Show simple item record

dc.contributor.authorВоейков (Vojeikov), Михаил (Mihail)
dc.date.accessioned2015-03-24T13:32:49Z
dc.date.available2015-03-24T13:32:49Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7422
dc.description.abstractProfessional activity is expressed among others by socialist work competition, which should be treated as an organic element of the economic activity and management. The author under lines a great role of work competition and its organization in improving performance of the economic mechanism. Hence the necessity of combining work competition with the national-economic planning system. The past experience of the USSR's economy shows that organization of work competition was not always properly linked with the process of economic mechanism development, which was producing numerous negative phenomena. Further improvement of work competition in centrally planned economy should be effected among others through: - better links with the planning system at particular management levels (by means of the so-called counterplans), - including it into production organization based on self - financing principles, - linking a system of material interest with material incentives system with regard to those participating in work competition, - creation of a common system of material and moral incentives oriented at effects of work competition. Work competition may be also analysed as a category of production relations, which is closely related to social, group, and individual economic interests. It is a union of two mutually contradicting aspects - rivalry and friendly assistance in work.pl_PL
dc.description.abstractJedną z form przejawiania się aktywności zawodowej jest socjalistyczne współzawodnictwo pracy, które należy rozpatrywać jako organiczną część działalności gospodarczej i zarządnia. W artykule podkreśla się szczególną rolę współzawodnictwa pracy i jego organizacji w doskonaleniu funkcjonowania mechanizmu gospodarczego. Wynika stąd konieczność połączenia współzawodnictwa pracy z systemem planowania narodowo-gospodarczego. W dotychczasowej praktyce gospodarki radzieckiej organizacja współzawodnictwa nie zawsze była prawidłowo powiązana z procesem rozwoju mechanizmu gospodarczego, co doprowadzało do szeregu ujemnych zjawisk. Dalsze doskonalenie współzawodnictwa pracy w systemie planowego gospodarowania należy realizować między innymi drogą: - lepszego powiązania z systemem planowania na poszczególnych szczeblach zarządzania (poprzez budowę tzw. kontrplanów), - włączenia do opartej na rozrachunku gospodarczym organizacji produkcji, - połączenia systemu materialnego zainteresowania z systemem zachęt materialnych dotyczących uczestników współzawodnictwa pracy, - tworzenia wspólnego systemu zachęt materialnych i moralnych nakierowanych na wyniki współzawodnictwa pracy. Współzawodnictwo pracy można rozpatrywać również jako kategorię stosunków produkcji, która pozostaje w silnym wzajemnym związku ze społecznymi, grupowymi i indywidualnymi interesami ekonomicznymi. Jest ono jednością dwóch sprzecznych ze sobą aspektów - rywalizacji i koleżeńskiej pomocy w pracy.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;30
dc.titleОтношения соревнования в развитом социалистическом обществеpl_PL
dc.title.alternativeZwiązki (stosunki) współzawodnictwa pracy w rozwiniętym społeczeństwie socjalistycznympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number35-43pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationИнститут экономики АН СССРpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record