Now showing items 1-16 of 16

  • "Bóg Filozofów". Bóg w myśli Martina Bubera 

   Glinkowski, Witold Piotr (Uniwersytet Warszawski, 2003)
   Philosophie des Dialogs von M. Buber bringt einen interessanten Vorschlag der Überwindung der traditionellen (sich aus der Gefahr der Undiskutierbarkeit oder aus dem Reduktionismus ergebenden) Schwierigkeiten, auf welche ...
  • Deskryptywność i normatywność – horyzonty dialogicznej wizji człowieka. Pytanie o człowieka jako pytanie filozoficzne. 

   Glinkowski, Witold Piotr (Instytut Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017)
   Pytanie o człowieka jest podstawowym wątkiem współczesnej filozofii dialogu. Jego postawienie przez dialogików nie zaowocowało usystematyzowaną filozofią człowieka, a tym bardziej antropologią filozoficzną (w sensie ...
  • Dialogiczna diagnoza inicjacji etycznej, czyli Buber wobec pytania o źródło moralności 

   Glinkowski, Witold Piotr (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2015)
   Celem tekstu jest prezentacja kluczowej dla Buberowskiej dialogiki tezy, która zakłada transcendentne źródło etyki. Buberowskie założenia są zarazem kluczowe dla jego refleksji antropologicznej. Człowiek urzeczywistnia to, ...
  • „Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei 

   Glinkowski, Witold Piotr (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
   Określenie „ekonomia zła” nawiązuje do „ekonomii daru” Paula Ricoeura. I chociaż trudno negować przepaść dzielącą zło, które bywa przecież „czymś nieusprawiedliwialnym”, od daru, wskazującego na dobro jako swe źródło, to ...
  • Jedyny czy Pojedynczy? Martin Buber wobec koncepcji antropologicznych Kierkegaarda i Stirnera 

   Glinkowski, Witold Piotr (2005)
   Poglądy Kierkegaarda i Stirnera na osobę ludzką stały się polem odniesień – bardziej lub mniej krytycznych – w konfrontacji z dialogiczną koncepcją człowieka zaprezentowaną przez Martina Bubera. Do Kierkegaarda zbliża ...
  • Kim są uczestnicy Buberowskiego dialogu? 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2014)
   Tekst jest próbą eksplikacji sensu „Ja” i „Ty”, jako kategorii kluczowych dla dialogiki Martina Bubera. Kategorie te rozważam w perspektywie genezy człowieka oraz w kontekście ludzkiego interpersonalnego istnienia, przy ...
  • Kryzys człowieczeństwa - zagrożenie czy szansa? 

   Glinkowski, Witold Piotr (Instytut Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2015)
   Celem artykułu jest kontestacja tendencji – nienowej, ale wyrazistej we współczesnym myśleniu o człowieku – do traktowania problemu kryzysu człowieczeństwa w kategoriach funkcji kryzysu cywilizacyjnego. Kryzys rozpoznawany ...
  • Księdza Józefa Tischnera wizja wychowania chrześcijańskiego – rozważania jubileuszowe 

   Glinkowski, Witold Piotr (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017)
   Centralne miejsce wśród filozoficznych zainteresowań ks. J. Tischnera zajmuje niewątpliwie refleksja antropologiczna. Jednak Tischner, filozof i duszpasterz, dostrzegał, zarówno z perspektywy teoretycznej jak i praktycznej, ...
  • Miłość i sprawiedliwość, czyli o dialektyce egzegezy Paula Ricoeura 

   Glinkowski, Witold Piotr (Instytut Jana Pawła II, 2016)
   Hermeneutyka P. Ricoeura użyta do egzegezy tekstów biblijnych przynosi ciekawe rezultaty, zwłaszcza gdy uwagę kieruje się na kategorię miłości i sprawiedliwości. Pojęcia te, zakorzenione w tradycji judaizmu i chrześcijaństwa, ...
  • Obecność - doczesne oblicze Wieczności 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2016)
   Wieczność, to nie tylko bezosobowy parametr świata lub kategoria organizująca ludzkie myślenie o czasie. Wieczność, to również obecność – odniesienie interpersonalne i trwanie osób wobec siebie. Tak rozumiana, staje się ...
  • Problem sceny w Tischnerowskiej filozofii dramatu 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016)
   Kategoria sceny należy nie tylko do pojęć kluczowych dla Tischnerowskiego projektu filozofii dramatu, ale zarazem wpisuje się w polemikę, jaką Tischner podjął z filozoficzną tradycją. Powyższa okoliczność jest zapewne ...
  • Próba dialogicznej odpowiedzi na biblijne pytanie o bliźniego 

   Glinkowski, Witold Piotr (Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
   Kategoria „bliźniego” trafiła do humanistyki i do filozofii z obszaru religii, gdzie wykrystalizowała się w kontekście miłości bliźniego. Jej znaczenie w filozoficznym dyskursie o człowieku odkryła współczesna filozofia ...
  • Pytanie o dialogiczny status "współ" - w świetle Heideggerowskiego Dasein 

   Glinkowski, Witold Piotr (2004)
   Der Text stellt die Frage nach der Möglichkeit der „dialogischen” Interpretationen von solchen für die fundamentale Ontologie Heideggers grundsätzlichen „Existentiale” des In-der-Welt-seins wie Mitsein und Miteinandersein. ...
  • Spotkanie filozofów dialogu 

   Glinkowski, Witold Piotr (2006)
   In this text I try to show similarities and distinctnesses between two conceptions of the 20th century-philosophy of dialoque formulated by Martin Buber and Franz Rosenzweig. Regardless of common elements in thoughts of ...
  • Spór meliorysty z soterykiem, czyli homo ethicus według H. Elzenberga 

   Glinkowski, Witold Piotr (2017)
   Etyka jest dla Elzenberga przede wszystkim refleksją na temat wartości i celów moralnych oraz dróg, które prowadzą do ich afirmacji. Przeprowadzane przez Elzenberga analizy pojęć moralnych, a także refleksja nad funkcjonowaniem ...
  • Współczesne zapytywanie o dobro jako pytanie o człowieka 

   Glinkowski, Witold Piotr (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2015)
   Problematyka aksjologiczna, a zwłaszcza pytanie o dobro, to nierozłączna część filozofii człowieka. Uwidoczniają to współczesne nurty filozofii człowieka, a szczególnie te, które wyrastają z inspiracji filozofii dialogu. ...