Show simple item record

dc.contributor.authorMolendowski, Edwarden
dc.contributor.authorPolan, Wojciechen
dc.date.accessioned2015-04-28T12:05:46Z
dc.date.available2015-04-28T12:05:46Z
dc.date.issued2013-11-02en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8353
dc.description.abstractThis paper aims to present the main results of our analysis of changes in the trade flows of the examined countries in the initial years after the accession (2003-2008), and subsequently during the crisis (2009-2011). It especially focuses on presenting the main tendencies in intra-industry trade development in mutual trade among the new member states and with the EU-15 countries, and the main changes in a vertical and horizontal intra-industry specialization.en
dc.description.abstractKryzys gospodarczy wywołany głównie czynnikami zewnętrznymi, nie pozwolił na utrzymanie tendencji wzmacniających siłę gospodarek krajów UE-10, będących efektem rzetelnie przeprowadzonych reform strukturalnych w okresie przedakcesyjnym. W artkule podjęto więc następujący problem badawczy: jak w czasie kryzysu postępowały zmiany konkurencyjności wewnątrzgałęziowej gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) oraz w jakim stopniu zakłócone zostały pozytywne procesy dostosowawcze, jakie dokonały się w strukturach ich gospodarkach przed i po akcesji do UE, odzwierciedlające stopień przygotowań do ich pełnej integracji z jednolitym rynkiem UE. W artykule przedstawiono najważniejsze wyniki analizy zmian strumieni handlu analizowanych krajów w pierwszych latach po akcesji (w latach 2003-2008) oraz w okresie kryzysu (2009-2011). Szczególna uwaga została wrócona na wskazanie najważniejszych tendencji w rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego nowych państw członkowskich w handlu wzajemnym oraz w handlu z państwami UE-15, a także głównych zmian pionowej i poziomej specjalizacji wewnątrzgałęziowej.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;16en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleChanges in Intra-industry Competitiveness of the New Member States (EU-10) Economies During the Crisis, the Years 2009-2011en
dc.page.number63-83en
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Chair of International Economic Relationsen
dc.contributor.authorAffiliationCracow University of Economics, Faculty of Economics and International Relations, Chair of International Economic Relationsen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesAmbroziak Ł. (2010), Foreign direct investments (FDI) as a factor of intra-industry tradedevelopment in the EU New Member States, Warsaw School of Economics and Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research, http://www.etsg.org/ETSG2010/papers/Ambroziak.pdf Bernatonytė D., Juškienė G. (2008), Development of Intra-Industry Trade Among the Baltic States, Social Research, Vol. 3 (13)en
dc.referencesBijak Kaszuba M. (2003), Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zmianystrukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.referencesČernoša S. (2007), Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade between the Former CEFTACountries and the European Union, Managing Global Transitions , vol. 5, No. 2en
dc.referencesCetano J., Galego A. (2006), In Search for Determinants of Intra-Industry Trade within anEnlarged Europe, ʻEconomics Working Papersʼ, 2/2006, University of Évora, Department of Economicsen
dc.referencesCieślik A. (2003), Handel wewnątrzgałęziowy Polski z Unią Europejską: Stan obecnyi perspektywy rozwoju, [in:] J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha (red.), Od liberalizacji dointegracji Polski z Unią Europejską: Mechanizmy i skutki gospodarcze, PWN, Warszawaen
dc.referencesCzarny E., Śledziewska K. (2008), Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union at theBeginning of the 21st Century, [in:] M.A. Waresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2008. Focus on Services, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warszawa 2008en
dc.referencesCzarny E., Śledziewska K. (2009), Poland’s Intra-Industry Trade with the European Union in theyears 1999-2007, [in:] M.A. Weresa (ed.), Poland. Competitiveness Report 2009. Focus onHuman Resources, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics,Warsawen
dc.referencesFainštein G., Netšunajev A.(2009), Intra-Industry Trade Development in the Baltic States, presentation at the conference: ʻEconomies of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challengesʼ, 14 - 16 June, Tallinnen
dc.referencesFerto I., Soos K.A. (2006), The development of Intra-Industry Trade between the European Unionand European Former Communist Countries before the 2004 Enlargement, ʻINDEUNIS Papersʼ, Hungarian Academy of Sciences, Institute of Economics, Februaryen
dc.referencesFidrmuc J., Djablik M. (2003), Intra-industry Trade Between the EU and the CEECs - TheImportance of FDI in Trade Structure, East-West Conference, November 2003, Austrian Nationalbanken
dc.referencesFontagné L., Freudenberg M., Peridy N. (1997), Trade Patterns Inside the Single Market, ʻCEPII Working Papersʼ, No 7en
dc.referencesFontagné L., Freudenberg M., Peridy N. (1998), Intra-Industry Trade and the Single Market:Quality Matters, ʻCEPR Discussion Paperʼ, nr 1959en
dc.referencesGabrisch H. (2006), Vertical intra-industry trade between the EU and Accession Countries, IHW Discussion Paper, No. 12, Julyen
dc.referencesGabrisch H., Segnana M.L. (2002), Why is Trade between the European Union and the TransitionEconomies Vertical?, Discussion Paper No. 7, University of Trentoen
dc.referencesGabrisch H., Segnana M.L. (2003), Vertical and horizontal patterns of intra-industry trade, Institut für Wirtschaftsforschung Halle, Aprilen
dc.referencesGacs J. (1994), The Economic Interpenetration between the EC and Eastern Europe: Hungary, ʻEuropean Economyʼ, no. 6en
dc.referencesGrubel H.G., Lloyd P.J. (1975), Intra-Industry Trade: The Theory and the Measurement ofInternational Trade in Differentiated Products, Macmillan, Londonen
dc.referencesHine R.C., Greenaway D., Milner C. (1998), Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: AnAnalysis of Country- and Industry-Specific Determinants, in: Intra-Industry Trade andAdjustment, red. M. Brülhart, R.C. Hine, Macmillan, Londonen
dc.referencesHoekman B. (1996), Intra-Industry Trade, Foreign Direct Investment and the Reorientation ofEast European Exports, ʻCEPR Discussion Paperʼ, no. 1377, CEPR, Londonen
dc.referencesKaminski B. (2001), How Accession to the European Union has Affected External Trade andForeign Direct Investment in Central European Countries, ʻPolicy Research Working Paperʼ, No.en
dc.references2578. Aprilen
dc.referencesKandogan Y. (2003), Intra-industry Trade of Transition Countries: Trends and Determinants, William Davidson Working Paper Number 566, Mayen
dc.referencesKawecka-Wyrzykowska E. (2009a), Evolving pattern of foreign trade specialization of the newMember States (NMS) of the EU: the case of the automotive industry, in: European Economy, Economic Papers No. 364 Brussels, March 2009, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14289_en.pdf, [dokument elektroniczny, data pobrania: 26.12.2010]en
dc.referencesKlimek A. (2006), Influence of European Integration on the Intensity of Intra-Industry Trade inPoland, conference presentation at: ETSG Conference, 7-9 September 2006, Viennaen
dc.referencesMichałek J.J., Śledziewka-Kołodziejska K. (2000), Analiza i perspektywy rozwoju handlumiędzygałęziowego i wewnątrzgałęziowego oraz zmiany strukturalne handlu Polski z UniąEuropejską, [in:] Korzyści i koszty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, IKCHZ, Warszawaen
dc.referencesMisala J., Pluciński E.M. (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską.Teoria i praktyka, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawaen
dc.referencesMolendowski E. (2007), Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środkowowschodniejw okresie transformacji. Ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów CEFTA, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Krakówen
dc.referencesMolendowski E., Polan W. (2009), Handel wewnątrzgałęziowy nowych państw - przed i poakcesji, ʻWspólnoty Europejskieʼ, Nr 4 (197), Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa Molendowski E., Polan W. (2010), The Countries of Central and Eastern Europe: Did Accessionto the EU Help to Overcome the Effects of Global Crisis?, ʻGentes & Nationesʼ No 2, Bielsko Biała 2010en
dc.referencesOzawa T. (1992), Foreign Direct Investment and Economic Development, ʻTransnational Corporationsʼ No 1en
dc.referencesPluciński E. (2004), Ekonomia gospodarki otwartej, Elipsa, Warszawaen
dc.referencesPluciński E. (2005), Konkurencyjność strukturalna polskiej gospodarki na wspólnym rynku UniiEuropejskiej, ʻŻurawia Papersʼ Zeszyt 4, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawaen
dc.referencesTiits M., Jüriado J. (2006), Intra-Industry trade in the Baltic Sea region, Working Papers, 2/2006, Institut of Baltic Studies, Octoberen
dc.referencesWysokińska Z. (1995), Dynamiczne współzależności wymiany handlowej krajów EuropyŚrodkowej i Wschodniej w świetle teorii integracji i wymiany międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódźen
dc.identifier.doi10.2478/cer-2013-0019en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record