„Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” to czasopismo naukowe wydawane w latach 2012-2019, w którym przedstawiano zagadnienia teoretyczne i empiryczne podejmowane przez każdą z „tytułowych” dyscyplin. Ich usytuowanie na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych oraz – choć w zdecydowanie mniejszym zakresie – przyrodniczych nadaje profilowi merytorycznemu pisma interdyscyplinarny charakter. Periodyk (rocznik) wydawany był przez Katedrę Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego. Odzwierciedla w dużym stopniu profil naukowy tej jednostki i zainteresowania badawcze jej pracowników. Na łamach pisma swoje studia i materiały publikowali badacze wywodzący się z łódzkiego ośrodka akademickiego, a także innych ośrodków polskich i zagranicznych. Są to zarówno uznani autorzy, jak i debiutujący, których zainteresowania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianej problematyce geograficzno-politycznej i geograficzno-historycznej.


Nazwa: Studia z Geografii Politycznej i Historycznej
ISSN: 2300-0562
E-ISSN: 2450-0127
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Format: Open Access (licencja CC BY-NC-ND)
Ukazywało się: 2012-2019 r.

Strona internetowa czasopisma / Journal website

Collections in this community

Recent Submissions

View more