Show simple item record

dc.contributor.authorWesołowska, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-11-10T18:46:20Z
dc.date.available2015-11-10T18:46:20Z
dc.date.issued2015-09
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13518
dc.description.abstractW artykule przeprowadzono analizę porównawczą konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Polski i Czech w latach 2011–2015. Kraje te mają wspólną historię okresu powojennego, w jednym czasie odzyskały wolność oraz zaczęły transformację swoich gospodarek. Wspólnym momentem dla obu krajów było też przystąpienie do Unii Europejskiej. Pomimo bliskości terytorialnej i wielu wspólnych cech kraje te osiągnęły różne wartości konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów, ocena ich konkurencyjności międzynarodowej oraz wskazanie szans i zagrożeń poprawy konkurencyjności.pl_PL
dc.description.abstractThe article presents a comparative analysis of the international competitiveness of Poland and the Czech Republic in 2011–2015. These countries have a common history of the postwar period, regained their freedom at the same time and started the transformation of their economies. Both countries became members of the European Union at the same time. Despite its territorial proximity and many common characteristics, these countries have reached different values of competitiveness in the international stage. The aim of this paper is to present the economic situation of these countries, evaluate their international competitiveness and identify opportunities and threats to improve the competitive position.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;11
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectkonkurencyjność międzynarodowapl_PL
dc.subjectgospodarkapl_PL
dc.subjectregionpl_PL
dc.subjectrankingpl_PL
dc.subjectdeterminantypl_PL
dc.subjectczynniki wewnętrznepl_PL
dc.subjectczynniki zewnętrznepl_PL
dc.subjectpoprawapl_PL
dc.subjectcompetitivenesspl_PL
dc.subjectinternational competitivenesspl_PL
dc.subjecteconomypl_PL
dc.subjectdeterminantspl_PL
dc.subjectinternal factorspl_PL
dc.subjectexternal factorspl_PL
dc.subjectimprovementpl_PL
dc.titleDeterminanty konkurencyjności międzynarodowej krajów – analiza porównawcza Polski i Czechpl_PL
dc.title.alternativeDeterminants of International Competitiveness of Countries – A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republicpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number157-175pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBarcik A. (2008), Rozwój regionalny na tle polityki Unii Europejskiej w dobie globalizacji [w:] Nowoczesne kierunki w rozwoju lokalnym i regionalnym, Barcik A. (red.), Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesBardecka W. (2003), Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiębiorcy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorowiec J. (2005), Wpływ integracji europejskiej na rozwój regionalny i konkurencyjność regionów [w:] Uwarunkowania rozwoju i konkurencyjności regionów, Zioło Z. (red.), Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Kraków – Rzeszów.pl_PL
dc.referencesCzajkowski Z. (2010), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie, definicje i modele [w:] Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD. Ewolucja znaczenia czynników konkurencyjności,pl_PL
dc.referencesBieńkowski W., Weresa M.A., Radło M.J. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuda J. (2004), Analiza zróżnicowania ekonomiczno-społecznego regionów Czech, Słowacji, Węgier i Polski [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, „Materiały konferencyjne”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesEsser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J. (1996), Systematic Competitiveness. New Governance Patterns for Industrial Development, Frank Cass, London.pl_PL
dc.referencesEurostat, http://ec.europa.eu/eurostat.pl_PL
dc.referencesFalkowski K. (2006), Czynniki i ograniczenia konkurencyjnego rozwoju regionów przygranicznych. Ujęcie teoretyczne [w:] Wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. Czynniki konkurencyjności, Teichmann E. (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHubner D. (1994), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a strategia rozwoju, „Ekonomista”, nr 3.pl_PL
dc.referencesJankowski J. (2015), Polski eksport 2013 – ponad 150 mld euro!, www.polandgoglobal.pl/artykuly/polski-eksport-2013-ponad-150mldeuro#.U6K fUBNd0s.pl_PL
dc.referencesJeliński B. (2007), Wpływ konkurencyjności międzynarodowej na kształt zagranicznej polityki ekonomicznej [w:] Problemy współczesnej gospodarki światowej, Treder H. (red.), „Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UGd”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, nr 30, Sopot.pl_PL
dc.referencesKlasik A. (2006), Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.pl_PL
dc.referencesKlasik A., Kuźnik F. (red.) (2001), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Akademia Ekonomiczna, Katowice.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1994), Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs”, No. 2.pl_PL
dc.referencesOlczyk M. (2008), Konkurencyjność podmiotów – ujęcie teoretyczne [w:] Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, Daszkiewicz N. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I. (2001), Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPłowiec U. (2005), Szanse i zagrożenia związane z rozwojem konkurencyjności polskiej gospodarki i społeczeństwa w Unii Europejskiej [w:] Globalizacja i integracja europejska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, A Division of Macmillan Inc., New York.pl_PL
dc.referencesPrusek A. (2001), Analiza rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego [w:] Strategia rozwoju regionu podkarpackiego oraz wiodących sektorów jego gospodarki, Prusek A. (red.), „Studia Mieleckie”, nr 1.pl_PL
dc.referencesStrielkowski W. (2013), Convergence and macroeconomic development of the Czech Republic in 1996–2010: a Visegrad Group cross-country comparison [w:] Europa Środkowa i Wschodnia – wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności krajów i regionów, Zielińska-Głębocka Z., Golejewska A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesUpława S. (1996), Transformacja a międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWorld Economic Forum (2014), The Global Competitiveness Report 2014–2015, Geneva.pl_PL
dc.referencesZielińska-Głębocka Z., Gawlikowska-Hueckel K. (red.) (2013), Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.subject.jelF40
dc.subject.jelO57
dc.subject.jelR11


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record