Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Rynek pracy i innowacyjność gospodarki w kontekście integracji polski z Unią Europejską

pod redakcją Witolda Kasperkiewicza i Eugeniusza Kwiatkowskiego

Recent Submissions

 • Aktywna polityka państwa na rynku pracy w Polsce w latach 2000-2003 

  Kwiatkowska, Walentyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  Active labour market policy has an important role to play in the conditions of high structural unemployment in Poland. Therefore, the main aim of this paper is to evaluate the role of active labour market policy in Poland ...
 • Sektorowa elastyczność popytu na pracę w Polsce 

  Rogut, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The main aim of the paper is to analyse the elasticity of labour demand in Poland in the main economic sectors (agriculture, industry, construction and services) in 1995-2003. On the basis of economic theory it is assumed ...
 • Innowacyjność gospodarek Unii Europejskiej w kontekście Strategii Lizbońskiej 

  Kasperkiewicz, Witold (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The Lisbon Strategy was accepted by the European Council in March 2000 during the Lisbon summit. The Strategy is European Union’s answer to many challenges resulting from the economic globalisation process and the dynamic ...
 • Gospodarka oparta na wiedzy w Polsce - istota, uwarunkowania i perspektywy rozwoju 

  Dworak, Edyta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The creating the knowledge-based economy is the new phase in the development of economy and society called “information society”. The term means the economy in which the knowledge is of great importance in stimulating ...
 • Teoretyczne modele wzrostu gospodarczego 

  Uramek, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  This paper is given to the issue of growth theory in selected models: neoclassical growth models and models of new growth theory. The concerning neoclassical growth models are: Solow model and augmented Solow model (called ...
 • Zatrudnienie w polskiej gospodarce w kontekście integracji z Unią Europejską 

  Kwiatkowski, Eugeniusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The paper analyses tendencies and perspectives of employment in Poland in the process of integration with the European Union. Employment forecasts are based on the model in which employment is dependent on GDP. The ...
 • Zależność pomiędzy liczbą pracujących a PKB w Polsce w latach 1996-2004 

  Myślińska, Kamila (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  This paper examines the existence of common movement in the dynamics of production (represent by GDP) and the dynamics of employment in Poland in 1996-2004. The dynamics of production represent a business cycle. We want ...
 • Wpływ integracji europejskiej na przebieg inflacji w Polsce 

  Grabia, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The article is intended to reveal the impact of the European integration on the process of inflation in Poland. The paper is composed of three parts. The first part deals with presenting the forecasts of inflation after ...
 • Koszty pracy w Polsce w latach 1993-2003 

  Stasiak, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In article is presented structure of labour costs in Poland during period 1993-2003. An analyse provide to affirmation that there was quite differential between branches o f economy. The biggest costs are in mining ...
 • Konkurencja podatkowa w rozszerzonej Unii Europejskiej 

  Krajewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  The paper starts with the presentation of the CIT frame in the former EU countries (before 1st May, 2004), the United States as well as in the transition economies. Next, the idea and basic goals of tax competition were ...
 • Ekonomiczne narzędzia wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny 

  Dorota, Kobus-Ostrowska (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
  In conclusion, nowadays supporting locally economic development comprise one of the elementary mission of local government. Only active policy of the local government can cause that enterprisers accept that area as ...