Show simple item record

dc.contributor.authorZarębski, Rafał
dc.date.accessioned2022-05-18T09:18:17Z
dc.date.available2022-05-18T09:18:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationZarębski R., Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, https://doi.org/10.18778/7525-708-3pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-708-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41849
dc.descriptionPraca Rafała Zarębskiego wypełnia poważną lukę w polskiej literaturze lingwistycznej, bo wprawdzie o obcych prefiksach wiele się już pisało, o ich źródłach, o historii i miejscu we współczesnej polszczyźnie, ale dotąd nie powstała synteza, która by zgromadziła rozproszone dane, także – zinterpretowała materiał w sposób jednolity (...). Monografia mieści wielostronny opis obcych prefiksów przy rzeczownikach – bierze autor pod uwagę chronologię, semantykę prefiksów i ich podstaw, produktywność, nacechowanie stylistyczne (...). W trakcie omawiania materiału autor recenzowanej monografii niejednokrotnie w sposób zamierzony uchyla wymogi analizy słowotwórczej wypracowanej przez synchroników, co w moim mniemaniu jest słuszne – derywatologia diachroniczna ma inne cele, dogmatyczne „pęta” strukturalnej analizy zaciemniają istotę procesu językowego, a przecież śledzenie zmian to nadrzędne zadanie badaczy historii języka. (Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Kleszczowej)pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprefikspl_PL
dc.subjecthistoria języka polskiegopl_PL
dc.subjectprefiksacjapl_PL
dc.subjectjęzyk polskipl_PL
dc.titleRzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiegopl_PL
dc.title.alternativeNominal prefixes of non-native origin in the history of the Polish languagepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number352pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, 90-514 Łódź, al. Kościuszki 65pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteDr Rafał Zarębski pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego, prowadząc zajęcia z zakresu językoznawstwa polonistycznego (gramatyka historyczna, historia języka polskiego, stylistyka historyczna, warsztaty onomastyczne, język tekstu w edycji). Studia polonistyczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 2001 r. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskał w 2004 r. na podstawie rozprawy „Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testamentu”, której promotorem była prof. zw. dr hab. Maria Kamińska. W latach 2007‒2008 pracował jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Le Mirail w Tuluzie we Francji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zainteresowania naukowe autora dotyczą przede wszystkim historii polszczyzny i onomastyki. W swoich pracach porusza zagadnienia związane z problemem nazw własnych w polskich przekładach biblijnych (np. „Etnonimy i nazwy odetniczne w polskich przekładach Nowego Testamentu”, 2003 oraz książki: „Słownik nazw osobowych w polskich przekładach Nowego Testamentu”, Łódź 2005, „Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testamentu”, Łódź 2006), z obserwacją leksyki i stylu w dawnych tekstach pamiętnikarskich (np. „Z problematyki dawnej polszczyzny potocznej. Określenia miar w „Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu” M. K. Radziwiłła, 2007, „Z problematyki spójności tekstu w pamiętnikach XVI-wiecznych” (na przykładzie „Podróży do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu” M. K. Radziwiłła „Sierotki”), 2008), a w ostatnich latach – z kwestią udziału przedrostków pochodzenia niesłowiańskiego w historii polskiego słowotwórstwa i przemian systemu słowotwórczego, jakie są skutkiem pojawiania się tych prefiksów (np. „Prefiks arcy- w historii języka polskiego”, 2009, „Przyczyny i skutki obecności afiksów obcego pochodzenia w dziejach polszczyzny”, 2010, „O motywacji derywatów z prefiksami obcymi w ujęciu historycznojęzykowym”, 2011). Publikuje m.in. w „Języku Polskim”, „Poradniku Językowym”, „Onomasticach” i „Rozprawach Komisji Językowej ŁTN”.pl_PL
dc.referencesApresjan J. D., 2000, Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka, przeł. Z. Kozłowska, A. Markowski, Wrocław.pl_PL
dc.referencesAwdiejew A., Habrajska G., 2004, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Łask, s. 105–228.pl_PL
dc.referencesBajerowa I., 1969, Strukturalna interpretacja historii języka, „Język Polski” XLIX, z. 2, s. 81–103.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., 1992, Nazwiska obce na tle kontaktów języków i kultur, [w:] Język a kultura, t. 7, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław, s. 9–14.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., 2000, Pasywne i aktywne paneuropeizmy we współczesnym języku polskim, [w:] Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, red. J. Mazur, Lublin, s. 109–116.pl_PL
dc.referencesBartmiński J., 2001, Styl potoczny, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 115–134.pl_PL
dc.referencesBierwisch J., 1986, Semantyka składnikowa, przeł. A. Weinsberg, „Przegląd Humanistyczny”, t. XI‒XII, s. 109–121.pl_PL
dc.referencesBiniewicz J., 2002, Kształtowanie się polskiego języka nauk matematyczno-przyrodniczych, Opole.pl_PL
dc.referencesBoryś W., 1975, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBrückner A., 1915, Wpływy języków obcych na język polski, [w:] Język polski i jego historia, cz. I, oprac. J. Łoś, J. Rozwadowski, A. Brückner i in., Kraków, s. 100–153).pl_PL
dc.referencesButtler D., 1979a, O wzajemnym oddziaływaniu terminologii i słownictwa ogólnego. I. Terminologizacja wyrazów potocznych, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 58–66.pl_PL
dc.referencesButtler D., 1979b, O wzajemnym oddziaływaniu terminologii i słownictwa ogólnego. II. Determinologizacja wyrazów z leksyki specjalnej, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 127–135.pl_PL
dc.referencesButtler D., Markowski A., 1991, Słownictwo wspólnoodmianowe, książkowe i potoczne współczesnej polszczyzny, [w:] Języka a kultura, t. 1, red. J. Anusiewicz, J. Bartmiński, Wrocław, s. 107–121.pl_PL
dc.referencesChruścińska K., 1978, O formacjach potencjalnych i okazjonalnych, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, red. M. Szymczak, Wrocław, s. 69–79.pl_PL
dc.referencesCyran W., 1974, Mechanizm zapożyczania wyrazów w języku polskim, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XX, s. 23–37.pl_PL
dc.referencesCyran W., 1977, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1980, Formacje na -ajło w języku polskim, „Slavia Occidentalis”, t. XXXVII, s. 21–33.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1981, Formant -us w języku polskim, „Slavia Occidentalis”, t. XXXVIII, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1982a, Formanty -ada i -jada w języku polskim, „Slavia Occidentalis”, t. XXXIX, s. 65–71.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1982b, Formant -ynier//-inier w języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXX, s. 247‒249.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1985, Od juwenaliów do piernikaliów (formant -alia w języku polskim), „Prace Filologiczne”, t. XXXII, s. 93–96.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1986a, Funkcjonowanie zapożyczonego formantu -ulec w języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, s. 247–254.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1986b, Formant -izm w języku polskim, „Slavia Occidentalis”, t. XXXIV, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1986c, Formant -eria w języku polskim, „Poradnik Językowy”, s. 466–470.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1986d, Sposoby przejmowania obcych formantów rzeczownikowych do polskiego systemu słowotwórczego, „Poradnik Językowy”, s. 222–228.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1988a, Formant -ant w języku polskim, „Język Polski”, z. 1, s. 42–49.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1988b, Formant -acja w języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXXIV, s. 7–24.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1988c, O niektórych formantach słowotwórczych pochodzenia niemieckiego w języku polskim, [w:] Studia nad językiem polskim, red. R. Grzegorczykowa, B. Klebanowska, Warszawa, s. 133–152.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1988d, Czy istnieje w języku polskim formant -mistrz?, „Slavia Occidentalis”, t. XLV 45, s. 35–44.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1990a, Formant -tor, „Prace Filologiczne”, t. XXXV, s. 245–262.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1990b, Pochodzenie, produktywność i funkcje formantu -as w języku polskim, „Prace Filologiczne”, t. XXXV, s. 53–58.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1992, O przyczynach i mechanizmach wychodzenia z życia wyrazów i ich znaczeń (na materiale słownika T. Modrzejewskiego „Wyrazy, które umarły i które umierają” z 1936 r.), [w:] Studia nad słownictwem XIX wieku, t. 1, red. W. Kupiszewski, Warszawa, s. 7–20.pl_PL
dc.referencesDługosz-Kurczabowa K., 1994, Formant -er w historii języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. XXXIX, s. 7–19.pl_PL
dc.referencesDokuli l M., 1979, Teoria derywacji, przeł. A. Bluszcz, J. Stachowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesDomaradzki M., 1994a, O niektórych aspektach wielomotywacyjności, „Język Polski”, t. LXXIV, z. 3, s. 169–173.pl_PL
dc.referencesDomaradzki M., 1994b, Derywaty atrybutywne o kilku motywacjach w historii języka polskiego, „Język Polski”, t. LXXIV, z. 4–5, s. 260–267.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W., 1962a, Kryteria słowotwórcze w etymologii, [w:] tenże, Rozprawy i szkice językoznawcze, Warszawa, s. 227–244.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W., 1962b, Słowotwórstwo a geografia lingwistyczna (mechanizm działania analogii w słowotwórstwie gwarowym), [w:] tenże, Rozprawy i szkice językoznawcze, Warszawa, s. 245–255.pl_PL
dc.referencesDoroszewski W., 1963, Podstawy gramatyki polskiej, cz. 1, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz S., 2002, Język – historia – kultura (wykłady, studia, analizy), Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz S., 2005, Komunikacja publiczna w dziejach polszczyzny i jej retoryczne podłoże, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 213–251.pl_PL
dc.referencesDubisz S., 2011, Rozwój polskiego języka naukowego – uwagi porządkujące, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 5–20.pl_PL
dc.referencesDubisz S., Sobotka P., 2010, Informacja diachroniczna w badaniach współczesnych pospolitych nazw osobowych (uwagi z zakresu leksykografii i etymologii), „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 5–28.pl_PL
dc.referencesEngelking A., Markowski A., Weiss E., 1989, Kwalifikatory w słownikach – próba systematyzacji, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 300–309.pl_PL
dc.referencesGaertner H., 1934, Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. III: Słowotwórstwo, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda S., 1989, Internacjonalne afiksy w terminologii, „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu. Językoznawstwo”, t. XII, red. I. Wyczółkowska, s. 45–53.pl_PL
dc.referencesGajda S., 1990, Wprowadzenie do teorii terminu, Opole.pl_PL
dc.referencesGajda S., 2001, Styl naukowy, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 183–199.pl_PL
dc.referencesGala S., 2006, Diachronia czy synchronia w badaniach słowotwórstwa gwarowego?, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LI, s. 79–84.pl_PL
dc.referencesGala S., Gala-Mielczarek B., 2006, Słowotwórcze a leksykalne znaczenie wyrazu, „Rozprawy Slawistyczne UMCS”, t. XX, Ze studiów nad gramatyką i leksyką języka polskiego i ukraińskiego, red. F. Czyżewski, S. Gala, Lublin, 13–20.pl_PL
dc.referencesGębka M., Szupryczyńska M., 1995, Status formalno-gramatyczny jednostki „super(-)” w języku polskim, [w:] Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, red. M. Grochowski, Toruń.pl_PL
dc.referencesGrabias S., 1981, O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin.pl_PL
dc.referencesGrabias S., 1988, Stylistyczne wyznaczniki konstrukcji słowotwórczych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio FF. Philologiae, t. VI, s. 233–247.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Skubalanka T., 1979, Społeczne uwarunkowania stylów, „Socjolingwistyka”, t. II, s. 29–61.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., 2002, Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., 2007, Wstęp do językoznawstwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Puzynina J., 1959, Z zagadnień słowotwórstwa synchronicznego, „Poradnik Językowy”, z. 6‒7, s. 241–253.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrzegorczykowa R., Szymanek B., 2001, Kategorie słowotwórcze w perspektywie kognitywnej, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 469–484.pl_PL
dc.referencesHabrajska G., 1995, Collectiva w języku polskim, Łódź.pl_PL
dc.referencesHonowska M., 1964, O pojemności znaczeniowej derywatów, „Język Polski”, t. XLIV, z. 4, s. 193–200.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 1986, Synonimia słowotwórcza – perspektywy badawcze, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 404–412.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 1987, Zagadnienie motywacji słowotwórczej w opisie gniazdowym, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 576–584.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 2000, Cząstki słowotwórcze, [w:] Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Warszawa, s. 1595–1612.pl_PL
dc.referencesJadacka H., 2001, System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000), Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanowska A., 1999, Funkcje przestrzenne przedrostków czasownikowych w polszczyźnie, Katowice.pl_PL
dc.referencesJanowska A., 2007a, Polisemia staropolskich czasowników. Źródła, swoistość, konsekwencje, Katowice.pl_PL
dc.referencesJanowska A., 2007b, O roli analogii w słowotwórstwie (na przykładzie czasowników staropolskich), „LingVaria”, nr 2 (4), s. 115–120.pl_PL
dc.referencesJanowska A., Pastuchowa M., 1995, Niebezpieczna kompetencja, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 11–19.pl_PL
dc.referencesJanowska A., Pastuchowa M., 1998, Liczby w badaniach historycznojęzykowych, „Prace Językoznawcze”, t. XXV, Studia historycznojęzykowe, red. O. Wolińska, Katowice, s. 58‒68.pl_PL
dc.referencesJanowska A., Pastuchowa M., 2010, Między leksykologią a słowotwórstwem. Osiągnięcia i propozycje katowickiej szkoły słowotwórstwa historycznego, [w:] Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Poznań, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesJanus E., 1977, Wykładniki intensywności cechy we współczesnej polszczyźnie, „Polonica”, nr 3, s. 47–57.pl_PL
dc.referencesJanus E., 1981, Wykładniki intensywności cechy (na materiale polskim i rosyjskim), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesJaros I., 2009, Nazwy środków czynności w gwarach łęczycko-sieradzkich. Studium słowotwórczo-leksykalne, Łódź.pl_PL
dc.referencesKamińska-Szmaj I., 1990, Różnice leksykalne między stylami funkcjonalnymi polszczyzny pisanej. Analiza statystyczna na materiale słownika frekwencyjnego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKaproń-Charzyńska I., 2004, Prefiksy, sufiksy, prefiksoidy, sufiksoidy czy człony związane?, „Język Polski”, t. LXXXIV, z. 1, s. 16–28.pl_PL
dc.referencesKaproń-Charzyńska I., 2007, Kilka uwag o derywatach tautologicznych, [w:] Studia nad słownictwem dawnym i współczesnym języków słowiańskich, red. J. Kamper-Warejko, I. Kaproń-Charzyńska, J. Kulwicka-Kamińska, Toruń, s. 227–234.pl_PL
dc.referencesKlemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 1985, Złożenia imienne z pół- , „Prace Językoznawcze”, t. X, Z problemów współczesnej polszczyzny, red. H. Wróbel, s. 74–85.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 1993, Zanik derywatów a produktywność formantu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. XLIX, s. 69–76.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 1998a, Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki, Katowice.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 1998b, Staropolskie nazwy czynności, „Prace Filologiczne”, t. XLIII, s. 243–249.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2000, Trwałość i zmienność w systemie słowotwórczym, [w:] Studia historycznojęzykowe III, red. K. Rymut, W. R. Rzepka, Kraków, s. 115–122.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2001a, Rola pożyczek w przekształcaniu polskiego systemu słowotwórczego, [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji, red. K. Kleszczowa, L. Selimski, Katowice, s. 203–208.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2001b, O historycznej ciągłości kompetencji językowej, [w:] Poznańskie Spotkania Językoznawcze, t. 6, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań, s. 17–29.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2001c, Produktywność modelu słowotwórczego a tendencje rozwojowe słownictwa, [w:] Języki słowiańskie dziś. Nowe fakty. Nowe spojrzenia. Księga pamiątkowa poświęcona prof. M. Blichowskiemu, red. H. Fontański, E. Straś, Katowice, s. 46–54.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2002a, Udział słowotwórstwa w kształtowaniu kategorii pojęciowych, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, red. S. Borawski, J. Brzeziński, Zielona Góra, s. 207–213.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2002b, Językowe środki intensyfikowania cechy w historii polszczyzny, [w:] Slavische Wortbildung: Semantik und Kombinatorik (Materialien der 5. Internationale Konferenz der Kommission für slavische Wortbildung beim Internationalen Slavistenkomitee.pl_PL
dc.referencesLutherstand Wittenberg, 20.–25. September 2001), Heraus. S. Mengel, Münster–Hamburg–Berlin–London, s. 319–328.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2002c, Neologizmy a problem ewolucji systemu słowotwórczego, [w:] Дecкpиптивнa лeкcикoгpaфиja cтaндapднoг jeзикa и њeнe тeopиjcкe ocновe. Збоpник paдoвa ca МеЂyнаpoднoг нayчнoг cкyпa o лeкcикoгpaфиjи и лeкcикoлoгиjи, „Дecкpиптивнa лeкcикoгpaфиja cтaндapднoг jeзикa и њeнe тeopиjcкe ocновe”, oдpжaног 10–12 aпpила 2001, чодинe y Беoгpaдy и Нobом Caдy, peд. Д. Гopтaн–Пpeмк, Нobи Caд–Беoгpaд, s. 291–298.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2003, Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja, Katowice.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2004a, Faktografia we wnioskowaniu o ewolucji systemu słowotwórczego, [w:] Праблeмы тэopыi i гicтoыi cлoвaўтваpэння, pэд. A. A. Лyкaшaнец, З. A. Хapытoнчык, Miнcк, s. 110–116.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2004b, Przypadek i prawidłowość w przemianach systemu słowotwórczego, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 51–66.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2005a, Czas i język, „Biuletyn Studium Generale – seminarium interdyscyplinarnego przy Uniwersytecie Wrocławskim”, t. X, red. J. Mozrzymas, s. 57–73.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2005b, Przemiany systemu słowotwórczego, [w:] Rozprawy o historii języka polskiego, red. S. Borawski, Zielona Góra, s. 253–290.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2006a, Dobrodziejstwo chaosu znaków językowych, [w:] Efekt motyla, red. D. Heck, K. Bakuła, Wrocław, s. 47–53.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2006b, Oznaki i skutki wygasania produktywności formantu, [w:] Manuscula linguistica in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, red. K. Rymut, Kraków, s. 223–232.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2007a, Słowotwórstwo w perspektywie synchronicznej i diachronicznej, [w:] Lexikálna sémantika a derivatológia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc. Prešov 5. December 2000, ed. M. Ološtiak, Košice, s. 7–13.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2007b, Kategoryzacja i dekategoryzacja w ewolucji polskiego słowotwórstwa, [w:] Sprachliche Kategorien und die Slawische Wortbildung, Heraus. H. Burchardt, A. Nagórko, Hildesheim–Zürich–New York, s. 419–431.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2008, Destrukcyjne skutki produktywności znaków i reguł słowotwórczych, [w:] Динамiка ta стабiльнiсть лексичних i словотвipних систем слoв’янських мoв. Teмтичний блок XIV Мiжнародний з’їзд славiстiв. 10.09–16.09.2008, Oxpид, Pecпyблiка Maкeдoнiя, Kиїв 2008, s. 23–36.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2009a, Relacja antonimii w polskim słowotwórstwie, [w:] Десета Международна конференцияна Комисията по славянско словообразуване при Международния комитет на славистите. Словообразуване и лексикология, София, s. 178–185pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2009b, Relacja symetrii w polskim słowotwórstwie, [w:] W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa”, poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej, Kraków 16–17 maja 2008, red. M. Skarżyski, M. Szpiczakowska, Kraków, s. 285–292.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., 2010, Historycznie o podstawach słowotwórczych polskich rzeczowników, „LingVaria”, t. V, nr 2 (10), s. 59–67.pl_PL
dc.referencesKleszczowa K., Pastuchowa M., 2009, Procesy gramatykalizacji w słowotwórstwie, „Rocznik Slawistyczny”, t. LVIII, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesКоряковцева Е. И., 2009, Интернациональное vs. Национальное в словообразовательной системе (к постановке вопроса), [w:] Przejawy internacjonalizacji w językach słowiańskich, red. E. Koriakowcewa, Siedlce, s. 179–199.pl_PL
dc.referencesKowalik K., 1978, Przedrostki w systemie przymiotnikowym języka polskiego, „Polonica”, t. IV, s. 175–201.pl_PL
dc.referencesKowalik K., 2007, Hasła formantowe w słownikach ogólnych współczesnej polszczyzny, [w:] Nowe studia leksykograficzne, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Kraków, s. 111‒122.pl_PL
dc.referencesKowalik-Kaletowa Z., 1976, Sufiks -ita w staropolskich nazwach osobowych i heraldycznych typu Leopolita, Masovita; Grzymalita, Rogalita oraz w formacjach apelatywnych najmit(a), wróżbit(a), „Polonica”, t. II, s. 247‒260.pl_PL
dc.referencesKreja B., 1964, Słowotwórstwo nazw żeńskich we współczesnym języku polskim (wybrane zagadnienia), „Język Polski”, z. 3, s. 129–140.pl_PL
dc.referencesKreja B., 1972, Z zagadnień analizy słowotwórczej, [w:] Problemy współczesnego słowotwórstwa a dydaktyka uniwersytecka, red. J. Puzynina, Warszawa 1972, s. 59–78.pl_PL
dc.referencesKreja B., 1995a, O różnych znaczeniach rzeczowników na -logia typu psychologia, „Język Polski”, z. 2, s. 115–121.pl_PL
dc.referencesKreja B., 1995b, Obcy przyrostek -yka i jego pochodne (typu akord-yka, atom-istyka, diet-etyka, organizat-oryka, cyfr-onika...) we współczesnym języku polskim, „Język Polski”, z. 4–5, s. 321–324.pl_PL
dc.referencesKrupianka A., 1998, Nazwy doktryn z formantem -zim//-yzm w tekstach Mickiewiczowskich, „Prace Filologiczne”, t. XLIII, s. 281–285.pl_PL
dc.referencesKrzemińska W., 1985, Mechanizmy słowotwórcze w kompetencji obcojęzycznej (na przykładzie derywacji prefiksalnej), Poznań.pl_PL
dc.referencesKurdyła T., 2002, Luksus słowotwórczy, czyli o tzw. derywatach tautologicznych i funkcjach tworzących je formantów, „Język Polski”, t. LXXXII, z. 3, s. 178–187.pl_PL
dc.referencesKurdyła T., 2003, Pogranicza słowotwórstwa i leksykologii: problemy interpretacyjne, „Język Polski”, t. LXXXIII, z. 3, s. 187–193.pl_PL
dc.referencesKurdyła T., 2011, Jeszcze o derywatach tautologicznych, „LingVaria”, t. VI, nr 1 (11), s. 85–92.pl_PL
dc.referencesKurkowska H., Skorupka S., 2001, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuryło E., 1993, Kwalifikatory w trzech największych dwudziestowiecznych słownikach języka polskiego, [w:] Wokół słownika współczesnego języka polskiego, t. 3: Zakres selekcji i informacji, red. W. Lubaś, s. 61–68.pl_PL
dc.referencesLubaczewska K., 1982, Formant -ita (-yta) we współczesnym języku polskim, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 387–396.pl_PL
dc.referencesLyons J., 1984, Semantyka, t. 1, przeł. A. Weinsberg, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁoś J., 1925, Gramatyka polska, Lwów–Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesMaćkiewicz J., 1984, Co to są tzw. internacjonalizmy?, „Język Polski”, t. LXIV, z. 3, s. 176–184.pl_PL
dc.referencesMaćkiewicz J., 2001, Wyrazy międzynarodowe (internacjonalizmy) we współczesnym języku polskim, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 555–562.pl_PL
dc.referencesMajdak M., 2004, Kwalifikatory jako narzędzie opisu słowa w największych powojennych słownikach języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 283–316.pl_PL
dc.referencesMajewska M., 1998, O potrzebie rejestrowania haseł morfemowych w słownikach języka polskiego, „Poradnik Językowy”, z. 8–9, s. 8–21.pl_PL
dc.referencesMarkowski A., 1990, Czy język jest niekompletny?, „Przegląd Humanistyczny”, t. XII, s. 101–107.pl_PL
dc.referencesMayenowa M. R., 1993, O kilku staropolskich formach ekspresywnych. Z materiałów „Słownika polszczyzny XVI wieku”, [w:] taż, Studia i rozprawy, wyb. i oprac. A. Axer, T. Dobrzyńska, Warszawa, s. 119–124.pl_PL
dc.referencesMichalewski K., 2001, Dyskusyjne problemy słowotwórstwa opisowego, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. XLVI, s. 81–89.pl_PL
dc.referencesMieczkowska H., 2005, Derywacja kompozycyjna w języku słowackim i polskim, [w:] Język i literatura słowacka w perspektywie słowiańskiej. Studia słowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej, red. H. Mieczkowska, B. Suchoń-Chmiel, Kraków, s. 49–57.pl_PL
dc.referencesMieczkowska H., 2006, Derywacja a zjawisko zapożyczeń (na materiale językowym słowackim i polskim), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XLI, s. 191–203.pl_PL
dc.referencesMieczkowska H., 2006‒2007, Wpływ zapożyczeń na zmianę współczesnych technik derywacyjnych (na materiale słowacko-polskim), „Rocznik Slawistyczny”, t. LVI, s. 83–96.pl_PL
dc.referencesMorawski J., 1931, Polono-Romanica. Sufiks grecko-łaciński -ista. Przyczynek do humanizmu języka polskiego, „Slavia Occidentalis”, t. X, s. 311–336.pl_PL
dc.referencesMorawski J., 1933, Un cas de symbiose suffixale? Le suffix polonais -us, -usz, „Slavia Occidentalis”, t. XII, s. 17–34.pl_PL
dc.referencesMorawski J., 1936, Polono-Romanica. Sufiksy -ista, -izm, -izować, „Slavia Occidentalis”, t. XV, s. 16–29.pl_PL
dc.referencesMycawka M., 2000, Derywaty z mega- we współczesnej polszczyźnie, „Język Polski”, t. LXXX, z. 1–2, s. 15–22.pl_PL
dc.referencesNagórko A., 1982, O kierunku pochodności słowotwórczej i semantycznej, „Poradnik Językowy”, z. 5, s. 283–296.pl_PL
dc.referencesNagórko A., 2002, Zarys gramatyki polskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNagórko A., 2004, Wstęp, [w:] A. Nagórko, M. Łaziński, H. Burkhardt, Dystynktywny słownik synonimów, Kraków, s. VII–XLV.pl_PL
dc.referencesNagórko A., Budzyńska A., 1971, Formanty sufiksalne pochodzenia germańskiego i romańskiego w polszczyźnie dawnej i dzisiejszej, „Językoznawca”, nr 23–24, s. 5–16.pl_PL
dc.referencesObara J., 1986, Hybrydy i półkalki na tle jednostek językowych obcego i rodzimego pochodzenia, [w:] Formacje hybrydalne w językach słowiańskich, red. S. Warchoł, Lublin, s. 59–73.pl_PL
dc.referencesObara J., 1989, Teoretyczne problemy kalkowania, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOchmann D., 2004, Nowe wyrazy złożone o podstawie zdezintegrowanej w języku polskim, Kraków.pl_PL
dc.referencesOliva K., 1967, Klasyfikacja semantyczna przymiotników zaprzeczonych, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 261–266.pl_PL
dc.referencesPastuchowa M., 2000, Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie, Katowice.pl_PL
dc.referencesPastuchowa M., 2007, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych, „LingVaria”, t. II, nr 2 (4), s. 121–129.pl_PL
dc.referencesPastuchowa M., 2008, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Katowice.pl_PL
dc.referencesPepłowski F ., 1967, Z zagadnień funkcji stylistycznej kategorii słowotwórczych w polszczyźnie XVI w., [w:] Księga pamiątkowa ku czci Konrada Górskiego, red. A. Hutnikiewicz, Toruń, s. 177–185.pl_PL
dc.referencesPepłowski F., 1974, Odczasownikowe nazwy wykonawców czynności w polszczyźnie XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPiela A., 2002, Rzeczownikowe derywaty mutacyjne od nazw osobowych w historii języka polskiego, „Język Polski”, t. LXXXII, z. 2, s. 87–95.pl_PL
dc.referencesPrechitko E., 1977, Formacje z sufiksem -izm//-yzm pochodne od osobowych nazw własnych we współczesnym języku polskim. Próba klasyfikacji genetycznej, „Poradnik Językowy”, z. 2, s. 65–69.pl_PL
dc.referencesPrzybylska R., 1995, Super, „Język Polski”, t. LXXV, z. 2, s. 104–107.pl_PL
dc.referencesPrzybylska R., 2006, Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od-, prze-, roz-, u-, Kraków.pl_PL
dc.referencesPstyga A., 2010, Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., 1975, Jak pracować nad słowotwórstwem historycznym języka polskiego?, „Poradnik Językowy”, z. 4, s. 173–179.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., 1976a, O dorobku i perspektywach badawczych słowotwórstwa historycznego języka polskiego, „Prace Filologiczne”, t. XXVI, s. 155–179.pl_PL
dc.referencesPuzynina J., 1976b, Jak ustalamy funkcje formantów?, „Język Polski”, t. LXI, z. 2, s. 92–99.pl_PL
dc.referencesR. S., 1996, Anty-, „Poradnik Językowy”, z. 3, s. 72–76.pl_PL
dc.referencesRejter A., 2006, Leksyka ekspresywna w historii języka polskiego. Kulturowo-komunikacyjne konteksty potoczności, Katowice.pl_PL
dc.referencesRospond S., 2000, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesRybicka H., 1976, Losy wyrazów obcych w języku polskim, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSafarewicz J., 1972, Wpływ łaciński na system gramatyczny polszczyzny, [w:] Symbolae polonicae in honorem Stanislai Jodłowski, Wrocław, s. 145–150.pl_PL
dc.referencesSafarewiczowa H., 1947, Wyrazy na -it i na -ita w języku polskim, „Język Polski” XXVII, z. 2, s. 50–51.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., 1969a, Produktywne typy słowotwórcze współczesnego języka ogólnopolskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSatkiewicz H., 1969b, Kryterium ilościowe jako wskaźnik produktywności formantów słowotwórczych, „Prace Filologiczne”, t. XIX, s. 109–118.pl_PL
dc.referencesSękowska E., 1996, Budowa wyrazów, [w:] Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa, s. 144–175.pl_PL
dc.referencesSiekierska K., 1992, Uwagi o języku i stylu dzieł naukowych XVII w., [w:] Odmiany polszczyzny XVII w., red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin, s. 107–114.pl_PL
dc.referencesSkarżyński M ., 1999, Powstanie i rozwój polskiego słowotwórstwa opisowego, Kraków.pl_PL
dc.referencesSkubalanka T., 1984, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.pl_PL
dc.referencesSzczaus A., 2005, Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XVI wieku, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSzczyszek M., 2006, Derywaty z przyrostkiem -owicz w języku polskim (doba nowopolska), Poznań.pl_PL
dc.referencesSzober S., 1968, Gramatyka języka polskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzupryczyńska M., 1995, Funkcje leksykalne jednostki „super” we współczesnym języku polskim, „Polonica”, t. XVII, s. 167–172.pl_PL
dc.referencesSzymczak M., 1976, O interferencji językowej w zakresie formantów słowotwórczych (na przykładzie języka polskiego), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, z. 34, s. 17–23.pl_PL
dc.referencesSzymczak M., 1978, O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria 5, s. 199–205.pl_PL
dc.referencesŚliwa D., 1992, O podobieństwie formalnym polskich i francuskich derywatów rzeczownikowych, [w:] Języka a kultura, t. 7, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław, s. 59–62.pl_PL
dc.referencesTabakowska E., 2001, Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesUłaszyn H., 1923, Słowotwórstwo, [w:] T. Benni, J. Łoś, K. Nitsch, J. Rozwadowski, H. Ułaszyn, Gramatyka języka polskiego, Kraków, s. 207–245.pl_PL
dc.referencesUmińska-Tytoń E., 1992, Polszczyzna potoczna XVIII wieku, Łódź.pl_PL
dc.referencesUrban M., 2006, Współczesne przymiotniki odprzymiotnikowe z wybranymi formantami sufiksalnymi, Toruń.pl_PL
dc.referencesUździcka M., 2010, Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma. Analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna „Wykładów” Władysława Majewskiego z lat 1848–1850, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1976, Wpływ języka francuskiego na system gramatyczny polszczyzny, „Studia Polonistyczne”, t. III, s. 187–195.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1986, Metoda świadectw bezpośrednich w badaniach etymologicznych nad zapożyczeniami, „Prace Filologiczne”, t. XXXIII, s. 171–179.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1988, Kwalifikatory w słownikach języka polskiego, [w:] Wokół języka. Rozprawy i studia poświęcone pamięci profesora Mieczysława Szymczaka, Wrocław, s. 413–422.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1992, Siedemnastowieczny styl niski (na przykładzie „Liber chamorum” W. N. Trepki), [w:] Odmiany polszczyzny w XVII w., red. H. Wiśniewska, Cz. Kosyl, Lublin 1992.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1997, Słownictwo obcego pochodzenia na warsztacie badacza. Problem granic („głębokości”) opisu genetycznego, [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, Warszawa, s. 269–280.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1999a, Zarys dziejów języka polskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWalczak B., 1999b, Zapożyczenia leksykalne (formalnosemantyczne) czy kalki? O pewnym typie zapożyczeń w kontaktach języków blisko spokrewnionych, [w:] Słowotwórstwo, semantyka, składnia języków słowiańskich, t. 1, red. M. Blicharski, H. Fontański, Katowice, s. 124–132.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1988a, Słowotwórstwo rzeczowników obcych – synchroniczne znamiona obcości derywatów sufiksalnych, „Polonica”, t. 13, s. 131–140.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1988b, Rzeczowniki z sufiksem -ada (-jada, -onada, -inada) we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Poradnik Językowy”, z. 7, s. 504–511.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1989, Udział obcych środków słowotwórczych w odmianach współczesnej polszczyzny ogólnej, „Przegląd Humanistyczny”, z. 2, s. 109–119.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1991a, O wartościowaniu w słowotwórstwie, „Poradnik Językowy”, z. 5–6, s. 180–187.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1991b, Formant obcy -ik/-yk i jego warianty: -aik, -tyk, -etyk we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Język Polski”, t. LXXI, z. 3–5, s. 220–227.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1992, Zapożyczenia jako przedmiot badań słowotwórstwa synchronicznego, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria 8, s. 255–261.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1993, Charakterystyka słowotwórczo-semantyczna rzeczowników z sufiksami obcymi we współczesnej polszczyźnie, [w:] Polono-Slavica Varsoviensia. Studia semantyczne, red. R. Grzegorczykowa, Z. Zaron, Warszawa, s. 117–129.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1994a, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1994b, Derywaty z sufiksem -izm//-yzm we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Prace Filologiczne”, t. XXXIX, s. 97–114.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1995, Formant -ista//-ysta i jego warianty: -i(y)sta, -alista, -onalista, -onista we współczesnej polszczyźnie ogólnej, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXXII, s. 121–135.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1996a, Problem produktywności formantów obcych, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. XXXIII, s. 75–83.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1996b, Słowotwórstwo w gramatyce kognitywnej (problem nominalizacji), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, t. LII, s. 113–125.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 1998, Słowotwórczy aspekt procesów profilowania, [w:] Profilowanie w języku i w tekście, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin, s. 105–116.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 2001a, Różnorodność i intensywność procesów przejmowania elementów obcych w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 6, s. 2–14.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 2001b, Rozkładalność i kompozycjonalność struktur słowotwórczych (na przykładzie neologizmów w polszczyźnie końca XX wieku), [w:] Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji, red. K. Kleszczowa, L. Selimski, Katowice, s. 63–69.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 2005, Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaszakowa K., 2011, O derywatach analogicznych i słowotwórstwie analogicznym http://www.polon.-uw.edu.pl/bn/waszak2.pdf s. 1–11.pl_PL
dc.referencesWawrzyńczyk J., 1998, Polskie informatorium wyrazowe. Nowa lista źródeł. Wybór dokumentacji hasłowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWierzchoń P., 2008, Anti, Poznań.pl_PL
dc.referencesWitkowska-Gutkowska M., 1999, Staropolskie prefiksalne dublety czasownikowe i ich współczesne odpowiedniki, Łódź.pl_PL
dc.referencesWójcikowska E., 1997, Zanegowane przymiotniki deadiektywne – formacje prefiksalne (na materiale 3-tomowego „Słownika języka polskiego PWN”, Warszawa 1979), [w:] Język polski w kraju i za granicą, t. 1, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2009a, Prefiks arcy- w historii języka polskiego, „Język Polski” t. LXXXIX, z. 1, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2009b, O problemach w opisie derywatów z prefiksami obcymi w historii polszczyzny, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LIV, s. 205–220.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2010a, Przyczyny i skutki obecności afiksów obcego pochodzenia w dziejach polszczyzny, „Poradnik Językowy”, z. 8, s. 29–42.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2010b, Słowotwórcza interpretacja derywatów z prefiksami obcego pochodzenia w dziejach języka polskiego, [w:] Żywe problemy historii języka, red. M. Kuźmicki, M. Osiewicz, Poznań, s. 17–28.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2011a, Miejsce afiksów obcego pochodzenia w historii polskiego słowotwórstwa, [w.] Nasz język w przeszłości – nasza przeszłość w języku, t. 1, red. I. Kępka, L. Warda-Radys, Pelplin, s. 354–365.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2011b, Specyfika derywatów z prefiksami obcymi w perspektywie historycznojęzykowej, „Rozprawy Komisji Językowej ŁTN”, t. LVI, s. 191–202.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2011c, O motywacji derywatów z prefiksami obcymi w ujęciu historycznojęzykowym, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy. Materiały konferencji naukowej Kraków 21–22 września 2010 r., red. B. Dunaj, M. Rak, Kraków, s. 353–363.pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2012a, Semantyka przymiotników z prefiksami obcego pochodzenia w perspektywie historycznojęzykowej [w druku].pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2012b, Problemy opisu czasowników z prefiksami obcego pochodzenia w ujęciu historycznym [w druku].pl_PL
dc.referencesZarębski R., 2012c, Konsekwencje opisu wyrazów z prefiksami genetycznie obcymi w ujęciu diachronicznym dla stanu wiedzy o słowotwórstwie polszczyzny [w druku].pl_PL
dc.referencesŻmigrodzki P., 2005, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Katowice.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-708-3
dc.disciplinejęzykoznawstwopl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe