Show simple item record

dc.contributor.authorBartosiewicz, Bartosz
dc.contributor.authorKamiński, Tomasz
dc.date.accessioned2015-07-13T11:54:13Z
dc.date.available2015-07-13T11:54:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBartosiewicz B., Kamiński T., 2014, Wykorzystanie funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007–2013 – ujęcie przestrzenne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 18/2014, s. 3-22pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10954
dc.description.abstractW artykule zostało zaprezentowane zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007–2013. Autorzy koncentrują się na wskazaniu regionalnego zróżnicowania ich struktury wielkościowej i rodzajowej oraz opracowaniu rankingu małych miast pod względem wykorzystania funduszy unijnych. Artykuł wieńczy próba identyfikacji czynników decydujących o wielkości pozyskiwanych przez te ośrodki funduszyWszystkie badane jednostki samorządu terytorialnego pozyskały fundusze unijne. Jednakże da się wyraźnie wyodrębnić grupę liderów i outsiderów, czyli miasta, które wyraźnie odstają jeśli chodzi o wielkość pozyskanych dotacji unijnych. W przypadku miast najlepiej radzących sobie z pozyskiwaniem środków unijnych można wskazać dla nich pewne cechy wspólne: przeciętna większa gęstość zaludnienia, wyższy poziom przedsiębiorczości czy wyższy poziom dochodów własnych. W przypadku miast-outsiderów niestety znacznie trudniej zidentyfikować cechy wspólne. Prowadzi to do wniosku, że istotny wpływ na zróżni-cowanie wykorzystania funduszy unijnych w małych miastach mają takie czynniki jak np. operatywność oraz przedsiębiorczość władz lokalnychpl_PL
dc.description.abstractThe main aim of this paper is to analyse absorption of EU’s structural funds by Polish small towns. The special attention was put on spatial differences in structure and value of investments. The authors constructed a ranking of leaders and outsiders among small towns, as far as the value of contracted funds is concerned, in order to identify factors behind a success or a failure. Although in case of leader towns one can point out some similar features of all of them, this is much more difficult for outsiders. This lead to the point, that spatial diversity of EU’s funds absorption is probably cause also by some qualitative factors that are difficult to track using quantitative methods. The human capital of local elites could serve as an example of that.en
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;18
dc.subjectfundusze unijnepl_PL
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectinfrastrukturapl_PL
dc.subjectinwestycje samorządowepl_PL
dc.subjectsamorządypl_PL
dc.subjectUE fundspl_PL
dc.subjectsmall townspl_PL
dc.subjectinfrastructurepl_PL
dc.subjectmunicipal investmentspl_PL
dc.titleWykorzystanie funduszy unijnych w małych miastach w Polsce w latach 2007–2013 – ujęcie przestrzennepl_PL
dc.title.alternativeSpatial Diversity Of Eu’s Structural Funds Absorption In Small Towns Of Poland In Years 2007–2013pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-22pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Azji Wschodniej Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesDziemianowicz W., Swianiewicz P., 2007, Gmina Pasywna, Studia KPZK PAN, Warszawapl_PL
dc.referencesHeffner K., 2005, Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Małe miasta a roz-wój lokalny i regionalny, Prace Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesHeller J., Szczepaniak J., 2008, Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2(32), Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., 2010, Uniejów jako przykład wykorzystania unijnych środków w celu rozwoju gospodarczego regionu w oparciu o zasoby geotermalne, Zeszyty Naukowe, 138, Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery, Politechnika Łódzka, Łódź.pl_PL
dc.referencesKoncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKusto B., 2010, Sytuacja finansowa gmin o zróżnicowanym poziomie kapitału ludzkiego władz samorządowych, Zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, 81, s. 167–176.pl_PL
dc.referencesKwiatek-Sołtys A., 2004, Małe miasta województwa małopolskiego w okresie transformacji systemowej, (nr 394), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.pl_PL
dc.referencesŁawińska O., 2014, Ocena efektywności inwestycji współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłomnice, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 331.pl_PL
dc.referencesMaciejuk M., 2013, Fundusze unijne jako źródło zasilania budżetów jednostek samorządowych na Dolnym Śląsku, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 296, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMaśloch G., 2012, Wybrane problemy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 243, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMurzyn D., 2010, Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski, C.H. Beck, Warszawapl_PL
dc.referencesMyna A., 2004, Bariery w korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej na przykładzie gmin Lubelszczyzny, Samorząd Terytorialny, 9, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoczta W., Bartkowiak N., 2012, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności władz lokal-nych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na obszarach wiejskich Wielkopolski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 243, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPrzybysz P., 2007, Ryzyko przy aplikowaniu o fundusze pomocowe Unii Europejskiej jako miara przygotowania samorządów do ich absorpcji, Samorząd Terytorialny, 1–2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu fundu-szami UE w latach 2004–2008, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSierak J., Górniak R., 2011, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyj-nych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStandar A., Puślecki Z.W., 2011, Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesStępiński B., Kisiała B., 2013, Analiza zróżnicowania przestrzennego absorpcji funduszy Unii Europejskiej przez samorządy terytorialne w Polsce, Prace Naukowe Uniwerpl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju kraju do 2020 r., 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warsza-wa.pl_PL
dc.referencesWoźniak D., Reichel M., 2010, Regionalne programy operacyjne – próba porównania, [w:] Jóźwik B., Zalewa P. (red.), Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej, t. 2, Wydawnictwo KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesWyszkowska D., 2010, Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komunal-nych, „Optimum”, 1(45), Warszawa.pl_PL
dc.referencesZawora J., 2012, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej do finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Wpływ funduszy unijnych na działalność gospodarczą, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 27, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 136–147.pl_PL
dc.referencesZuzańska-Żyśko E., 2005, Małe miasta w okresie transformacji: studium w regionie śląskim, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record