Show simple item record

dc.contributor.authorMikołajczyk, Bożenaen
dc.date.accessioned2015-08-11T11:35:16Z
dc.date.available2015-08-11T11:35:16Z
dc.date.issued2015-06-16en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11468
dc.description.abstractInnovativeness in Europe has been a formulated goal of the EU since the Lisbon Strategy. One of the goals of the new Europe 2020 Strategy is smart growth, i.e. growth based on knowledge and innovation. This requires improving the quality of education and research results, the transfer of knowledge and innovations between countries, and broader commercialization of research results. Hence, the measurement of innovation evolves in order to reflect the factors that determine the level of innovativeness of economies. The purpose of this paper is to present the level of Poland’s innovativeness against the background of the EU countries, using the SII (Summary Innovation Index).en
dc.description.abstractInnowacyjność Europy stała się celem UE już w Strategii Lizbońskiej. W nowej Strategii Europa 2020 jednym z celów jest rozwój inteligentny czyli oparty na wiedzy i innowacji. Wymaga to podniesienia jakości edukacji, wyników działalności badawczej, transferu wiedzy i innowacji między krajami i większej komercjalizacji wyników badań. Stąd pomiar innowacyjności ewaluuje by ująć czynniki, które decydują o poziomie innowacyjności gospodarek. Stąd celem opracowania jest przedstawienie poziomu innowacyjności Polski na tle krajów UE za pomocą SII (Summary Innovation Index).en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;18en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectinnovation indicatorsen
dc.subjectEurope 2020en
dc.subjectmeasurement of innovationen
dc.subjectinnovation leadersen
dc.subjectwskaźniki innowacyjnościen
dc.subjectEuropa-2020en
dc.subjectpomiar innowacjien
dc.subjectliderzy innowacjien
dc.titlePoland’s Innovativeness Against The Background Of EU Countries (Recent Research Results) / Innowacyjność Polski Na Tle Krajów Ue (Najnowsze Wyniki Badań)en
dc.page.number21-35en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociology, Department of Accounting and Finance of SMEsen
dc.referencesBal-Woźniak T. (2012), Innowacyjność w ujęciu podmiotowym, Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa.en
dc.referencesCzerniak J. (2013), Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowanie kierunku zmian, Difin, Warszawa.en
dc.referencesEuropean Public Sector Innovation Scoreboard (EPSIS)-Methodology report, PRO INNO EUROPE, INNO METRICs (2012), European Union.en
dc.referencesGeodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur St., Szlachta J., Zalewski J. (2013), Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryftu?, Fundacja GAP, Kraków.en
dc.referencesHausner J. (ed.) (2013), Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej. Fundacja GAP, Kraków.en
dc.referencesInnovation Union Scoreboard (2014), European Commission.en
dc.referencesKOM (2010), EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska.en
dc.referencesKrawczyk M. (2012), Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesMajewska J., Truskolaski Sz. (2013), Usługi wiedzochłonne w stymulowaniu innowacyjności w Polsce, ‘Gospodarka Narodowa’, Nr 1-2/2013.en
dc.referencesPrzegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2013 r. (2013), Deloitte.en
dc.referencesR&D incentives and services, Adding across Europe Middle East and Africa (EMEA) (2012), KPMG. Badania i rozwój w Polsce (2013), Deloitte.en
dc.referencesStrategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Krajowy Program Reform, Europa 2020, (2013), Ministerstwo Gospodarki.en
dc.referencesState of the Innovation Union 2012. Accelerating change, Directorate-General for Research and Innovation, Innovation Union, (2012), European Commission.en
dc.referencesThe Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe (2012), World Economic Forum.en
dc.referencesZygierewicz A. (2011), Innowacyjność polskiej gospodarki, Studia BAS Nr 1 (25), Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu.en
dc.identifier.doi10.1515/cer-2015-0010en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.