Show simple item record

dc.contributor.authorMularska-Kucharek, Monika
dc.date.accessioned2021-12-14T16:37:56Z
dc.date.available2021-12-14T16:37:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMularska-Kucharek M., Kapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, https://doi.org/10.18778/7969-040-4pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-040-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/40041
dc.descriptionOpis socjologicznych i psychologicznych mechanizmów życia zbiorowego. Takie ujęcie problemu jakości życia wzbogaca rozumienie fenomenu zarówno kapitału społecznego, jak i samej jakości życia. Publikacja ukazuje nowy, nie w pełni dotąd dobrze zanalizowany, mechanizm działania kapitału społecznego, jak i genezy powstawania wyższej jakości życia. Omówienie określonych koncepcji teoretycznych i ich weryfikacja. Autorka przedstawia w swej pracy własne badania ilościowe z wykorzystaniem przygotowanych przez siebie narzędzi badawczych. Analizy ilościowe zostały pogłębione przez badania jakościowe, tworząc razem interesującą i uzupełniającą się całość. Tematyka monografii należy w ostatnich latach, nie tylko w Polsce, do wiodących w obszarze nauk społecznych, zwłaszcza zaś w socjologii. Wnioski z badań i ustaleń Autorki należy rekomendować, a w konsekwencji aplikować na poziomie różnych polityk społecznych. M. Mularska-Kucharek ukazała w książce nie tylko wzajemne związki i zależności między kapitałem społecznym a jakością życia mieszkańców Łodzi, ale również podjęła udaną próbę połączenia perspektywy teoretycznej z aplikacyjną. W odniesieniu do znaczących części monografii wyniki przeprowadzonych badań mają charakter reprezentatywny, co z pewnością w sposób istotny podnosi jej rangę. W tym przypadku mamy do czynienia z zarówno z rozwiniętą samoświadomością metodologiczną, jak i umiejętnością interpretacyjną dotyczącą uzyskanego materiału empirycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkapitał społecznypl_PL
dc.subjectjakość życiapl_PL
dc.subjectzaufanie społecznepl_PL
dc.subjectzdrowiepl_PL
dc.subjectszczęściepl_PL
dc.subjectdobrobytpl_PL
dc.subjectsytuacja ekonomicznapl_PL
dc.titleKapitał społeczny a jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiejpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number244pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Zakład Zagospodarowania Środowiska, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódźpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-174-6
dc.referencesAbłażewicz-Górnicka U. (2008), Kapitał społeczny a zróżnicowanie społeczne w wymiarze lokalnym na przykładzie miasta Białegostoku, [w:] Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesABS (2002), Social Capital and Social Wellbeing, Discussion Paper http://www.abs.gov.au/ (20.12.2013).pl_PL
dc.referencesAdam F., Roncevic B. (2003), Social Capital: Recent Debates and Research Trends, „Social Science Information”, Vol. 42 (2).pl_PL
dc.referencesAdamiec M., Popiołek K. (1993), Jakość życia – między wolnością a mistyfikacją, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 55 (2).pl_PL
dc.referencesAdamski F. (2002), Kondycja społeczno-moralna rodziny, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesAdler P.S., Kwon S. (2002), Social Capital: Prospects for a New Concept, „The Academy of Management Review”, Vol. 27 (1).pl_PL
dc.referencesAjdukiewicz K. (1939), O sprawiedliwości, „Kultura i Wychowanie”, nr 2.pl_PL
dc.referencesAlber J., Fahey T. (2004), Perceptions of Living Conditions in an Enlarged Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Eurofound, Luxemburg.pl_PL
dc.referencesAllport G.W. (1937), Personality: A Psychological Interpretation, Holt, New York.pl_PL
dc.referencesAmbrosewicz-Jacobs J. (2004), Tolerancja. Jak uczyć siebie i innych, Wydawnictwo Leyko, Kraków.pl_PL
dc.referencesAndrews F.M. (1976), Research on the Quality of Life, University of Michigan, Michigan.pl_PL
dc.referencesAndre P., Bitondo D. (2001), Development of a Conceptual and Methodological Framework for the Integrated Assessment of the Impacts af Linear Infrastructure Projects on Quality of Life, C. E. A. Agency, CEAA.pl_PL
dc.referencesAndrews F.M., Robinson J.P. (1991), Measures of Subjective Well-Being, [w:] Robinson J.P., Shaver P.R., Wrightsman L.S. (eds.), Measures of Personality and Social Psychological Attitudes, Vol. 1, Academic Press, San Diego.pl_PL
dc.referencesAndrews F., Withey S. (1976), Social Indicators of Well-Being, Pleneum, New York.pl_PL
dc.referencesArgyle M. (1987), The Psychology of Happiness, Methuen, London.pl_PL
dc.referencesAronson E., Wilson T., Akert R. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka., Poznań.pl_PL
dc.referencesArrow K.J. (1999, 2000), Observations on Social Capital, [w:] Dasgupta P., Serageldin I., Washington D.C. (eds.), Social Capital, The World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1964a), Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArystoteles (1964b), Polityka, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBaker W. (1990), Market Networks and Corporate Behaviour, „American Journal of Sociology”, Vol. 96.pl_PL
dc.referencesBaker W. (2000), Achieving Success Through Social Capital: Tapping the Hidden Resources in Your Personal and Business Networks, Jossey-Bass, San Francisco.pl_PL
dc.referencesBaker W. (2005), America’s Crisis of Values: Reality and Perception, Princeton University Press, New Jersey.pl_PL
dc.referencesBandura A. (1981), Self-Referent Thought: A Developmental Analysis of Self-Efficacy, [w:] Flavell J.H., Ross L. (eds.), Social Cognitive Development: Frontiers and Possible Futures, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBandura A. (1986), Fearful Expectations and Avoidant Actions as Confects of Perceived Self-Inefficacy, „American Psychologist”, Vol. 41.pl_PL
dc.referencesBandura A. (1992), Social Cognitive Theory, [w:] Vasta R. (ed.), Six Theories of Child Development: Revised Formulations and Current Issues, Kingsley Publishers, London.pl_PL
dc.referencesBandura A. (2000), Teoria społecznego uczenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBańka A. (2000), Psychologia pracy, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia, t. 3, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBańka A., Derbis R. (1994), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wydawnictwo Gemini, Poznań.pl_PL
dc.referencesBańka A., Derbis R. (1998), Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.pl_PL
dc.referencesBartkowski J. (2007), Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] Herbst M. (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesBartosz B., Klebaniuk J. (2006), Wokół jakości życia. Studia psychologiczne, Wydawnictwo Jakopol, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBauman Z. (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBelliveau M.A, O’Reilly C., Wade J.B. (1996), Social Capital at the Top: Effects of Social Similarity and Status on CEO Compensation, „Academy of Management Journal”, Vol. 39.pl_PL
dc.referencesBen-Porath Y. (1980), The F-Connection: Families, Friends, and Firms and the Organization of Exchange, „Population and Development Review”, Vol. 6 (1).pl_PL
dc.referencesBerkman L.F. (1995), The Role of Social Relations in Health Promotion, „Psychosom Med”, Vol. 57 (3).pl_PL
dc.referencesBerkman L.F., Syme S.L. (1979), Social Networks, Host Resistance, and Mortality: A Nine-Year Follow-up Study of Almeda County Residents, „American Journal Epidemiology”, Vol. 109 (2).pl_PL
dc.referencesBertrand A.L., Wierzbicki Z.T. (1970), Socjologia wsi w Stanach Zjednoczonych. Stan i tendencje rozwojowe, Biblioteka Narodowa im. Ossolińskich, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBird B.J. (1989), Entrepreneurial Behavior, Scott, Foresman, London.pl_PL
dc.referencesBjornskov C. (2003), The Happy Few: Cross-Country Evidence on Social Capital and Life Satisfaction, „Kyklos”, Vol. 56 (1).pl_PL
dc.referencesBlau P.M. (1975), Wymiana społeczna, [w:] Elementy teorii socjologicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBłąd D., Klepacka D. (2005), Wzmacnianie kapitału społecznego jako źródło rozwoju obszarów wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3.pl_PL
dc.referencesBoguszewski R. (2005), Wartości i normy w życiu Polaków, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBokajło W., Dziubka K. (2001), Społeczeństwo obywatelskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBorkowski J. (2003), Podstawy psychologii społecznej, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBorkowski R. (2002), Tolerancja wczoraj i dziś, [w:] Tolerancja.pl. Materiały dla nauczycieli, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesBorys T. (2001), Jakość życia jako kategoria badawcza i cel nadrzędny, [w:] Wachowiak A. (red.), Jak żyć, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesBorys T., Rogala P. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, UNDP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1986a, 2001), The Forms of Capital, [w:] Halsey A.H., Lauder H., Brown P., Wells A.S. (eds.), Education, Economy and Society, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1986b), The Forms of Capital, [w:] Richardson J.G. (ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.pl_PL
dc.referencesBourdieu P. (1990), Structures, Habitus, Practices, [w:] The Logic of Practice, Polity, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Passeron J.C. (1980), Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant L.J.D. (1992), An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBourdieu P., Wacquant L.J.D. (2001), Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBowling A., Brazier J.E. (1995), Quality of Life, „Social Science and Medicine”, Vol. 41 (10).pl_PL
dc.referencesBoxman E.A.W., De Grant P.M., Flap H.D. (1991), The Impact of Social and Human Capital on the Income Attainment of Dutch Managers, „Social Networks”, Vol. 13.pl_PL
dc.referencesBreczko A., Banasiuk J. (2003), Tolerancja w czasach globalizacji, [w:] Szyszkowska M., Kozłowski T. (red.), Tolerancja, Spółdzielnia Wydawnicza „Anagram”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBreczko A., Banasiuk J. (2004), Moralność jako wotum nieufności dla prawa, [w:] Szyszkowska M. (red.), Filozofia prawa w życiu i nauczaniu, Wydawnictwo Temida 2, Białystok.pl_PL
dc.referencesBrehm J., Rahn W. (1997), Individual-Level Evidence for the Causes and Consequences of Social Capital, „American Journal of Political Science”, Vol. 41.pl_PL
dc.referencesBrzezińska A., Stolarska M., Zielińska J. (2001), Poczucie jakości życia w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości, [w:] Appelt K., Wojciechowska J. (red.), Zadania i role społeczne w okresie dorosłości, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J. (1994), Metodologiczny i etyczny kontekst badań nad jakością życia, [w:] Bańka A., Derbis R. (red.), Psychologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, Wydawnictwo Gemini, Poznań–Częstochowa.pl_PL
dc.referencesBrzeziński J., Maruszewski T. (1978), Metoda sędziów kompetentnych i jej zastosowanie w badaniach pedagogicznych, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1.pl_PL
dc.referencesBudrewicz I. (1979), Środowiskowe uwarunkowania zachowań przestępczych nieletnich dziewcząt, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesBurgess E. (1967), The Growth of the City. An Introduction to a Research Project, [w:] Park R.E., Burgess E., McKenzie R.D., The City, Chicago University Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBurt R. (1992), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (1997), The Contingent Value of Social Capital, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 42.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (1999), The Social Capital of Opinion Leaders, „Annals”, Vol. 566.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (2000a), Structural Holes versus Network Closure and Social Capital, [w:] Lin N., Cook K.S., Burt R.S. (eds.), Social Capital: Theory and Research, de Gruyter, New York.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (2000b), The Network Structure of Social Capital, [w:] Sutton R.I., Staw B.M. (eds.), Research in Organizational Behavior, Vol. 22, CT, JAI Press, Greenwich.pl_PL
dc.referencesBurt R.S. (2005), Brokerage & Closure. An Introduction to Social Capital, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesBurt R.S., Hogarth R.M., Michaud C. (2000), The Social Capital of French and American Managers, „Organization Science”, Vol. 11 (2).pl_PL
dc.referencesCampbell A., Converse P., Rodgers W. (1976), The Quality of American Life: Percepcions, Evaluations, and Satisfactions, Russel Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesCantor N., Norem J., Lanston Ch., Zirkel S., Fleeson W., Cook-Flannagan C. (1991), Life Task and Daily Life Experience, „Journal of Personality”, Vol. 59.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2003), Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.pl_PL
dc.referencesCastells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (1999), Zadowolenie z życia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2002), Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2004a), Samopoczucie Polaków, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2004b), Społeczeństwo obywatelskie 1998–2004, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS(2005), Wartości i normy w życiu jednostki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2006a), Gotowość Polaków do współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2006b), Zaufanie w sferze prywatnej i publicznej a społeczeństwo obywatelskie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2007), Czy można ufać ludziom?, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2008a), Dobra trwałego użytku w gospodarstwach domowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2008b), Gotowość Polaków do współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2008c), Polacy o swoim zadowoleniu z życia, szczęściu i pechu w latach 1998–2007, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2008d), Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2008e), Zaufanie społeczne w latach 2002–2008, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2009), Polacy o swoim zadowoleniu z życia. Opinie z lat 1994–2008, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010a), Gotowość Polaków do współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010b), Opinie o poczuciu bezpieczeństwa i zagrożeniu przestępczością, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010c), Polacy o swoim zadowoleniu z życia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2010d), Zaufanie społeczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2011), Polacy o swoim szczęściu i pechu oraz zadowoleniu z życia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCBOS (2012), Społeczeństwo obywatelskie w Polsce A.D. 2012, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChodkiewicz J (2011), Zmagając się ze światem. Znaczenie zasobów osobistych, www: http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=136 (10.10.2011).pl_PL
dc.referencesChudzicka A. (1995), Subiektywny obraz świata i obraz siebie jako kategorie pomiaru jakości życia osób bezrobotnych oraz ich oczekiwania wobec Klubu Pracy, [w:] Bańka A., Derbis R. (red.), Pomiar i poczucie jakości życia u aktywnych zawodowo oraz bezrobotnych, Środkowoeuropejskie Centrum Ekonomii Działania Społecznego, Poznań–Lublin.pl_PL
dc.referencesCialdini R. (2007), Wywieranie wpływy na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCichomski B., Kozek W., Morawski P., Morawski W. (2001), Sprawiedliwość społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesClaupein W. (1994), Möglichkeiten und Grenzen der Extensivierung im Ackerbau, Triade Verlag, Göttingen.pl_PL
dc.referencesCohen D., Prusack L. (2001), In Good Company: How Social Capital Makes Organisations Work, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesColeman J.S. (1987), Norm as Social Capital, [w:] Radnitzky G., Bernholz P. (eds.), Economic Imperialism: The Economic Method Applied Outside the Field of Economics, Paragon House Publishers, New York.pl_PL
dc.referencesColeman J.S. (1988), Social Capital in the Creation of Human Capital, „American Journal of Sociology”, Vol. 86.pl_PL
dc.referencesColeman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCook K.S. (2001), Trust in Society, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesCosta P.T., McCrae R.R. (1992), NEO PI-R. Professional Manual, FL: Psychological Assessment Resources, Odessa.pl_PL
dc.referencesCross R., Parker A. (2004), The Hidden Power of Social Networks, Harvard Business School Press, Boston.pl_PL
dc.referencesCsikszentmihalyi M. (1990), Flow: The Psychology of Optimal Experience, Harper Collins, New York.pl_PL
dc.referencesCycero M.T. (1960), Pisma filozoficzne, t. 2, ks. 1, par. 10, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (1994), Psychologia szczęścia, PTP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2001), Szczęście – złudzenie czy konieczność? Cebulowa teoria szczęścia w świetle nowych danych empirycznych, [w:] Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2002a), Makropsychologia, czyli psychologia zmiany społecznej. Szkic osobisty, [w:] Grzelak J., Jednostka i społeczeństwo, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2002b), Szczęśliwy człowiek w szczęśliwym społeczeństwie?, Zrównoważony rozwój, jakość życia i złudzenie postępu, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2003), Diagnoza społeczna 2003 http://www.diagnoza.com (9.10.2012).pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2004), Ekonomiczne przesłanki i efekty dobrostanu psychicznego, [w:] Tyszka T. (red.), Psychologia ekonomiczna, GWP, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2005), Diagnoza społeczna 2005 http://www.diagnoza.com (9.10.2012).pl_PL
dc.referencesCzapiński J. (2006, 2007), Indywidualna jakość życia, [w:] Diagnoza społeczna, Wydawnictwo VizjaPress@IT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzapiński J., Panek T. (2005), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzeżowski T. (1996), Etyka a prakseologia, [w:] Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDaszykowska J. (2007), Jakość życia w perspektywie pedagogicznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesDay R.E. (2002), Social Capital, Value, and Measure: Antonio Negri’s Challenge to Capitalism, „Journal of the American Society for Information Science and Technology”, Vol. 53.pl_PL
dc.referencesDolfsma W., Dannreuther Ch. (2003), Subjects and Boundaries: Contesting Social Capital- Based Policies, „Journal of Economic Issues”, Vol. 37.pl_PL
dc.referencesDelhey J., Newton K. (2005), Predicting Cross-National Levels of Social Trust. Global Pattern of Nordic Exceptionalism, „European Sociological Review”, Vol. 21 (4).pl_PL
dc.referencesDenek K. (2006), Pedagogiczne aspekty czasu wolnego, „Lider”, nr 12.pl_PL
dc.referencesDerbis R. (2007), Poczucie jakości życia a zjawiska afektywne, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesDerbis R., Bańka A. (1998), Poczucie jakości życia a swoboda działania i odpowiedzialność, Wydawnictwo Naukowe SPA, Poznań.pl_PL
dc.referencesDeth J.W. van (2003), Measuring Social Capital: Orthodoxies and Continuing Controversies, „International Journal of Social Research Methodology”, Vol. 6 (1).pl_PL
dc.referencesDiagnoza Społeczna (2003, 2007, 2009, 2010) www.diagnoza.com.pl (9.10.2012).pl_PL
dc.referencesDiagnoza Społeczna (2011), Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDiagnoza Społeczna (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDiener E. (1984), Subjective Well-Being, „Psychological Bulletin”, Vol. 95.pl_PL
dc.referencesDiener E. (1994), Assessing Subjective Well-Being: Progress and Opportunities, „Social Indicators Research”, Vol. 31 (2).pl_PL
dc.referencesDiener E. (2000), Subjective Well-Being: The Since of Happiness and a Proposal for a National Index, „American Psychologist”, Vol. 55 (1).pl_PL
dc.referencesDiener E., Emmons R.A. (1984), The Independence of Positive and Negative Affect, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 47.pl_PL
dc.referencesDiener E., Suh E. (1997), Measuring Quality of Life: Economic, Social, and Subjective Indicators, „Social Indicators Research”, Vol. 40.pl_PL
dc.referencesDoh S., Zolnik E. (2011), Social Capital and Entrepreneurship: An Exploratory Analysis, „African Journal of Business Management” Vol. 5 (12).pl_PL
dc.referencesDomański H. (1991), Struktura społeczna w krajach rozwiniętego kapitalizmu, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2000), Hierarchie i bariery społeczne w Polsce w latach 90., Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2002), Polska klasa średnia, PAN, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2004), Struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H. (2009), Społeczeństwo europejskie. Stratyfikacja i systemy wartości, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański H., Ostrowska A., Rychard A. (2000), Jak żyją Polacy?, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański R. (2000), Miasto innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDowgiałło Z., Zadworny W. (2005), Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki, Wydawnictwo Znicz, Szczecin.pl_PL
dc.referencesDurkheim E. (1968), Zasady metody socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziałek J. (2011), Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesDziurowicz-Kozłowska A. (2002), Wokół pojęcia jakość życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.pl_PL
dc.referencesEasterlin R. (1995), Will Raising the Incomes of All Increase the Happiness of All?, „Journal of Economic Behavior and Organization”, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesEdukacja. Jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa (1998), Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Wydawnictwo UNESCO, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEhrlich S. (1994), Dynamika norm, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEiser C., Molkenboer A.S., Stride C., Grimer R. (2001), Quality of Life Implications as a Consequence of Surgery: Limb Salvage, Primary and Secondary Amputation, „Sarcoma”, Vol. 5.pl_PL
dc.referencesEiser C., Morse R. (2001), Can Parents Rate Their Child’s Health Related Quality of Life? Results of a Systematic Review, „Quality of Life Research”, Vol. 10.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia socjologii(2002), Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesErikson E.H. (1970), Reflections on the Dissent of Contemporary Youth, „International Journal of Psychoanalysis”, Vol. 51.pl_PL
dc.referencesErikson E. (1997), Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.pl_PL
dc.referencesErikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesEuropean Quality of Life Survey (EQLS), (2009).pl_PL
dc.referencesEuropean Social Survey (ESS), (2006/2007).pl_PL
dc.referencesFabiś A. (2005), Aktywność kulturalno-oświatowa osób starszych, [w:] Fabiś A. (red.), Seniorzy w rodzinie, instytucji i społeczeństwie. Wybrane zagadnienia współczesnej gerontologii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu, Sosnowiec.pl_PL
dc.referencesFarr J. (2004), Social Capital. A Conceptual History, „Political Theory”, Vol. 32 (1).pl_PL
dc.referencesFedyszak-Radziejowska B. (2006), Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy?, [w:] Szafraniec K. (red.), Jednostkowe i społeczne zasoby wsi, IRWiR PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFeld S.L. (1997), Structural Embeddedness and Stability of Interpersonal, „Social Networks”, Vol. 19.pl_PL
dc.referencesField J. (2003), Social Capital, Rutledge, London.pl_PL
dc.referencesFirst European Quality of Life Survey (2009), Key Findings from a Policy Perspective, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.pl_PL
dc.referencesFisher C.S. (1982), To Dwell among Friends, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesFlap H. (2002), No Man Is an Island: The Research Programme of Social Capital Theory, [w:] Lazega E., Favereau O., (eds.), Conventions and Structures, Oxford University Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesFlap H.D., Snijders T.A.B., Völker B., van der Gaag M.P.J. (2003), Measurement Instruments for Social Capital of Individuals, Report, Social Survey on the Networks of the Dutch.pl_PL
dc.referencesFlat O. (1853), Opis miasta Łodzi pod względem historycznym, statystycznym i przemysłowym, Drukarnia „Gazety Codziennej”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFlorida R. (2003), The Rise of the Creative Class, Basic Books, A Member of the Persens Books Group, New York.pl_PL
dc.referencesFlorida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFoley M.W. (1997), Escape from Politics? Social Theory and the Social Capital Debate, „American Behavioral Scientist”, Vol. 40.pl_PL
dc.referencesFoley M.W., Edwards B. (1997), Escape from Politics? Social Theory and the Social Capital Debate, „American Behavioral Scientist”, Vol. 40.pl_PL
dc.referencesFoley M.W., Edwards B., Diani M. (2001), Social Capital Reconsidered, [w:] Edwards B., Foley M.W., Diani M. (eds.), Beyond Tocqueville. Civil Society and the Social Capital Debate in Comparative Perspective, University Press of New England, Hanover.pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz L., Rączaszke A. (2004), Kapitał społeczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesFreitag M. (2003), Beyond Tocquevile: The Origins of Social Capital in Switzerland, „European Sociological Review”, Vol. 19 (2).pl_PL
dc.referencesFrese M., de Kruif M. (2000), Psychological Success Factors of Entrepreneurship in Africa: A Selective Literature Review, [w:] Frese M. (ed.), Success and Failure of Microbusiness Owners in Africa: A Psychological Approach, Quorum Books, London.pl_PL
dc.referencesFrey B.S., Stutzer A. (2002), What Can Economist Learn from Happiness Research?, „Journal of Economic Literature”, Vol. 40.pl_PL
dc.referencesFrykowski M. (2001), Mieszkańcy miasta wobec środowiska lokalnego. Łódź jako przedmiot resentymentu, [w:] Jażdżewska I. (red.), Miasto postsocjalistyczne – organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, cz. II, IV Konserwatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesFrykowski M. (2007), Zaufanie mieszkańców Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Wrocław.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (1999), Social Capital and Civil Society, Institute of Public Policy, George Mason University, October 1.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2000), Wielki wstrząs, Wydawnictwo Politeja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2001), Social Capital, Civil Society and Development, „Third World Quaterly”, Vol. 22 (1).pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2002), Social Capital and Development. The Coming Agenda, „SAIS Review”, Vol. 22 (1).pl_PL
dc.referencesFukuyama F. (2003), Kapitał społeczny, [w:] Harrison L.E., Huntington S.P. (red.), Kultura ma znaczenie, Wydawnictwo Zyski S-ka, Poznań.pl_PL
dc.referencesGagg M.P.J. van der (2005), The Measurement of Individual Social Capital, Ph.D dissertation, Groningen.pl_PL
dc.referencesGaag M.P.J. van der, Snijders T.A.B. (2003), A Comparison of Measures for Individual Social Capital, Paper presented at the conference Creation and Returns of Social Capital, October 30–31, Amsterdam.pl_PL
dc.referencesGagg M.P.J. van der, Snijders T.A.B. (2005), The Resource Generator: Measurement of Individual Social Capital with Concrete Items, „Social Networks”, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesGałkowski J. (2003), Internet dzieli klasy i osoby, „Edukacja i Dialog”, nr 6.pl_PL
dc.referencesGardziel T., Długosz P. (2004), Kapitał społeczny a powstawanie nierówności na Podkarpaciu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 5”.pl_PL
dc.referencesGerstmann S. (1985), Rozmowa i wywiad w psychologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2004), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2008), Konsekwencje nowoczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesGiddens A. (2010), Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGilejko L. (2002), Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna, SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGiza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. (2000), Strategie i system, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (1997), Statystyczny opis jakości życia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2013), Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGorlach K., Seręga Z. (1989), Socjologiczna koncepcja podmiotowości – zarys problemów badawczych, „Studia – Młodzież i Wieś”.pl_PL
dc.referencesGottman J.M., Silver N. (2000), The Seven Principles for Making Marriage Work, Crown, New York.pl_PL
dc.referencesGouldner A.W. (1992), Norma wzajemności. Preliminaria, [w:] Współczesne teorie wymiany społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGórecki W. (1998), Łódź przeżyła katharsis, Biblioteka „Tygla Kultury”, Łódź.pl_PL
dc.referencesGraczyk A. (2007), Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesGranovetter M.S. (1973), The Strength of Weak Ties, „The American Journal of Sociology”, Vol. 78 (6).pl_PL
dc.referencesGranovetter M.S. (1985), Economic Action, Social Structure and Embeddedness, „American Journal of Sociology”, Vol. 91.pl_PL
dc.referencesGranovetter M.S. (2005), The Impact of Social Structure on Economic Outcomes, „Journal of Economic Perspective”, Vol. 19 (1).pl_PL
dc.referencesGriffin R.W. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrootaert Ch. (1998), Social Capital: The Missing Link?, „The World Bank Social Capital Initiative Working Paper”, Vol. 3.pl_PL
dc.referencesGrootaert Ch., van Bastelaer T. (2002), Understanding and Measuring Social Capital. A Multidisciplinary Tool for Practicioners, The World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesGrootaert Ch., Narayan D. (2003), Integrated Questionnaire for the Measurement of Social Capital, The World Bank, Washington.pl_PL
dc.referencesGrotowska-Leder J. (1998), Łódzkie enklawy biedy, [w:] Warzywoda-Kruszyńska W. (red.), Żyć i pracować w enklawach biedy. Klimaty łódzkie, Instytut Socjologii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesGrowiec K. (2009), Związek między sieciami społecznymi a zaufaniem społecznym – mechanizm wzajemnego wzmacniania?, „Psychologia Społeczna”, t. 4, nr 1–2 (10).pl_PL
dc.referencesGuiso L., Sapienza P., Zingales L. (2008), Social Capital as Good Culture, „Journal of the European Economic Association”, Vol. 6 (2–3).pl_PL
dc.referencesGurtman M.B. (1992), Trust, Distrust, and Interpersonal Problems: A Circumplex Analysis, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 62.pl_PL
dc.referencesGwiazda A. (2002), Koncepcja kapitału społecznego, „Polityka Społeczna”, nr 10.pl_PL
dc.referencesHalamska M.(2008), Kapitał społeczny wsi: próba rekonstrukcji, „Przegląd Socjologiczny”, t. 57 (1).pl_PL
dc.referencesHallowell E. (2001), Connect: 12 Vital Ties Open Your Heart, Lengthen Your Life, and Deepen Your Soul, Simon & Schuster, New York.pl_PL
dc.referencesHalpern D. (2005), Social Capital, Polity Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHamilton M., Hirszowicz M. (1995), Klasy i nierówności społeczne, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHanusik K., Łangowska-Szczęśniak U., Sokołowska S. (2005), Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.pl_PL
dc.referencesHardin R. (1991), Trusting Persons, Trusting Institutions, [w:] Zeckhauser R. (ed.), Strategy and Choice, MIT Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHardin R. (1993), The Street-Level Epistemology of Trust, „Politics and Society”, Vol. 21 (4).pl_PL
dc.referencesHardin R. (2001), Conceptions and Explanations of Trust, [w:] Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Russel Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesHardin R. (2002), Trust and Trustworthiness, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesHardin R. (2009), Zaufanie, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHausner J. (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków.pl_PL
dc.referencesHearn F. (1997), Moral Order and Social Disorder: The American Search for Civil Society, de Gruyter, New York.pl_PL
dc.referencesHelliwell J.F. (2002), Social Capital, the Economy and Well-Being, „The Review of Economic Performance and Social Progress”.pl_PL
dc.referencesHerbst M. (1997), Kapitał ludzki i społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHirschman A. (1995), A Propensity to Self-Subversion, Harvard University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHomans G.C. (1950), Human Group, Harcourt, Brace, New York.pl_PL
dc.referencesHouse J.S., Landis K.R., Umberson D. (1988), Social Relationship and Health, „Science”, Vol. 241.pl_PL
dc.referencesInglehart R. (1997), Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesInglehart R. (1999), Trust, Well-Being and Democracy, [w:] Warren M. (ed.), Democracy and Trust, Cambridge University Press, New York–Cambridge.pl_PL
dc.referencesJacobs J. (1961), The Death and Life of Great American Cities, Random House, New York.pl_PL
dc.referencesJakubowska-Branicka I. (2010), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJanowski A. (1998), Słownik ekonomiczny, Wydawnictwo Instytutu GSMiE, Kraków.pl_PL
dc.referencesJanuszek H. (2005a), Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesJanuszek H.(2005b), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesJarmuż S. (1994), Metodologiczne problemy z weryfikacją modelu „Wielkiej Piątki”, „Przegląd Psychologiczny”, t. 37 (1–2).pl_PL
dc.referencesJuroszek L. (2008), Partycypacja lokalna w gminie Isdebna i możliwość jej wykorzystania w zrównoważonym rozwoju gminy, [w:] Podedworna H., Ruszkowski P. (red.), Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju wsi w Polsce. Partycypacja lokalna i kapitał społeczny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKadushin C. (2002), The Motivation Foundation of Social Network, „Social Networks”, Vol. 2.pl_PL
dc.referencesKadushin C. (2004), Too Much Invested in Social Capital?, „Social Networks”, Vol. 26.pl_PL
dc.referencesKahneman D., Diener E., Schwarz N. (2003), Well-Being: The Foundations of Hedonic Psychology, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesKaleta A. (1998), Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Kaleta A. (red.), Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesKaleta A., Knieć W. (2007), Jakość życia i edukacja, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKasprzak E., Derbis R. (1999), Miejsce zamieszkania a poczucie jakości życia osób bezrobotnych, „Polskie Forum Psychologiczne”, nr 1, S. 45–49.pl_PL
dc.referencesKarwat M. (1980), Podmiotowość polityczna: humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKawula S. (1997), Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności, „Auxilium Sociale – Wsparcie Społeczne”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T. (2007), Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny, [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKempa A., Szukalak M. (2004), Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. 4, Oficyna Bibliofilów, Łódź.pl_PL
dc.referencesKiciński K. (1984), Socjologia moralności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKiersztyn A. (2005), Kapitał społeczny – ideologiczne konteksty pojęcia, [w:] Januszek H. (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, nr 58, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesKim P.H., Aldrich H.E. (2005), Social Capital and Enterpreneurship, „Foundations and Trends in Entrepreneurship”, Vol. 1(2).pl_PL
dc.referencesKlimczak B. (2005), Kapitał społeczny a dobrobyt indywidualny i społeczny, [w:] Januszek H. (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesKlonowicz T. (2002), Ucieczka do przeszłości: bezrobocie i satysfakcja z życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.pl_PL
dc.referencesKnack S., Keefer P. (1997), Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 112 (4).pl_PL
dc.referencesKnoke D. (1999), Organizational Networks and Corporate Social Capital, [w:] Gabbay S.M. (ed.), Corporate Social Capital and Liability, Kluwer, Boston.pl_PL
dc.referencesKocik L. (2002), Anomia moralno-obyczajowa wsi polskiej, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesKofta M. (1989), Orientacja podmiotowa: zarys modelu, [w:] Kofta M., Wychowanek jako podmiot działań, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKohn M.L., Mach B.W. (1986), Wprowadzenie, [w:] Kohn M.L., Schooler C. (red.), Praca a osobowość. Studium współzależności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKohn M.L., Schooler C. (1986), Praca a osobowość. Studium współzależności, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKojder A. (1987), Co to jest teoria naznaczania społecznego?, „Studia Socjologiczne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesKojder A. (1998), Destrukcja normatywności: jej współczesne przejawy i skutki społeczne, [w:] Zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKojder A. (2002), Korupcja i poczucie moralne Polaków, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesKolipiński J. (1978), Człowiek – gospodarka – środowisko – przestrzeń, PWN, PAN, KPZK, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKolman R. (2002), Jakość życia na co dzień. O umiejętności kształtowania jakości swojego życia, OPO Sp. z o.o., Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2000), Społeczeństwo obywatelskie? Między aktywnością społeczną a biernością.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2004a), Poczucie wpływu na sprawy publiczne.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2004b), Społeczeństwo obywatelskie 1998–2004.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2007), Czy zwykły człowiek ma poczucie wpływu na sprawy publiczne.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2008a), Społeczeństwo obywatelskie 1998–2008.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2008b), Stowarzyszeniowo-obywatelski kapitał społeczny.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2010b), Bilans aktywności ekonomicznej, społecznej i kulturalnej Polaków a także doświadczeń osobistych w roku 2009.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2010c), Działalność społeczna Polaków.pl_PL
dc.referencesKoralewicz-Zębik J. (1987), Autorytaryzm, lęk, konformizm. Analiza społeczeństwa polskiego końca lat siedemdziesiątych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKorpysa J. (2007), Uwarunkowania przedsiębiorczości studentów rezultaty badań, [w:] Kopycińska D. (red.), Wykorzystanie zasobów pracy we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesKorzeniowski K. (1989), Uwarunkowania zmienności i stabilności w czasie poczucia podmiotowości – alienacja polityczna, „Studia – Młodzież i Wieś”, Poznań.pl_PL
dc.referencesKostro K. (2005), Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej, „Gospodarka Narodowa”, t. 7.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A. (2000), Łódź i region Polski Środkowej, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKotowska I.E. (2002), Zmiany modelu rodziny. Polska – kraje europejskie, „Polityka Społeczna”, nr 4.pl_PL
dc.referencesKowalczyk M., Cudak S. (2008), Problemy współczesnej rodziny polskiej, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im J. Kochanowskiego, Kielce.pl_PL
dc.referencesKowalik S. (1993a), Pomiar jakości życia – kontrowersje teoretyczne, [w:] Bańska A., Derbis R. (red.), Myśl psychologiczna w Polsce odrodzone, Wydawnictwo Gemini, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalik S. (1993b), Psychologiczne wymiary jakości życia, [w:] Bańka A., Derbis, R. (red.), Myśl psychologiczna w Polsce odrodzonej, Wydawnictwo Gemini, Poznań.pl_PL
dc.referencesKowalik S. (red.), (2007), Społeczne konteksty jakości życia, Abedik, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesKowalik T. (red.), (2002), Nierówni i równiejsi, Fundacja Innowacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozek W. (1994), Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje, [w:] Morawski W. (red.), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozielecki J. (1976), Koncepcje psychologiczne człowieka, PIW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKozyr-Kowalski S. (1999), Socjologia. Społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesKramer R.M. (1999), Trust and Distrust in Organizations: Emerging Perspectives, Enduring Questions, „Annual Review of Psychology”, Vol. 50.pl_PL
dc.referencesKrishna A., Uphoff N. (2001), Mapping and Measuring Social Capital through Assessment of Collective Action to Conserve and Develop Watersheds in Rajasthan, India, [w:] Bastelaer T. van (ed.), The Role of Social Capital in Development, Cambridge University Press, Melbourne.pl_PL
dc.referencesKrokowski M., Rydzewski P. (2004), Inteligencja emocjonalna, Wydawnictwo Imperia S.C., Łódź.pl_PL
dc.referencesKrueger A., Schkade D. (2007), The Reliability of Subjective Well-Being Measures, „NBER Working Paper”, No. 13027.pl_PL
dc.referencesKrzemiński I. (1992), Co się dzieje między ludźmi, Instytut Socjologii UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrzyminiewska G. (2003), Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesKrzyszkowski J. (2004), Kapitał społeczny a pomoc społeczna, [w:] Frąckiewicz L., Rączaszek A. (red.), Kapitał społeczny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesKrzysztofek K. (2009, 2010), Tolerancja i nietolerancja: kilka pytań i hipotez badawczych, [w:] Jakubowska-Branicka I. (red.), O tolerancji we współczesnej demokracji liberalnej, Wydawnictwo Trio, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKubacka-Jasiecka D. (2002), Psychologia wobec problematyki zmiany, [w:] Kubacka-Jasiecka D. (red.), Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski M. (2005a), Aksjonormatywne aspekty kapitału społecznego, [w:] Januszek H. (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesKwiatkowski M. (2005b), Kapitał społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii. Suplement, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLane R. (1959), Political Life: Why People Get Involved in Polities, The Free Press, Glencoe.pl_PL
dc.referencesLazarsfeld P.F., Merton R.K. (1954), Friendship as a Social Process: A Substantive and Methodological Analysis, [w:] Berger M., Abel T., Page C.H. (eds.), Freedom and Control in Modern Society, Van Nostrand, New York.pl_PL
dc.referencesLewin K. (1935), A Dynamic Theory of Personality, McGraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesLin N. (1999a), Building a Network Theory of Social Capital, „Connections”, Vol. 22 (1).pl_PL
dc.referencesLin N. (1999b), Social Networks and Status Attainment, „Annual Review of Sociology”, Vol. 25.pl_PL
dc.referencesLin N. (2001, 2003), Social Capital. A Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesLin N., Dumin M. (1986), Access to Occupations Through Social Ties, „Social Networks”, Vol. 8.pl_PL
dc.referencesLin N., Ensel W.M., Vaughn J.C. (1981), Social Resources and Strength of Ties: Structural Factors in Occupational Status Attainment, „American Sociological Review”, Vol. 46 (4).pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1997), Functional and Spatial Changes in the Industrial Districts in the City of Łódź, [w:] A Comparative Study of Łódź and Manchester, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesLochner K., Kawachi I., Kennedy B. P. (1999), Social Capital: A Guide to Its Measurement, „Health and Place”, Vol. 5.pl_PL
dc.referencesLonkila M., Piipponen M. (2002), Social Networks and Civic Culture in Estonia and North-Western Russia, Raport of Karelian Institute, No 3, University of Joensuu, Joensuu.pl_PL
dc.referencesLoury G.C. (1981), Intergenerational Transfers and the Distribution of Earnings, „Econometrica”, Vol. 49.pl_PL
dc.referencesLoury G.C. (1992), The Economics of Discrimination: Getting to the Core of the Problem, „Harvard Journal for African American Public Policy”, Vol. 1.pl_PL
dc.referencesLuhmann N. (1979), Trust and Power, Pitman, London.pl_PL
dc.referencesŁobocki M. (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.pl_PL
dc.referencesMach B., Wesołowski W. (1982), Ruchliwość a teoria struktury społecznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMajkut R. (2007), Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian, [w:] Borowik I., Sztalta K. (red.), Współczesna socjologia miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMariański J. (1993), Jakość życia, [w:] Piwowarski W. (red.), Słownik katolickiej nauki społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMariański J. (2002), Religia i moralność w społeczeństwie polskim: współzależność czy autonomia?, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesMarody M. (1976), Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy, PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarsden P.V., Campbell K.E. (1984), Measuring Tie Strength, „Social Forces”, Vol. 63 (2).pl_PL
dc.referencesMaslow A. (1990), Motywacja i osobowość, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatysiak A. (1999), Źródła kapitału społecznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesMądrzycki T. (1977), Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMądrzycki T. (1996), Osobowość a plany życiowe, „Przegląd Psychologiczny”, t. 39.pl_PL
dc.referencesMcClelland D.C. (1961), The Achieving Society, Van Nostrand, Princeton.pl_PL
dc.referencesMclean J., Page M. (2005), Social Capital and Quality of Life, 7th Australian Conference on Quality of Life.pl_PL
dc.referencesMcGregor I., Little B. (1998), Personal Projects, Happiness and Meaning: On Doing Well and Being Yourself, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 74 (2).pl_PL
dc.referencesMellor D., Cummins R., Loquet T. (2012), Life Quality and Wealth: A Qualitative and Quantitative Comparison of Affluent and Poor People, „Journal of Social Research and Policy”, Vol. 3 (2).pl_PL
dc.referencesMerton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMichael E., Larsen R. (2008), The Science of Subjective Well-Being, Guilford Press, New York.pl_PL
dc.referencesMichalska-Żyła A. (2010), Psychospołeczne więzi mieszkańców z miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMika S. (1981), Psychologia społeczna, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiller J.B., Stiver I.P. (1997), The Healing Connection: How Women form Relationships in Therapy and in Life, Beacon Press, Boston.pl_PL
dc.referencesMiszalska A. (1991), Subiektywna przestrzeń społeczna młodszego i starszego pokolenia, „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Sociologica”.pl_PL
dc.referencesMiszalska A. (1996), Reakcje społeczne na przemiany ustrojowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesMiszalska A. (2002), Moralność a demokracja. Uwagi o stylu moralnym współczesnego społeczeństwa polskiego, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiszalska A., Kubiak A. (2004), Czy nowa próżnia społeczna, czyli o stanie więzi społecznej w III Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo”, t. 48, nr 2.pl_PL
dc.referencesMisztal B. (1996), Trust in Modern Societies, Polity, Cambridge.pl_PL
dc.referencesMoszyński M. (2007), Dochód i konsumpcja jako determinanty jakości życia, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesMularska-Kucharek M. (2012a), Kapitał społeczny a jakość życia, „Polityka Społeczna” (w druku).pl_PL
dc.referencesMularska-Kucharek M. (2012b), Postawa przedsiębiorcza a jakość życia, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (w druku).pl_PL
dc.referencesMurphy J. (2007), Potęga podświadomości, Świat Książki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNaess S. (1999), Subjective Approach to Quality of Life, „Feminist Economist”, Vol. 5 (2).pl_PL
dc.referencesNahapie J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage, „Academy of Management Review”, Vol. 23.pl_PL
dc.referencesNee V., Sanders J. (2001), Trust in Ethnic Ties: Social Capital and Immigrants, [w:] Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Vol. 2, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesNęcka E. (2003), Inteligencja: geneza – struktura – funkcje, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesNęcki Z. (1990), Wzajemna atrakcyjność, Wiedza Powszechna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNosal Cz. (1997), Psychologia decyzji kadrowych, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.pl_PL
dc.referencesNowak S. (1973), Pojęcie postawy w teoriach i stosowanych badaniach, [w:] Nowak S. (red.), Teorie postaw, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak S. (1980), Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesObraniak P. (1995), Zmiany w społeczno-przestrzennej strukturze Łodzi w drugiej połowie XX wieku, Instytut Socjologii UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesO’Brien K.M., Quimby J.L. (2006), Predictors of Well-Being among Non-Traditional Female Students with Children, „Journal of Counseling and Development”, Vol. 84.pl_PL
dc.referencesOECD (2001), The Well-Being of Nations: The Role of Human and Social Capital, Education and Skills, OECD Centre for Educational Research and Innovation, Paris.pl_PL
dc.referencesOleś P. (1994), Wielka Piątka – w badaniach polskich?, „Psychologia Matematyczna”, nr 6.pl_PL
dc.referencesOleś P. (2000), Kontrowersje wokół „Wielkiej Piątki”, „Czasopismo Psychologiczne”, t. 6 (1–2).pl_PL
dc.referencesOpałek K., Wróblewski J. (1969), Zagadnienia teorii prawa, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOropesa S.R. (1995), Consumer Possessions, Consumer Passions, and Subjective Well-Being, „Sociological Forum”, Vol. 10.pl_PL
dc.referencesOssowska M. (1958), Motywy postępowania, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowska M. (1963), Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOssowska M. (1986), Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W. (2004), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W. (2009), Quality of Life Improvement Through Social Cohesion, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1997), Prozdrowotne style życia, [w:] Domański H., Rychard A. (red.), Elementy nowego ładu, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPahl R., Pevalin D.J. (2005), Between Family and Friends: A Longitudal Study of Friendship Choices, „The British Journal of Socjology”, Vol. 56 (3).pl_PL
dc.referencesPankowska D. (2005), Wychowanie a role płciowe, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPapiór E. (2004), Akceptacja norm społecznych. Badania podłużne młodzieży słubickiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesParsons T. (1972), Szkice z teorii socjologicznej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPawłowski T. (1977), Pojęcia i metody współczesnej humanistyki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPaxton P. (1999), Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator Assessment, „American Journal of Sociology”, Vol. 105 (1).pl_PL
dc.referencesPennar K. (1997), The Tie that Leads to Prosperity: The Economic Value of Social Bonds Is Only Beginning to Be Measured, „Business Weekly”.pl_PL
dc.referencesPerelman Ch. (1959), O sprawiedliwości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPerepeczko B. (2003), Historyczne przyczyny słabości kapitału społecznego współczesnych rolników polskich, „Zeszyty Wiejskie”, nr 7.pl_PL
dc.referencesPervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesPew Research Center (PRC), (2006), Americans and Social Trust. Who, Where and Why?, Washington.pl_PL
dc.referencesPiasny J. (1992), Problem jakości życia ludności oraz źródła i mierniki ich określenia, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesPiech M. (1998), Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988–1996, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesPietrasiński Z. (1996), Przedsiębiorczość a mądrość, [w:] Witkowski S. (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPiotrkowski W. (1966), Społeczno-przestrzenna struktura m. Łodzi. Studium ekologiczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPizkozub A. (1987), Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesPodolec B., Ulman P., Wałęga A. (2008), Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.pl_PL
dc.referencesPoleszczuk G. (2002), Rodzina i system społeczny, [w:] Marody M. (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPomykało W. (1995), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPortes A. (1998), Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, „Annual Review of Sociology”, Vol. 24.pl_PL
dc.referencesPortes A. (2000), The Two Meanings of Social Capital, „Sociological Forum”, Vol. 15 (1).pl_PL
dc.referencesPortes A., Sensenbrenner J. (1993), Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action, „American Journal of Sociology” 98.pl_PL
dc.referencesPowell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, „Research in Organizational Behavior”, Vol. 12.pl_PL
dc.referencesProductivity Commission (2003), Social Capital: Reviewing the Concept and its Policy Implications, Canberra.pl_PL
dc.referencesPrzybysz J., Sauś J. (2004), Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesPrzygodzki Z. (2004), Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju, [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. (1993), The Prosperous Community. Social Capital and Public Life, „The American Prospect”, Vol. 13.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu, Wydawnictwo Znak, Fundacja im. S. Batorego, Kraków–Warszawa.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. (2000), Bowling Alone. The Collapse and Survival of American Community, Touchstone, New York.pl_PL
dc.referencesPutnam R.D. (2008), Samotna gra w kręgle: upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRabczuk W. (1998), Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, [w:] Kwiatkowski S.M. (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRabenda-Bajkowska L. (1979), Jakość w życia w koncepcjach teoretycznych i badaniach, „Studia Socjologiczne”, t. 3 (74).pl_PL
dc.referencesRapley M. (2003), Quality of Life Research, Sage, London.pl_PL
dc.referencesRatajczak Z. (1993), W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacjach kryzysu ekonomicznego, „Kolokwia Psychologiczne”, nr 2.pl_PL
dc.referencesRawls J. (1971), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRegulski J. (2002), Samorząd i demokracja lokalna. Osiągnięcia, zagrożenia, dylematy, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReykowski J. (1989), Podmiotowość – szkic problematyki, „Studia – Młodzież i Wieś”.pl_PL
dc.referencesRobison L.J., Schmid A.A., Siles M.E. (2002), Is Social Capital Really Capital?, „Review of Social Economy”, Vol. 60.pl_PL
dc.referencesRogaczewska M. (2005), O kulturze nieufności i polityce zaufania, [w:] Trutkowski C., Mandes S. (red.), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogala P., Borys T. (2008), Jakość życia na poziomie lokalnym – ujęcie wskaźnikowe, Wydawnictwo UNDP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRosin R. (1970), Rozwój terytorialno-administracyjny województwa i historycznych ziem wchodzących w jego skład, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesRoslan A. H., Russayani I., Nor Azam A. R. (2010), The Impact of Social Capital on Quality of Life: Evidence from Malaysia, „European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences”, Vol. 22.pl_PL
dc.referencesRotter J. (1980), Interpersonal Trust, Trustworthiness and Gullibility, „American Psychologist”, Vol. 35.pl_PL
dc.referencesRymsza A. (2007), Klasyczne koncepcje kapitału społecznego, [w:] Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, Instytut Spaw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSadowski A. (2006), Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Wydawnictwo Szkoły Ekonomicznej, Białystok.pl_PL
dc.referencesSafin K. (2003), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSander Th.H. (2002), Social Capital and New Urbanism: Leading a Civic Horse to Water, „National Civic Review”, Vol. 91.pl_PL
dc.referencesSchiff M. (1992), Social Capital, Labour Mobility, and Welfare: The Impact of Uniting States, „Rationality and Society”, Vol. 4.pl_PL
dc.referencesScott J. (1991), The Social Network Analysis. A Handbook, Sage, London.pl_PL
dc.referencesSecond European Quality of Life Survey (2009), Key Findings from a Policy Perspective, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin.pl_PL
dc.referencesSekuła-Kwaśniewicz H. (2000), Płeć, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeligman A. (1997), The Problem of Trust, Princeton University Press, Princeton.pl_PL
dc.referencesSeligman M. (1995), Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań.pl_PL
dc.referencesSeligman M.E.P. (2002), Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesSenge P.M. (2000), Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSęk H. (1991), Psychologiczna prewencja jako obszar badań i zastosowań, [w:] Sęk H. (red.), Zagadnienia psychologii prewencji, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesSęk H. (1993), Jakość życia a zdrowie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 2.pl_PL
dc.referencesSęk H. (1997), Psychologia wobec promocji zdrowia, [w:] Heszen-Niejodek I, Sęk H. (red.), Psychologia zdrowia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSęk H., Cieślak R. (2005), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Sęk H., Cieślak R. (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiciński A., Strzelecki J. (1976), Styl życia a jakość życia: przyczynek do problemów polityki społecznej, [w:] Siciński A. (red.), Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiemaszko A. (1993), Granice tolerancji, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSierzputowska E. (1989), Jakość życia, „Wiadomości Statystyczne”, nr 7.pl_PL
dc.referencesSiisiäinen M. (2000), Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam, University of Jyvaskyla, Finland.pl_PL
dc.referencesSik E., Wellman B. (1999), Network Capital in Capitalist, Communist and Post-Communist Countries, [w:] Wellman B. (ed.), Networks in the Global Village, Westview Press, Boulder.pl_PL
dc.referencesSławecki B. (2011), Zatrudnianie po znajomości. Kapitał społeczny na rynku pracy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłomczyński K.M. (1999), Struktura społeczna a osobowość w warunkach zmiany społecznej, [w:] Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego(2002), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSnijders T.A.B. (1999), Prologue to the Measurement of Social Capital, „La Revue Tocqueville”, No. 20.pl_PL
dc.referencesSowa K. (2002), Uwagi o przejawach i przyczynach kryzysu moralnego w życiu publicznym współczesnej Polski, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (1995), Poza Metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (2002), Społeczność lokalna, [w:] Encyklopedia socjologiczna, t. 4: S–Ż, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (2003), Identyfikacja lokalna, [w:] Starosta P., Rokicka E. (red.), Postawy wobec środowiska naturalnego mieszkańców gmin polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStarosta P. (2012), Zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego i społecznego w regionie łódzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesStarosta P., Frykowski M. (2008), Typy kapitału społecznego i wzory partycypacji obywatelskiej w wiejskich gminach centralnej Polski, [w:] Szczepański M.S., Bierwiaczonek K., Nawrocki T. (red.), Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesStatystyka Łodzi (2000), oprac. S. Kaniewicz, A. Jaeschke, S. Konczak, W. Obraniak, ZWS, Łódź.pl_PL
dc.referencesStevenson B., Wolfers J. (2008), Economic Growth and Subjective Well-Being: Reassessing the Easterlin Paradox, „Brooking Papers on Economic Activity”.pl_PL
dc.referencesStolle D. (2001), Clubs and Congregations: The Benefits of Joining an Association, [w:] Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Vol. 2, Russell Sage Foundation Series on Trust, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesStone W. (2001), Measuring Social Capital. Towards Theoretically Informed Measurement Framework for Researching Social Capital in Family and Community Life, „Australian Institute of Family Studies Research Paper”, No. 24.pl_PL
dc.referencesStone W., Hughes J. (2002), Social Capital: Empirical Meaning and Measurement Validity, Research Paper, No. 27, Australian Institute of Family Studies, Melbourne.pl_PL
dc.referencesStrawbridge W.J., Cohen R.D., Shema S.J., Kaplan G.A. (1997), Frequent Attendance at Religious Services and Mortality: A 28-Year Follow-up, „American Journal of Public Health”, Vol. 87.pl_PL
dc.referencesStrelau J. (1998), Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B. (1979), Kształt życia, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B. (1989), Wychowanie i strategia życia, WSIP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuchodolski B. (1990), Filozofia i pedagogika, [w:] Suchodolski B. (red.), Wychowanie mimo wszystko, WSIP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSuh E., Diener, E., Oishi, S., Triandis H. (1998), The Shifting Basis of Life Satisfaction Judgments Across Cultures: Emotions Versus Norms, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 74 (2).pl_PL
dc.referencesSułek A. (2009), Doświadczenie i kompetencje obywatelskie Polaków, [w:] Czapiński J., Sztompka P. (red.), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzafraniec K. (2002), Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1963), Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S. (2000), Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Śląskie Wydawnictwa Naukowe, Tychy.pl_PL
dc.referencesSzreter S., Woolcock M. (2004), Health by Association? Social Capital, Social Theory, and the Political Economy of Public Health, „Journal of Epidemiology”, Vol. 33.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1989), Socjologiczna teoria podmiotowości, „Studia – Młodzież i Wieś”.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1991), Society in Action. The Theory of Social Becoming, Polity Press, University of Chicago Press, Cambridge–Chicago.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1997), Kulturowe imponderabilia szybkich zmian społecznych. Zaufanie, lojalność, solidarność, „Studia Socjologiczne”, t. 4.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1998), Zaufanie: podstawa relacji społecznych, „Krytyczna Teoria Organizacji”, z. 3.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (1999), Imponderabilia wielkiej zmiany, PWN, Warszawa–Kraków.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2000), Trauma kulturowa. Druga strona zmiany społecznej, „Przegląd Socjologiczny”, nr 1.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2002a), Integracja europejska jako szansa kulturowa. O moralności, tożsamości, zaufaniu, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2002b), Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesSzukalski P. (2002), Przepływy międzypokoleniowe i ich kontekst demograficzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesSzyszkowska M., Kozłowski T. ( 2003), Tolerancja, Spółdzielnia Wydawnicza „Anagram”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba H. (1995), Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Zakład Moralności i Aksjologii Ogólnej, Instytut Nauk Społecznych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba H. (1998), Człowiek wewnętrznie zniewolony, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŚwida-Ziemba H. (2002), Permisywizm moralny a postawy polskiej młodzieży, [w] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W. (1983), Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTaylor P., Funk C., Clark A. (2007), Americans and Social Trust: Who, Where and Why, Pew Research Center http://pewresearch.org/assets/social/pdf/SocialTrust.pdf (28.11.2013).pl_PL
dc.referencesTchorzewski A. de, Wołoszyn-Spirka W. (2000), Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesTheiss M. (2007), Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń.pl_PL
dc.referencesThomas C.Y. (1996), Capital Markets, Financial Markets and Social Capital, „Social and Economic Studies”, Vol. 45.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP (2000), Wykształcenie, szansa na sukces czy przeżytek?, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP (2001), Czy Polacy są szczęśliwi, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP (2003), Czy jesteśmy zadowolenie ze swojego życia?, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTNS OBOP (2008), Tempo życia i zmian, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTokarski S. (1998), Kierowanie ludźmi, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin.pl_PL
dc.referencesTomaszewski T. (1984), Ślady i wzorce, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrembaczowski Ł. (2008), Zaufanie i ryzyko w doświadczeniu przedsiębiorców. Studium socjologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice.pl_PL
dc.referencesTrigilia C. (2001), Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Theory”, Vol. 4.pl_PL
dc.referencesTrutkowski C., Mandel S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTrzebińska E., Łuszczyńska A. (2002), Psychologia jakości życia, „Psychologia Jakości Życia”, nr 1.pl_PL
dc.referencesTurner J.H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Wydawnictwo Zysk, Poznań.pl_PL
dc.referencesTurner J.H. (2004), Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J. (1989), Dychotomia prywatnej i publicznej sfery życia, „Studia Socjologiczne”, nr 3.pl_PL
dc.referencesTyszka T. (1997), Psychologia zachowań ekonomicznych, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUslaner E.M. (2001), Volunteering and Social Capital: How Trust and Religion Shape Civic Participation in the United States, [w:] Uslaner E.M. (ed.), Social Capital and Participation in Everyday Life, Routledge, London.pl_PL
dc.referencesUslaner E.M. (2002), The Moral Foundations of Trust, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesVeenhoven R. (1991), Questions on Happiness: Classial Topics, Modern Answers, Blind Spots, [w:] Strack F., Argyle M., Schwarz N. (eds.), Subjective Well-Being. An Interdisciplinary Perspective, Pergamon Press, Oxford.pl_PL
dc.referencesVeenhoven R. (1994), Is Happiness a Trait?, „Social Indicators Research”, Vol. 33.pl_PL
dc.referencesVolken T. (2002), Elements of Trust: The Cultural Dimension of Internet Diffusion Revisited, „Electronic Journal of Sociology”.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D. (2008), Potencjał i specyfika kapitału społecznego kobiet funkcjonujących w środowisku wiejskim, „Przegląd Socjologiczny” t. 57 (1).pl_PL
dc.referencesWalden-Gałuszko K. de, Majkowicz M. (1994), Jakość życia w chorobie nowotworowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesWallis A. (1993), Jakość życia – problemy i propozycje, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 55.pl_PL
dc.referencesWasilewski J. (2002), Moralność elit politycznych, [w:] Mariański J. (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo WAM, Komitet Socjologii PAN, Kraków.pl_PL
dc.referencesWciórka B. (2002), Jacy jesteśmy? Zaufanie Polaków do ludzi i instytucji publicznych oraz gotowość do współpracy, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWciórka B. (2004a), Społeczeństwo obywatelskie 1998–2004, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWciórka B. (2004b), Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993–2004, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWciórka B. (2006), Więzi społeczne i współpraca z innymi ludźmi, CBOS, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWejland A., Lutyńska K. (1983), Wywiad kwestionariuszowy. Analiza teoretyczna i badania empiryczne. Wybór tekstów, Zakład Narodowy im. Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWejnert B. (2001), Problematyka subiektywnej i obiektywnej oceny jakości życia w badaniach amerykańskich, [w:] Wachowiak A. (red.), Jak żyć, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesWelch M., Rivera R., Conway B., Yonkoski J., Lupton M., Giancola R. (2005), Determinants and Consequences of Social Trust, „Sociological Inquire”, Vol. 75.pl_PL
dc.referencesWhitley P.F. (2000), Economic Growth and Social Capital, „Political Studies”, Vol. 48 (3).pl_PL
dc.referencesWicker A. (1969), Attitudes versus Actions: The Relationship of Verbal and Overt Behavioral Responses to Attitude Objects, „Journal of Social Issues”, Vol. 25.pl_PL
dc.referencesWielecki K. (1989), Podmiotowość społeczna i jej makrostrukturalne uwarunkowania, [w:] Buczkowski P. (red.), Podmiotowość: możliwość, rzeczywistość, konieczność, Wydawnictwo Ośrodka Analiz Społecznych ZMW, Poznań.pl_PL
dc.referencesWieruszewska M. (2002), Samoorganizacja w społecznościach wiejskich, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiliński K. (1998), Pluralizm i tolerancja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesWilliamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilson J. (1993), The Moral Sense, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesWilson W. (1967), Correlates of Avowed Happiness, „Psychological Bulletin”, Vol. 67.pl_PL
dc.referencesWnuk M., Marcinkowski J.T. (2012), Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym, „Probl. Higieny i Epidemiologii”, t. 93 (1).pl_PL
dc.referencesWołowicka L. (2001), Przegląd badań nad jakością życia chorych po intensywnej terapii dorosłych, [w:] Wołowicka L. (red.), Jakość życia w naukach medycznych, Wydawnictwo Akademii Medycznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesWoolcock M. (1998), Social Capital and Economic Development: Towards a Theoretical Synthesis and Policy Framework, „Theory and Society”, Vol. 27.pl_PL
dc.referencesWoolcock M. (2001), The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes, „Canadian Journal of Policy Research”, Vol. 2 (1).pl_PL
dc.referencesWoolcock M., Narayan D. (2000), Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy, „World Bank Research Observe”, Vol. 15 (2).pl_PL
dc.referencesWódz J. (1990), Problemy realizacji podmiotowości zbiorowości lokalnych w świetle empirycznych badań nad ładem społecznym i normami społecznymi, Śląski Instytut Naukowy, Katowice.pl_PL
dc.referencesWrzesień W. (2001), Jakość życia a pokoleniem, [w:] Wachowiak A. (red.), Jak żyć, wybrane problemy jakości życia, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesYamagashi T. (2001), Trust as a Form of Social Intelligence, [w:] Cook K.S. (ed.), Trust in Society, Vol. 2, Russell Sage Foundation, New York.pl_PL
dc.referencesZack P.J., Knack S. (2000), Trust and Growth, „The Economic Journal”, Vol. 111 (470).pl_PL
dc.referencesZalewska A. (2002), Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo Academica, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZandecki A. (1999), Wykształcenie a jakość życia, Wydawnictwo Edytor, Toruń.pl_PL
dc.referencesZawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (2007), Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, PTP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZeller P. (2005), Rola uczelni w procesie kreowania i rozwoju kapitału społecznego, [w:] Januszek H. (red.), Kapitał społeczny we wspólnotach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.pl_PL
dc.referencesZhan L. (1992), Quality of Life: Conceptual and Measurement Issues, „Journal of Advanced Nursing”, Vol. 7.pl_PL
dc.referencesZiembiński Z. (1981), Podstawy nauki o moralności, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesZimbardo Ph.G. (1999), Psychologia i życie, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. (1988), Wstęp do socjologii, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZnaniecki F. (2001), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZucker L.G. (1986), Production of Trust: Institutional Sources of Economic Structure, 1840–1920, „Research in Organizational Behavior”, Vol. 8.pl_PL
dc.referencesŻuk P., Pluta J. (2006), My wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.pl_PL
dc.referencesCampbell A. (1981), The Sense of Well-Being in America. Recent Patterns and Trends, McCraw-Hill, New York.pl_PL
dc.referencesJarmuż S. (1995), Badania weryfikujące Model Wielkiej Piątki, [w:] Brzeziński J. (red.), Z zagadnień diagnostyki psychologicznej (11–39), Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań.pl_PL
dc.referencesKomunikat CBOS (2010a), Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich w latach 1998–2010.pl_PL
dc.referencesMichalos A. (1986), Job Satisfaction, Marital Satisfaction, and the Quality of Life: Review and a Preview, [w:] Andrews F.M. (ed.), Research on the Quality of Life, University of Michigan, Ann Arbor.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-040-4
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL
dc.disciplinenauki socjologicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe