Show simple item record

dc.contributor.authorFiglus, Tomasz
dc.date.accessioned2015-07-13T06:41:49Z
dc.date.available2015-07-13T06:41:49Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationFiglus T., 2014, Lokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiego, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, Łódź, 11/2011, s. 145-165pl_PL
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10922
dc.description.abstractSpośród 44 miast województwa łódzkiego 28 (tj. 63,6%) ośrodków należy do kategorii tzw. „małych miast”. Znaczna ich część wykazuje poważne problemy rozwoju społeczno-gospodarczego i cechuje się dużym udziałem obszarów zdegradowanych. Istotną szansę aktywacji małych miast stanowi proces rewitalizacji. Impulsem do jej realizacji stały się możliwości pozyskania funduszy unijnych. Ich wykorzystanie w tym kontekście uzależnione jest od opracowania lokalnych programów rewitalizacji (LPR). W artykule dokonano kompleksowej analizy porównawczej LPR dla sześciu odpowiednio dobranych miast z obszaru województwa łódzkiego pod kątem zasięgu ich oddziaływania, skali i rodzaju działań rewitalizacyjnych oraz systemu realizacji.pl_PL
dc.description.abstractAmong 44 cities in the Łódź region 28 are included into the category of so called "small towns". Many of them show serious social and economic issues and they are characterized by a high proportion of degraded areas. Opportunity for development of small towns has been a process of revitalization. It includes a comprehensive, coordinated and long-term activities that lead to significant spatial, technical, social and economic changes. The possibilities of financing the projects with EU funds became the impetus for the revitalization processes in Poland. Their use is dependent on the development of local revitalization programs (LPR). In this article the comparative analysis of revitalization program for six small towns in the area of the Łódź region was implemented, taking into account three categories of cities in terms of population. From the group of small towns from 10 to 20 thousand population a survey was conducted for Konstantynów Łódzki and Koluszki, from a group of 5 to 10 thousand for residents of Działoszyn and Poddębice, and from the group of towns below 5 thousand residents for Złoczew and Krośniewice. The analysis concerned the spatial extent of areas revitalized, financial scale and type of actions and their implementation system. In the smallest towns, revitalized surface area is relatively small, but its share in the total municipal area is larger than in the other cities. The most often repeated delimitation criteria are following: the level of land and public facilities degradation, poor housing facilities, the degradation level of the technical infrastructure, social issues and their weak economic activation. Larger towns more often used social criteria (unemployment, crime), however the smaller ones were likely to use weak economic growth criterion. Revitalization activities clearly dominate in the spatial field (improvement of housing conditions, renovation of public buildings, protection of monuments, modernization of technical infrastructure). Less frequently, activities in the sphere of economic activation (investment promotion, tourism development functions) and the elimination of social problems (elimination of unemployment, increased security, living conditions improvement) have been undertaken.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica;11
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.subjectlokalne programy rewitalizacjipl_PL
dc.subjectmałe miastapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjectlocal revitalization programmspl_PL
dc.subjectsmall townspl_PL
dc.subjectŁódź regionpl_PL
dc.titleLokalne programy rewitalizacji jako instrument odnowy małych miast na wybranych przykładach z obszaru województwa łódzkiegopl_PL
dc.title.alternativeLocal revitalization programs as an instrument of urban reneval based on selected examples of small towns from Łódź voivodeshippl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number145-165pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBagiński E., 1998, Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBillert A., 2004, Centrum Staromiejskie w Żarach. Problemy, metody i strategie rewitalizacji, Słubice.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., 1962, Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce, „Przegląd Geograficzny”, t. 34, z. 3.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Czarnecki A., 2004, Contribution to Final Report „The Role of Small and Medium Size Towns in Rural Development in Poland”, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJarczewski W., Kuryło M., 2010, Rewitalizacja miast w liczbach, t. VIII, IRM, Kraków.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2001, Miejska sieć osadnicza i jej przemiany [w:] Liszewski S. (red.), Zarys monografii województwa łódzkiego, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2007, Rola małych miast w miejskiej sieci osadniczej Polski [w:] Rydz E. (red.), Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.pl_PL
dc.referencesKachniarz T., 1993, Zagospodarowanie przestrzenne małych miast, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek S., 2001, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKłosowski W., 2004, Metodologiczne problemy rewitalizacji obszarów miejskich w kontekście poddziałania 3.3.1. ZPORR, Bielsko-Biała.pl_PL
dc.referencesKorenik S., Słodczyk J., 2005, Podstawy gospodarki przestrzennej – wybrane aspekty, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKostrowicki J., 1953, Problematyka małych miast w Polsce w związku z badaniami nad warunkami ich aktywizacji, „Czasopismo Geograficzne”, t. 25, z. 4.pl_PL
dc.referencesKowalska E., 2010, Jak polskie miasta zarządzają procesami rewitalizacji? [w:] Noworól A. (red.), Obszarowe ujęcie rewitalizacji w Polsce, Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków.pl_PL
dc.referencesKulesza M., Koter M., 1998, Kształtowanie się sieci miast na obszarze Polski Środkowej [w:] Werwicki A. (red.), Transformacja społeczno-ekonomiczna Polski Środkowej, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesLamprecht M., Marszał T., 2004, Small Towns in Central Poland and Their Role in Regional Development [w:] Gök T., Marszał T. (red.), Urban and Regional Development – Concepts and Experiences, „Studia Regionalne KPZK PAN”, vol. XIV, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarkowski T., Stawasz D. (red.), 2007, Rewitalizacja a rozwój funkcji metropolitalnych miasta Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPaszkowski Z., 2006, Badania naukowe procesów rewitalizacji miast w Polsce. Projekt badawczy MNISW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPęski W., 1999, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPietrzyk I., 2000, Polityka regionalna UE i regionu w państwach członkowskich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRegionalny program operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007‒2013, 2007, Łódź.pl_PL
dc.referencesSkalski K., 2007, Programy rewitalizacji w Polsce. Bilans, perspektywy, zarządzanie [w:] Lorens P. (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, „Biblioteka Urbanisty”, nr 10, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemiński W., Topczewska T., 2009, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004‒2008, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSumień T., Topczewska T., Ufnalewska K., 1992, Problemy odnowy zagospodarowania miast i stref podmiejskich na przykładzie Łódzkiego Zespołu Miejskiego, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZasady przygotowania lokalnego programu rewitalizacji/zintegrowanego programu rozwoju lokalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2007‒2013, 2008, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record