Show simple item record

dc.contributor.authorDworak, Edytaen
dc.date.accessioned2015-04-28T11:45:11Z
dc.date.available2015-04-28T11:45:11Z
dc.date.issued2012-07-04en
dc.identifier.issn1508-2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8285
dc.description.abstractThe aim of article is to present and assess the most important documents referring to the strategy of knowledge-based economy development in Poland.en
dc.description.abstractCelem artykułu jest prezentacja i ocena najważniejszych dokumentów dotyczących strategii rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK), Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (NSRO) i funkcjonujących w ich obrębie programów: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (POKL), jak również Strategii rozwoju nauki w Polsce do 2015 roku, Raportu "Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe" i Programu Foresight, przygotowanego przez PAN.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;15en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.titleAnalysis of Knowledge-based Economy Development in Poland in the Light of Strategic Documentsen
dc.page.number23-41en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódźen
dc.identifier.eissn2082-6737
dc.referencesEuropean Innovation Scoreboard 2008 (2009), Comparative Analysis of Innovation Performance, EEC, Brussels, Januaryen
dc.referencesInnowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej (2009), collective work edited by W. Janasz, Difin, Warsawen
dc.referencesNarodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (2007), Warsaw, Ministry of Regional Development, Mayen
dc.referencesNarodowy Program Foresight "Polska 2020" www.ippt.gov.pb/foresighten
dc.referencesNauka i technika w Polsce w 2008 roku (2010), Central Statistical Office, Warsawen
dc.referencesPiech K. (2009), Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warsawen
dc.referencesPłowiec U. (2008), Ocena innowacyjności gospodarki polskiej a strategia rozwoju kraju, ‘Ekonomista’, no. 6en
dc.referencesPolska 2030. Wyzwania rozwojowe www.zds.kprm.gov.plen
dc.referencesProgram Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (2007), Ministry of Regional Development, Warsawen
dc.referencesProgram Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 (2007), Ministry of Regional Development, Warsaw, Septemberen
dc.referencesStrategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (2007), Ministry of Regional Development, Warsawen
dc.referencesStrategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku (2008), Ministry of Science and Higher Education, Warsaw, Juneen
dc.referencesUstawa z 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Journal of Laws of 21.04.2011, No. 83en
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych, Journal of Laws, No. 96en
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Journal of Laws, No. 96en
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Journal of Laws, No. 9en
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Journal of Laws, No. 96en
dc.referencesUstawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Journal of Laws, No. 96en
dc.referencesWisła R. (2007), Znaczenie europejskiej polityki spójności i polityki regionalnej w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy, [in:] S. Pangsy-Kania (ed.) Wiedza i innowacje w rozwoju polskich regionów: siły motoryczne i bariery, Foundation for the Development of the University of Gdańsk, Gdańsken
dc.identifier.doi10.2478/v10103-012-0002-1en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record