Show simple item record

dc.contributor.authorWalulik, Anna
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T13:00:55Z
dc.date.available2022-06-28T13:00:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationWalulik A., Całożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentów, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 199-211, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42307
dc.description.abstractStudenci drugiego roku studiów licencjackich na kierunku praca socjalna zapoznawali się z teoriami całożyciowego uczenia się, wykorzystując w tym celu własną biografię. Napisane przez studentów autobiografie z perspektywy nauczyciela i badacza nie stanowią bogatego materiału badawczego, ale o ich wartości zdecydowały interpretacje przeżytych wydarzeń. Wychodząc z założenia, że życie to jedno wielkie zadanie, które wymaga rozwiązania, studenci analizowali zaproponowane przeze mnie strategie refleksji nad życiem i odkrywali potencjał edukacyjny życiowych wydarzeń. Ilustrowali nimi teorie uczenia się przez doświadczenie oraz uczenia się w środowisku lokalnym. Dzięki temu poznawali ideę całożyciowego uczenia się i odkrywali specyfikę edukacji dorosłych. Podjęte działania wpisują się w propozycję P. Dominicé, który metodę biograficzną zastosował jako metodę pedagogiczną w edukacji dorosłych.pl_PL
dc.description.abstractSecond-year undergraduates of a social work degree were introduced to study about lifelong learning using their own biographies to that end. The autobiographies written by the students from a teacher and researcher’s perspective do not constitute a rich research material but the interpretations of past events have determined about their value. Starting with the premise that life is the one big task which should be solved, the students analyzed the strategies of reflection on life that I had proposed. They detected educational potential of life events. The students used them to illustrate theories of learning through experiment and learning in a local environment. In that they have learnt the idea of lifelong learning and the character of adult education. The operations constitute a part of the proposal of P. Dominicé who has applied a biographical method as a pedagogical method in adult education.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdydaktyka biograficznapl_PL
dc.subjectuczenie się dorosłychpl_PL
dc.subjectrefleksja nad życiempl_PL
dc.subjectbiographical didacticspl_PL
dc.subjectadult learningpl_PL
dc.subjectreflection on lifepl_PL
dc.titleCałożyciowe uczenie się w autobiograficznej refleksji studentówpl_PL
dc.title.alternativeLifelong learning in autobiographical reflection of studentspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number199-211pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Ignatianum, Instytut Nauk o Wychowaniu, Katedra Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 26pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesAlheit P., 2009, Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 4 (48), s. 7–23.pl_PL
dc.referencesBurow O.-A., 1992, Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej, [w:] Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesDemetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesDominicé P., 2006, Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2011, Uczenie się z własnej biografii – wprowadzenie, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesHunt Ch., 2003, Ponowne rozbudzanie ducha: badanie dyskursu edukacji dorosłych w społeczności lokalnej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 1 (21), s. 157–178.pl_PL
dc.referencesIlleris K., 2006, Trzy wymiary uczenia się, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 2002, Reguły działania w społeczeństwie i w nauce, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., Łukowski W., 2006, Wstęp, [w:] B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dutkiewicz (red.), Społeczności lokalne teraźniejszość i przyszłość, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, SWPS Academic, Warszawa, s. 7.pl_PL
dc.referencesJurgiel-Aleksander A., 2013, Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKolb D.A., 1984, Experiental Learning. Experience as a Source of Learning and Development, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.pl_PL
dc.referencesCross K.P., 1981, Adults as Learners: Increasing Participation and Facilitating Leaming, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesKurantowicz E., 2007, O uczących się społecznościach wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLevinson D., 1980, Toward a Conception of the Adult Life Course, [w:] N.J. Smelser, E.H. Erikson (eds.), Themes of Work and Love in Adulthood, Harvard University Press, s. 265–290.pl_PL
dc.referencesŁaguna M., 2004, Szkolenia. Jak je prowadzić, by …., GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMalewski M., 2010, Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzczepański J., 1972, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwiątkiewicz W., 2004, Więzi sąsiedzkie i życie publiczne, [w:] M.S. Szczepański, A. Śliz (red.), Obywatel w lokalnej społeczności. Studia i szkice socjologiczne, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy–Opole.pl_PL
dc.referencesTheiss W., 2001, Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna, [w:] W. Theiss (red.), Mała ojczyzna. Kultura, edukacja rozwój lokalny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTillich P., 1987, Dynamika wiary, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W Drodze”, Poznań.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., 2011, Biograficzna perspektywa badawcza, [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWalulik A., 2011, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesWalulik A., 2012, Edukacyjne wspomaganie dorosłych w refleksji nad życiem, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailwalulika@gmail.compl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.15
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe