Show simple item record

dc.contributor.authorSzafrańska, Ewaen
dc.date.accessioned2015-07-10T09:42:12Z
dc.date.available2015-07-10T09:42:12Z
dc.date.issued2013-07-03en
dc.identifier.issn1231-1952en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10826
dc.publisherLodz Univeristy Pressen
dc.relation.ispartofseriesEuropean Spatial Research and Policy;20en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleLarge Housing Estates in Post-Socialist Poland as a Housing Policy Challengeen
dc.page.number119-129en
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Urban Geography and Tourism, University of Łódź, 90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31, Polanden
dc.identifier.eissn1896-1525
dc.referencesBOROWIK, I. (2003), Blokowiska - miejski habitat w oglądzie socjologicznym, Wrocław: Arboretum.en
dc.referencesCHMIELEWSKI, J. M. and MIRECKA, M. (2001), Modernizacja osiedli mieszkaniowych, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.en
dc.referencesCOUDROY DE LILLE, L. (2000), ‘Jak dalece można porównywać miasta europejskie? Refleksje nad procesami i pojęciami na przykładzie osiedli mieszkaniowych we Francji w Polsce’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XIII Konwersatorium wiedzy o mieście. Miasto postsocjalistyczne,organizacja przestrzeni miejskiej jej przemian, Łódź: WUŁ, ŁTN, pp. 99-112.en
dc.referencesCZEPCZYŃSKI, M. (1999), ‘Rozwój i upadek koncepcji osiedli blokowych’, Biuletyn KPZK PAN, 190.en
dc.referencesDEKKER, K., MUSTERD, S. and KEMPEN, R. van (2007), ‘Explaining Differentials in Housing and Neigbourhood Satisfaction in Post-WWII Large Housing Estates in European Cities’, International Conference Sustainable Urban Areas, Rotterdam, http://www.enhr2007rotterdam.nl. (20.03.2012).en
dc.referencesGORCZYCA, K. (2009), ‘Wielkie osiedla mieszkaniowe - diagnoza stanu obecnego, podejmowane działania rewitalizacyjne’, [in:] JARCZEWSKI, W. (ed.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji, t. 4, Kraków: Instytut Rozwoju Miast, pp. 89-123.en
dc.referencesGROEGER, L. (2004), ‘Standard otoczenia miejsca zamieszkania a zróżnicowanie preferencji mieszkańców Łodzi’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 189-198.en
dc.referencesJENCKS, CH. (1987), Ruch nowoczesny w architekturze, Warszawa: WAiF.en
dc.referencesKNORR-SIEDOW, T. (1996), Present and Future Outlook for Large Housing Estates, European Academy of the Urban Environment, Institute for Regional Development and Structural Planning, http://www.eaue.de/Housing/housfut/htm (20.02.2012).en
dc.referencesKOVÁCS, Z. (1999), ‘Cities from State-socialism to Global Capitalism: An Introduction’, GeoJournal, 49, pp. 1-6.en
dc.referencesKOVACS, Z., HERFERT, G. and WIEST, K. (2008), Changing Housing Preferences and ResidentialMobility in Post-Socialist Cities - the Position of Large Housing Estates, http://www.enhr2009.com/enhr/info/cz/25132/W18.html (18.04.2010).en
dc.referencesKOZŁOWSKI, S. (2005), ‘Pozytywne przykłady modernizacji osiedli mieszkaniowych’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesyurbanizacji i ich skutki, Łódź: WUŁ, ŁTN, pp. 341-350.en
dc.referencesLEWICKA, M. (2004), ‘Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców Warszawy: determinanty i konsekwencje’, [in:] GRZELAK, J. and ZARYCKI, T. (eds.), Społeczna mapaWarszawy, Warszawa: Scholar, pp. 273-315.en
dc.referencesMATLOVIC, R. (2000), ‘Sakralizacja - cząstkowy proces transformacji przestrzeni miejskiej miasta postkomunistycznego na przykładzie Preszowa’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XIIIKonwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskieji jej przemiany, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 121-128.en
dc.referencesMUSTERD, S. and KEMPEN, R. van (2005), Large-Scale Housing Estates in European Cities:Opinions of Residents on Recent Developments, RESTATE report 4k, Utrecht: Utrecht University.en
dc.referencesRĘBOWSKA, A. (1999), ‘Rehabilitacja blokowisk’, [in:] Ziobrowski , Z., Ptaszycka - Jackowska , D., Rębowska , A. and Geissler , A. (eds.), Rewitalizacja, rehabilitacja,restrukturyzacja. Odnowa miast, Kraków: IGPiK.en
dc.referencesREMBARZ, G. (2010), ‘Rola przestrzeni publicznej w odnowie i kształtowaniu miejskiego środowiska mieszkaniowego’, [in:] LORENS, P. and MARTYNIUK-PĘCZEK, J. (eds.), Zarządzanie rozwojem przestrzennym miast, Gdańsk: Urbanista, pp. 138-156.en
dc.referencesSZAFRAŃSKA, E. (2008), ‘Kapitał ludzki i społeczny w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi’, [in:] SŁODCZYK, J. and SZAFRANEK, E. (eds.), Mechanizmy i uwarunkowania budowaniakonkurencyjności miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 63-78.en
dc.referencesSZAFRAŃSKA, E. (2009), ‘Atrakcyjność mieszkaniowa blokowiska w opinii mieszkańców na przykładzie zespołu mieszkaniowego Retkinia Północ w Łodzi’, [in:] JAŻDŻEWSKA, I. (ed.), XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Duże i średnie miasta polskie w okresie transformacji, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 197-210.en
dc.referencesSZAFRAŃSKA, E. (2011), ‘Changes in Socio-spatial Structure of Large Housing Estates on Postsocialist Łódź (Poland)’, Architecture Civil Engeenering Environment, 4 (1/211), pp. 25-32.en
dc.referencesTEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., OUŘEDNÍČEK, M. and PULDOVÁ, P. (2011), ‘Housing Estates in the Czech Republic after Socialism: Various Trajectories and Inner Differentiation’, UrbanStudies, 48 (9), pp. 1811-1834.en
dc.referencesSYKORA, L. (2000), ‘Post-Communist City’, [in:] Jażdżewska , I. (ed.), XIII KonwersatoriumWiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁTN, pp. 41-45.en
dc.referencesSZELÉNYI, I. (1996), ‘Cities under Socialism - and After’, [in:] Andrusz , G., Harloe , M. and Szel ényi , I. (eds.), Cities after Socialism. Urban and Regional Change and Conflictin Post-Socialist Societies, Oxford: Blackwell Publishers, pp. 286-317.en
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ, G., GUSZCZA, A. and KOZŁOWSKI, S. (2004), Large Housing Estates inPoland: Polices and Practices, RESTATE report 3f, Utrecht: Utrecht University.en
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ, G., GUSZCZA, A., KOZŁOWSKI, S., BIELAWSKA, A., ADAMIAK, A., KRASOWSKA, M., FADER, A. and BIERZYŃSKI, A. (2005), Large Housing Estates inPoland: Opinions of Residents on Recent Developments, RESTATE report 4k, Utrecht: Utrecht University.en
dc.referencesWĘCŁAWOWICZ, G. (2007), Geografia społeczna miast, Warszawa: WN PWN.en
dc.contributor.authorEmaile_szafran@geo.uni.lodz.plen
dc.identifier.doi10.2478/esrp-2013-0006en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record