Show simple item record

dc.contributor.authorRogalska-Marasińska, Aneta
dc.date.accessioned2022-03-18T13:27:38Z
dc.date.available2022-03-18T13:27:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationRogalska-Marasińska A., Edukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, https://doi.org/10.18778/8088-671-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-671-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/41253
dc.descriptionInspiracją do powstania książki była potrzeba podzielenia się z Czytelnikiem obserwacjami oraz naukową refleksją nad współczesną wielokulturową rzeczywistością społeczną i współtworzącym ją człowiekiem. Autorka łączy prezentowaną problematykę z postulatem naprawy relacji międzyludzkich i międzykulturowych poprzez zgodę na powszechną realizację idei zrównoważonego rozwoju, którą postrzega jako niezbędny dziś cel aktywności społeczności globalnej. Sugeruje wykorzystanie edukacji międzykulturowej, dostrzegając w niej najbardziej uzasadnione narzędzie wychowawcze, aby wielokulturowa społeczność globu dokonała zmiany swoich postaw i wybrała odbudowę podstawowych środowisk życia ludzi (przyrodniczego, kulturowego, społecznego i gospodarczego) na zasadach harmonii i współbycia, z odrzuceniem narracji zysku, rabunkowej gospodarki, przymusu rywalizacji oraz niechęci wobec drugiego człowieka. Znaczącym i nowatorskim spojrzeniem na wyzwania zrównoważonego rozwoju jest odwołanie się do obszaru kultury, który jest jednym z głównych, a zarazem najczęściej pomijanych filarów koncepcji zrównoważenia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzrównoważone społeczeństwopl_PL
dc.subjectspołeczeństwo wielokulturowepl_PL
dc.subjectpedagogika kulturypl_PL
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectzrównoważony rozwójpl_PL
dc.subjectnauczycielpl_PL
dc.subjectmiędzykulturowośćpl_PL
dc.titleEdukacja międzykulturowa na rzecz zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Aneta Rogalska-Marasińska, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number528pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Teorii Wychowania, Zakład Teorii Kształcenia i Wychowania, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-672-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteAneta Rogalska-Marasińska – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (poprzedzony uzyskaniem stopnia magistra sztuki w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz magistra pedagogiki w Uniwersytecie Łódzkim), adiunkt w Katedrze Teorii Wychowania na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki uzyskała w 2001 r. na podstawie rozprawy „Muzyczny dorobek kultur świata w ogólnokształcącej edukacji muzycznej młodzieży”, napisanej pod opieką prof. dr. hab. Jacka Piekarskiego. Krąg zainteresowań i aktywności naukowej A. Rogalskiej-Marasińskiej dotyczy interdyscyplinarnej problematyki dialogu kultur, wychowania humanistycznego, moralnego i estetycznego oraz szeroko rozumianej dydaktyki kształcenia ogólnego z uwzględnieniem wyzwań stojących przed współczesną szkołą. Obecnie zasadniczym obszarem aktywności naukowej autorki jest wielowątkowo postrzegana edukacja międzykulturowa, która wpisuje się w ideę zrównoważonego rozwoju jako globalnego projektu przywracającego człowiekowi szansę na godne i sensowne życie. Powyższe stanowiska wyraziła w pięciu monografiach autorskich (Magiczny świat flamenco, 1999; „Humanizm – dialog – tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych”, 2010) i wydanych pod jej redakcją („Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. Praktyka edukacyjna w perspektywie wyzwań XXI wieku”, 2009; „Uczeń wobec wyzwań współczesności”, 2010; „Edukacja a kapitał społeczny. Oczekiwania – realizacje – efekty”, 2012). Brała aktywny udział w kilkudziesięciu konferencjach i seminariach naukowych (także poza granicami Polski), z czego pięć miało szczególny międzynarodowy charakter. Jedną z nich była konferencja światowa (Warszawa, 2003), zatytułowana „Dialog Among Civilizations – the Key to a Safe Future” (tłum. „Dialog pomiędzy cywilizacjami kluczem do bezpiecznej przyszłości”), na której nie tylko wygłosiła referat, lecz także była moderatorem sekcji (w języku angielskim), zatytułowanej „Communication Through the Arts. The Arts and non-verbal communication: toward deeper understanding” (tłum. “Komunikacja poprzez sztukę. Sztuka i komunikacja niewerbalna: w stronę lepszego porozumienia”). Jest autorką blisko 20 artykułów w czasopismach naukowych i ponad 30 tekstów w monografiach zbiorowych w językach polskim i angielskim. Współpracuje jako “blind reviewer” z czasopismami „International Journal of Educational Policy Research and Review” i „The International Journal on Language, Literature and Culture in Education”. Za swą działalność naukową i dydaktyczną otrzymała nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, 2006; za cykl publikacji dotyczących problemu kształtowania tożsamości współczesnego Polaka, 2010; za książkę „Humanizm – dialog – tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych”, 2011), Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013) oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej – przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej (2016).pl_PL
dc.referencesAll Different, All Unique http://www.unicef.org/magic/resources/CulturalDiversityUNESCO.pdf [dostęp: 4.01.2014].pl_PL
dc.referencesAlting von Geusau F.A.M., Społeczeństwo liberalne i rządy prawa, przekł. A. Pawelec, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. II, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesAndrukowicz W., Edukacja integralna, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesAnheier H.K., Raj Isar Y. (eds.), Cultures and Globalisation: Cities, Cultural Policy and Governance, Sage Publications, London 2012.pl_PL
dc.referencesAppadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przekł. Z. Pucek, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesAppadurai A., The Capacity of Aspire: Culture and the Terms of Recognition, [w:] V. Rao, M. Walton (eds.), Culture and Public Action, Stanford University Press, Stanford 2004.pl_PL
dc.referencesArends R.I., Student Learning in Diverse Classrooms, [w:] idem, Learning to Teach, 9th edition, McGraw-Hill, New York 2012.pl_PL
dc.referencesArendt H., Korzenie totalitaryzmu, przekł. M. Szawiel, D. Grinberg, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesArystoteles, Polityka, przekł. L. Piotrowicz, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław cop. 2005 (podstawa przekładu 1953).pl_PL
dc.referencesBabbie E., Badania społeczne w praktyce, przekł. W. Betkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBabosov J.M., Babosova J.S., Rola kultury narodowej w przestrzeni wielokulturowości, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesBacon F., Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy, przekł. W. Kornatowski, J. Wikarjak, Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesBaden-Powell R., Scouting dla młodzieży, przekł. B. Bouffałł, Wydawnictwo Wing, Łódź 2006.pl_PL
dc.referencesBaden-Powell R., Z życia obozowego skautów, oprac. E. Jezierski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015 (reprint wydania z 1913 r.).pl_PL
dc.referencesBagby Ph., Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, przekł. J. Jedlicki, PIW, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesBagrowicz J., „Czyńcie sobie ziemię poddaną…” (Rdz 1, 28), czyli jak doglądać i uprawiać ogród Eden, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesBaliński M., Pisma historyczne, t. III, Nakładem Sennewalda Księgarza, Warszawa 1843.pl_PL
dc.referencesBanach C., Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBanks J.A., Multicultural Education: Historical Development, Dimentions, and Practice, “Review of Research in Education” 1993, vol. 19, s. 3–49.pl_PL
dc.referencesBaranowska K. et al., Postaw na rozwój. Zrównoważony! Scenariusze dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2013 http://www.globalna.edu.pl/pliki/postaw-na-rozwoj-zrownowazony.pdf [dostęp: 14.07.2016].pl_PL
dc.referencesBarber B., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przekł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBartoszek Ł., Próba wiwisekcji tożsamości. Multiwymiarowość bohatera w powieści „Autoportret z kanalią” Jacka Kaczmarskiego, [w:] J. Wróbel (red.), Pęknięcia, granice, przemiany. Tożsamościowe transgresje w literaturze XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesBartz B., Idea wielokulturowego wychowania w nowoczesnych społeczeństwach, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Duisburg–Radom 1997.pl_PL
dc.referencesBaudillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przekł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBauman Z., O odpowiedzialności za świat, [w:] K. Janowska, P. Mucharski, Rozmowy na nowy wiek 2, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.pl_PL
dc.referencesBauman Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.pl_PL
dc.referencesBeck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekł. S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesBeck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBeckett D., Holistic competence. Putting judgments first, [w:] K. Illeris (ed.), International Perspectives on Competence Development. Developing skills and capabilities, Routledge, London–New York 2009.pl_PL
dc.referencesBelk R.W., Yuppies as Arbiters of the Emerging Consumption Style, “Advances in Consumer Research” 1986, vol. 13, issue 1, s. 514–519.pl_PL
dc.referencesBennett J., Developing Intercultural Competence for International Education, San Francisco 2011 http://www.intercultural.org/documents/competence_handouts.pdf [dostęp: 13.05.2014].pl_PL
dc.referencesBennett J. (ed.), The SAGE Encyclopedia of Intercultural Competence, SAGE Publication Inc., Thousand Oaks–Los Angeles 2015.pl_PL
dc.referencesBennett M.J., Basic Concepts of Intercultural Communication. Paradigms, Principles & Practices, Intercultural Press, A Nicholas Brealey Publishing Company, Boston–London 2013.pl_PL
dc.referencesBennett M.J., Becoming Interculturally Competent, [w:] J.S. Wurzel (ed.), Toward Multiculturalism. A Reader in Multicultural Education, Intercultural Resource Corporation, 2004.pl_PL
dc.referencesBennett M.J., Intercultural Communication: A Current Perspective, [w:] M.J. Bennett (ed.), Basic Concepts of Intercultural Communication: Selected Readings, Intercultural Press, A Nicholas Brealey Publishing Company, Boston–London 2013.pl_PL
dc.referencesBennett M.J., Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sensitivity, [w:] M.R. Page (ed.), Education for the intercultural experience, Intercultural Press, Yarmouth 1993.pl_PL
dc.referencesBerardo K., Deardorff D.K. (ed.), Building Cultural Competence. Innovative Activities and Models, Stylus Publishing, Sterling 2012.pl_PL
dc.referencesBereś W., Burnetko K., Kapuściński: nie ogarniam świata, Świat Książki, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesBereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesBergström G., Jutvik G., Kochan K., P-stop. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju – o praniu, ściekach i ekosystemach wodnych. Poradnik dla nauczycieli, Program Uniwersytet Bałtycki, Gdynia 2008.pl_PL
dc.referencesBernaus M., Andrade A.I. et al., Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education. A training kit, European Centre for Modern Languages/Council of Europe, Strasbourg 2007.pl_PL
dc.referencesBernaus M., Furlong A. et al., Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching. A training kit, European Centre for Modern Languages/Council of Europe, Graz 2011.pl_PL
dc.referencesBerube M.R., Radical Reformers. The Influence of the Left in American Education, Information Age Publishing, Greenwich 2004.pl_PL
dc.referencesBeuys J., Teksty, komentarze, wywiady, Akademia Ruchu/Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBieniek M., Arab Spring – Dynamic Changes in the Middle East, [w:] M. Bieniek, S. Mazur (ed.), National Security in Contemporary Changing Reality, part 2, Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesBiskup M., Dobrzycki J., Mikołaj Kopernik: uczony i obywatel, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesBoellstorff T., Dojrzewanie w Second Life. Antropologia człowieka wirtualnego, przekł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesBolten J., Interkulturowa kompetencja, przekł. B. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesBoski P., Czy wydarzenia w świecie mogą zatrząść murami miasta? Wpływ 11 września 2001 r. na orientacje wielokulturowe warszawiaków, [w:] A. Borowiak, P. Szarota (red.), Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesBotkin J.W., Elmandjra M., Malitza M., Uczyć się – bez granic: Jak zewrzeć lukę ludzką. Raport Klubu Rzymskiego, przekł. M. Kukliński, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesBreivik A., Manifesto 2083. A European Declaration of Independence, London 2011 https://info.publicintelligence.net/AndersBehringBreivikManifesto.pdf [dostęp: 12.04.2016].pl_PL
dc.referencesBrems E., Inclusive universality and the child-caretaker dynamic, [w:] K. Hanson, O. Nieuwenhuys (ed.), Reconceptualizing Children’s Rights in International Development, Cambridge University Press, New York 2013.pl_PL
dc.referencesBronk A., „Natura czy kultura?”. Uwagi metodologiczne, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesBrückner A., Encyklopedia staropolska, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesBruner J., Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, wstęp A. Brzezińska, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesBuchowski M., Wprowadzenie, [w:] idem (red.), Amerykańska antropologia kognitywna, Instytut Kultury, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesBurszta W., Wymiary antropologicznego poznania kultury, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1992.pl_PL
dc.referencesCandelier M., Camilleri-Grima A., Castellotti V., Pietro de J.F., Lorincz I., Meissner F.J., Noguerol A., Schroder-Sura A., FREPA. A Framework of References for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures. Competences and resources, European Centre for Modern Languages/Council of Europe, Graz 2012.pl_PL
dc.referencesCarr D., Professionalism and Ethics in Teaching, Routledge, London–New York 2000.pl_PL
dc.referencesCasmir F.L., Budowanie trzeciej kultury: zmiana paradygmatu komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej, przekł. B. Chełstowski, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Antologia tekstów, Instytut Kultury, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesCasmir F.L., Ethics, Culture and Communication: An Application of the Third-Culture Building Model to International and Intercultural Communication, [w:] idem (ed.), Ethics in International and Intercultural Communication, Routledge, New York 2013.pl_PL
dc.referencesChambers J.A. et al., GM Agricultural Technologies for Africa. A State of Affairs, International Food Policy Research Institute and African Development Bank, Washington D.C. 2014.pl_PL
dc.referencesChmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962.pl_PL
dc.referencesChojnicka K., Kozuba-Ciembroniewicz W. (red.), Doktryny polityczne XIX i XX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesChojnowski D., „Nowa pedagogika” – rewolucję czas zacząć, „Studia z Teorii Wychowania” 2015, t. VI, nr 2 (11), s. 187–218.pl_PL
dc.referencesChutnik M., Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie, Universitas, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesCiszek M., Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2013.pl_PL
dc.referencesCreswell J., Creating Worlds. Constructing Meaning, Heinemann, Portland 2006.pl_PL
dc.referencesCyceron, Rozmowy tuskulańskie, przekł. E. Rykaczewski, Biblioteka Filozofów, Hachette Livre Polska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCzachowski S., Medycyna naturalna czy komercjalizacja źródeł?, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesCzarnowski S., Dzieła, t. 1: Studia z historii kultury, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesCzerepaniak-Walczak M., Pedagogika emancypacyjna. Rozwój świadomości krytycznej człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesCzerwonka M., Charakterystyka wskaźników modelu kulturowego Hofstede, [w:] J. Ostaszewski (red.), O nowy ład finansowy w Polsce. Rekomendacje dla animatorów życia gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesCzykwin E., Dialog międzykulturowy a postulaty parezji, [w:] R. Nowakowska-Siuta (red.), Bliżej siebie. Edukacja i dialog w grupie niejednorodnej kulturowo, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesĆwikliński A., Wokół humanistycznych aspektów edukacji, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesDankowska J., Aksjologiczne aspekty edukacji muzycznej, [w:] Z. Konaszkiewicz (red.), Trwałe wartości edukacji muzycznej w zmieniającym się świecie, Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesDąbrowski S., Strategie komunikacji w Ruchu Slow odpowiedzią na wyzwania edukacji międzykulturowej XXI wieku, „Multicultural Studies” 2016, t. 1, s. 115–130.pl_PL
dc.referencesDenek K., Uniwersytet na wirażu, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2013.pl_PL
dc.referencesDenek K., Wartości edukacji szkolnej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2006, nr 4 (47) http://www.pcen.rzeszów.pl [dostęp: 12.10.2010].pl_PL
dc.referencesDenek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań–Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesDennis L.J., George S. Counts and Charles A. Beard, Collaborators for Change, State University of New York Press, Albany 1989.pl_PL
dc.referencesDeptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesDick P.K., Blade Runner. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?, przekł. S. Kędzierski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesDiogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesDoliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesDołęga J.M., Strukturalne elementy kultury, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesDomański J., „Paideia” Platona i „humanitas” Cycerona. Perspektywa antropologiczna, [w:] A. Nowicka-Jeżowa (red.), Humanitas. Projekt antropologii humanistycznej, cz. 1: Paradygmaty – tradycje – profile historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDomański J., Philosophica – paraphilosophica – metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesDryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, przekł. B. Jóźwiak, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Całościowe wizje synergii systemu edukacji w diagnozach i prognozach, [w:] eadem, Tropy myślenia o synergii w działalności nauczyciela akademickiego, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Indywidualizm pedagogów akademickich: zagrożenia i perspektywy, „Horyzonty Wychowania” 2013, 12 (24), s. 141–160.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Innowacje nauczycieli jako liderów organizacji zarządzania praktyką pedagogiczną, [w:] eadem, Pedeutologia. Konteksty – dylematy – implikacje, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej. Modernizacja teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Jakościowe strategie metodologii rozwiązywania problemów etnopedagogiki, „Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie” 2011.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Myślenie dyskursywne a intuicyjne w integrowaniu procesów edukacji, [w:] eadem, Integrowanie komponentów dydaktyki szkoły wyższej i pedeutologii, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Nauczyciel. Kultura – osoba – zawód, Dom Wydawniczy Kosiński, Kielce 2002.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Pedagogika społeczna między integracją a dezintegracją, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Podejścia całościowe do pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Studiowanie literatury przedmiotu, Akademia „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesDuraj-Nowakowa K., Źródła podejść do pedagogiki, Świętokrzyska Szkoła Wyższa, Kielce 2005.pl_PL
dc.referencesDworkin R., Wolność, równość, wspólnota, przekł. A. Pawelec, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. II, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesEducation for Sustainable Development Lens: A Policy and Practice Review Tool, Learning & Training Tools no. 2, Education for Sustainable Development in Action, UNESCO Education Sector, Paris 2010 http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001908/190898e.pdf [dostęp: 12.03.2014].pl_PL
dc.referencesEducation for Sustainable Development. Sourcebook, Learning & Training Tools no. 4, Education for Sustainable Development in Action, UNESCO Education Sector, Paris 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002163/216383e.pdf [dostęp: 13.05.2014].pl_PL
dc.referencesEducation for Sustainable Development. Toolkit, Learning & Training Tools no. 1, United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014), Education for Sustainable Development in Action, UNESCO Education Sector, Paris 2006 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001524/152453eo.pdf [dostęp: 10.02.2012].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa. Pakiet edukacyjny, cz. 2, Pozaformalna Akademia Jakości Projektu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, DG Edukacja i Kultura Program „Młodzież w działaniu”, b.r.w. http://www.mlodziez.org.pl/sites/mlodziez.org.pl/files/publication/448/edukacja_miedzykulturowa_pajp_czesc_2_pdf_16004.pdf [dostęp: 02.04.2014].pl_PL
dc.referencesEncyklika „Laudato si” Ojca Świętego Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, Drukarnia Watykańska, Watykan 2015.pl_PL
dc.referencesEpstein S.S., What’s in Your Milk?, Trafford Publishing, Victoria 2006.pl_PL
dc.referencesFeinberg W., McDonough K., Introduction: Liberalism and the Dilemma of Public Education in Multicultural Societies, [w:] iidem, Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies. Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities, Oxford University Press, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesFiliciak M., Tarkowski A., Alfabet nowej kultury: a, b, c, k, 2,0, „Dwutygodnik.com. Felietony” 2009, nr 1 http://www.dwutygodnik.com/artykul/1-alfabet-nowej-kulturyabck20.html [dostęp: 20.05.2014].pl_PL
dc.referencesFilipiak E., Budowanie rusztowania dla myślenia i uczenia się dzieci w perspektywie społeczno-kulturowej teorii Lwa S. Wygotskiego, [w:] eadem (red.), Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygodskiego. Od teorii do zmiany w praktyce, Agencja Reklamowo-Wydawnicza Artstudio, Bydgoszcz 2015.pl_PL
dc.referencesFilipiak E., Z Wygotskim i Brunerem w tle. Słownik pojęć kluczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.pl_PL
dc.referencesFoucault M., Fearless Speach, ed. J. Pearson, Semiotex, Los Angeles 2001.pl_PL
dc.referencesFREPA – System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur, ORE http://www.ise.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=171:frepa-system-opisu-pluralistycznych-podej-do-jzykw-i-kultur&Itemid=1063 [dostęp: 13.02.2016].pl_PL
dc.referencesFriedman M., Narveson J., Political Correctness. For and Against, Rowman & Littlefield Publishers Inc., Lanham 1995.pl_PL
dc.referencesFrisch M., Öffentlichkeit als Partner, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1967.pl_PL
dc.referencesFromm E., Mieć czy być?, przekł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesFuredi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przekł. K. Makaruk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGadacz T., Historia filozofii XX wieku. Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu, t. 2, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesGadacz T., Kryzys europejskiego człowieczeństwa www.iumw.pl/kryzys-europejskiego-czlowieczenstwa/articles [dostęp: 4.09.2012].pl_PL
dc.referencesGadacz T., Kultura i odpowiedzialność, [w:] idem, O zmienności życia, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto, przekł. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Dziedzictwo Europy, przekł. A. Przyłębski, Fundacja Aletheia, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGadamer H.G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przekł. B. Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGadotti M., Adult education and competence development. From a critical thinking perspective, [w:] K. Illeris (ed.), International Perspectives on Competence Development. Developing skills and capabilities, Routledge, London–New York 2009.pl_PL
dc.referencesGajda J., Dylematy animacji kulturalnej w dobie gwałtownych przemian społecznych i cywilizacyjnych, [w:] J. Gajda, W. Żardecki (red.), Dylematy animacji kulturalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.pl_PL
dc.referencesGajda J., Etniczność i obywatelskość trudnym problemem edukacyjnym nie tylko „Nowej Europy”, [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 2007.pl_PL
dc.referencesGajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesGajda J., Wychowywać do prawdy?, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1995.pl_PL
dc.referencesGehlen A., W kręgu antropologii i psychologii społecznej: studia, przekł. K. Krzemieniowa, Czytelnik, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesGelpi E., Praca: utopia na co dzień, przekł. D. Wandzioch, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesGelpi E., Świadomość ziemska. Badania i kształcenie, przekł. I. Wojnar, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesGiddens A., Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGiugni M., Exploiting Multiculturalism, New South Wales, Australia 2007 http://www.cscentral.org.au/Resources/Exploring_Multiculturalism.pdf [dostęp: 5.01.2014].pl_PL
dc.referencesGiżejewski Z., Rola środowiska naturalnego i zwierząt dzikich w życiu współczesnego człowieka, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesGoel S., Corporate Manslaughter and Corporate Homicide: Scope for a New Legislation in India, Partridge Publishing, 2015.pl_PL
dc.referencesGoffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, przekł. H. i P. Śpiewakowie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesGoldberg D.T., Introduction: Multicultural Conditions, [w:] idem (ed.), Multiculturalism: A Critical Reader, Blackwell Publishers, Malden–Oxford 1997.pl_PL
dc.referencesGoleman D., Inteligencja emocjonalna, przekł. A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesGolka M., Komunikowanie międzykulturowe. Przypomnienie głównych tez, „Multicultural Studies” 2016, t. I, nr 1, s. 41–52.pl_PL
dc.referencesGołembski F., Kulturowe aspekty integracji europejskiej. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesGołębniak B.D., Wzory uczenia się. Strategie nauczania, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesGołębniak B.D. (red.), Uczenie się metodą projektów, WSiP S.A., Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGombrowicz W., Dziennik 1957–1961, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1986.pl_PL
dc.referencesGoodenough W., Cultural Athropology and Linguistics, [w:] P.L. Garvin (ed.), Report of the Seventh Annual Round Table Meeting on Linguistics and Language Study, Georgetown University Press, Washington D.C. 1957.pl_PL
dc.referencesGórak-Sosnowska K., Markowska-Manista U. (red.), Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesGrzybowski P.P., Od pedagogii do pedagogiki międzykulturowej, [w:] idem, Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesGrzybowski P.P., Wychowanie ku międzykulturowości. O poszukiwaniu człowieka w Innych i Obcych, [w:] M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesGrzymała-Moszczyńska H., Jak można się uczyć innej kultury – treningi akulturacyjne dla studentów, [w:] A. Borowiak, P. Szarota (red.), Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGurung R.A.R., Got Culture? Incorporating Culture into the Curriculum, [w:] R.A.R. Gurung, L.R. Prieto (eds.), Getting Culture. Incorporating Diversity Across the Curriculum, Stylus Publishing, Sterling 2009.pl_PL
dc.referencesGutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, przekł. Anna Kacmajor i Agata Sulak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesGutek G.L., Liberalizm a edukacja, przekł. A. Kacmajor, A. Sulak, [w:] idem, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.pl_PL
dc.referencesHalász G., Michel A., Key Competences in Europe: interpretation, policy formulation and implementation, “European Journal of Education” 2011, vol. 46, no. 3, s. 289–306 https://pdfs.semanticscholar.org/a750/30bb73c277002c402291b8f74964ae439fee.pdf [dostęp: 12.11.2016].pl_PL
dc.referencesHawks J., The Fourth Pillar of Sustainability. Culture’s Essential Role in Public Planning, Common Ground Publishing, Melbourne 2001.pl_PL
dc.referencesHealy D., Pharmagedon, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 2012.pl_PL
dc.referencesHegel G.W.F., Fenomenologia ducha, t. 1 i 2, przekł. A. Landman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa cop. 2010 (tekst pochodzi z wydania pierwszego z 1963 r. nakładem PWN).pl_PL
dc.referencesHejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHerodotus, Dzieje, przekł. S. Hammer, Czytelnik, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHessen S., Podstawy pedagogiki, [w:] idem, Filozofia, kultura, wychowanie, Ossolineum, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1973.pl_PL
dc.referencesHofstede G., Hofstede G.J., Mankiv M., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, przekł. M. Durska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHofstede G.J., Pedersen P.B., Hofstede G., Exploring Culture. Exercises, Stories and Synthetic Cultures, Intercultural Press Inc., A Nicolas Brealey Company, Yarmouth, Maine 2002.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Bezpieczeństwo gatunku ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.pl_PL
dc.referencesHołyst B., Suicydologia, LexisNexis Polska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesHomer, Odyseja, przekł. W. Dawidowicz, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesHomplewicz J., Pedagogika i etyka, Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesHornby A.S., Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Cornelsen & Oxford University Press, Berlin 1982.pl_PL
dc.referencesHuntington S.P., Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, przekł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza S.A., Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesIlleris K., Competence, learning and education. How can competence be learned, and how can they be developed in formal education?, [w:] idem (ed.), International Perspectives on Competence Development. Developing skills and capabilities, Routledge, London–New York 2009.pl_PL
dc.referencesIngarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesIoannes Paulus PP. II, Litterae Apostolicae ‘Inter Sanctos’. S. Franciscus Assisiensis caelestis Patronus oecologiae cultorum eligitur http://www.documentacatholicaomnia.eu/01p/1979-11-29,_SS_Ioannes_Paulus_II,_Littera_’Inter_Sanctos’,_LT.pdf [dostęp: 28.10.2015].pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesJaeger W., Paideia, przekł. M. Plezia, H. Bednarek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Encyklika Centesimus Annus, [w:] idem, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, [w:] idem, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Encyklika Laborem exercens, [w:] idem, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, [w:] idem, Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesJan Paweł II, List do artystów, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2005.pl_PL
dc.referencesJanion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesJarosz M., Samobójstwa w czasach kryzysu, „Suicydologia. Rocznik Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i Uczelni Łazarskiego” 2015, s. 5–17.pl_PL
dc.referencesJarosz M., Samobójstwa: dlaczego teraz?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesJasikowska K., Klarenbach M., Lipska-Badoti G., Łuczak R., Edukacja globalna. Poradnik metodyczny dla nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego, ORE, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesJasikowska K., Pająk-Ważna E., Klarenbach M., Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty – praktyki – konteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesJasiński Z., A word about programs and standards of educating teachers and pedagogues in Poland, [w:] Z. Jasiński, T. Lewowicki (eds.), Education for Teachers and Pedagogues: Issues in International Context, Uniwersytet Opolski, Opole 2006.pl_PL
dc.referencesJasiński Z., Postawy młodzieży z polskich pograniczy wobec „innych”, [w:] Z. Jasiński, S. Kaczor (red.), Wybrane problemy edukacji i eurointegracji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005.pl_PL
dc.referencesJeffries C., Lewis R., Meed J., Merritt R., Kształcenie otwarte od A do Z, FRSE, MEN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesJohnson I., Real Values and Their Role in Global Governance (Part II), “The Globalist”, 25 November 2011 http://www.theglobalist.com/real-values-and-their-role-in-global-governance-part-ii [dostęp: 21.10.2014].pl_PL
dc.referencesJones P., Selby D., Sterling S. (eds.), Sustainability Education. Perspectives and Practice Across Higher Education, Earthscan, New York 2010.pl_PL
dc.referencesJutvik G., Liepina I. (red.), Edukacja ku zmianie. Podręcznik edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, przekł. M. Szkudlarek, Program Uniwersytet Bałtycki, Gdynia 2008.pl_PL
dc.referencesKai-yu L., Pawlak K., Mówimy po chińsku, Wiedza Powszechna, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Co młodemu człowiekowi może dać harcerstwo?, [w:] idem, Studia i szkice pedagogiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, wyd. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Krajoznawstwo jako problem kultury masowej, [w:] idem, Studia i szkice pedagogiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Instytut Wydawniczy „Nasza Księgarnia”, Warszawa 1948.pl_PL
dc.referencesKamiński A., Środowisko wychowawcze – kłopoty definicyjne, [w:] idem, Studia i szkice pedagogiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.pl_PL
dc.referencesKaniowski A.M., Etyka i pedagogika. Etyczne aspekty pracy nauczyciela: wyzwania dla profesjonalizmu nauczycielskiego, [w:] J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKapuściński R., Podróże z Herodotem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKargul J., Czy złudne nadzieje renesansu pedagogiki kultury?, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogia kultury: historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesKerschensteiner G., Pojęcie szkoły pracy. Podstawowy aksjomat procesu kształcenia, przekł. B. Nawroczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973.pl_PL
dc.referencesKielak E., Cieślikowska D., Kudarewska A., Edukacja globalna w podręcznikach do geografii i Wiedzy o społeczeństwie. Raport z analizy wybranych podręczników szkolnych pod kątem założeń edukacji globalnej. Wersja uzupełniona, Grupa Zagranica, Warszawa 2016 http://zagranica.org.pl/sites/zagranica.org.pl/files/attachments/Publikacje/EdukacjaGlobalna/gz_raport_analiza-podrecznikow_www.pdf [dostęp: 12.10.2016].pl_PL
dc.referencesKieżun W., Patologia transformacji, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKidsXchange: Changing the World through Children, UNESCO/UNEP, Nippon Express, Tokyo 2010 http://www.unep.org/resourceefficiency/portals/24147/new/pdf/consumption/ely/youth/publications/KXC%20for%20students%202010.pdf [dostęp: 13.02.2015].pl_PL
dc.referencesKidsXchange: Changing the World through Children. Text for Instructors, UNESCO/UNEP, Nippon Express, Tokyo 2010 http://www.unep.org/resourceefficiency/portals/24147/new/pdf/consumption/ely/youth/publications/KXC%20for%20teachers%202010.pdf [dostęp: 13.02.2015].pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D., Paradygmaty współczesnej dydaktyki – poszukiwanie kwiatu paproci czy szansa na tożsamość teoretyczno-metodologiczną?, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKlus-Stańska D., Polska rzeczywistość dydaktyczna – paradygmatyczny taniec św. Wita, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesKłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesKnopik T., Czas wolny… od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesKolbert E., The Sixth Extinction. An Unnatural History, Henry Holt and Co., New York 2014.pl_PL
dc.referencesKołakowski L., O tożsamości zbiorowej, przekł. S. Amsterdamski, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. II, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986, 1989.pl_PL
dc.referencesKoran, przekł. i komentarz J. Bielawski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesKostyło H., Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji, „Forum Oświatowe” 2012, nr 24/2 (47), s. 15–32.pl_PL
dc.referencesKozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, wyd. X, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesKramer P.D., Wsłuchując się w Prozac, przekł. M. Szwed-Szelenberger, W. Szelenberger, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKrawczak E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesKrawczyński R., Wielokulturowość. Szanse i zagrożenia, [w:] N. Dębowska, M. Walachowska, N. Starik (red.), Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej. Od rozważań definicyjnych do praktycznych zastosowań, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2014.pl_PL
dc.referencesKrüger H.H., Metody badań w pedagogice, przekł. D. Sztobryn, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesKubiak-Szymborska E., Zając D., Wychowanie. W kręgu pytań, Wydawnictwo Edukacyjne Wers, Bydgoszcz 2013.pl_PL
dc.referencesKubinowski D., Metodologia spod znaku x2 a humanistyczna tożsamość pedagogiki, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKubinowski D., Metody i techniki badawcze w pedagogice kultury, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogia kultury: historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesKuhn T., Struktura rewolucji naukowych, przekł. H. Ostromęcka, J. Nowotniak, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKupisiewicz C. (red.), Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w PRL, Komitet Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989.pl_PL
dc.referencesKurdybacha Ł. (red.), Historia wychowania, t. I, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesKwaśnica R., Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014.pl_PL
dc.referencesKwiatki św. Franciszka z Asyżu, przekł. L. Staff, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2013.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska A., Grzymała-Moszczyńska H., Psychologia międzykulturowa, [w:] J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska H., Nauczyciel – zawód „niemożliwy”, ale nieunikniony, [w:] J.M. Michalak (red.), Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska H., Pedeutologia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesKwieciński Z., Mądrość jako oferta czwartej pedagogiki Pierwszego Pedagoga, [w:] idem, Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKwieciński Z., Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Spory o edukację, Wydawnictwo Edytor, Warszawa–Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesKwieciński Z., Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] idem, Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesKwieciński Z., Mity i funkcje szkoły. U korzeni dominującego paradygmatu edukacyjnego, [w:] idem, Pedagogie postu. Preteksty, konteksty, podteksty, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesLaclau E., Emancypacje, przekł. L. Koczanowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesLaclau E., Rozum populistyczny, przekł. T. Szkudlarek, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesLe Bon G., Psychologia tłumu, przekł. B. Kaprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004 (na podst. wyd. Lwów 1930).pl_PL
dc.referencesLedzińska M., Czerniawska E., Psychologia nauczania. Ujęcie poznawcze. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przekł. K. Pomian, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Drogi masek, przekł. M. Dobrowolska, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Jan Jakub Rousseau – twórca nauk humanistycznych, przekł. L. Kolankiewicz, [w:] A. Mencwel (oprac.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Myśl nieoswojona, przekł. A. Zajączkowski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Smutek tropików, przekł. A. Steinsberg, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesLevi-Strauss C., Spojrzenie z oddali, przekł. W. Grajewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesLewartowska-Zychowicz M., Nauczyciel w ideologiach – o nadziejach, iluzjach i unieważnianiu idei podwójnego agenta, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 2014, nr 67 (3), s. 23–36.pl_PL
dc.referencesLewowicki T., Edukacja międzykulturowa – bilans otwarcia 2012, „Edukacja Międzykulturowa”, 2012, nr 1, s. 15–46.pl_PL
dc.referencesLewowicki T., O podstawowych warunkach pomyślnej pracy nauczycieli w sytuacji wielokulturowości, [w:] T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Szczurek-Boruta (red.), Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesLewowicki T., Suchodolska J. (red.), Dzieci i młodzież w procesie kształtowania postaw kulturowych. Przewodnik po ścieżkach edukacji regionalnej, wielo- i międzykulturowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesLocke J., Myśli o wychowaniu, przekł. F. Wnorowski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Kraków 1959.pl_PL
dc.referencesLuty P., Czym jest Deklaracja Milenijna?, „Stosunki Międzynarodowe”, 25 lutego 2010 http://www.stosunki.pl/?q=content/czym-jest-deklaracja-milenijna [dostęp: 12.08.2016].pl_PL
dc.referencesŁobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.pl_PL
dc.referencesŁopatkowa M., Pedagogika serca, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesŁopatkowa M., Pedagogika serca w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŁotman J., Struktura tekstu artystycznego, przekł. A. Tanalska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesŁotman J., Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury, przekł. B. Żyłko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesŁotman J., Uspieński B., O semiotycznym mechanizmie kultury, [w:] E. Janus, M.R. Mayenowa (red.) Semiotyka kultury, PIW, Warszawa 1977.pl_PL
dc.referencesMacDonald M.C., Czyngis-chan i Mongołowie, [w:] idem, Poza horyzontem, przekł. G. Woźniak, Penta, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesMacIntyre A., Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, przekł. A. Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesMalinowski B., Czym jest kultura?, [w:] A. Mencwel (oprac.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMalinowski B., Naukowa teoria kultury, [w:] idem, Dzieła, t. 9: Kultura i jej przemiany, przekł. A. Bydłoń, A. Mach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMalraux A., Przemiana bogów. Nadprzyrodzone, przekł. E. Bąkowska, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesMalraux A., Przemiana bogów. Nierzeczywiste, przekł. J. Guze, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesMalraux A., Przemiana bogów. Ponadczasowe, przekł. J. Lisowski, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesMarasiński C., Edukacja estetyczna poglądach Fryderyka Schillera i Josepha Beuysa, [w:] S. Kunikowski, A. Kryniecka-Piotrak (red.), Edukacja społeczeństwa XXI wieku, Różnorodność i Wolność, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMarasiński C., Filozoficzne aspekty kultury śmiechu, Wydawnictwo Mado, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesMarek Aureliusz, Rozmyślania, przekł. M. Reiter, De Agostini/Altaya, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMarek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie Mureny, [w:] Mowy wybrane, przekł. J. Mrukówna, D. Turkowska, S. Kołodziejczyk, Czytelnik, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesMarek Tuliusz Cyceron, Mowa w obronie poety Archiasza, [w:] Mowy wybrane, przekł. J. Mrukówna, D. Turkowska, S. Kołodziejczyk, Czytelnik, Warszawa 1960.pl_PL
dc.referencesMartin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, przekł. M. Zybura, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.pl_PL
dc.referencesMartinelli S., Tayor M., Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4, Wydawnictwo Rady Europy, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMatsumoto D., Teaching about Culture, [w:] R.A.R. Gurung, L.R. Prieto (eds.), Getting Culture. Incorporating Diversity Across the Curriculum, Stylus Publishing, Sterling 2009.pl_PL
dc.referencesMayor F., Bind J., Przyszłość świata, przekł. J. Wolf, A. Janik, W. Rabczuk, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesMazur-Wierzbicka E., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w praktyce społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, „Ekonomia. Economics” 2012, nr 4 (21), s. 76–87.pl_PL
dc.referencesMcLaren P., White Terror and Oppositional Agency: Towards a Critical Multiculturalism, [w:] D.T. Goldberg (ed.), Multiculturalism: A Critical Reader, Blackwell Publishers, Malden–Oxford 1997.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, University of Toronto Press, Canada 1962.pl_PL
dc.referencesMcLuhan M., Q. Fiore, War and Peace in the Global Village, Bantam Books/Random House, New York 1968.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Edukacja globalna: nadzieje i kontrowersje, [w:] T. Jaworska, R. Leppert (red.), Wprowadzenie do pedagogiki: wybór tekstów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Kultura popularna jako czynnik socjalizacji, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Paradoksy tożsamości. Natura i kultura jako kategorie myślenia o kobiecości/męskości, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesMencwel A., Wstęp: wyobraźnia antropologiczna, [w:] A. Mencwel (oprac.), Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMeyer E., The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business, Public Affairs, Perseus Books Group, New York 2014.pl_PL
dc.referencesMichl W., Pedagogika przeżyć, przekł. D. Kozieł, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesMikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesMilerski B., Pedagogika kultury, [w:] B. Śliwerski (red.) Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, t. 4, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesMilerski B., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMill J.S., O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet, przekł. G. Czernicki, M. Chyżyńska, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995.pl_PL
dc.referencesMill J.S., O wolności, przekł. A. Kurlandzka, [w:] idem, Utylitaryzm. O wolności, przekł. M. Ossowska, A. Kurlandzka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesMill J.S., On Liberty (1859), Batoche Books, Kitchener, Ontario, Canada 2001 http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/mill/liberty.pdf [dostęp: 12.01.2017].pl_PL
dc.referencesMiller H.I., Conko G., The Frankenfood Myth: How Protest and Politics Threaten the Biotech Revolution, Praeger Publishers, Santa Barbara 2004.pl_PL
dc.referencesMolinsky E., Global Dexterity. How to Adopt Your Behavior Across Cultures Without Losing Yourself in the Process, Harvard Business Review Press, Boston 2013.pl_PL
dc.referencesMońka-Stanikowa A., Wstęp, [w:] B. Nawroczyński, Dzieła wybrane, t. I, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesMorin E., Seven Complex Lessons in Education for the Future, UNESCO, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesMorris W., O architekturze i problemach społecznych: wybór pism społeczno-estetycznych, oprac. M. Piórowa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesMółka J., Recenzja książki W. Michla „Pedagogika przeżyć”, „Horyzonty Wychowania” 2011, 10 (20), s. 296–302.pl_PL
dc.referencesMurawska A., Edukacja jako troska o nadzieję człowieka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesNalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesNalaskowski A., Obsesja alternatyw?, „Teraźniejszość – Człowiek –Edukacja” 2001, nr 4, s. 71–79.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B., Dzieła wybrane, t. I–II, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B., Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Księgarnia Wydawnicza F. Pieczątkowski i S-ka, Kraków–Warszawa 1947.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Dylematy patriotyzmu, nacjonalizmu i ustawicznie kształtującej się tożsamości. Wprowadzenie do książki, [w:] idem (red.), Patriotyzm i nacjonalizm. Ku jakiej tożsamości kulturowej?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Fenomen wielokulturowości i prognozy rozwoju ku międzykulturowości, „Edukacja Międzykulturowa”, 2012, nr 1, s. 47–66.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Kształtowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Nowe wyzwania edukacji międzykulturowej w kontekście współczesnych dylematów wokół kreowania społeczeństwa wielokulturowego, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Trans Humana, Białystok 2001.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Problemy paradygmatu współistnienia w warunkach wielokulturowości. Zadania i możliwości edukacji międzykulturowej, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej” 2008, nr 3 (43), s. 7–25.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Prognozy Nowej Europy w kontekście realizowania zadań edukacji międzykulturowej, [w:] J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.), Etniczność i obywatelskość w Nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, Trans Humana, Białystok 2007.pl_PL
dc.referencesNikitorowicz J., Wartość dialogu międzykulturowego w przezwyciężaniu konfliktów na pograniczach kulturowych, “Multicultural Studies” 2016, t. I, nr 1, s. 53–63.pl_PL
dc.referencesNowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.pl_PL
dc.referencesNowakowska-Siuta R., Współczesne wyzwania wielokulturowości w perspektywie pedagogicznej, [w:] eadem (red.), Bliżej siebie. Edukacja dialog w grupie niejednorodnej kulturowo, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2015.pl_PL
dc.referencesNowicka E., Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesNowicka J., Czy Europejczycy ze Wschodu i Zachodu mówią tym samym językiem? (na przykładzie Polski i Francji), przekł. A. Sieprawska, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania. Antologia tekstów, Instytut Kultury, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesNurse K., Culture as the Fourth Pillar of Sustainable Development, Institute of International Relations, University of the West Indies, Trinidad and Tobago, London 2006.pl_PL
dc.referencesNussbaum M.C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przekł. A. Męczkowska, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesO kryzysie. Castel Gandolfo, 28 sierpnia–1 września 1985, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. I, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesOgrodzka-Mazur E., Pogranicze kultur, [w:] eadem, Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Podstawy wykształcenia ogólnego, Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Problem samodzielności myślenia i działania, [w:] idem, Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Przeżywanie wartości i aktywność emocjonalna, [w:] idem, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Struktura i problem w procesie kształcenia, „Studia Pedagogiczne” 1976, t. 37.pl_PL
dc.referencesOkoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesOrłowska M., Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej, [w:] S. Kawula (red.), Pedagogika społeczna. Dokonania, aktualności, perspektywy. Podręcznik akademicki dla pedagogów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.pl_PL
dc.referencesOrtega y Gasset J., Bunt mas, przekł. P. Niklewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesOssowski S., Z zagadnień psychologii społecznej, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.pl_PL
dc.referencesOstermeier E., “My Message is Simple”: Obama’s SOTU Written at 8th Grade Level for Third Straight Year, January 25, 2012 http://editions.lib.umn.edu/smartpolitics/2012/01/25/my-message-is-simple-obamas-so/ [dostęp: 28.01.2017].pl_PL
dc.referencesOstrowska U., Aksjologiczne podstawy wychowania, [w:] B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesPachauri S., Priority strategies for India’s family planning programme, “Indian Journal of Medical Research” 2014, vol. 140 (1), s. 137–146 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4345745/#__abstractid442281title [dostęp: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesPakiet edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, cz. 2, Edukacja międzykulturowa http://mlodziezowerady.eu/files/4__47.pdf [dostęp: 15.09.2013].pl_PL
dc.referencesPark R.E., Burgess E.W., Introduction to the Science of Sociology, University of Chicago Press, Chicago 1921.pl_PL
dc.referencesPasterniak W., Piękno i sacrum. U podstaw pedagogiki teonomicznej, Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesPauli G., The Blue Economy: 10 years, 100 innovations, 100 million jobs, Paradigm Publications, New Mexico 2010.pl_PL
dc.referencesPavlova M., Design and Technology Education for Sustainable Futures in Preparation of Global Citizenship, [w:] K. Stables, K. Steve (eds.), Environment, Ethics and Cultures: Design and Technology Education’s Contribution to Sustainable Global Futures, Springer, Rotterdam 2015.pl_PL
dc.referencesPeters M.A., Truth-telling as an Educational Practice of the Self: Foucault, Parrhesia and the ethics of subjectivity, “Oxford Review of Education” 2003, vol. 29, no. 2, s. 207–223 https://conceptsinsts.wikispaces.com/file/view/FoucaultParrEduc.pdf [dostęp: 20.12.2016].pl_PL
dc.referencesPieśń słoneczna, [w:] Pisma św. Franciszka z Asyżu. Teksty łacińskie i starowłoskie w polskim przekładzie, Wydawnictwo Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesPilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I–VII, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003–2010.pl_PL
dc.referencesPismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, tłum. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań–Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesPiszczek Z. (red.), Mała encyklopedia kultury antycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesPlaton, Państwo, przekł. W. Witwicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa cop. 2010 (podstawa przekładu 1958).pl_PL
dc.referencesPlay it Fair! Human Rights Education Toolkit for Children, Equitas – International Centre for Human Rights Education, Montreal, Canada 2008 http://equitas.org/wp-content/uploads/2010/11/2008-Play-it-Fair-Toolkit_En.pdf [dostęp: 4.01.2014].pl_PL
dc.referencesPlessner H., Pytanie o conditio humana: wybór pism, przekł. M. Łukasiewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesPlessner H., Śmiech i płacz: badania nad granicami ludzkiego zachowania, przekł. A. Zwolińska, Z. Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004.pl_PL
dc.referencesPlessner H., Władza a natura ludzka: esej o antropologii światopoglądu historycznego, przekł. E. Paczkowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPomian K., Kryzys przyszłości, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. I, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesPortera A., Intercultural and multicultural education. Epistemological and semantic aspects, [w:] C.A. Grant, A. Portera (eds.), Intercultural and Multicultural Education. Enhancing Global Interconnectedness, Routledge, New York–London 2010.pl_PL
dc.referencesPortera A., Intercultural education in Europe: epistemological and semantic aspects, “Intercultural Education”, December 2008, vol. 19, no. 6, s. 481–491.pl_PL
dc.referencesPostman N., Technopol. Triumf techniki nad kulturą, przekł. A. Tanalska-Dulęba, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesPostman N., W stronę XVIII stulecia, przekł. R. Frąc, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPostman N., Zabawić się na śmierć, przekł. L. Niedzielski, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesPotocki J., OEuvres III. Théâtre, Histoire, Chronologie, Écrits politiques, éditées par F. Rosset et D. Triaire avec S.H. Aufrère, Éditions Peeters, Louvain–Paris–Dudley 2004.pl_PL
dc.referencesPotocki J. hr., Parady, przekł. J. Modrzejewski, Czytelnik, Warszawa 1966.pl_PL
dc.referencesPotocki J., Podróże, przekł. J.U. Niemcewicz, J. Olkiewicz, L. Kukulski, Czytelnik, Warszawa 1959.pl_PL
dc.referencesPotocki J. hr., Podróż do Turcyi i Egiptu, Nakład Towarzystwa Miłośników Książki, Kraków 1924.pl_PL
dc.referencesPotocki J. hr., Rękopis znaleziony w Saragossie, przekł. A. Wasilewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesPotocki J. hr., Rękopis znaleziony w Saragossie, przekł. E. Chojecki, Czytelnik, Warszawa 1965.pl_PL
dc.referencesPotulicka E., Teoretyczne podstawy neoliberalizmu a jego praktyka, [w:] E. Potulicka, J. Rutkowiak, Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesPółturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.pl_PL
dc.referencesPółturzycki J., Potrzeby i możliwości modernizacji kompetencji nauczycieli, [w:] A. Rogalska-Marasińska (red.), Nauczyciel wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku, t. II: Praktyka edukacyjna w perspektywie wyzwań XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesProkopiuk W., Hermeneutyka jako metodologia rozumienia i interpretacji wiedzy pedagogicznej, [w:] J. Piekarski, D. Urbaniak-Zając, K.J. Szmidt (red.), Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesPrzyborowska B., Ambona i ambonka kultury, [w:] eadem (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesRamler S., Global Education for 21st Century, “Educational Leadership”, vol. 48, no. 7, April 1991, s. 44–46 http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199104_ramler.pdf [dostęp: 14.12.2016].pl_PL
dc.referencesRasiński L., Wstęp, [w:] E. Laclau, Emancypacje, przekł. L. Koczanowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław 2004.pl_PL
dc.referencesReynolds S., Valentine D., Komunikacja międzykulturowa. Przewodnik, przekł. K. Bogusz, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRichmond Sh., Wearable computing is here already: How hi-tech got under our skin http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/wearable-computing-is-here-already-how-hi-tech-got-under-our-skin-8721263.html [dostęp: 16.11.2015].pl_PL
dc.referencesRickert H., Człowiek i kultura, przekł. B. Borowicz-Sierocka, [w:] B. Borowicz-Sierocka, C. Karkowski, Neokantyzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984.pl_PL
dc.referencesRicoeur P., Kryzys – zjawisko swoiście nowoczesne?, przekł. M. Łukasiewicz, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. I, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesRitzer G., Magiczny świat konsumpcji, przekł. L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesRobbins S.L., What If? Short Stories to Spark Diversity Dialogue, Davies-Black Publishing, Mountain View, California 2008.pl_PL
dc.referencesRobin M.M., Le monde selon Monsanto, Editions La Decouverte, Arte Editions, Paris 2008–2010.pl_PL
dc.referencesRobin M.M., Świat według Monsanto, przekł. P.J. Ilukowicz, Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Humanizm – dialog – tożsamość. Edukacja europejska na tle wyzwań globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Konstruowanie światów i znaczeń. O możliwościach Storyline Method – szkockiej metody kształcenia, [w:] J. Piekarski, M. Szymańska, L. Tomaszewska (red.), Pedagogika. Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee, „Język – Komunikacja – Etyczność – Twórczość. Z problemów kształcenia nauczycieli, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku” 2009, t. 8. cz. 1.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Letni wypoczynek dzieci i młodzieży jako czas na twórcze rozwijanie tożsamości kulturowej, [w:] K. Duraj-Nowakowa, U. Gruca-Miąsik (red.), Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Oblicza wielokulturowości inspiracją i imperatywem dla doskonalenia się nauczycieli, [w:] E. Wiśniewska, A. Głowala, L. Tomaszewska (red.), Kształcenie pedagogów. Wielowymiarowość edukacji, Wyd. PWSZ w Płocku, Płock 2012.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., University in front of necessity of teacher development towards intercultural dialog and understanding – forms and methods, „Kwartalnik Pedagogiczny” 2016, nr 3 (241), R. XI, s. 135–158.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Wartość współcześnie odczytywanego strukturalizmu dla międzykulturowego kształcenia studentów, „Pedagogika Szkoły Wyższej” 2011, nr 2.pl_PL
dc.referencesRogalska-Marasińska A., Zadania szkolne inspiracją do kształtowania kompetencji międzykulturowej uczniów wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Muszyńska, W. Danilewicz, T. Bajkowski (red.), Kompetencje międzykulturowe jako kapitał społeczności wielokulturowych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesRokeach M., Beliefs, attitudes and values, Jossey-Bass, San Francisco 1968; idem, The Nature of Human Values, Free Press, New York 1985.pl_PL
dc.referencesRosset F., Triaire D., Jan Potocki. Biografia, przekł. A. Wasilewska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesRousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, przekł. W. Husarski, E. Zieliński, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wrocław 1955.pl_PL
dc.referencesRousseau J.J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, przekł. H. Powiadowska-Kowalewska, [w:] idem, Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł. H. Elzenberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesRousseau J.J., Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przekł. H. Elzenberg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesRubacha K., Budowanie teorii pedagogicznych, [w:] Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Pedagogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 1, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesRudnicki P., Pedagogie małych działań. Krytyczne studium alternatyw edukacyjnych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2016.pl_PL
dc.referencesRupert J., Carscy Polacy, „Focus. Historia” 2010, nr 7–8, s. 34–37.pl_PL
dc.referencesRuskin J., Sztuka, społeczeństwo, wychowanie: wybór pism, przekł. Z. Doroszowa, M. Treter-Horowitzowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1977.pl_PL
dc.referencesRutkowiak J., Wielość paradygmatów dydaktyki a wspólny mianownik realności życia. Ku pytaniom o przekłady międzyparadygmatyczne, [w:] L. Hurło, D. Klus-Stańska, M. Łojko (red.), Paradygmaty współczesnej dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesRychen D.S., Salganic L.H. (ed.), Key Competencies for successful life and a well-functioning society, Hogrefe & Huber Publishers, Göttingen 2003.pl_PL
dc.referencesRyczek W., „Libertas dicendi”. Z genealogii pojęcia parezji, „Teksty Drugie” 2012 http://rcin.org.pl/Content/47526/WA248_64748_P-I-2524_ryczek_o.pdf [dostęp: 20.12.2016].pl_PL
dc.referencesRyk A., Bogdan Nawroczyński – twórca pedagogiki kultury, [w:] A. Walczak, A. Wróbel, M. Wasilewski (red.), Poglądy pedagogiczne Bogdana Nawroczyńskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.pl_PL
dc.referencesSadowski A., Pogranicze – pograniczność – tożsamość pogranicza, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2008, t. XIV, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesSaid E.W., Orientalizm, przekł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesSaid E.W., Orientalizm, przekł. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesSavidan P., Wielokulturowość, przekł. E. Kozłowska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesScheler M., Istota i formy sympatii, przekł. A. Węgrzecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesSchiller F., Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, przekł. I. Krońska, J. Prokopiuk, Czytelnik, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesSchiller F., O poezji naiwnej i sentymentalnej. Idylla, przekł. I. Krońska, [w:] M.J. Siemek, Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSchulz R., Jakiej antropologii potrzebuje pedagogika?, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesShaftesbury A.C., Listy o entuzjazmie. Moraliści, przekł. A. Grzeliński, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007.pl_PL
dc.referencesShelley M., Frankenstein, Penguin Classics, London 1992.pl_PL
dc.referencesSielatycki M., Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, [w:] K. Sujak-Lesz (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesSielatycki M., Metody nauczania w edukacji międzykulturowej, [w:] A. Klimowicz (red.), Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela, Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSiemek M.J., Fryderyk Schiller, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSmith J.M., Genetic Roulette. The Documented Health Risk of Genetically Engineered Foods, YESI Books, Fairfield 2007.pl_PL
dc.referencesSmith V.L., Racjonalność w ekonomii, przekł. M. Dąbrowski, M. Raczyński, R. Morawczyński, A. Solek, K. Mucha, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesSmolicz J.J., Kultura i nauczanie w społeczeństwie wieloetnicznym, przekł. E. Grabczak-Ryszka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSmołalski A., Paradygmaty i historiozofia pedagogiki, Wydawnictwo Mar Mar, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesSombart W., Żydzi i życie gospodarcze, przekł. Melania Brokmanowa, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesSoros G., Nowy okropny świat, przekł. A. i J. Maziarscy, Świat Książki, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesSoros G., Open Society. Reforming Global Capitalism, Public Affairs, New York 2000.pl_PL
dc.referencesSowiński A.J., Szkice do teorii wychowania kreatywnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesSpengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii powszechnej, przeł. J. Marzęcki, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesSpranger E., O teorii rozumienia i psychologii nauk o duchu, przekł. U. Schrarde, Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1985.pl_PL
dc.referencesStiller R., Gilgamesz: epos babiloński i asyryjski ze szczątków odczytany i uzupełniony także pieśniami szumerskimi, Wydawnictwo Vis-à-Vis/Etiuda, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesStrike K.A., Pluralism, Personal Identity, and Freedom of Conscience, [w:] W. Feinberg, K. McDonough, Citizenship and Education in Liberal-Democratic Societies. Teaching for Cosmopolitan Values and Collective Identities, Oxford University Press, Oxford 2005.pl_PL
dc.referencesStringer D.M., Cassiday P.A., 52 Activies for Improving Cross-Cultural Communication, Intercultural Press, Nicholas Brealey Publishing, Boston 2009.pl_PL
dc.referencesStrykowski W., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Dwa bieguny ludzkiej egzystencji, [w:] idem, Wychowanie mimo wszystko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Problematyka celów wychowania w skali świata, [w:] D. Sulewska (red.), Bliskie i dalekie cele wychowania, przekł. I. Wojnar, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Skąd i dokąd idziemy, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Trzy pedagogiki, Nasza Księgarnia, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Uspołecznienie kultury, Biblioteka Kultury, t. 2, Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 1947 (pierwsze wydanie Lwów 1937).pl_PL
dc.referencesSuchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesSuicide, [w:] Health at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris 2015 http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2015-11-en [dostęp: 12.06.2016].pl_PL
dc.referencesСурина И., Гайцанов К., Роль и значение поликултурного образованиа в современном обществе, [w:] I. Surina (red.), Wieloaspektowość przemian współczesnej edukacji wyższej. Wybrane ujęcia. Wydawnictwo Naukowe Contact, Poznań 2013.pl_PL
dc.referencesSusek A., FREPA – System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur, „Biuletyn Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku”, listopad–grudzień 2013, nr 61 (12), s. 22–25 http://153.19.107.6/edukacja-jezykowa-i-kulturowa/wp-content/uploads/sites/15/2014/09/06e.pdf [dostęp: 13.04.2015].pl_PL
dc.referencesSuzuki B.H., Curriculum Transformation for Multicultural Education, “Education and Urban Society”, May 1984, vol. 16, no. 3, s. 294–322.pl_PL
dc.referencesSzacki J., Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSzahaj A., Wielokulturowość: za i przeciw (kilka uwag), [w:] D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Studia nad wielokulturowością, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesSzarota P., Brytyjska droga do wielokulturowości, [w:] A. Borowiak, P. Szarota (red.), Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzczurek-Boruta A., Doświadczenia społeczne w przygotowaniu przyszłych nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.pl_PL
dc.referencesSzempruch J., Rozwój zawodowy i doskonalenie nauczyciela, [w:] eadem, Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesSzorc K., Kompetencje nauczyciela na miarę XXI wieku http://konferencja.21.edu.pl/publikacje/1/360.pdf [dostęp: 20.04.2008].pl_PL
dc.referencesSztuka i twórczość oraz elementy pedagogiki międzykulturowej w procesie kształtowania osobowości dziecka w wieku przedszkolnym, realizowany przez niepubliczne przedszkole „Dorotka” w Olsztynie, Sieć Szkół Stowarzyszonych UNESCO http://www.przedszkoledorotka.pl/#!about/cjn9 [dostęp: 12.10.2015].pl_PL
dc.referencesSzuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969.pl_PL
dc.referencesSzymański M.S., O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesSzymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. I–III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978–1981.pl_PL
dc.referencesSzyszko-Bohusz A., Pedagogika holistyczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.pl_PL
dc.referencesSzyszkowska M., Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Harcerstwo źródłem pedagogicznej pasji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Pedagogika alternatywna, [w:] idem (red.), Pedagogika, t. 4: Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Pedagogika międzykulturowa, [w:] idem, Współczesne nurty i teorie wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Polityka resortów edukacji w posocjalistycznej Polsce jako czynnik erozji kapitału społecznego, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22, s. 29–48.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Przyrzeczenie harcerskie. Historia. Metodyka. Manipulacje, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B., Współczesne nurty i teorie wychowania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.pl_PL
dc.referencesŚliwerski B. (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesŚliz A., Szczepański M.S., Pożądane, dozwolone czy zakazane? Refleksje o granicach wielokulturowości, [w:] M. Biernacka, K. Krzysztofek, A. Sadowski, Społeczeństwo wielokulturowe – nowe wyzwania i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.pl_PL
dc.referencesŚw. Franciszek jako patron ekologów, przekł. S. Jaromi OFMConv, [w:] S. Niziński (red.), Ekologia a duchowość chrześcijańska, Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych „Flos Carmeli”, Poznań 2009 http://www.fidesetratio.iap.pl/ekolodzy.pdf [dostęp: 28.10.2015].pl_PL
dc.referencesŚwiderek G. et al., Edukacja globalna dla najmłodszych. Pakiet edukacyjny dla szkół podstawowych i przedszkoli, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź 2014 http://www.zrodla.org/pliki/edukacja_globalna_dla%20najmlodszych_druk2014.pdf [dostęp: 14.07.2016].pl_PL
dc.referencesTaylor Ch., Polityka liberalna a sfera publiczna, przekł. A. Pawelec, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. II, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesTaylor E.B., Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, przekł. Z.A. Kowerska, Wydawnictwo „Głosu”, Warszawa 1896; Śląska Biblioteka Cyfrowa http://www.sbc.org.pl/dlibra/doccontent?id=12526&from=FBC [dostęp: 10.04.2014].pl_PL
dc.referencesTazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesTchorzewski de A., Wielopłaszczyznowa odpowiedzialność nauczyciela, [w:] idem (red.), Odpowiedzialność jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Edukacyjne Wers, Bydgoszcz 1998.pl_PL
dc.referencesThomas A., Interkulturelles Lernen im Schüleraustausch, „SSIP-Bulletin” 1988, Nr 58.pl_PL
dc.referencesThoreau H.D., Walden, czyli życie w lesie, przekł. H. Cieplińska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2010.pl_PL
dc.referencesTischner J., Kryzys myślenia, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. I, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesTischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993.pl_PL
dc.referencesTocqueville de A., O demokracji w Ameryce, przekł. B. Janicka, M. Król, Fundacja Aletheia, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesTomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Kwestia 75, przekł. S. Śnieżawski, Wydawnictwo Antyk, Kęty 1998.pl_PL
dc.referencesTurner J.H., Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, przekł. E. Różalska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1998.pl_PL
dc.referencesTyburski W., Lokalny i globalny wymiar ochrony środowiska w perspektywie odpowiedzialności, „Studia z Etyki i Edukacji Globalnej” 2014, nr 1, s. 8–20.pl_PL
dc.referencesTyburski W., Pojednać się z Ziemią. W kręgu zagadnień humanizmu ekologicznego, IPIR, Toruń 1993.pl_PL
dc.referencesTye K.A., Kniep W.M., Global Educaiton Around the World, “Educational Leadership” 1991, vol. 48, no. 7, s. 47–49 http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_199104_tye.pdf [dostęp: 14.12.2016].pl_PL
dc.referencesTyszka R., Pedagogika przeżyć. Praktycznie. O innej metodzie pracy grupowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016.pl_PL
dc.referencesVasak K., Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights, “UNESCO Courier” 1977.pl_PL
dc.referencesVié J.C., Hilton-Taylor C., Stuart S.N. (eds.), Wildlife in a Changing World – An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened Species, IUCN, Gland 2009.pl_PL
dc.referencesVives J.L., O podawaniu umiejętności, przekł. A. Kempfi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1968.pl_PL
dc.referencesWake D.B., Vredenburg V.T., Are we in the midst of the sixth mass extinction? A view from the world of amphibians, PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America) 2008, vol. 105 (1) http://www.pnas.org/content/105/Supplement_1/11466.full.pdf [dostęp: 27.10.2014].pl_PL
dc.referencesWalosik A., Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.pl_PL
dc.referencesWambugu F., Kamanga D. (ed.), Biotechnology in Africa: Emergence, Initiatives and Future, Springer International Publishing Switzerland, Basel 2014.pl_PL
dc.referencesWasilewski J.S., Antropolog kultury wobec człowieka natury, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesWatson S., Solon M.M., Schouten W.J. et al. (eds.), Slow Road to Sustainability, WWF International, Gland, 2016 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_slow_road_to_sustainability_final.pdf [dostęp: 13.06.2016].pl_PL
dc.referencesWeber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu, przekł. J. Miziński, Wydawnictwo Test, Lublin 1994.pl_PL
dc.referencesWeber M., Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Protestanckie „sekty” a duch kapitalizmu, przekł. B. Baran, P. Miziński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWeizsacker von E., Hargroves K., Smith M.H., Desha C., Stasinopoulos P., Factor Five. Transforming the Global Economy through 80% Improvements in Resources Productivity, Eathscan, London–Sterling 2009.pl_PL
dc.referencesWeizsacker von E., Lovins A., Lovins H., Factor Four: Doubling Wealth, Halving Resource Use, Earthscan, London–New York 1998.pl_PL
dc.referencesWeizsaecker von C.F., O kryzysie, przekł. A. Wołkowicz, [w:] K. Michalski (red.), Rozmowy w Castel Gandolfo, t. I, Centrum Myśli Jana Pawła II – Wydawnictwo Znak, Warszawa–Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesWhimster S., Yuppies: A Keyword of the 1980s, [w:] L. Budd, S. Whimster (ed.), Global Finance and Urban Living. A Study of Metropolitan Change, Routledge, London 1992.pl_PL
dc.referencesWhy Not Just Multiculturalism?, [w:] Research Base for the High Level Group Report – Education: Analysis and Existing Initiatives, Alliance of Civilizations http://www.unaoc.org/repository/thematic_education.pdf [dostęp: 12.04.2014].pl_PL
dc.referencesWiesand A.J., Chainoglou K., Śledzińska-Simon A., Donders Y. (eds.), Culture and Human Right: The Wroclaw Commentaries, DeGruyter, Berlin–Boston 2016.pl_PL
dc.referencesWinitzky N., Klasy wielokulturowe i klasy integrujące, [w:] R.I. Arends (red.), Uczymy się nauczać, przekł. K. Kruszewski, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesWitkowski L., Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.pl_PL
dc.referencesWitkowski L., O obosieczności etykietek dla pedagogiki: przykład alternatywności, [w:] H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesWitkowski L., Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.pl_PL
dc.referencesWojnar I., Trwała obecność pedagogiki kultury, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogia kultury: historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesWojnowski J. (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 1–31, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001–2005.pl_PL
dc.referencesWojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1985.pl_PL
dc.referencesWołk E., Ludzkie zwyczaje żywieniowe a ewolucja i kultura, [w:] B. Przyborowska (red.), Natura – edukacja – kultura. Pedagogia źródeł, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Dążenia do unaukowienia pedagogiki szkolnej a zagadnienie pedagogicznego kształcenia nauczycieli, „Studia Pedagogiczne” 1978, t. XXXIX: Nauczyciel. Tradycje – współczesność – przyszłość, s. 373–399.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Nauczyciel – przegląd historycznych funkcji, [w:] W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Współczesne tendencje w kształceniu nauczycieli. Profil nauczyciela jutra, [w:] B. Suchodolski (red.), Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesWołoszyn S., Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. Od wychowania pierwotnego do końca XVIII stulecia, t. 1, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1999.pl_PL
dc.referencesWorld Commission on Environment and Development, Nasza wspólna przyszłość: raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, przekł. U. Grzelońska, E. Kolanowska, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesWright E. (red.), Historia świata. Ostatnie pięćset lat, cz. IV, przekł. R.J. Burek, Powszechna Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWright E. (red.), Historia świata. Ostatnie pięćset lat, cz. VI, przekł. L. Kamiński, Powszechna Agencja Informacyjna S.A., Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesWróbel A., Wychowanie a manipulacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesWygotski L.S., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, przekł. B. Grell, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesZaborowski Z., Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.pl_PL
dc.referencesZaczyński W., Uczenie się przez przeżywanie. Rzecz o teorii wielostronnego kształcenia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.pl_PL
dc.referencesZastoupil L., John Stuart Mill and India, Stanford University Press, Stanford 1994.pl_PL
dc.referencesZierler D., The Invention of Ecocide. Agent Orange, Vietnam and the Scientists Who Changed the Way We Think About the Environment, The University of Georgia Press, Athens–London 2011.pl_PL
dc.referencesŻebrok J., Czy potrzebny nam jest homo oeconomicus?, [w:] S. Marczuk, K.Z. Sowa (red.), Studia nad transformacją polskiej gospodarki, t. II, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998.pl_PL
dc.referencesŻegnałek K., Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesŻuchelkowska K., Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.pl_PL
dc.referencesŻygulski K., Globalne i regionalne perspektywy kultury współczesnej, [w:] J. Gajda (red.), Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia, współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej, perspektywy rozwoju, Lublin 1998.pl_PL
dc.referencesŻygulski K., Wspólnota śmiechu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesŻygulski Z. jr, Wstęp do wydania polskiego, [w:] E.W. Said, Orientalizm, przekł. W. Kalinowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1991.pl_PL
dc.references50th Anniversary of International Literacy Day: Literacy rates are on the rise but millions remain illiterate UNESCO Institute for Statistics, September 2016, no. 38 http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fs38-50th-anniversary-of-international-literacy-day-literacy-rates-are-on-the-rise-but-millions-remain-illiterate-2016-en.pdf [dostęp: 5.01.2017].pl_PL
dc.referencesAction Plan on Cultural Policies for Development, The Stockholm Conference, 30 March–2 April 1998 http://portal.unesco.org/culture/es/files/35220/12290888881stockholm_actionplan_rec_en.pdf/stockholm_actionplan_rec_en.pdf [dostęp: 13.04.2014].pl_PL
dc.referencesAdams D., The World of Cultural Policy. A Report on UNESCO’s World Conference on Cultural Policies for Development, Stockholm 1998 http://www.wwcd.org/policy/Stockholm.html [dostęp: 11.01.2014].pl_PL
dc.referencesAgenda 21 for Culture http://www.agenda21culture.net/index.php/who-we-are/features [dostęp: 10.12.2013].pl_PL
dc.referencesAgenda 21 for Culture. Culture 21: Actions. Commitments on the role of culture in sustainable cities, United Cities and Local Governments, Barcelona 2015 http://www.agenda21culture.net/images/ a21c/nueva-A21C/C21A/C21_015_en.pdf [dostęp: 25.10.2015].pl_PL
dc.referencesAgenda 21, United Nations Conference on Environment & Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992, United Nations Sustainable Development https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf [dostęp: 12.03.2012].pl_PL
dc.referencesAgenda Rozwoju 2030, Główny Urząd Statystyczny http://stat.gov.pl/zrownowazony-rozwoj/agenda-/ [dostęp: 14.06.2016].pl_PL
dc.referencesAgricultural Risk Protection Act of 2000, Public Law 106–224, 20 June 2000, 106th Congress, Title IV, Plant Protection Act, Sec. 401, 402, 403, 411, 412, 413, s. 438–448 https://books.google.pl/ books?id=9gTjjIcFmx4C&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false [dostęp: 15.05.2015].pl_PL
dc.referencesAichi-Nagoya Declaration on Education for Sustainable Development http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ERI/pdf/Aichi-Nagoya_Declaration_EN.pdf [dostęp: 15.04.2015].pl_PL
dc.referencesAlliance of Civilizations, Research Base for the High Level Group Report, Education: Analysis and Existing Initiatives, United Nations, New York, November 2006, http://www.unaoc.org [dostęp: 22.04.2008].pl_PL
dc.referencesAlliance of Civilizations. Mission Statement http://www.unaoc.org/content/view/39/187/lang,english/[dostęp: 6.05.2008].pl_PL
dc.referencesAn Expanded Vision of Basic Education for All, [w:] Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s, Background Document World Conference on Education for All: “Meeting Basic Needs”, Jomtien, 5–9 March 1990, New York 1990, s. 33–40 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097552e.pdf [dostęp: 4.03.2016].pl_PL
dc.referencesAneks II: Deklaracja z Maastricht w sprawie edukacji globalnej, [w:] O’Loughlin, L. Wegimont (red.), Edukacja globalna w Polsce. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce, przekł. T. Korybski, GENE – Global Education Network Europe, Warszawa 2009, s. 60–63 https://www.polskapomoc.gov.pl/Krajowy,raport,na,temat,edukacji,globalnej,w,Polsce,966.html [dostęp: 25.03.2014].pl_PL
dc.referencesAnnan K.A., My, ludy. Rola Narodów Zjednoczonych w dwudziestym pierwszym wieku. Raport sekretarza generalnego, Narody Zjednoczone, A/54/2000, Zgromadzenie Ogólne, 27 marca 2000, http://www.unic.un.org.pl/milenium2000/ [dostęp: 24.05.2012].pl_PL
dc.referencesAnnan K.A., We the Peoples. The Role of the United Nations in the 21st Century, A/54/2000, United Nations Department of Public Information, New York 2000 http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/We_The_Peoples.pdf [dostęp: 24.05.2012].pl_PL
dc.referencesBeacco J.C., Byram M., Cavalli M. et al., Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education, Council of Europe, September 2010 https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_EN.pdf [dostęp: 15.11.2014]).pl_PL
dc.referencesBokova I., Message from Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO for the new edition of the Faure report, [w:] E. Faure, F. Herrera, A.R. Kaddoura, H. Lopes, A.W. Pietrovsky, M. Rahnema, F.Ch. Ward, Learning to be. The world of education today and tomorrow, UNESCO Publishing, France 2013.pl_PL
dc.referencesBoni M. (red.), Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długofalowa Strategia Rozwoju Kraju, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011 http://www.2007-2013.rpo-swietokrzyskie.pl/userfiles/Ewaluacja/dsrk_1_tom_17_listopada_2011.pdf [dostęp: 3.06.2017].pl_PL
dc.referencesBonn Declaration http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188799e.pdf [dostęp: 2.06.2017].pl_PL
dc.referencesCaena F., Literature Review. Teachers’ core competences: Requirements and development, Education and Training 2020, Thematic Working Group “Professional Development of Teachers”, European Commission, April 2011 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/strategic-framework/doc/teacher-competences_en.pdf [dostęp: 14.02.2015].pl_PL
dc.referencesCharacter and Citizenship Education, Singapore 2014 http://www.moe.gov.sg/education/syllabuses/character-citizenship-education/ [dostęp: 23.11.2014].pl_PL
dc.referencesCharakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 r., Ministerstwo Sportu i Turystyki http://www.msport.gov.pl/statystyka-turystyka/charakterystyka-przyjazdow-do-polski-w-i-polroczu-2016-roku [dostęp: 28.01.2017].pl_PL
dc.referencesCharity S., Dudley N., Oliveira D., Stolton S. (eds.), Living Amazon Report 2016: A regional approach to conservation in the Amazon, WWF Living Amazon Initiative, Brasília–Quito 2016 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/wwf_living_amazon__report_2016_mid_res_spreads_1.pdf [dostęp: 13.06.2016].pl_PL
dc.referencesCommon European Principles for Teacher Competences and Qualifications http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/principles_en.pdf [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesConsolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2013, Sec. 735 https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr933enr/pdf/BILLS-113hr933enr.pdf [dostęp: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesConvention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, UNESCO, Paris 2005 http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostęp: 14.09.2014].pl_PL
dc.referencesCresson E., Flynn P., Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCuéllar de J.P., Arizpe L., Fall Y.K. et al., Our Creative Diversity, Oxford & IBH Publishing Co./UNESCO Publishing, 1997 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001016/101651e.pdf [dostęp: 15.10.2015].pl_PL
dc.referencesCuéllar de J.P., Our Creative Diversity. Report of the World Commission on Culture and Development, UNESCO, Paris 1995 http://www.unesco.org/culture/policies/ocd/html_eng/action8.shtml [dostęp: 12.03.2014].pl_PL
dc.referencesCultural Diversity and Intercultural Dialogue http://ec.europa.eu/culture/our-policy-development/doc401_en.htm [dostęp: 21.04.2008].pl_PL
dc.referencesCulture & Development, 2030 Agenda, Regional Work Plan for Culture in Latin America and the Caribbean, UNESCO LAC 2016–2021, Havana 2016 http://www.lacult.unesco.org/lacult_en/docc/CyD_14_en.pdf [dostęp: 12.04.2016].pl_PL
dc.referencesCulture 21, Agenda 21 for Culture http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/agenda21/329-c21-for-culturepolish/file [dostęp: 10.12.2015].pl_PL
dc.referencesCulture and Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2013, A/RES/68/223, United Nations, 12 February 2014 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/223&referer=http://www.un.org/en/ga/68/resolutions.shtml&Lang=E [dostęp: 16.11. 2015].pl_PL
dc.referencesCulture as a Goal in the Post-2015 Development Agenda http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221238m.pdf [dostęp: 2.02.2014].pl_PL
dc.referencesDeclaration on the Inclusion of Culture in the Sustainable Development Goals, Culture2015goal http://culture2015goal.net/ [dostęp: 13.12.2015].pl_PL
dc.referencesCzaplicka K., Lisocka-Jeagermann B., Edukacja globalna w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Polsce. Raport z badania, ORE, Edukacja Globalna, Warszawa 2014 www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/pl/d/1092f386c02620ce37c1f5f07a01de3e [dostęp: 14.06.2015].pl_PL
dc.referencesDecade of Education for Sustainable Development. Past Events http://www.desd.org/events.html [dostęp: 14.01.2016].pl_PL
dc.referencesDeklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych, przekł. Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, rezolucja przyjęta na 55 sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, A/RES/55/2, 18 September 2000.pl_PL
dc.referencesDeklaracja z Rio de Janeiro w sprawie środowiska i rozwoju http://www.ko.poznan.pl/pub/ftp/Edukacja_zrownowazonego_rozwoju/DEKLARACJA_Z_RIO_1992.pdf [dostęp: 14.08.2014].pl_PL
dc.referencesDeveloping Key Competences at School in Europe: Challenges and Opportunities for Policy. Eurydice Report, European Commission, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels 2012 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145en.pdf [dostęp: 10.12.216].pl_PL
dc.referencesDialogue, Diversity of Cultural Expressions, Intercultural Dialogue http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=… [dostęp: 6.05.2008].pl_PL
dc.referencesDiversity of Cultural Expressions. Development Indicators https://en.unesco.org/creativity/cdis [dostęp: 26.04.2014].pl_PL
dc.referencesDokumenty końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” – Szczyt Ziemi: Rio de Janeiro, 3–14 czerwca 1992 r., przekł. I. Kulisz, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesDrexhage J., Murphy D., Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, United Nations, New York 2010 http://www.un.org/wcm/webdav/site/climatechange/shared/gsp/docs/GSP1-6_Background%20on%20Sustainable%20Devt.pdf [dostęp: 10.07.2015].pl_PL
dc.referencesEarth Charter Initiative, Values and principles to foster a sustainable future. Discover, act, learn http://earthcharter.org/ [dostęp: 16.05.2016].pl_PL
dc.referencesEducation 2030: Incheon Declaration and Framework for Action. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/incheon-framework-for-action-en.pdf [dostęp: 25.03.2016].pl_PL
dc.referencesEducation and Training in Europe: diverse systems, shared goals for 2010, ERIC (Education Resources Information Center) https://eric.ed.gov/?id=ED477388 [dostęp: 12.05.2014].pl_PL
dc.referencesEducation for All http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/efa-goals/ [dostęp: 23.04.2013].pl_PL
dc.referencesEdukacja. Jest w niej ukryty skarb, raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesEdukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia – wspólne cele do roku 2010. Program prac dotyczący przyszłych celów systemów edukacji, Komisja Europejska, Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Warszawa 2003 http://www.men.gov.pl/wspolpraca/unia_europejska/ed_europ.php [dostęp: 21.04.2008].pl_PL
dc.referencesEuropa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF [dostęp: 24.03.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean Institute for Comparative Cultural Research, Sharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe, Study for the European Commission, Report, March 2008 http://www.ericarts.org [dostęp: 12.04.2015].pl_PL
dc.referencesEuropean teacher education policy: recommendations and indicators http://www.pef.uni-lj.si/atee/978-961-6637-06-0/715-723.pdf [dostęp: 12.09.2008].pl_PL
dc.referencesEuropean Year of Intercultural Dialogue: Overview http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc415_en.htm [dostęp: 21.04.2008].pl_PL
dc.referencesFaure E., Herrera F., Kaddoura A.R., Lopes H., Pietrovsky A.W., Rahnema M., Ward F.Ch., Uczyć się, aby być, przekł. Z. Zakrzewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesFollow-up to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014): Global Action Programme on Education for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2014, A/RES/69/211, United Nations, 28 January 2015 http://www.unesco.at/bildung/gap_res_n1471200.pdf [dostęp: 24.02.2015].pl_PL
dc.referencesGlobalization and Interdependence: Culture and Sustainable Development, Report of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, General Assembly, A/69/216, 31 July 2014 http://www.lacult.unesco.org/docc/A_69_216_CLT_Dev_ENG.pdf [dostęp: 27.06.2015].pl_PL
dc.referencesGłowaciński Z. (red.), Polska czerwona księga zwierząt, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesGuide for the development of language education policies in Europe http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_EN.asp [dostęp: 15.11.2014].pl_PL
dc.referencesHangzhou Congress http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/hangzhou-congress/ [dostęp: 15.10.2013].pl_PL
dc.referencesHate speech. Factsheet, European Court of Human Rights, June 2016 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Hate_speech_ENG.pdf [dostęp: 17.11.2016].pl_PL
dc.referencesHigh-Level Thematic of the 67th Session of the United Nations General Assembly. Culture and Development, New York, 12 June 2013 http://www.un.org/en/ga/president/67/issues/pdf/Culture%20and%20Development%20Summary%202.pdf [dostęp: 17.0.2014].pl_PL
dc.referencesHuman Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World, United Nations Development Programme, New York 2013.pl_PL
dc.referencesIncheon Declaration. Education 2030. Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all, UNESCO, UNICEF, the World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women and UNHCR, 2015 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002338/233813M.pdf [dostęp: 10.07.2016].pl_PL
dc.referencesInformacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2015, Warszawa 5.09.2016, Główny Urząd Statystyczny, Portal Informacyjny http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-zagraniczne-ludnosci/informacja-o-rozmiarach-i-kierunkach-emigracji-z-polski-w-latach-20042015,2,9.html [dostęp: 10.01.2017].pl_PL
dc.referencesInternational Implementation Scheme, United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014), UNESCO Education Sector, Paris 2005 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654e.pdf [dostęp: 1.03.2014].pl_PL
dc.referencesIntroductory Statement, “Human Ecology” 1972, no. 1 (1) http://www.jstor.org/stable/4602239 [dostęp: 17.05.2016].pl_PL
dc.referencesInvesting in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue, UNESCO World Report, Paris 2009 http://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/Investing_in_cultural_diversity.pdf [dostęp: 10.06.2013].pl_PL
dc.referencesKarta Ziemi https://kartaziemi.wordpress.com/tekst-karty-2 [dostęp: 24.03.2013].pl_PL
dc.referencesKomitet ds. Kultury Zjednoczonych Miast i Samorządów Lokalnych, Agenda 21 dla kultury, przekł. przy wsparciu miasta Bydgoszczy, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona 2008 http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/agenda21/329-c21-for-culturepolish/file [dostęp: 2.04.2014].pl_PL
dc.referencesKonieczna-Sałamatin J., Imigracja do Polski w świetle danych urzędowych, Instytut Społeczno-Ekonomicznych Ekspertyz Instytutu Socjologii UW, Warszawa 2014 http://www.i-see.org.pl/strona/uploads/ngrey/Documents/Analiza_danych_urzedowych_JKS.pdf [dostęp: 12.04.2015].pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483 [dostęp: 14.08.2016].pl_PL
dc.referencesKonwencja o prawach dziecka http://www.unicef.org/magic/resources/CRC_polish_language_version.pdf [dostęp: 12.05.2013].pl_PL
dc.referencesKonwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, sporządzona w Paryżu dnia 20 października 2005 r., Dz. U. 2007, nr 215, poz. 1585 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20072151585 [dostęp: 13.09.2013].pl_PL
dc.referencesLearning for the future. Competences in education for sustainable development, UNECE, Geneva 2011 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf [dostęp: 10.01.2014].pl_PL
dc.referencesLeo de J., Education for Intercultural Understanding. Reorienting Teacher Education to Address Sustainable Development: Guidelines and Tools, UNESCO, Bangkok 2010.pl_PL
dc.referencesLeo de J., Reorienting Teacher Education to Address Sustainable Development: Guidelines and Tools “Education for Intercultural Understanding”, UNESCO, Bangkok 2010 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001890/189051E.pdf [dostęp: 16.09.2013].pl_PL
dc.referencesLittle D., The linguistic and educational integration of children and adolescents from migrant backgrounds. Concept Paper, Council of Europe, September 2010 https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/MigrantChildrenConceptPaper_EN.pdf [dostęp: 15.11.2014]).pl_PL
dc.referencesLotz-Sisitka H., UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development. Conference Report, http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002328/232888E.pdf [dostęp: 18.10.2015].pl_PL
dc.referencesMateriały dydaktyczne dla młodzieży w ramach projektu YouthXchange http://www.unep.org/resourceefficiency/Consumption/EducationLifestylesandYouth/YouthXchange/Publications/tabid/101311/Default.aspx [dostęp: 06.03.2016].pl_PL
dc.referencesMayor F., Preface by the Director-General of UNESCO, [w:] E. Morin, Seven Complex Lessons in Education for the Future, UNESCO, Paris 1999.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., Granice wzrostu, przekł. W. Rączkowska, S. Rączkowski, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1973.pl_PL
dc.referencesMeadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens III W.W., The Limits to Growth. A report for the Club of Rome’s project on predicament of mankind, Universe Books, New York 1972 http://collections.dartmouth.edu/teitexts/meadows/diplomatic/meadows_ltg-diplomatic.html [dostęp: 2.06.2015].pl_PL
dc.referencesMeeting Basic Learning Needs: Analyzing Policies and Programmes, [w:] Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s, Background Document World Conference on Education for All: “Meeting Basic Needs”, Jomtien, 5–9 March 1990, New York 1990, s. 41–77 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097552e.pdf [dostęp: 4.03.2016].pl_PL
dc.referencesMeeting Basic Learning Needs: Analyzing Policies and Programmes, [w:] Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s, Background Document World Conference on Education for All: “Meeting Basic Needs”, Jomtien, 5–9 March 1990, New York 1990, s. 41–77 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097552e.pdf [dostęp: 4.03.2016].pl_PL
dc.referencesMillennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being, World Resources Institute, Island Press, Washington D.C. 2005 http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf [dostęp: 12.06.2013].pl_PL
dc.referencesNational Curriculum Framework, New Delhi 2005 http://www.ncert.nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf [dostęp: 23.11.2014].pl_PL
dc.referencesNational Framework for Values Education in Australian Schools, 2005 http://www.curriculum.edu.au/values/val_national_framework_for_values_education,8757.html [dostęp: 23.11.2014].pl_PL
dc.referencesNowy program edukacyjny na lata 2014–2020. Wizyty studyjne http://www.sv.org.pl/o_programie [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesO’Loughlin E., Wegimont L. (ed.), Global Education in Europe to 2015. Strategy, policies, and perspectives. Outcomes and Papers of the Europe-wide Global Education Congress, Maastricht, The Netherlands, North-South Centre of the Council of Europe, Lisbon 2003 https://www.coe.int/t/dg4/nscentre/Resources/Publications/GE_Maastricht_Nov2002.pdf [dostęp: 23.07.2014].pl_PL
dc.referencesO’Loughlin E., Wegimont L. (red.), Edukacja globalna w Polsce. Krajowy raport na temat edukacji globalnej w Polsce, przekł. T. Korybski, GENE – Global Education Network Europe, Warszawa 2009 https://www.polskapomoc.gov.pl/Krajowy,raport,na,temat,edukacji,globalnej,w,Polsce,966.html [dostęp: 25.03.2014].pl_PL
dc.referencesPlanning for Diversity Education in Multi-ethnic and Multicultural Societies (Policy Forum no. 17), Paris IIEP http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139016e.pdf [dostęp: 12.03.2014].pl_PL
dc.referencesPodstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, projekt z dnia 30 grudnia 2016 r., Załącznik nr 2 https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/12293659/12403175/12403176/dokument265875.pdf [dostęp: 11.02.2017].pl_PL
dc.referencesPowszechna Deklaracja Praw Człowieka http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 12.06.2014].pl_PL
dc.referencesProjekty podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz ramowych planów nauczania dla wszystkich typów szkół – zaczynamy prekonsultacje https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/podstawa-programowa-i-ramowe-plany-nauczania-prezentacja.html [dostęp: 10.01.2017].pl_PL
dc.referencesProposal for a Global Action Programme on Education for Sustainable Development as Follow-up to the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD) After 2014, UNESCO General Conference, 37th Session, Paris 2013 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002243/224368e.pdf [dostęp: 24.02.2015].pl_PL
dc.referencesRed List of Threatened Animals, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Cambridge 1986.pl_PL
dc.referencesReport of the Secretary-General on the work of Organization, General Aseembly, Official Records, Seventieth Session, Supplement no. 1, United Nations, New York 2015 http://www.unic.org.in/items/Publication_ReportOfTheSecretaryGeneralOnTheWorkOfTheOrganization2015.pdf [dostęp: 5.12.2015].pl_PL
dc.referencesReport of the United Nations Conference on Environment and Development, General Assembly, Annex I: Rio Declaration on Environment and Development, 12 August 1992 http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm [dostęp: 11.05.2012].pl_PL
dc.referencesReport of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, Geneva 1987 http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf [dostęp: 14.05.2011].pl_PL
dc.referencesReport on the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4 September 2002, A/CONF.199/20, United Nations, New York 2002 http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdf [dostęp: 12.08.2014].pl_PL
dc.referencesResearch Base of the High Level Group Report Education: Analysis and Existing Initiatives, Alliance of Civilizations Secretariat, United Nations, New York 2006.pl_PL
dc.referencesReview of Targets for the Sustainable Development Goals: the Science Perspective, International Council for Science (ICSU) & International Social Science Council (ISSC), 2015 http://www.icsu.org/publications/reports-and-reviews/review-of-targets-for-the-sustainable-development-goals-the-science-perspective-2015/SDG-Report.pdf [dostęp: 23.02.2016].pl_PL
dc.referencesReview of the implementation of the United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014), General Assembly, A/70/228, United Nations, 31 July 2015 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/228&referer=/english/&Lang=E [dostęp: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesRio +20 and Culture: Advocating for Culture as a Pillar for Sustainability http://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Rio20_ENG_def%2B%25281%2529.pdf [dostęp: 5.11.2013].pl_PL
dc.referencesRoad map towards the implementation of the United Nations Millennium Declaration, A/56/326, General Assembly, 6 September 2001 http://www.unmillenniumproject.org/documents/a56326.pdf [dostęp: 24.05.2014].pl_PL
dc.referencesRound Table on Culture and Sustainable Development in SIDS and Post 2015 Agenda, UNESCO, Appia Office, Cluster Office for the Pacific States, Nadi 2013 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Apia/images/Round_table_23Aug.pdf [dostęp: 29.09.2014].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz. U. 2010, nr 156, poz. 1046 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101561046 [dostęp: 29.11.2013].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 2012, poz. 131, Załącznik: Standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000131 [dostęp: 15.09.2014].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2012, poz. 977 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000977 [dostęp: 13.12.2014]pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz. U. 2013, poz. 393 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000393 [dostęp: 13.12.2014].pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2014, poz. 803 http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000803 [dostęp: 13.12.2014].pl_PL
dc.referencesSecretary-General Announces Launch of the ‘Alliance of Civilizations’ Aimed at Bridging Divides Between Societies Exploited by Extremists http://www.un.org/press/en/2005/sgsm10004.doc.htm [dostęp: 24.05.2014].pl_PL
dc.referencesShaping the Future We Want. UN Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014). Final Report – Summary, DESD Monitoring and Evaluation, UNESCO, Paris 2014 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002303/230302e.pdf [dostęp: 23.04.2015], s. 6–8.pl_PL
dc.referencesSharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe. Study for the European Commission, European Institute for Comparative Cultural Research, Bonn 2008 http://www.ericarts.org [dostęp: 14.09.2014].pl_PL
dc.referencesState of the World 2015. Confronting Hidden Threats to Sustainability, The Worldwatch Institute, Island Press, Washington–Covelo–London 2015.pl_PL
dc.referencesStrategia lizbońska. Droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej https://bip.slaskie.pl/STRATEGIA/strat_L.pdf [dostęp: 21.04.2008].pl_PL
dc.referencesStudy Visits Catalogue 2013/2014, European Centre for the Development of Vocational Training, Luxembourg 2013 http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4123_en.pdf [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesSustainable Development Begins with Education. How education can contribute to the proposed post-2015 goals, UNESCO, France 2014 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230508e.pdf [dostęp: 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesSustainable Development Knowledge Platform, Sustainable Development Goals https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs [dostęp: 3.01.2016].pl_PL
dc.referencesSzczyt Ziemi: Rio ’92. Agenda 21. Przewodnik dla samorządów, przekł. P. Łyskawa, Regionalne Samorządowe Centrum Edukacji Ekologicznej przy Sejmiku Samorządowym we Wrocławiu, Wrocław 1993 http://multiversum.org/wp-content/uploads/2014/02/przew_agenda_21.pdf [dostęp: 13.04.2011].pl_PL
dc.referencesTauli-Corpuz V., The Concept of Indigenous Peoples’ Self-Determined Development or Development with Identity and Culture: Challenges and Trajectories, Tevtebba Foundation, CLT/CPD/CPO/2008/IPS/02, UNESCO, Paris 2008 http://portal.unesco.org/culture/en/files/37745/12197591975Concept_paper_Indigenous_Peoples__Development_with_Identity.pdf/Concept%2Bpaper%2BIndigenous%2BPeoples%2B%2BDevelopment%2Bwith%2BIdentity.pdf [dostęp: 15.06.2013].pl_PL
dc.referencesTeaching and Learning for Sustainable Future, UNESCO http://www.unesco.org/education/tlsf [dostęp: 14.02.2014].pl_PL
dc.referencesTen Keys to the Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, adopted by the General Conference of UNESCO at its 33rd session, 2005 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001495/149502E.pdf [dostęp: 13.06.2014].pl_PL
dc.referencesThe 2009 UNESCO Framework for Cultural Statistics (FCS), UNESCO Institute for Statistics, Montreal 2009.pl_PL
dc.referencesThe Blue Economy Principles http://www.theblueeconomy.org/principles.html [dostęp:12.05.2014].pl_PL
dc.referencesThe Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments, World Education Forum, Dakar, 26–28 April 2000 http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001202/120240e.pdf [dostęp: 16.09.2015].pl_PL
dc.referencesThe Earth Charter http://earthcharter.org/discover/the-earth-charter/ [dostęp: 16.09.2014].pl_PL
dc.referencesThe Future We Want, Draft resolution submitted by the President of the General Assembly, A/RES/66/288, United Nations, 2012 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=%20A/RES/66/288 [dostęp: 24.05.2014].pl_PL
dc.referencesThe Future We Want Includes Culture. Communique: Culture in the SDG Outcome Document: progress made, but important steps remain ahead http://www.culture2015goal.net#culture2015goal,23 September 2015 http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/libraries-development/documents/document_september_2015_sdg_eng_-_final_-_def.pdf [dostęp: 25.03.2016].pl_PL
dc.referencesThe Future We Want Includes Culture. Declaration on the Inclusion of Culture in the Sustainable Development Goals, 1 May 2014 http://culture2015goal.net/Manifesto_ENG-1.pdf [dostęp: 13.12.2015].pl_PL
dc.referencesThe Future We Want Includes Culture. Global campaign statement, ASEF Culture 360, Connecting Asia & Europe Through Arts and Culture http://culture360.asef.org/news/the-future-we-want-includes-culture-global-campaign-statement [dostęp: 12.07.2015].pl_PL
dc.referencesThe Future We Want Includes Culture. Global campaign statement, ASEF Culture 360, Connecting Asia & Europe Through Arts and Culture http://culture360.asef.org/news/the-future-we-want-includes-culture-global-campaign-statement [dostęp: 12.07.2015].pl_PL
dc.referencesThe Hangzhou Declaration. Placing Culture at the Heart of Sustainable Development Policies, Adopted in Hangzhou, People’s Republic of China, 17 May 2013, UNESCO http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/final_hangzhou_declaration_english.pdf [dostęp: 24.09.2015].pl_PL
dc.referencesThe Power of Culture for Development, Report UNESCO 2010 http://unescod.unesco.org/images/0018/001293/189382e.pdf.pl_PL
dc.referencesThrosby D., Culture in Sustainable Development: Insight for the Future Implementation of art. 13, UNESCO, Paris 2008.pl_PL
dc.referencesTraktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 20.10.2012, C326/47 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=pl, [dostęp: 12.01.2017].pl_PL
dc.referencesTraktat o Unii Europejskiej, 1992, Ośrodek Informacji i Dokumentacji Europejskiej http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf [dostęp: 12.01.2017].pl_PL
dc.referencesTransforming our world: the 2030 Agenda for Sustainabe Development, General Assembly of the United Nations, A/RES/70/1, 25 September 2015, Sustainable Development Knowledge Platform https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld [dostęp: 23.04.2016].pl_PL
dc.referencesTransforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, A/RES/70/1, United Nations, 21 October 2015 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/&Lang=E [dostęp: 3.01.2016].pl_PL
dc.referencesTrier U.P., Twelve Countries Contributing to DeSeCo: A Summary Report, [w:] D.S. Rychen, L.H. Salganik, E.M. McLaughlin (ed.), Definition and Selection of Key Competencies: Contributions to the Second DeSeCo Syposium, Swiss Federal Statistical Office (SFSO), Neuchâtel 2003 http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/02.parsys.26255.downloadList.54824.DownloadFile.tmp/2003.symposiumvolume.pdf [dostęp: 10.05.2015].pl_PL
dc.referencesUNESCO Roadmap for Implementing the Global Action Programme on Education for Sustainable Development, Paris 2014 http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002305/230514e.pdf [dostęp: 27.09.2015].pl_PL
dc.referencesUNESCO, Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expresions, Paris, 20 October 2005 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919e.pdf [dostęp: 13.09.2013].pl_PL
dc.referencesUnited Cities and Local Governments, Advice on local implementation of the Agenda 21 for Culture, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona 2006 http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/agenda21/137-d2advice-on-local-implementation-of-the-agenda-21-for-culture/file [dostęp: 10.12.2013].pl_PL
dc.referencesUnited Cities and Local Governments, Cultural indicators and Agenda 21 for Culture, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona 2006 http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/agenda21/159-docindicen/file [dostęp: 10.12.2013].pl_PL
dc.referencesUnited Cities and Local Governments, Culture 21, Agenda 21 for Culture, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona 2008 http://www.agenda21culture.net/index.php/docman/agenda21/212-ag21en/file [dostęp: 14.08.2012].pl_PL
dc.referencesUnited Cities and Local Governments, Culture: Fourth Pillar of Sustainable Development, Ajuntament de Barcelona, Institut de Cultura, Barcelona 2011 http://www.agenda21culture.net/images/a21c/4th-pilar/zz_Culture4pillarSD_eng.pdf [dostęp: 30.07.2013].pl_PL
dc.referencesUnited Nations Decade of Education for Sustainable Development, General Assembly, A/RES/57/254, United Nations, 20 December 2002 http://www.un-documents.net/a57r254.htm [dostęp: 26.02.2014].pl_PL
dc.referencesUnited Nations Literacy Decade: Education for All; International Plan of Action; Implementation of General Assembly Resolution 56/116, General Assembly, A/57/218, United Nations http://portal.unesco.org/education/en/file_download.php/f0b0f2edfeb55b03ec965501810c9b6caction+plan+English.pdf [dostęp: 16.09.2015].pl_PL
dc.referencesUnited Nations Millennium Declaration, General Assembly, 18 September 2000 http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf [dostęp: 24.05.2014].pl_PL
dc.referencesUnited Nations, General Assembly A/RES/70/1, Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, Distributed General: 21 October 2015pl_PL
dc.referencesUnited Nations, Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf [dostęp: 03.06.2017].pl_PL
dc.referencesUniversal Declaration on Cultural Diversity, UNESCO, Paris 2001 http://www2.ohchr.org/english [dostęp: 12.03.2014].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Dz. U. 2014, poz. 191, 1198; Dz. U. 2015, poz. 357, 1268, 1418; Dz. U. 2017, poz. 1189.pl_PL
dc.referencesWals A. (prep.), UNESCO, United Nations Decade of Education for Sustainable Development (DESD, 2005–2014), Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development 2009, Paris 2009 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001849/184944e.pdf [dostęp: 15.04.2017]pl_PL
dc.referencesWeber A., Manual on hate speech, Council of Europe Publishing, France, September 2009 https://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Publications/Hate_Speech_EN.pdf [dostęp: 17.11.2016].pl_PL
dc.referencesWiesand A. (ed.), Sharing Diversity. National Approaches to Intercultural Dialogue in Europe, Study for the European Commission, Report, ERICarts, European Institute for Comparative Cultural Research, March 2008 www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/Sharing_Diversity_Final_Report.pdf [dostęp: 12.04.2009].pl_PL
dc.referencesWorld Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs, [w:] Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s, Background Document World Conference on Education for All: “Meeting Basic Needs”, Jomtien, 5–9 March 1990, New York 1990, s. 153–164 http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000975/097552e.pdf [dostęp: 4.03.2016].pl_PL
dc.referencesWorld Education Forum 2015. Infographic: Quality education http://en.unesco.org/world-education--forum-2015/5-key-themes/quality-education [dostęp: 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesWorld Happiness Report 2016, vol. I http://worldhappiness.report/wp-content/uploads/sites/2/2016/03/HR-V1_web.pdf [dostęp: 6.05.2016].pl_PL
dc.referencesWorld Health Statistics 2016 data visualizations dashboard: Suicide http://apps.who.int/gho/data/node.sdg.3-4-viz-2?lang=en [dostęp: 12.06.2016].pl_PL
dc.referencesWWF, Our Global Goals http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/our_global_goals [dostęp: 25.01.2016].pl_PL
dc.referencesYouthXchange. Green Skills and Lifestyles Guidebook, UNESCO/UNEP, Paris 2016 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245646e.pdf [dostęp: 6.03.2016].pl_PL
dc.referencesYouthXchange: Biodiversity and Lifestyles Guidebook, UNESCO/UNEP Paris 2015 http://apps.unep.org/publications/index.php?option=com_pub&task=download&file=012242_en [dostęp: 14.11.2015].pl_PL
dc.referencesYouthXchange: Climate Change and Lifestyles Guidebook, UNESCO/UNEP, Paris 2011 http://www.unep.org/pdf/YXC_Cimate_Change_FINAL_8-Dec-2011.pdf [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesYouthXchange: Towards Sustainable Lifestyles. Training Kit on Responsible Consumption – the Guide, UNESCO/UNEP, Paris 2008 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158700e.pdf [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesZalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), L 394/10 PL, Dz. Urz. UE, 30.12.2006 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 [dostęp: 4.05.2015].pl_PL
dc.references10.000 immigrants reached in the ‘jungle’ of Calais, according to French police, „Inside the World”, 29 August 2016 https://www.insidetheworld.org/2016/08/29/10000-immigrants-reached-in-the-jungle-of-calais-according-to-french-police [dostęp: 1.09.2016].pl_PL
dc.referencesAgnosiewicz M., Poprawność polityczna zaczyna pożerać swój ogon, „Racjonalista”, 24 listopada 2015 http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9939 [dostęp: 14.05.2016].pl_PL
dc.referencesAlliance of Civilizations http://www.unaoc.org [dostęp: 22.04.2008].pl_PL
dc.referencesAngela Merkel Must Go http://www.huffingtonpost.com/daniel-williams2/angela-merkel-must-go_b_9708062.html [dostęp: 16.04.2016].pl_PL
dc.referencesBaltic students concerned about sustainable foods, Rogów, Poland, 15–19 April 2015 http://mundusmaris.org/index.php/en/projects/proj2015/1730-baltic [dostęp: 2.05.2015].pl_PL
dc.referencesBanks J.A., Curriculum Guidelines for Multicultural Education, NCSS Task Force on Ethnic Studies Curriculum Guidelines, 1976, revised 1991 http://www.itari.in/categories/multiculturalism/CurriculumGuidelinesforMulticulturalEducation.pdf [dostęp: 5.02.2017].pl_PL
dc.referencesBielecki J., Brexit odłożony na lata Rzeczpospolita.pl http://www.rp.pl/Brexit/311039829-Brexit-odlozony-na-lata.html#ap-1 [dostęp: 3.11.2016].pl_PL
dc.references„Big 6”. Pesticide and GMO Corporations http://www.sourcewatch.org/index.php/%22Big_6%22_Pesticide_and_GMO_Corporations [dostęp: 13.05.2015].pl_PL
dc.referencesBlue Economy Summer School http://bess.ktk.pte.hu/home [dostęp: 24.11.2013].pl_PL
dc.referencesBooks Against Intolerance http://www.youthxchange.net/main/booksagainstintolerance.asp [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesBUP Teachers Conference on Education for Sustainable Development (ESD), 23–26 October 2016 in Rogów, Poland, “Engaging higher education in local and global challenges”, Presentations http://www.balticuniv.uu.se/index.php/presentations#bup-teachers-conference-rog%C3%B3w[dostęp: 03.11.2016].pl_PL
dc.referencesBurkini ban mapped: Where is the burkini banned in France?, “Sunday Express”, 30 August 2016 http://www.express.co.uk/news/world/704973/Burkini-ban-where-banned-France-seaside-towns-beaches-French-Riviera-full-body-swimwear [dostęp: 31.08.2016].pl_PL
dc.referencesCzy Roundup będzie zakazany? Europarlamentarzyści przebadali swój mocz https://xebola.wordpress.com/2016/05/19/europarlamentarzysci-zbadali-swoj-mocz-na-zawartosc-roundupu [dostęp: 20.05.2016].pl_PL
dc.referencesDeweese T., Stand with Us Against Agenda 2030, “American Policy Centre”, 29 August 2016 http://americanpolicy.org/author/admin [dostęp: 30.06.2016].pl_PL
dc.referencesDialog międzykulturowy http://wsinf.edu.pl/bydgoszcz/Oferta/Studia-podyplomowe/Podyplomowe--Studia-Dialog-Mi%C4%99dzykulturowy.html [dostęp: 21.01.2013].pl_PL
dc.referencesDwulatek posądzony o czary żył sam na ulicy http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/rodzina--porzucila-malego-chlopca-po-zostal-posadzony-o-czary,619828.html [dostęp: 17.02.2016].pl_PL
dc.referencesEbru, Turkish art of marbling http://www.unesco.org/culture/ich/en/RL/ebru-turkish-art-of-marbling-00644 [dostęp: 14.06.2015].pl_PL
dc.referencesEducation for All Movement http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all [dostęp: 16.09.2015].pl_PL
dc.referencesEducation for Change http://www.balticuniv.uu.se/index.php/boll-online-library/851 [dostęp: 25.07.2014].pl_PL
dc.referencesEdukacja globalna, Centrum Edukacji Obywatelskiej https://globalna.ceo.org.pl [dostęp: 14.11.2016].pl_PL
dc.referencesEdukacja globalna http://zagranica.org.pl/publikacje/edukacja-globalna [dostęp: 14.11.2016].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/799016.html [dostęp: 21.01.2013].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa http://wns.sggw.pl/pedagogika/specjalnosci/edukacja-miedzykulturowa [dostęp: 15.10.2013].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa http://www.bezuprzedzen.org/aktualnosci/art.php?art=574 [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa i regionalna z wychowaniem obywatelskim http://www.pracuj.pl/edukacja/studia/podyplomowe-edukacja-miedzykulturowa-i-regionalna-z-wychowaniem-obywatelskim-cieszyn/oferta,20772482?pn=5&s=8&t=1 [dostęp: 21.01.2013].pl_PL
dc.referencesEdukacja międzykulturowa z profilaktyką społeczną http://lublin.wspkorczak.eu/pl/oferta/kierunki/pedagogika-i-st-niestacjonarne/edukacja-miedzykulturowa-z-profilaktyka-spoleczna [dostęp: 15.10.2013].pl_PL
dc.referencesErasmus+. Kształcenie i szkolenia zawodowe http://erasmusplus.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/[dostęp: 14.01.2017].pl_PL
dc.referencesEU states face charge for refusing refugees http://www.ft.com/cms/s/0/346ba28a-10b8-11e6-bb-40-c30e3bfcf63b.html#axzz48QgoEESe [dostęp: 3.05.2016].pl_PL
dc.referencesFatyga B., definicja autorska dla Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza http://ozkultura.pl [dostęp: 2.03.2014].pl_PL
dc.referencesFeeding the World without Destroying the World: Can Food Production Be(come) Sustainable? http://www.balticuniv.uu.se [dostęp: 2.05.2015].pl_PL
dc.referencesFilm Almanya. Willkommen in Deutschland, reż. Yasemin Şamdereli, Niemcy 2011.pl_PL
dc.referencesFilm dokumentalny Insha Allah – krew męczenników, reż. Witold Gadowski, Maciej Grabysa, Michał Król, Polska 2016.pl_PL
dc.referencesFilm dokumentalny Spisek żarówkowy – nieznana historia zaplanowanej nieprzydatności (ang. The Light Bulb Conspiracy. The untold story of planned obsolescence), reż. Cosim Dannoritzer, Francja–Hiszpania 2010.pl_PL
dc.referencesFilm dokumentalny wyprodukowany na zlecenie brytyjskiej stacji Channel 4 Opętani przez złe moce https://www.youtube.com/watch?v=RQBJH9_sm58 [dostęp: 28.04.2014].pl_PL
dc.referencesFor presidential hopefuls, simpler language resonates https://www.bostonglobe.com/news/politics/2015/10/20/donald-trump-and-ben-carson-speak-grade-school-level-that-today-voters-can-quickly-grasp/LUCBY6uwQAxiLvvXbVTSUN/story.html [dostęp: 28.01.2017].pl_PL
dc.referencesFREPA in Poland http://carap.ecml.at/CARAPinPoland/tabid/3019/Default.aspx [dostęp: 13.01.2017].pl_PL
dc.referencesGajewski M., W 2038 czeka nas powrót do przeszłości. „Pluskwa milenijna” w nowej odsłonie, Chip.pl, 26.02.2014 http://www.chip.pl/news/oprogramowanie/systemy-operacyjne/2014/02/201epluskwa-milenijna201d-w-nowej-odslonie [dostęp: 12.05.2016].pl_PL
dc.referencesGenetically Engineered Salmon. Deficient, Deformed, and Dangerous to You and the Environment, Food & Water Watch, January 2016 http://www.foodandwaterwatch.org/sites/default/files/ib_1601_gesalmonupdate-web.pdf [dostęp: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesGerman comedian Jan Böhmermann make fun of Erdogan (English) https://www.youtube.com/watch?v=kF_4BTbyQls [dostęp: 16.04.2016].pl_PL
dc.referencesGlobalna skarbnica nasion na Spitsbergenie na wypadek katastrofy http://wiedzoholik.pl/globalna-skarbnica-nasion-na-spitsbergenie-na-wypadek-katastrofy [dostęp: 15.02.2016].pl_PL
dc.referencesGoodenough P., ISIS Urges Supporters to Kill Named Muslim ‘Infidels’ in the West; Rep. Ellison Hits Back: ‘Liars, Murderers, Torturers, and Rapists’ http://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/isis-urges-supporters-kill-named-muslim-infidels-west-rep-ellison [dostęp: 13.04.2016].pl_PL
dc.referencesGroup of Friends http://www.unaoc.org/who-we-are/group-of-friends [dostęp: 17.01.2017].pl_PL
dc.referencesHave your say http://vote.myworld2015.org [dostęp: 12.03.2013].pl_PL
dc.referencesHickel J., The problem with Saving the World. The UN’s new Sustainable Development Goals aim to save the world without transforming it, “Jacobini”, 8 August 2015 https://www.jacobinmag.com/2015/08/global-poverty-climate-change-sdgs [dostęp: 14.02.2016].pl_PL
dc.referencesHistoria Monsanto http://www.monsanto.pl/o-nas/historia-monsanto [dostęp: 24.03.2015].pl_PL
dc.referencesHOWBET – How to Become a European Teacher – Challenges for the present and the future http://wnow.uni.lodz.pl/index.php/component/content/article/2-uncategorised/2-lorem2 [dostęp: 3.06.2014].pl_PL
dc.referenceshttp://afsafrica.org/what-is-afsa [dostęp: 21.04.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://ecowatch.com/2016/06/16/monsanto-gmo-permits-nigeria [dostęp: 17.06.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.agentorangerecord.com [dostęp: 13.09.2013].pl_PL
dc.referenceshttp://www.monsanto.com/pages/default.aspx [dostęp: 4.03.2016].pl_PL
dc.referenceshttp://www.monsanto.pl/o-nas/monsanto-na-swiecie [dostęp: 24.03.2015].pl_PL
dc.referenceshttps://vietnamartwork.wordpress.com/agent-orange [dostęp: 13.05.2013].pl_PL
dc.referencesIndian Farmers Are Committing Suicide Because of Monsanto’s Costly GMO Crops http://www.seattleorganicrestaurants.com/vegan-whole-foods/indian-farmers-committing-suicide-monsanto-gm-crops/#sthash.2j9g9TeR.dpuf [dostęp: 25.05.2016].pl_PL
dc.referencesJak napaść na państwo?, film dokumentalny z 1983 r., zapis wykładu w USA Jurija Bezmienowa, byłego oficera propagandy w KGB https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak [dostęp: 12.11.2016].pl_PL
dc.referencesJest aż tak źle? Francuski rząd apeluje o przyjmowanie imigrantów pod swój dach, „Polska Niepodległa” https://polskaniepodlegla.pl/kraj-swiat/item/8309-jest-az-tak-zle-francuski-rzad-apeluje-o-przyjmowanie-imigrantow-pod-swoj-dach [dostęp: 24.08.2016].pl_PL
dc.referencesKąpiel w burkini w basenie rozgrzała internet. „Nikogo nie interesuje, jak wygląda strój kąpielowy w kulturze muzułmańskiej” http://www.tvp.info/24042161/kapiel-w-burkini-w-basenie-rozgrzala-internet-nikogo-nie-interesuje-jak-wyglada-stroj-kapielowy-w-kulturze-muzulmanskiej [dostęp: 16.02.2016].pl_PL
dc.referencesKey Competences – Skills for Life 2008 http://events.eife-l.org/kc2008 [dostęp: 21.04.2008].pl_PL
dc.referencesKill the Immams of Kufr in the West, “Daliq” [czasopismo internetowe wydawane przez ISIS], no. 14 https://www.clarionproject.org/docs/Dabiq-Issue-14.pdf [dostęp: 13.04.2016].pl_PL
dc.referencesKompetencje kluczowe w nowoczesnej szkole https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj24Z38ndnSAhVJuxQKHayCAB0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fel.us.edu.pl%2Fweinoe%2Fpluginfile.php%2F9850%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2FKompetencje_kluczowe_w_nowoczesnej_szkole_operacjonalizowane.pdf%3Fforcedownload%3D1&usg=AFQjCNFi6IqTSt3OUeSK0uuLo4H0S_i9rQ&bvm=bv.149397726,d.d24 [dostęp: 21.04.2014].pl_PL
dc.referencesKomunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego http://www.pl.ism.uw.edu.pl/komunikacja-miedzykulturowa-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-miedzynarodowego [dostęp: 21.01.2013].pl_PL
dc.referencesKształcenie i doskonalenie kadr nauczycielskich w zakresie edukacji globalnej w Polsce http://zagranica.org.pl/Seminarium-EG-szkolnictwo-wyzsze/ [dostęp: 17.05.2014].pl_PL
dc.referencesKulturoznawstwo i komunikacja międzykulturowa http://www.swps.pl/warszawa/oferta-edukacyjna/ii-stopnia/kulturoznawstwo-i-komunikacja-miedzykulturowa [dostęp: 15.10.2013].pl_PL
dc.references„Laudato si”. Konferencja o encyklice papieża w Sejmie http://dorzeczy.pl/id,12304/Laudato-Si-Konferencja-oencyklice-papieza-wSejmie.html [dostęp: 16.10.2016].pl_PL
dc.referencesLaunching of the International Year of Languages in the framework of the International Day of Mother Language Day, UNESCO http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=36172&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [dostęp: 22.04.2008].pl_PL
dc.referencesLearning for a just and sustainable world. Global Education and Education for Sustainable Development in Initial Teacher Training http://zagranica.org.pl/Confernce-on-Global-Education [dostęp: 17.05.2014].pl_PL
dc.referencesLelonek A., Obama w służbie wielkich korporacji? http://www.psz.pl/131-ameryka-polnocna/obama--w-sluzbie-wielkich-korporacji [dostęp: 12.05.2015].pl_PL
dc.referencesLisczyk J., Jak Twój „pecet” przywita 1 stycznia 2000?, PCWorld.pl, 1 sierpnia 1999 http://www.pcworld.pl/news/276177/Jak.Twoj.pecet.przywita.1.stycznia.2000.html [dostęp: 12.05.2016].pl_PL
dc.referencesList of cities, local governments and organisations http://www.agenda21culture.net/images/a21c/about_us/List_cities_015.pdf [dostęp: 12.02.2016].pl_PL
dc.referencesMadonna czy Lady Gaga http://www.pudelek.pl/artykul/92265/gala_met_2016_beyonce_kim_kardashian_madonna_taylor_swift_lady_gaga_emma_watson_duzo_zdjec_s/foto_1#s2 [dostęp: 4.05.2016].pl_PL
dc.referencesMcGovern C., Investigation of Sterilization Camp Funding India, Population Research Institute, 2015 www.pop.org/sites/pop.org/files/USAID%20sterilization%20report.pdf [dostęp: 12.03.2016].pl_PL
dc.referencesMetoda projektu w edukacji globalnej http://www.pah.org.pl/nasze-dzialania/53 [dostęp: 10.06.2012].pl_PL
dc.referencesMirocha Ł., Technologia wypełza z obudowy. O materiałach i produktach przyszłości na berlińskich targach IDTechEx Show 2015 http://czlowiekitechnologie.com/technologia-wypelza-z-obudowy-o-materialach-i-produktach-przyszlosci-na-berlinskich-targach-idtechex-show-2015 [dostęp: 16.11.2015].pl_PL
dc.referencesModułowy elektroniczny podręcznik edukacji globalnej. Baza otwartych zasobów http://e-globalna.edu.pl/ [dostęp: 14.01.2017].pl_PL
dc.referencesMohan V., 116 farmer suicides in first 3 months of 2016, TNN, 27 April 2016 http://timesofindia.indiatimes.com/india/116-farmer-suicides-in-first-3-months-of-2016/articleshow/52002524.cms [dostęp: 25.05.2016].pl_PL
dc.referencesMondialogo: Builidng Tolerance http://www.youthxchange.net/man/mondialogo.asp [dostęp: 14.11.2013].pl_PL
dc.referencesMonsanto – największy truciciel wszechczasów https://transgeniczneorganizmy.wordpress.com/2010/05/23/monsanto-najwiekszy-truciciel-wszechczasow/ [dostęp: 12.07.2014].pl_PL
dc.referencesMore M.D., Farmer suicides in Marathwada cross 400 mark in 4 months; toll reaches 1,548, “The Indian Express”, 17 May 2016 http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/farmer-suicide-marathwada-drought-maharashtra-2805116 [dostęp: 25.05.2016].pl_PL
dc.referencesMorse A.R., Sterilization Camps in India. Four months after one camp killed a dozen women, sterilization camp horrors continue, Popular Research Institute, 2015 www.pop.org/content/sterilization-camps-india [dostęp: 24.04.2015].pl_PL
dc.referencesMSZ potępia zabójstwo syryjskiego archeologa Chaleda Al-Asaada, 21 sierpnia 2015 http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/msz_potepia_zabojstwo_syryjskiego_archeologa_chaleda_al_as_aada [dostęp: 22.08.2015].pl_PL
dc.referencesMy World Analytics http://data.myworld2015.org [dostęp: 13.03.2016].pl_PL
dc.referencesMy World. The United Nations Global Survey for a Better World http://www.myworld2015.org/?page=methodology [dostęp: 13.03.2016].pl_PL
dc.referencesMyWorld 2030: Take the Survey http://myworld2030.org [dostęp: 25.02.2016].pl_PL
dc.referencesNauczanie integrujące w kontekście europejskim http://villa.org.pl/villa/aktualnosci-post/metoda-nike-nauczanie-integrujace-w-kontekscie-europejskim [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesNew family faces http://www.msnbc.com/specials/migrant-crisis/western-europe [dostęp: 15.08.2016].pl_PL
dc.referencesOśrodek Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/ [dostęp: 14.11.2016].pl_PL
dc.referencesOxfam International Youth Parliament 2004 – Better Leaders for a Better World http://events.tigweb.org/3822 [dostęp: 13.02.2014].pl_PL
dc.referencesPalmyra: Before and After ISIS, Reuters, 2016 http://www.reuters.com/news/picture/palmyra-before-and-after-isis?articleId=USRTSCQPG [dostęp: 10.05.2016].pl_PL
dc.referencesPAP, 30 czerwca 2016, KE przedłuża zgodę na stosowanie glifosatu do 2017 roku http://www.sadyogrody.pl/agrotechnika/103/ke_przedluza_zgode_na_stosowanie_glifosatu_do_2017_roku,6108.html [dostęp: 30.06.2016].pl_PL
dc.referencesPolski Komitet ds. UNESCO, Polityka kulturalna http://www.unesco.pl/kultura/roznorodnosc-kulturowa/polityka-kulturalna [dostęp: 13.04.2014].pl_PL
dc.referencesPraca z uczniem cudzoziemskim w polskiej szkole http://www.uchodzcydoszkoly.pl/index.php?pid=4&id=156 [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesPrawo szariatu w Europie? Shaded: To prawo przestępcze. Godzi we wszystkie wartości europejskie, które respektujemy http://telewizjarepublika.pl/prawo-szariatu-w-europie-shaded-to-prawo-przestepcze-godzi-we-wszystkie-wartosci-europejskie-ktore-respektujemy,45534.html [dostęp: 9.03.2017].pl_PL
dc.referencesPrawo szariatu w Europie? Tarczyński dla wPolityce.pl: „Dlaczego Rada Europy rozmawia na taki temat? http://wpolityce.pl/swiat/330461-prawo-szariatu-w-europie-tarczynski-dla-wpolitycepldlaczego-rada-europy-rozmawia-na-taki-temat-wideo [dostęp: 9.03.2017].pl_PL
dc.referencesPrice for rejecting refugees: €250,000 per head http://www.politico.eu/article/commission-wants-to-make-eu-countries-pay-for-not-accepting-refugees [dostęp: 4.05.2016].pl_PL
dc.referencesPrince Harry & Queen Elizabeth II Get Last Laugh in Invictus Games Rivalry with Obama’s https://www.youtube.com/watch?v=hmXp5nrGSwQ [dostęp: 30.04.2016].pl_PL
dc.referencesProf. Seralini odsłania szokującą prawdę na temat GMO http://gmo.net.pl/prof-seralini-odslania-szokujaca-prawde-na-temat-gmo [dostęp: 11.05.2015].pl_PL
dc.referencesProzac https://www.drugwatch.com/prozac/ [dostęp: 5.04.2016].pl_PL
dc.referencesPrzedszkole artystyczno-teatralne „Dorotka” https://www.przedszkoledorotka.pl [dostęp: 12.08.2016].pl_PL
dc.referencesPrzygotowanie przyszłych nauczycieli do pracy z dziećmi – migrantami i w klasie wielokulturowej http://www.pedagog.uw.edu.pl/KONF/konferencje.php?id=3045 [dostęp: 17.05.2014].pl_PL
dc.referencesPrzyszłość, jaką chcemy mieć, RIO +20, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju, Rio de Janeiro, 20–22 czerwca 2012 http://www.unic.un.org.pl/rio20/folder1.pdf [dostęp: 12.08.2013].pl_PL
dc.referencesRio +20 United Nations Conference on Sustainable Development http://www.unic.un.org.pl/rio20/index.php [dostęp: 12.08.2013].pl_PL
dc.referencesRozwiązywanie konfliktów w międzykulturowej szkole http://www.uchodzcydoszkoly.pl/index.php?pid=4&id=119 [dostęp: 17.05.2014].pl_PL
dc.referencesShoo E., Can genetically modified crops end hunger in Africa? http://www.dw.com/en/can-genetically-modified-crops-end-hunger-in-africa/a-17385964 [dostęp: 15.10.2015].pl_PL
dc.referencesSławek T., Jaki polski dom w XXI wieku? https://www.kongresobywatelski.pl/idee-dla-polski-kategoria/jaki-polski-dom-w-xxi-wieku [dostęp: 28.04.2017].pl_PL
dc.referencesStrategia lizbońska http://www.strategializbonska.pl [dostęp: 12.05.2014].pl_PL
dc.referencesSuicide Rates. OECD Data https://data.oecd.org/healthstat/suicide-rates.htm [dostęp: 12.06.2016].pl_PL
dc.referencesSummers Ch., How ISIS crushed ancient mummies under truck: New footage emerges showing militants destroying priceless artefacts during occupation of Palmyra, „Mailonline”, 7 July 2016 [dostęp: 13.08.2016].pl_PL
dc.referencesŚwiatowe Forum Edukacyjne: 120 milionów dzieci na świecie nie chodzi do szkoły https://www.unicef.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Swiatowe-Forum-Edukacyjne-120-mln-dzieci-na-swiecie-nie-chodzi-do-szkoly [dostęp: 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesTechnical and Vocational Education and Training (TVET), UNESCO http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/technical-vocational-education-and-training-tvet/[dostęp: 14.10.2016].pl_PL
dc.referencesTechniki prowadzenia zajęć w edukacji międzykulturowej http://portal.bpursus.waw.pl/news/view/457 [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesThe IUCN Red List of Threatened Species™, IUCN, Gland 2012 http://www.iucnredlist.org/about/overview#redlist_criteria [dostęp: 17.10.2016].pl_PL
dc.referencesThe Turkish Guest Workers of ‘60s Germany http://blogs.transparent.com/german/guest-workers-gastarbeiter/ [dostęp: 14.03.2016].pl_PL
dc.referencesTimeline http://www.unaoc.org/who-we-are/history/timeline [dostęp: 17.01.2017].pl_PL
dc.referencesTop 10 Implantable Wearables Soon to Be in Your Body https://wtvox.com/3d-printing/top-10-implantable-wearables-soon-body [dostęp: 16.11.2015].pl_PL
dc.referencesUCLG: The Global Network of Cities, Local and Regional Governments https://www.uclg.org/en/organisation/about [dostęp: 12.07.2016].pl_PL
dc.referencesUnited Nations Literacy Decade (2003–2012) http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/un-literacy-decade [dostęp: 1.03.2014].pl_PL
dc.referencesWho We Are http://www.unaoc.org/who-we-are [dostęp: 17.01.2017].pl_PL
dc.referencesWielojęzyczność i wielokulturowość w polskiej szkole http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=3022:konferencja-wielojzyczno-i-wielokulturowo-w-polskiej-szkole&catid=100:rozwoj-komeptencji-jzykowych-aktualnoci&Itemid=1065 [dostęp: 17.05.2014].pl_PL
dc.referencesWielokulturowość w praktyce szkolnej http://www.wodn.lodz.pl/wodn/index.php?option=com_content&view=article&id=242:edukacjamiedzykulturowa&catid=43:edukacjamk&Itemid=151 [dostęp: 25.08.2012].pl_PL
dc.referencesWorld Education Forum 2015 http://en.unesco.org/world-education-forum-2015/ [dostęp: 15.03.2016].pl_PL
dc.referencesWspaniale! Francuski europoseł w obronie Polski porządnie przeorał Schulza i Niemców! http://www.obalamyglupote.pl/2016/07/wspaniae-francuski-europose-w-obronie.html [dostęp: 20.07.2016].pl_PL
dc.referencesWszędzie warto być obywatelem, Fundacja Edukacja dla Demokracji https://fed.org.pl/ [dostęp: 14.01.2017].pl_PL
dc.referencesWystąpienie prezydenta RP Andrzeja Dudy podczas 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 20 września 2016 http://www.unic.un.org.pl/zgromadzenie-ogolne/wystapienie-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-podczas-71-sesji-zgromadzenia-ogolnego-onz/3032 [dostęp: 23.09.2016].pl_PL
dc.referencesWywiad z Zygmuntem Baumanem O odpowiedzialności za świat, TVP 1, październik 2001 r.pl_PL
dc.referencesYouth: UNEP/UNESCO YouthXchange Initiative http://www.unep.org/resourceefficiency/Consumption/EducationLifestylesandYouth/YouthUNEPUNESCOYouthXchangeInitiative/tabid/101303/Default.aspx [dostęp: 6.03.2016].pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-671-1
dc.disciplinepedagogikapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe