Show simple item record

dc.contributor.authorZemko, Karol
dc.date.accessioned2015-11-09T14:01:25Z
dc.date.available2015-11-09T14:01:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13475
dc.description.abstractSkorupiaki z rzędu równonogów (Isopoda) Latreille, 1817 są ważnym elementem zoobentosu morskiego (Gallardo i Castillo 1969; Jazdzewski i in. 1986), i stanowią jedną z najbogatszych w gatunki grup makrozoobentosu Oceanu Południowego (Clarke i Johnston 2003; De Broyer i in. 2011). Celem pracy była ocena bogactwa gatunkowego równonogów miękkiego dna Zatoki Admiralicji, analiza rozmieszczenia i różnorodności zgrupowań Isopoda miękkiego dna Zatoki Admiralicji oraz ocena bogactwa gatunkowego i różnorodności fauny Isopoda aparatów czepnych brunatnicy Himantothalls grandifolius. Materiał badawczy pochodzi z Zatoki Admiralicji (Wyspy Króla Jerzego) Antarktyka. Do analiz wykorzystano łącznie 152 próby ilościowe, jakościowe oraz z aparatów czepnych H. grandifolius. Stwierdzono 70 gatunków równonogów z czego 31 gatunków, nie było odnotowanych w tej zatoce. Isopoda nie tworzą na miękkim dnie Zatoki Admiralicji wyraźnych zgrupowań fauny, związanych z bardzo ograniczonymi obszarami dna, charakteryzującymi się bardzo podobnymi parametrami fizyko-chemicznymi. Różnorodność Isopoda miękkiego dna, w silnie zaburzonej przez lodowce zatoce glacjalnej, była niższa niż w ujściowej części Fiordu Ezcurry. Aparaty czepne H. grandifolius są zasiedlane przez specyficzne zgrupowanie Isopoda, silnie zdominowane przez Caecognathia antarctica i obecny tylko w tym siedlisku Cymodocella tubicauda. Nie wykazano zależności pomiędzy objętością aparatu czepnego H. grandifolius a zagęszczeniem gatunków, zagęszczeniem osobników i liczbą gatunków. Zaobserwowano zmiany w strukturze zgrupowań Isopoda pomiędzy latami osiemdziesiątymi XX wieku, a rokiem 2007. Crustaceans isopod (Isopoda) Latreille, 1817 are an important part of zoobenthos sea (Gallardo and Castillo 1969 JAŻDŻEWSKI et al. 1986), and represent one of the richest in species groups macrozoobenthos of the Southern Ocean (Clarke and Johnston 2003; De Broyer et al. 2011). The aim of the study was to assess species richness Isopoda of soft bottom of Admiralty Bay, analyzing the distribution and diversity Isopoda communieties of soft bottom of Admiralty Bay and evaluation of species richness and diversity of Isopoda fauna of holdfasts of macroalgae Himantothalls grandifolius. The research material comes from Admiralty Bay (King George Island) Antarctica. For the analysis used a total of 152 attempts quantitative, qualitative and holdfast samples of H. grandifolius. It was found 70 species Isopoda, of which 31 species was recorded in this the bay first time. Isopoda not form on the soft bottom of Admiralty Bay distinct groupings fauna associated with very limited areas of the bottom, characterized by very similar physico-chemical parameters. The diversity of the Isopoda soft bottom, in a strongly disturbed by glaciers glacial bay, was lower than in the estuary part of the Ezcurra Inlet. Holdfasts of H. grandifolius are inhabited by specific grouping of the Isopoda, strongly dominated by Caecognathia antarctica and present only in this habitat Cymodocella tubicauda. No significant correlation between the volume of holdfast of H. grandifolius and density of species, density of individuals and number of species. Observed changes in the structure of the Isopoda groupings between the eighties of the twentieth century, and 2007.pl_PL
dc.description.sponsorshipCAREX Transfer of Knowledge Grant, CeDAMar Short Visit Grantpl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectIsopodapl_PL
dc.subjectBiodiversitypl_PL
dc.subjectAntarcticapl_PL
dc.subjectKing George Islandpl_PL
dc.subjectAdmiralty Baypl_PL
dc.titleRóżnorodność i klasyfikacja zgrupowań skorupiaków równonogich (Isopoda, Crustacea) zatoki admiralicji (Wyspa Króla Jerzego, Antarktyka)pl_PL
dc.title.alternativeDiversity and Classification of Isopods Crustaceans (Isopoda, Crustacea) Assemblages of Admiralty Bay (King George Island, Antarctic)pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderKarol Zemkopl_PL
dc.page.number[122]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologiipl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolzemko@vp.plpl_PL
dc.dissertation.directorBłażewicz-Paszkowycz, Magdalena
dc.dissertation.reviewerKukliński, Piotr
dc.dissertation.reviewerSiciński, Jacek
dc.date.defence2015


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record