CONTENT

 1. Wstęp
  Jadwiga Sucheca
 2. Procesy rozwoju obszarów metropolitalnych


 3. Poziom metropolitalności wybranych ośrodków w Polsce. Znaczenie wag i zmiennych
  Krystian Heffner, Piotr Gibas
 4. Analiza migracji wewnętrznych w Polsce z wykorzystaniem modelu grawitacji
  Michał Bernard Pietrzak, Justyna Wilk, Stanisław Matusik
 5. Analiza związków wybranych wydatków gmin aglomeracji szczecińskiej z demograficznymi przejawami zjawiska suburbanizacji Szczecina w latach 2002–2010
  Sebastian Gnat
 6. Przestrzenne zróżnicowanie warunków życia ludności


 7. Statystyczna analiza przestrzennego zróżnicowania sytuacji mieszkaniowej w Polsce
  Barbara Podolec, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga
 8. Analiza procesu konwergencji wydatków na żywność gospodarstw domowych w Polsce
  Iwona Müller-Frączek, Joanna Muszyńska, Michał Bernard Pietrzak
 9. Wydatki na ochronę zdrowia: analiza porównawcza podregionów w Polsce
  Anna Weszczak, Aneta Staszek
 10. Analizy zależności przestrzennych na rynku pracy


 11. Zróżnicowanie wojewódzkie struktury pracujących według poziomu wykształcenia i grup zawodów w Polsce
  Artur Gajdos
 12. Zastosowanie modelu MESS w przestrzenno-czasowej analizie stopy bezrobocia w Polsce
  Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
 13. Asymetryczne reakcje wynagrodzeń na zmiany stopy bezrobocia
  Maria Klonowska-Matynia, Grzegorz Przekota
 14. Procesy konwergencji społecznej i gospodarczej


 15. Konwergencja wojewódzkich wskaźników ładu społecznego
  Ewa Kusideł
 16. Analiza statystyczna wydatków na obszary wspólnej polityki Unii Europejskiej w wybranych państwach strefy euro
  Barbara Pawełek, Jadwiga Kostrzewska, Artur Lipieta
 17. Przestrzenne i przestrzenno-czasowe tendencje i zależności PKB w wybranych krajach europejskich w latach 2001–2009
  Joanna Górna, Karolina Górna

Recent Submissions