Show simple item record

dc.contributor.authorTarnawska, Katarzynaen
dc.contributor.authorRosiek, Januszen
dc.date.accessioned2015-08-11T11:35:19Z
dc.date.available2015-08-11T11:35:19Z
dc.date.issued2015-06-16en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11473
dc.description.abstractThis article presents the practical possibilities associated with implementation of the JESSICA initiative in selected regions of Poland and the Czech Republic. i.e. in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic). The post-socialist nature of these regions was determinative of their backwardness in terms of socio-economic development, as well as available infrastructure. Nonetheless these regions are different to a large extent, because Silesia is a typical post-industrial area, where the mining industry has been in operation for many years. After significant limitation of the scale of its economic operations, many areas and objects remain unused. They can be revitalized and then used to contribute to more sustainable socio-economic development of the region. In turn, Central Moravia represents a geographical area which has been adversely affected by the effects of the ongoing economic crisis. To some extent, Silesia suffers from similar problems as Central Moravia, but it also encounters some specific difficulties arising from its post-industrial character. For this reason, there was a necessity to properly identify opportunities to support projects financed from the JESSICA initiative in the analyzed regions, as well as to adapt the scope of these projects to the specific socio-economic conditions in the regions under investigation.en
dc.description.abstractW artykule przedstawiono ocenę możliwości implementacji narzędzi finansowych funkcjonujących w ramach inicjatywy JESSICA w wybranych dwóch specyficznych, przede wszystkim na ich post-industrialny charakter, ale także z powodu ich odmiennej charakterystyki społeczno-ekonomicznej, regionach Europy Środkowej: na Śląsku i w Środkowych Morawach. Problematyka ta prezentowana jest w kontekście możliwości wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich położonych w tych regionach poprzez działania mające na celu ich rewitalizację. Na początku zostały zaprezentowane ogólne ramy teoretyczne dla prowadzonych rozważań, oparte na dokonanym przez autorów przeglądzie literatury, kładącej szczególny nacisk na możliwości wykorzystania środków finansowych pochodzących z funduszy spójności Unii Europejskiej, a zwłaszcza instrumentów funkcjonujących w ramach inicjatywy JESSICA, w kierunku rewitalizacji regionów post-socjalistycznych. W rozdziale pierwszym omówiono koncepcję zrównoważonego rozwoju gospodarczego w aspekcie możliwości dokonywania działań w zakresie rewitalizacji ww. regionów, a zwłaszcza na ich ogromny potencjał rozwojowy w tym zakresie oraz na dziedziny i możliwe poziomy implementacji tego rodzaju przedsięwzięć i ich korzystne efekty. W rozdziale drugim zaprezentowano specyficzne cechy procesu rewitalizacji w krajach, regionach i miastach post-socjalistycznych. Rozdział trzeci zawiera skrótowy opis dotychczasowego przebiegu procesów rewitalizacji oraz analizę szczegółowych dziedzin i ram prawnych regulujących możliwości implementacji narzędzi finansowych w ramach inicjatywy JESSICA. Wyszczególniono także najistotniejsze aspekty degradacji rozpatrywanego obszaru, które determinują rodzaj i charakter realizowanych procesów rewitalizacji. W rozdziale czwartym zaprezentowano dotychczasowy przebieg tych procesów oraz zasadnicze problemy związane z ich implementacją (w oparciu o analizę SWOT). Zwrócono także uwagę na korzyści dla województwa płynące z realizacji projektów finansowanych w ramach inicjatywy JESSICA na obszarze Województwa Śląskiego. Rozdział piąty zawiera omówienie nowych możliwości wykorzystania funduszy pomocowych UE w regionie Środkowych Moraw w okresie programowania 2007-2013 oraz dotychczasowe obszary wsparcia w ramach priorytetów ustalonych przez Unię Europejską. W rozdziale szóstym przedstawiono z kolei kryteria, w oparciu o które dokonywany jest wybór projektów do finansowania w ramach inicjatywy JESSICA oraz zaprezentowano analizę SWOT dotyczącą możliwości wykorzystywania tego rodzaju środków finansowych przy realizacji projektów rewitalizacyjnych na obszarze regionu Środkowych Moraw. Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące dotychczasowego i przyszłego charakteru procesów rewitalizacyjnych finansowanych przy pomocy środków finansowych w ramach inicjatywy JESSICA w rozpatrywanych regionach.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;18en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjecturban sustainable developmenten
dc.subjecturban revitalisation and regenerationen
dc.subjectJESSICA initiativeen
dc.subjectpost-socialist countriesen
dc.subjectregions and citiesen
dc.subjectzrównoważony rozwój miasten
dc.subjectrewitalizacja i regeneracja obszarów miejskichen
dc.subjectinicjatywa JESSICAen
dc.subjectkrajeen
dc.subjectregiony i miasta postsocjalistyczneen
dc.titleThe Jessica Initiative: An Instrument for Urban Sustainable Development. Examples of Urban Regeneration in Silesia (Poland) and Central Moravia (Czech Republic) / Inicjatywa Jessica Jako Instrument Wspierania Zrównoważonego Rozwoju Miast. Przykłady Rewitalizacji Obszarów Miejskich Na Śląsku I W Środkowych Morawachen
dc.page.number119-138en
dc.contributor.authorAffiliationTarnawska, Katarzyna - Cracow University of Economics, Centre for European Researchen
dc.contributor.authorAffiliationRosiek, Janusz - Cracow University of Economics, Centre for European Researchen
dc.referencesBadyina A., Golubchikov O. (2005), Gentrification in central Moscow - a market process or a deliberate policy? Money, power and people in housing regeneration in Ostozhenka, ʻGeografiska annalerʼ, 87B (2).en
dc.referencesBarta G., Beluszky P., Czirfusz M., Györi R., Kukely G. (2006), Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest, Discussion Papers 51, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Budapest.en
dc.referencesBirch K., MacKinnon D., Cumbers A. (2010), Old industrial regions in Europe: a comparative assessment of economic performance, ʻRegional Studiesʼ, 44 (1).en
dc.referencesBulkeley H., Betsill M. (2005), Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the 'Urban' Politics of Climate Change, ʻEnvironmental Politicsʼ, 14 (1).en
dc.referencesCABERNET. (2005), Brownfield definition, University of Nottingham, Nottingham, online, available from: http://www.cabernet.org.uk/index.asp?c=1134.en
dc.referencesCity Consulting Institute Sp. z o. o. (2009), Studium możliwości wdrożenia JESSICA - Województwo Śląskie, Katowice.en
dc.referencesDąbrowski M. (2013), Engineering multi-level governance? JESSICA and the involvement of private and financial actors in urban development policy, ʻRegions Magazineʼ, Vol. 292, Issue 1.en
dc.referencesEuropean Commission (EC), Directorate-General for Regional Policy. (2009), Promoting sustainable urban development in Europe. Achievements and opportunities, European Communities, Brussels.en
dc.referencesEuropean Commission, Directorate-General for Regional Policy. (2009), Promoting sustainable urban development in Europe. Achievements and opportunities, European Communities.en
dc.referencesEuropean Investment Bank (EIB). (2011), Implementing JESSICA in the Central Moravia Cohesion Region, Czech Republic. Evaluation study.en
dc.referencesEuropean Parliament (EP),Directorate General for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies. (2014), An assessment of Multilvel Governance in Cohesion Policy 2007-2013, Volume I Study, Brussels.en
dc.referencesFilip S., Cocean P., (2012), Urban Industrial Brownfields: Constraints and Opportunities in Romania, ʻCarpathian Journal of Earth and Environmental Sciencesʼ, 7 (4).en
dc.referencesHercik J., Šerý O., Toušek V. (2011), Post-military areas in the Czech Republic and their revitalization - examples of the towns of Hodonín and Uherské Hradiště, ʻActa Universitatis Palackianae Olomucensis - Geographicaʼ, 42 (2).en
dc.referencesHutton T.A. (2010), The New Economy of the Inner City. Restructuring, regeneration and dislocation in the twenty-first-century metropolis, Routledge, London and New York.en
dc.referencesJarczewski W., Ziobrowski Z. (ed.). (2010), Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.en
dc.referencesKeivani R., Parsa A., McGreal S. (2001), Globalization, Institutional structures, real estate markets in Central European cities, ʻUrban studiesʼ, 38 (13).en
dc.referencesKolivas G. (2007), JESSICA: Developing New European Instruments for Sustainable Urban Development, ʻInformationen zur Raumentwisklungʼ, Heft 9.en
dc.referencesKovács Z. (1999), Cities from state-socialism to global capitalism: an introduction, ʻGeoJournalʼ 49 (1).en
dc.referencesKrzysztofik R., Kantor-Pietraga I., Spórna T.A. (2013), Dynamic View on the Typology of Functional Derelict Areas. A Research Proposal, ʻMoravian Geographical Reportsʼ, 20 (2).en
dc.referencesKrzysztofik R., Runge J., Kantor-Pietraga I. (2012), Governance of urban shrinkage: a tale of two Polish cities, Bytom and Sosnowiec, [in:] P. Churski (ed.): Contemporary Issues in Polish Geography, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.en
dc.referencesPisano U., Lepuschitz K., Berger G. (2014), Framing Urban Sustainable Development: Features, Challenges and Potentials of urban SD from a multi-level governance perspective, ESDN Quarterly Report No. 31.en
dc.referencesRae D.W. (2003), City. Urbanism and its End, Yale University Press, New Haven, London.en
dc.referencesRevi A., Rosenzweig C. (2013), The Urban Opportunity: Enabling Transformative and Sustainable Development. Background Paper for the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda. Prepared by the Sustainable Development Solutions Network - Thematic Group on Sustainable Cities.en
dc.referencesSailer-Fliege U. (1999), Characteristics of post-socialist urban transformation in East Central Europe, ʻGeoJournalʼ 49 (1).en
dc.referencesSýkora L. (2008), Urban Development, Policy and Planning in the Czech Republic and Prague, [in:] U. Altrock, S. Günter, S. Huning, D. Peters (ed.), Spatial Planning and Urban Development in the New EU Member States. From Adjustment to Reinvention, Burlington: Ashgate. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000256195400017&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesSýkora L., Bouzarovski S. (2011), Multiple Transformations: Conceptualising the Post-communist Urban Transition, Urban Studies.en
dc.referencesTemelová J. (2009), Urban revitalization in central and inner parts of (post-socialist) cities: conditions and consequences, [in:] T. Ilmavirta (ed.), Regenerating Urban Core, Helsinki University of Technology, Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki.en
dc.referencesUN-DESA. (2011), World Population Prospects: The 2010 Revision, United Nations, New York.en
dc.referencesUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. (2011), Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ocena procesu i identyfikacja pożądanych kierunków działania podmiotów publicznych i prywatnych w województwie śląskim. Raport końcowy, Katowice.en
dc.referencesVojvodíková B. (2005), Colliery brownfields and the master plan of Ostrava, Moravian Geographical Reports, 13 (2).en
dc.referencesWilliams K. (2010), Sustainable cities: research and practice challenges, ʻInternational Journal of Urban Sustainable Developmentʼ 1 (1-2).en
dc.identifier.doi10.1515/cer-2015-0015en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.