Show simple item record

dc.contributor.authorMajewska-Kafarowska, Agnieszka
dc.contributor.editorDubas, Elżbieta
dc.contributor.editorStelmaszczyk, Joanna
dc.date.accessioned2022-06-28T12:44:46Z
dc.date.available2022-06-28T12:44:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationMajewska-Kafarowska A., Edukacja uwikłana w historie życia – o edukacji kobiet kilka refleksji z badań, [w:] Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Dubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 147-161, https://doi.org/10.18778/7969-451-8.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-451-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42303
dc.description.abstractW tekście tym autorka podejmuje rozważania dotyczące biografii edukacyjnych kobiet. Rozpoczyna od rozważań teoretycznych dotyczących biograficzności: biografii tematycznych, kompetencji autobiograficznych, historii uczenia się i uczestniczenia w edukacji, a także pochyla się nad zagadnieniem samostanowienia, sytuując go w kontekście biografii, czyli historii życia danego człowieka. W drugiej części tekstu jako ilustracje empiryczne wcześniejszych rozważań autorka prezentuje fragmenty wypowiedzi autobiograficznych badanych kobiet w odniesieniu do opisów, w których stosuje tropy zaczerpnięte z pracy Marka Kamińskiego.pl_PL
dc.description.abstractIn the text the author takes into consideration educational biography of women. Starting from theoretical considerations on biography: thematic biography, autobiographical competences, history of learning and participation in education, the author highlights the issue of self-determination, placing it in the context of biography, which is the life story of the man. Empirical illustrations of earlier considerations are presented in the second part of the text. Pieces of women’s autobiographical description are presented following the clues that are taken from the work of Marek Kamiński.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDubas E., Stelmaszczyk J. (red.), Biografie i uczenie się, „Biografia i badanie biografii”, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.relation.ispartofseries„Biografia i badanie biografii”;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbiografia tematycznapl_PL
dc.subjectnarracje edukacyjnepl_PL
dc.subjecthistorie uczenia siępl_PL
dc.subjecthistorie życiapl_PL
dc.subjectsamostanowieniepl_PL
dc.subjectedukacja kobietpl_PL
dc.subjectsamorozwójpl_PL
dc.subjectthematic biographypl_PL
dc.subjecteducational narrativespl_PL
dc.subjectstories of learningpl_PL
dc.subjectlife storiespl_PL
dc.subjectself-determinationpl_PL
dc.subjectwomen’s educationpl_PL
dc.subjectself-developmentpl_PL
dc.titleEdukacja uwikłana w historie życia – o edukacji kobiet kilka refleksji z badańpl_PL
dc.title.alternativeEducation embroiled in life stories – a few reflection about women’s educationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number147-161pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-561-4
dc.referencesBaacke D., Schulze Th., 1979, Aus Geschichten lernen, Juventa, Weinheim, München.pl_PL
dc.referencesDemetrio D., 2000, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesDenzin N.K., 1970, The Research Act, Aldine, Chicago.pl_PL
dc.referencesEpiktet, 1961, Diatryby, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A., 2004, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza A., 1991, Życie jako opowieść. Analiza materiałów biograficznych w perspektywie socjologii wiedzy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesHelling I., 1990, Metoda badań biograficznych. [w:] J. Włodarek, M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesJacob G., 2001, Wywiad narracyjny w badaniach biograficznych, [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKamiński M., 2011, Wyprawa, Instytut Marka Kamińskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesKoralewicz-Zębik J., 1987, Autorytaryzm – lęk – konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych, PAN, Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź.pl_PL
dc.referencesMajewska-Kafarowska A., 2010, Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesMalicka M., 2002, Bycie sobą jako ideał, Wydawnictwo „Znak”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaruszewski T., 2005, Pamięć autobiograficzna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesMay R., 1953, Man’s Search for Himself, Norton, New York.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z., 1990, Rozwój człowieka dorosłego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRousseau J.J., 1996, Umowa społeczna, Wydawnictwo „Kęty”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchulze Th., 1993: Biographisch orientierte Pädagogik, [w:] D. Baacke, Th. Schulze (red.), Aus Geschichten lernen, Juventa, Weinheim, München.pl_PL
dc.referencesTaylor Ch., 1996, Etyka autentyczności, Wydawnictwo „Znak”, Kraków.pl_PL
dc.referencesThomas W., Znaniecki F., 1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUrbaniak-Zając D., Piekarski J., (red.), 2001, Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWłodarek J., Ziółkowski M. (red.), 1990, Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesWroczyński R., (wyb. i oprac.), 1958, Pedagogika pozytywizmu warszawskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesZandecki A., 1999, Wykształcenie a jakość życia, Wydawnictwo „Edytor”, Toruń, Poznań.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-451-8.11
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe