CONTENT

 1. Broń barbarzyńców w attyckim malarstwie wazowym VI-V w. p.n.e. Wybrane zagadnienia
  Mariusz Mielczarek
 2. The Sarissa
  Nicholas Victor Sekunda
 3. О погребении воина у карантинного шоссе под Керчью
  Юрий А. Виноградов
 4. Uwagi o stanie i potrzebach badań nad uzbrojeniem na terenie Barbaricum w okresie wpływów rzymskich
  Piotr Kaczanowski
 5. Предметы вооружения из раскопок некрополя Илурата I—III в.в. н.э.
  Владимир А. Горончаровский
 6. Rola Awarów w rozpowszechnieniu w Europie azjatyckich form uzbrojenia
  Witold Świętoslawski
 7. Uzbrojenie w świetle źródeł pisanych w Polsce do połowy XIII w.
  Jan Szymczak
 8. Stan i potrzeby badań nad uzbrojeniem z okresu wczesnego średniowiecza na terenie Europy środkowej
  Marian Głosek
 9. Frühmittelalterliches Grab eines bewaffneten Kaufmannes aus dem ort Ciepłe (Warmhof) in danziger Pommern im Lichte einer erneuten Analyse
  Michał Kara
 10. Два раннесредневековых меча с клеймами из собрания Государственного Археологического музея в Варшаве
  Анатолий H. Кирпичников
 11. Elementy rodzime i obce w uzbrojeniu wczesnośredniowiecznym na Śląsku
  Krzysztof Wachowski
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions