska (ed.), Kulturowy aspekt badań geograficznych, Studia teoretyczne i regionalne, 4, Oddział Wrocławski PTG, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, pp. 17–31.pl_PL
dc.referencesRose G., 2001, Visual methodologies: An introduction to interpreting visual materials, second edition, Sage, London.pl_PL
dc.referencesSadoń-Osowiecka T., n.d., Gdzie dzieje się geografia? Rola miejsca w uczniowskich eksploracjach: http://pdg.ocean.ug.edu.pl/.pl_PL
dc.referencesSagan I., 1995, Miejsce, źródła identyfikacji z nim, procesy transformacji w miastach, [in:] Kaczmarek J. (ed.), Centra i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, VII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesSagan I., 2000, Miasto – scena konfliktów i współpracy. Rozwój miasta w świetle koncepcji reżimu miejskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSzkurłat E., 1991, Kształtowanie umiejętności w poznawaniu własnego miasta, regionu, [in:] Kształcenie umiejętności w procesie nauczania geografii. Materiały na IX Konferencję Dydaktyczną, Wydawnictwo UŁ, Łódź, pp. 18–29.pl_PL
dc.referencesSztompka P., 2005, Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTuan Y.-F., 1974, Topophilia. A study of environmental perception, attitudes and values, Prentice-Hall, New Jersey.pl_PL
dc.referencesTuan Y.-F., 1987, Przestrzeń i miejsce, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1977, Miasto i przestrzeń, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWallis A., 1990, Socjologia przestrzeni, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWinklewski J., 1977, Metodyka geografii, WSiP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWright J.K., 1947, Terrae incogitae: The place of the imagination in geography, „Annals, Association of American Geographers”, 37, pp. 1–15.pl_PL
dc.referencesZając S., 1996, W nauczaniu geografii ważne nie tylko mędrca szkiełko i oko, [in:] Pulinowa M.Z. (ed.), Człowiek bliżej Ziemi. O teoretycznych podstawach nauczania geografii i ich praktycznym wykorzystaniu, PZWS, Warszawa.pl_PL
dc.contributor.authorEmailptobiasz@geo.uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record