Show simple item record

dc.contributor.authorPawłowska, Beata
dc.date.accessioned2022-01-13T11:04:57Z
dc.date.available2022-01-13T11:04:57Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationPawłowska B., Network marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa organizacyjnego w Amway, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, https://doi.org/10.18778/7525-600-0pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-600-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40438
dc.description„Dokonany solidny opis firmy Amway opiera się na prawidłowym założeniu Autorki tekstu, iż należy połączyć w udaną analityczną całość niektóre koncepcje zwane teoretycznymi z empirycznymi danymi. Stąd wybór takich problemów, jak motywacja działalności gospodarczej, struktury organizacyjne jako fundament działalności, osobowość przedsiębiorców, kultura organizacyjna, w tym wartości, normy, symbole i zachowania uczestników tejże sieci. (...) W tym niezwykle cennym poznawczo tekście warto podkreślić teoretyczne i empiryczne walory pracy oraz jednolitą narrację, to jest psycho-socjologiczne udane opowiadanie, które oprócz rzetelnego opisu zawiera także pomysły na światową monografię nie pozbawioną wielu krytycznych myśli uważnego badacza”. Z recenzji prof. dr hab. Kazimierza Doktorapl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnetwork marketingpl_PL
dc.subjectAmway Corporationpl_PL
dc.subjectzarządzanie zasobami ludzkimipl_PL
dc.subjectsystem sprzedaży bezpośredniejpl_PL
dc.subjectkultura organizacyjnapl_PL
dc.subjectwyznaczniki osobowościowe jednostkipl_PL
dc.subjectosobowość niezależnego przedsiębiorcypl_PL
dc.subjectkodeks etycznypl_PL
dc.titleNetwork marketing. Kulturowe i osobowościowe wyznaczniki uczestnictwa organizacyjnego w Amwaypl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011pl_PL
dc.page.number232pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesAaltio-Marisola Iiris, (1991), Cultural Change in a Business Enterprice. Studying a Major Organizational Change and its Impact on Culture, The Helsinki School of Economics and Business Administration.pl_PL
dc.referencesAlport Gordon, (1949), Personality. A Psychological Interpretation, Constable and Comp., London.pl_PL
dc.referencesAltkorn Jerzy, (1997), Podstawy marketingu, Instytut marketingu, Kraków.pl_PL
dc.referencesAnam Regina, (2008), Sprzedaż bezpośrednia niedoceniana www.eGospodarka.pl www.pssb.pl www.case-doradcy.com.pl 28.11.2008 r.pl_PL
dc.referencesAnam Regina, (2008), Sprzedaż bezpośrednia w Polsce rośnie www.eGospodarka.pl www.pssb.pl www.case-doradcy.com.pl 16.06.2008 r.pl_PL
dc.referencesArmstrong Michale, (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesBabbie Earl, (2003), Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBate Paul, (1984), The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problem Solving, „Organizational Studies”, Vol. 5.pl_PL
dc.referencesBańka Waldemar, (1999), Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesBenedict Ruth, (1966), Wzory kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBennett Peter, (1988), Dictionary of marketing terms, American Marketing Association, Chicago.pl_PL
dc.referencesBerger Peter, (2000), Zaproszenie do socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiałyszewski Henryk, (1970), Funkcjonalny model struktury społecznej i jego krytyka, [w:] Problemy struktury i aktywności społecznej (praca zbiorowa), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBielski Marcin, (1996), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBochner Katarzyna, (2009), Sprzedaż bezpośrednia nie traci w kryzysie, „Wiadomości Kosmetyczne”, czerwiec–lipiec 2009, nr 6–7(34).pl_PL
dc.referencesBorkowska Stanisława, (1985), System motywowania w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorkowska Stanisława, (2001), Strategia wynagrodzeń, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.pl_PL
dc.referencesBottomore Thomas, (1962), Sociology, Cambridge Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBrzeziński Jerzy, (1980), Elementy metodologii badań, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBrzozowski Piotr, Drwal Radosław Ł., (1995), Kwestionariusz Osobowości Eysencka. Polska adaptacja EPQ-R, PTPPTP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuchner-Jeziorska Anna, (1986), Czynniki wyznaczające zachowanie jednostki w sytuacji pracy, [w:] Jolanta Kulpińska, Stefania Dzięcielewska-Machnikowska (red.), Socjologia pracy i przemysłu, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesBurrell Gibson, Morgan Gareth, (1979), Sociological paradigms and organisational analysis, Heinemann, London.pl_PL
dc.referencesByrne Dawid, (1966), An Introduction to Personality. A Research Aproach, Printice-Hall Inc, New Jersey.pl_PL
dc.references„Cash”, (1995), nr 39.pl_PL
dc.references„Cash”, (1995), nr 43.pl_PL
dc.referencesCattell Raymond B., (1957), Personality and Motivation Structure and Measurement, World Books Comp, New York.pl_PL
dc.referencesChałasiński Józef, (1938), Młode pokolenie chłopów, t. 3, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr, (2006), Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta, „Qualitative Sociology Review”, t. II, nr 1 http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/archive_pl.phppl_PL
dc.referencesChomczyński Piotr, (2008), Mobbing w pracy z perspektywy interakcjonistycznej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesChoynowski Mieczysław, (1972), Skrócony podręcznik do testu „Inwentarz osobowości” H. J. Eysencka, Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesConn Charles Paul, (1996), Marzenie o wolności, Better Future – Przedsiębiorstwo Wydawnicze, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzarniawska Barbara, (1980), Motywacyjne problemy zarządzania. Psychologiczne problemy kierowania działalnością gospodarczą, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDenzin Norman K., (1978), The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, New York, McGraw-Hill.pl_PL
dc.referencesDenzin Norman K., (1990), Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej, [w:] J. Włodarek i M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeVos Richard M., Conn Charles Paul, (1994), Uwierz, Emka Sp. z o. o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesDeVos Richard M., (1993), Przyjazny kapitalizm, Wydawnictwo Medium, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDewandre Paul, Mahieu Corinne, (1996), Przyszłość marketingu wielopoziomowego w Europie, Horizon International, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDietl Józef, (1985), Marketing, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDirect Marketing Association, (1982), Fact Book on Direct Response Marketing, Direct Marketing Association Inc, New York.pl_PL
dc.referencesDoktór Kazimierz, (1961), O stosowalności obserwacji uczestniczącej jako metody badań socjologicznych, „Studia Socjologiczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesDoktór Kazimierz, (1964), Przedsiębiorstwo przemysłowe, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDurkheim Emile, (1968), Zasady metodologii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEtzioni Amitai, (1961), A Comparative Analysis of Complex Organizations, Free Press, Glencoe.pl_PL
dc.referencesEtzioni Amitai, Władza, uczestnictwo i uległość w organizacjach, [w:] Andrzej Marcinkowski, Jerzy, B. Sobczak, (1985), Wybrane zagadnienia socjologii organizacji, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.pl_PL
dc.referencesEysenck Hans Jurgen, (1970), The Structure of Human Personality, Methuen, London.pl_PL
dc.referencesEysenck Hans Jurgen, (1992), The Definition and Measurement of Psychoticism, „Personality and Individual Differences”, Vol. 13.pl_PL
dc.referencesEysenck Hans Jurgen, (1994), Wymiary osobowości, [w:] Andrzej Januszewski, Piotr Oleś, Tadeusz Witkowski (red.), Wykłady z psychologii w KUL, t. 7, RW KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesEysenck Sybil B. G., Eysenck Hans Jurgen, (1978), Psychopathy, Personality and Genetics, chap:12, [w:] Robert D. Hare, Daisy Schalling (ed.), Psychopathic Behavior: Approach to Research, Chichester, J. Wiley, London.pl_PL
dc.referencesFarrington Alice, Robinson W. Petter, (1999), Homelessness and strategies of identity maintenance: a participant observation study, „Journal of Community & Applied Social Psychology”, May/Jun99, Vol. 9, Issue 3.pl_PL
dc.referencesFestinger Leon, (1957), A Theory of Cognitive Dissinance, Stanford University Press, Stanford.pl_PL
dc.referencesFischer Claude S., (1977), Network and Places. Social relations in the urban setting, The Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesFrankfort-Nachmias Chava, Nachmias David, (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesFree V., (1992), Magic marketing. Is network selling about to revolutionize the way we live and work?, „Success”, Vol. 21.pl_PL
dc.referencesFreud Zygmunt, (1957), Wstęp do psychoanalizy, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFreund Joe E., (1968), Podstawy nowoczesnej statystyki, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGableta Małgorzata, (1998), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, WAE im. Oskara Langa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesGage Randy, (1993), Networking. What... why... how, „Money Maker’s Monthly”, maj.pl_PL
dc.referencesGagliardi Pasquale, (1990), Artifacts as Pathways and Remains of Organizational Life, [w:] Pasquale Gagliardi (red.), Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape, Walter de Gruyter, Berlin.pl_PL
dc.referencesGick Alan, Tarczyńska Małgorzata, (1999), Motywowanie pracowników. Systemy, Techniki, Praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGliszczyńska Xymena, (1981), Motywacja do pracy, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGliszczyńska Xymena, (1991), Poznawcze modele motywacji pracowników, [w:] Xymena Gliszczyńska (red.), Psychologiczny model efektywności pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGóralski Andrzej, (1971), Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGriffin Ricky W., (1996, 1999), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszczyński Leszek A., (2001), Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesGuilford Joy P., (1964), Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHammersley Martyn, Atkinson Paul, (2000), Metody badań terenowych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesHampden-Turner Charles, Trompenaars Alfons, (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHatch Mary Jo, (1995), Organization Theory, Oxford Press, London.pl_PL
dc.referencesHatch Mary Jo, (2002), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHerskowitz Matt, (1948), Man and His Works: The Science of Cultural Antropology, Alfred A. Knopf, New York.pl_PL
dc.referencesHill Sam, Riekin Glenn, (2000), Marketing radykalny, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHoffstede Geert, (1980), Cultural Consequences: International Differences in Work Related Values, Sage, Beverly Hills.pl_PL
dc.referencesHoffstede Geert, (1980a), Motivation, Leadership and Organization: Do American Theories Apply Abroad?, „Organizational Dynamics”, Vol. 10 (Summer).pl_PL
dc.referencesHofstede Geert, (1997), Cultures and Organizations. Software of Mind, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesHofstede Geert, (2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHofstede Geert, Hofstede Gert-Jan, (2004), Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-Hill U.S.A., New York.pl_PL
dc.referencesHofstede Geert, Hofstede Gert-Jan, (2007), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHomans George Caspar, (1950), The Human Group, Harcourt, Brace and Company, New York.pl_PL
dc.referencesHorney Karen, (1981), Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJames Williams, (1890), The Principles of Psychology, Vol. 1, Dover Publications, New York.pl_PL
dc.referencesJanuszek Henryk, Sikora Jan, (1998), Socjologia pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesJaques Edwin, (1952), The changing culture of a factory, Dryden Press, New York.pl_PL
dc.referencesJarmuż Sławomir, (1998), Osobowość – jak ją Hans Eysenck opisał, „Charaktery”, nr 12.pl_PL
dc.referencesJarzębińska Joanna, Szczebiot Marek, (2002), W sieci dystrybucji www.opoka.org.pl kwiecień 2002.pl_PL
dc.referencesJasiński Zdzisław, (1998), Motywowanie w przedsiębiorstwie, Placet, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKey Note Report, (1987), Direct Marketing, Key Note Publications Ltd, London.pl_PL
dc.referencesKluckhohn Clyde, (1951), Values and Value – Orientations in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification, [w: ] Talcott Parsons, Edward A. Shils (ed.), Toward a General Theory of Action, MA: Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesKluckhohn Clyde, (1962), Values and Value – Orientations in the Theory of Action, [w:] Talcott Parsons, Edward A., Shils (ed.), Toward a General Theory of Action, Harper-Row, New York.pl_PL
dc.referencesKluckhohn Clyde, (1962), Culture and Behavior, Free Press of Glencoe.pl_PL
dc.referencesKłoskowska Antonina, (1983), Kultura masowa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (1988), Praca w koncepcji socjologii interakcjonistycznej, „Studia socjologiczne”, nr 1(108).pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (1990), Trajektoria nowego w organizacji przemysłowej, [w:] Jan Włodarek, Marek Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa, Poznań.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (1992), W japońskiej fabryce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (1994), Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne, Wyd. UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (1998), Łowcy głów. Headhunting, Wyd. Normalizacyjne Alfa-Wero Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonecki Krzysztof, (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopaliński Władysław, (1990), Słownik symboli, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrupińska Grażyna, Stobińska Katarzyna, (1997), Konfucjański dynamizm, czyli zarządzanie kulturą w korporacji ponadnarodowej, „Personel”, nr 3.pl_PL
dc.referencesKopmeyer Marion Rudy, (1994), Praktyczne metody osiągania sukcesów, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera Monika, (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKostera Monika, Kownacki Stanisław, (1998), Zachowania organizacyjne: Motywacja, Przywództwo, Kultura organizacyjna, [w:] Andrzej K. Koźmiński, Włodzimierz Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki Józef, (1980), Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKoźmiński Andrzej K., Piotrowski Włodzimierz, (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKroeber Alfred, Kluckhohn Clyde, (1952), Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions, Cambridge Mass, „Papers of the Peabody Museum”, Vol. 1.pl_PL
dc.referencesKról Henryk, Ludwiczyński Antoni, (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLachowska Dorota, (1979), Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, „Studia filozoficzne”, nr 6.pl_PL
dc.referencesLeksykon – Marketing, (1997), Wydawnictwo Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLindesmith Alfred, Strauss Anselm, (1968), Social psychology, New York.pl_PL
dc.referencesLinton Ralph, (1975), Dyfuzja, [w:] Jerzy Szacki, Aleksandra Jasińska-Kania, Włodzimierz Derczyński (red.), Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLurker Manfred, (1989), Słownik obrazów i symboli religijnych, Pallatium, Poznań.pl_PL
dc.referencesLutyńska Krystyna, Wejland Andrzej P. (red.), (1983), Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyńska Krystyna, (1984), Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzanie narzędzia badawczego, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, (1968), Ankieta i jej rodzaje na tle podziału technik otrzymywania materiałów, [w:] Zygmunt Gostkowski, Jan Lutyński (red.), Analizy i próby technik badawczych w socjologii, t. 2, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, (1983), Pytanie jako podstawa wzajemnego komunikowania w wywiadzie kwestionariuszowym, [w:] Krystyna Lutyńska, Andrzej P. Wejland (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, (1983), Pytanie kwestionariuszowe i jego różne koncepcje, [w:] Krystyna Lutyńska, Andrzej P. Wejland (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesLutyński Jan, (1994), Metody Badań Społecznych wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMac Jerzy Sławomir, (1998), Tajemnice Amway, W. A. B., Warszawa.pl_PL
dc.referencesMalinowski Bronisław Kacper, (1980–2004), Dzieła, t. 1–13, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMały słownik języka polskiego, (1969), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaslow Abraham H., (1986), W stronę psychologii istnienia, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMasłyk-Musiał Ewa, (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatejko Aleksander, (1993), Kilka refleksji na temat zarządzania strategicznego, „Organizacja i Kierowanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesMayo Elton, (1933), The Human Problems of an Industrialized Civilization, Macmillan, New York.pl_PL
dc.referencesMączyński Jerzy, (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcKenna Richard, (1991), Marketing is Everything, „Harvard Business Review”, Vol. 1–2.pl_PL
dc.referencesMead Margaret, (1978, 2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMerton Robert, (1957), Social Theory and Social Structure, Glencoe.pl_PL
dc.referencesMika Stanisław, (1984), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMitchell J. Clyde, (1969), The Concept and Use of Social Networks, [w:] Mitchell J. Clyde (ed.), Social Networks in urban situations, University of Manchester Press, Manchester.pl_PL
dc.referencesMoore Lucy, Savage Jan, (2002), Participant Observation, Informed Consent and Ethical Approval, „Nurse Researcher”, Vol. 9, Issue 4.pl_PL
dc.referencesMoreno Jacob, (1953), Nervous and Mental Disease Publication, Beacon House, New York.pl_PL
dc.referencesMorgan Gareth, (1997), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMorgan Gareth, (2001), Wyobraźnia organizacyjna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMurdock George Peter, (1940), The Cross-cultural Survey, „American Sociological Review” Vol. 5.pl_PL
dc.referencesOrtner Sherry B., (1973), On Key Symbols, „American Anthropologist”, Vol. 75.pl_PL
dc.referencesOssowski Stanisław, (1967), Z zagadnień psychologii społecznej, Dzieła tom III, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtto Jacek, (1994), Marketing bezpośredni, czyli jak zaprzyjaźnić się z klientem, Business Press Ltd., Warszawa.pl_PL
dc.referencesOtto Jacek, (1999), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Zeszyty Naukowe nr 830, Łódź.pl_PL
dc.referencesPark Robert, (1926), Behind Our Masks, „Suvey Graphic”, Vol. 56.pl_PL
dc.referencesPark Robert, (1955), Society, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1951), Toward a General Theory of Action, Harper and Row, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1951a), The Social System, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1958), Psychology and Sociology, [w:] John Gillin (red.), For a Science of Social Man, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1960), Structure and process in modern societies, Seria Sociologia 11, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1969), Struktura społeczna a osobowość, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, (1972), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, Shils Edward, Naegele Kasper D., Pitts Jesse R., (1961), Theories of Society, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesParsons Talcott, Smelser Neil Joseph, (1956), Economy and Society, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata Joanna, (2002), Wartości i normy jako elementy kultury organizacyjnej na przykładzie firmy Amway Corporation, [w:] „Przegląd socjologiczny”, t. LI/2, Łódzkie towarzystwo naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata Joanna, (2004), Symboliczno-rytualny sposób motywowania na przykładzie firmy marketingu sieciowego, [w:] S. Borkowska (red.), Motywować skutecznie, IPiSS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowska Beata Joanna, (2007), Kultura organizacji a proces instytucjonalizacji sposobu motywowania pracowników, [w:] Krzysztof Tomasz Konecki, Piotr Chomczyński (red.), Zarządzanie organizacjami. Organizacja jako proces, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPenc Józef, (2000), Motywowanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesPeters Thomas, Waterman Robert, (1982), In Search of Excellence. Lessons from American’s Best-Run Companies, Harper and Row, New York.pl_PL
dc.referencesPiotrowski Kazimierz, Świątkowski Marek, (2000), Kierowanie zespołami ludzi, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPocztowski Aleksander, (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPoe Richard, (1998), Rewolucja trzeciej fali. Nowa era w marketingu sieciowym, Horizon International, Szczecin.pl_PL
dc.referencesPosacki Aleksander, Sekty, nowe ruchy religijne, psychokulty. Geneza, definicja, typologia www.opoka.org.pl kwiecień 2002.pl_PL
dc.referencesPospieszyl Kazimierz, (1985), Psychopatia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPratt Michael G., (2000a), Bulding an Ideological Fortress. The Role of Spirituality Encapsulation and Sensemaking, „Studies in Cultures, Organizations and Societies”, Vol. 6.pl_PL
dc.referencesPratt Michael G., (2000), The Good, the Bad and the Ambivalent. Managing Identification among Amway Distributors, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 45.pl_PL
dc.referencesProfiles of Success, (1995), InterNET Services Corporation, USA.pl_PL
dc.referencesPrus Robert, Grills Scott, (2003), The Deviant Mystique: Involvements, Realities and Regulation, Preager, Westport, The United States of America.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska, Ilona, (1978), Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i możliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, „Przegląd Socjologiczny”, t. XXX.pl_PL
dc.referencesPrzybyłowska Ilona, (1983), Rodzaje wywiadów kwestionariuszowych, [w:] Krystyna Lutyńska, Andrzej P. Wejland (red.), Wywiad kwestionariuszowy. Analizy teoretyczne i badania empiryczne, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRaport „Sektor sprzedaży bezpośredniej w Polsce” przygotowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej przez CASE-Doradcy Sp. z o. o, listopad 2008 rok.pl_PL
dc.referencesRaport „Postawy Polaków wobec sprzedaży bezpośredniej” przygotowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej przez Gik Polonia, luty 2008 rok.pl_PL
dc.referencesReykowski Janusz, (1977), Z zagadnień psychologii motywacji, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReykowski Janusz, (1992), Emocje, motywacja, osobowość, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRobinson John W, (1997), Imperium wolności. Historia Amway Corporation, Studio Emka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogoll Rudiger, (1995), Aby być sobą, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRutkowski Janusz, (1999), Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa a marketing, [w:] Tożsamość niedoceniona wartość przedsiębiorstwa, materiały z Ogólnopolskiej Konferencji w Międzyzdrojach, Centrum Rozwoju Biznesu, Szczecin.pl_PL
dc.referencesRybicki Paweł, (1979), Struktura społecznego świata, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSajkiewicz Alina, (1999), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja. Kierowanie. Ekonomika, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSanocki Włodzisław, (1981), Kwestionariusze osobowości w psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchein Edgar, (1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, „Sloan Management Review”, Winter.pl_PL
dc.referencesSchein Edgar, (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco–London.pl_PL
dc.referencesSchwartz Morris, Schwartz Charlotte, (1955), Problems in Participant Observation, „American Journal of Sociology”, Vol. 4.pl_PL
dc.referencesScott John, (1991), Social Network Analysis, Sage Publications, London Thousand Oaks, New Dehli.pl_PL
dc.referencesSiehl Caren, Martin Joanne, (1984), The Role of Symbolic Management: How Can Managers Effectively Transmit Organizational Culture?, [w:] J. D. Hunt, D. Hosking, C. Schriesheim, R. Steward (red.), Leaders and Managers: International Perspectives on Managerial Behavior and Leadership, Pergamon, New York.pl_PL
dc.referencesSiek Stanisław, (1986), Struktura osobowości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSikorski Czesław, (1999), Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSilverman David, (2008), Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSkorupka Stanisław, Auderska Halina, Łempicka Zofia (red.), (1969), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmircich Linda, (1983), Concept of Culture and Organizational Analysis, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 3.pl_PL
dc.referencesSpranger Eduard, (1928), Types of Men. The Psychology and Ethics of Personality, G. E. Stechert Company, New York.pl_PL
dc.referencesStarosta Paweł, (1995), Poza metropolią, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStewart Grant, (1996), Skuteczne zarządzanie sprzedażą, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesStoneall Linda, (1983), Country Life, City Life: Fives Theorie of Community, Preager, New York.pl_PL
dc.referencesStoner James A., Freeman R. Edward, Gilbert Daniel R. Jr., (1997), Kierowanie, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStoner James A.F., Wankel Charles, (1992), Kierowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrategor, (1997), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzacki Jerzy, (1981), Historia myśli socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzajna Józef, (1994), Network marketing – Sposób na życie, Wydawnictwo Medium, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański Jan, (1971), Odmiany czasu teraźniejszego, Książka i Wiedza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański Jan, (1972), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański Jan, (1993), Polskie losy, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczygieł Mariusz, (1996), Zabierz nas do diamentu, „Gazeta Wyborcza Magazyn”, nr 5.pl_PL
dc.referencesSztompka Piotr, (1989), Pojęcie struktury społecznej: Próba uogólnienia, „Studia socjologiczne”, nr 3(114).pl_PL
dc.referencesSztumski Jan (red.), (1993), Sekty. Studium socjologiczno-historyczne, Wyd. Szumacher, Kielce.pl_PL
dc.referencesTittenbrun Jacek, (1983), Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesToeplitz Zuzanna, (1982), Krytyczna analiza Kwestionariusza Osobowości H. J. Eysencka (EPQ) pod kątem próby adaptacji tego testu do warunków polskich, [w:] Jan Strelau (red.), Regulacyjne funkcje temperamentu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN Wrocław.pl_PL
dc.referencesTofler Alvin, (1981), La Troisieme Vague, Denoel, Paris.pl_PL
dc.referencesTokarski Jan, (1972), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrice Harrison, Beyer Janice, (1993), The Cultures of Work Organizations, Prentice Hall, Englewood Cliffs NJ.pl_PL
dc.referencesTurner Barry A. (red.), (1990), Organizational Symbolism, Walter de Gruyter, Berlin – New York.pl_PL
dc.referencesTurner Jonathan H., (1985), Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurner Ralph H., (1978), The Role and the Person, „American Journal of Sociology”, Vol. 84.pl_PL
dc.referencesTylor Edward Burnett, (1958), Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art and Custom, Mass. Smith, Gloucester.pl_PL
dc.referencesUstawa z 2 marca 1999 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, DzU 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.pl_PL
dc.referencesVan Andel Jay, (1998), Przedsiębiorcze życie. Autobiografia, Wydawnictwo Medium, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWhite Leslie A., (1949), The Science of Culture, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesWilliams Allan, Dobson Paul, Walters Mike, (1989), Changing Culture. New Organizational Approaches, Institut of Personel Management, London.pl_PL
dc.referencesYager Dexter R. Sr., Yager Doyle, (1995), Podręcznik Biznesu, Jak zbudować twoją firmę Amway i odnieść sukces, InterNET Services Corporation of Poland Sp. z o.o., Warszawa.pl_PL
dc.referencesYager Dexter R. Sr., (1993), The Business Handbook. A Guide from Experience, Sage, Beverly Hills.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg Lidia, (1996), Marketing personalny, Business Press, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg Lidia, (1999), Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZbiegień-Maciąg Lidia, Wiernek Bogusław Pawnik Wojciech, Długosz-Truszkowska Elżbieta, (1999), Zarządzanie personelem w firmie, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, (1934), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów–Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki Florian, (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-600-0
dc.disciplineekonomia i finansepl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe