Show simple item record

dc.contributor.authorCyrański, Bohdan
dc.contributor.editorModrzejewska-Świgulska, Monika
dc.date.accessioned2022-06-21T13:28:26Z
dc.date.available2022-06-21T13:28:26Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationCyrański B., Interpretacja biografii zawodowej jako przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, [w:] Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Modrzejewska-Świgulska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 121-137, https://doi.org/10.18778/8088-224-9.09pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-224-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42217
dc.description.abstractThe article contains a proposal of application of hermeneutical interpretation in reference to the tradition of biografical interview. The rules of interpretation, being in the world, intersubjectivity, dialogics, the world of everyday life as well as its historical and ligual character have been outlined in the text. The specific categories of research applied to interpretation of a text – especially biographical utterance – were derived from the general rules. The interpretation of a interview with a female movie director made it possible to formulate a conclusion indicating the conditions of entering and performing the profession. The most important among these conditions are: self-reliance, courage in thought and in action, maturity, determination, the ability to establish and maintain relations with collaborators and leading the crew. The extra-subjective categories, such as social change, are important as well.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofModrzejewska-Świgulska M. (red.), Biograficzne badania nad twórczością. Teoria i empiria, „Twórczość i Edukacja”, t. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.relation.ispartofseries„Twórczość i Edukacja”;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectinterpreting a professional biographypl_PL
dc.subjectprinciples of hermeneutical interpretationpl_PL
dc.titleInterpretacja biografii zawodowej jako przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznejpl_PL
dc.title.alternativeInterpreting a professional biography as an example of applying hermeneutical interpretationpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number121-137pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-225-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteBohdan Cyrański obecnie pracuje w Katedrze Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, doktor, pedagog społeczny. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień aksjologii. W tym zakresie opublikował książkę: „Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej” oraz kilkanaście artykułów. Publikuje też teksty związane z podejściem interpretatywnym, przede wszystkim dotyczące interpretacji hermeneutycznej. Interesuje się też zagadnieniem profesjonalizacji i profesji rozumianej jako przyjmowanie postawy pedagogicznej, moralnej i społecznej w stosunku do innych.pl_PL
dc.referencesCyrański B., 2001, Wypowiedzi biograficzne w interpretacji hermeneutycznej, [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 65–76.pl_PL
dc.referencesCyrański B., 2012, Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesCzeżowski T., 1979, Pisma z etyki i teorii wartości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDubas E., 2011, Jak opracowywać materiał narracyjno-biograficzny? (Propozycja), [w:] E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z własnej biografii, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 239–247.pl_PL
dc.referencesGadamer H-G., 1989, Rozum, słowo, dzieje, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJakubowski J., 1998, Racjonalność a normatywność działania. Talcott Parsons a Alfred Schutz, Wydawnictwo UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., 1992, Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., 1989, Język, tekst, interpretacja, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosner K., 1991, Hermeneutyka jako krytyka kultury, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSowiński G., 1993, Ku myśli myśliciela. Zapiski hermeneutyczne na marginesie dzieła Wilhelma Diltheya, [w:] G. Sowiński (red.), Wokół rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków, s. 97–126.pl_PL
dc.referencesSzkuta K., 2009, „Cześć chłopaku”. Rytualne aspekty okazywania zaangażowania w rozmowę radiową, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. V, nr 2, s. 23–40.pl_PL
dc.referencesZnamierowski Cz., 1957, Oceny i normy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-224-9.09
dc.disciplineliteraturoznawstwopl_PL
dc.disciplinepedagogikapl_PL
dc.disciplinepsychologiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe