CONTENT 1. Wprowadzenie
  Witold Lejman
 2. Niektóre kierunki rozwoju ekonomii burżuazyjnej w latach siedemdziesiątych (ekonomia popytu i ekonomia podaży)
  Janusz Górski
 3. I. METODOLOGIA EKONOMII


 4. Zjawiska kryzysowe we współczesny ekonomii niemarksistowskiej a poszukiwanie nowych podstaw metodologicznych
  Bogusław Fiedor
 5. Niektóre kierunki rozwoju ekonomii burżuazyjnej w latach siedemdziesiątych (ekonomia popytu i ekonomia podaży)
  Adam Gwiazda
 6. Wątki etyczne we współczesnej anglosaskiej myśli ekonomicznej (na podstawie poglądów К. Bouldinga)
  Marian Klimczak
 7. II. WSPÓŁCZESNA BURŻUAZYJNĄ MYŚL EKONOMICZNA


 8. Współczesny neoinstytucjonalizm amerykański (na przykładzie poglądów J.K. Galbraitha)
  Witold Lejman
 9. Kryzys keynesowskiej polityki państwowego regulowania ekonomiki, Jego przyczyny i skutki
  Wiaczesław Alektilejew
 10. Problematyka slumpflacji w świetle rozwoju zachodniej teorii ekonomii w latach siedemdziesiątych
  Jan L. Bednarczyk
 11. Monetaryzm. Negacja Keynesismu?
  Marek Belka
 12. Zmiany w polityce gospodarczej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz ich wpływ na standard życia w Afryce
  Emil Katona
 13. Spór J . M. Keynesa i A. C. Pigou w kwestii zatrudnienia
  Eugeniusz Kwiatkowski
 14. Porównanie poglądów J . M. Keynesa i M. Friedmana z perspektywy marksistowskiej
  Antal Mátyás
 15. Kilka uwag w dyskusji o tzw. "syntezie neoklasycznej”
  Karl Müller
 16. Koncepcja trzech sektorów a praktyka przekształceń strukturalnych w RFN
  Stanisław M. Szukalski
 17. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii
  Andrzej Wojtyna
 18. III. WSPÓŁCZESNA MYŚL EKONOMICZNA SOCJALDEMOKRACJI


 19. Problematyka własności we współczesnej myśli socjaldemokratycznej
  Wiesław Piątkowski
 20. Socjaldemokracja a katolicyzm społeczny (na przykładzie Socjaldemokratycznej Partii Austrii i Niemiec)
  Gedymin Spychalski

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions