Show simple item record

dc.contributor.authorBukal, Grzegorz
dc.date.accessioned2015-03-25T11:38:43Z
dc.date.available2015-03-25T11:38:43Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6034
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7446
dc.description.abstractPodstawowym związkiem łączącym średniowieczną i nowożytną architekturę obronną była realizacja obrony za pomocą fortyfikacji. Autor stawia pytanie o inne, bardziej szczegółowe powiązania między obiema „architekturami”. Ramy czasowe rozważań wyznaczyły dwie grupy czynników: 1) techniczne, czyli bezpośrednio związane z budową, oraz środki do obrony lub zdobywania, 2) pozatechniczne, czyli warunki naturalne, polityczne, ekonomiczne, stopień rozwoju cywilizacyjnego itp. Autor bierze pod uwagę tylko pierwszą grupę, jako tę, którą przede wszystkim warunkuje kształt architektoniczny fortyfikacji. Rozważania dotyczą okresów: XI-XV w. i XVI - połowa XIX w. Podstawowym czynnikiem technicznym odróżniającym te dwa okresy było wprowadzenie broni palnej w XV w. Kolejny przełom spowodowała broń gwintowana oraz nowe źródła energii i materiały budowlane stosowane od około 1850 r. (umownie). Autor wyróżnia trzy typy relacji: I. Relacje przestrzenne, dotyczące układu przestrzennego fortyfikacji. Odnoszą się do trzech skal fortyfikowania: terytorium państwa, regionu, pojedynczej twierdzy. Skale terytorium państwa i regionu zostały tu połączone. Za wyznacznik ułatwiający porównywanie autor uznał tzw. strategiczne linie obrony, czyli obszary, które zawsze podlegały fortyfikowaniu. Jako dobrze ilustrujące zagadnienie wybrane zostały linie umocnień granicznych oparte na łańcuchach górskich, wielkich rzekach, wybrzeżach morskich oraz linie tworzone przy braku granic naturalnych. Skala twierdzy. Ponieważ kształt przestrzenny twierdzy zawsze determinowany był przeznaczeniem i położeniem, autor pominął przypadki szczególne, biorąc pod uwagę obiekty leżące na równym, nie umocnionym silniej w sposób naturalny terenie. Pod pojęciem twierdzy rozumiane są duże, pojedyncze zamki, silnie umocnione miasta oraz jednostki złożone z obu takich elementów. Za podstawową cechę różnicującą twierdze pod względem organizacji przestrzennej w obu okresach uznaje autor rozmiary założenia. Ujawnia się ona jednak dopiero na przełomie XV11I i XIX w. II. Relacje funkcjonalne dotyczą roli poszczególnych części składowych umocnień. Zostały odniesione tylko do skali twierdzy, gdyż w skalach wyższych decydowały o nich względy pozaarchitektoniczne. Jako punkt wyjścia przyjęty został tradycyjny podział funkcjonalny elementów fortyfikacji na przeszkodę, stanowisko i schronisko.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Archaelogica;14
dc.titleOn relations between medieval and modern defensive architecturepl_PL
dc.title.alternativeO relacjach między średniowieczną a nowożytną architekturą obronnąpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number49-71pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record