Show simple item record

dc.contributor.authorWoźnicka, Małgorzata
dc.contributor.authorPrzytuła, Elżbieta
dc.contributor.authorPalak-Mazur, Dorota
dc.contributor.editorKrogulec, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-23T12:03:29Z
dc.date.available2021-09-23T12:03:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationWoźnicka M., Przytuła E., Palak-Mazur D., Funkcjonowanie systemu ochrony wód podziemnych w Polsce w świetle przepisów ustawy Prawo wodne, [w:] Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-655-5.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-655-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39189
dc.description.abstractRamowa Dyrektywa Wodna wprowadziła wysoki priorytet dla ochrony zasobów wodnych, co w polskim prawodawstwie zostało zaimplementowane najpierw ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, a następnie uzupełnione ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Wody podziemne, stanowiące strategiczne rezerwy zasobów wodnych oraz podstawę zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, zajmują szczególną pozycję w systemie ochrony wód. Celem ochrony wód podziemnych jest osiągnięcie celów środowiskowych, odnoszących się zarówno do stanu ilościowego (ochrona ilościowa) jak i chemicznego (ochrona jakościowa). Określone cele środowiskowe są osiągane poprzez wdrażanie programów działań w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, przy równoczesnej realizacji przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska. W artykule przedstawiono zasady i instrumenty prawne służące ochronie wód podziemnych, w świetle przepisów ustawy Prawo wodne, a także aktualny stan zasobów wód podziemnych w Polsce na podstawie wyników oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwody podziemnepl_PL
dc.subjectochrona wód podziemnychpl_PL
dc.subjectPrawo wodnepl_PL
dc.titleFunkcjonowanie systemu ochrony wód podziemnych w Polsce w świetle przepisów ustawy Prawo wodnepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number111-130pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPaństwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczypl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-656-2
dc.referencesFelter A., Forst Sz., Gałkowski P., Herbich P., Mikołajków J., Mordzonek G., Mikołajczyk A., Przytuła E., Węglarz D., 2012, Zadania Systemu Przetwarzania Danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej – rozpoznawanie, bilansowanie i ochrona wód podziemnych, PZTiS, 19(1): 37–59.pl_PL
dc.referencesFrankowski Z., Gałkowski P., Mitręga J., 2009, Struktura poboru wód podziemnych w Polsce, Informator Państwowej Służby Hydrogeologicznej, PIG–PIB.pl_PL
dc.referencesHerbich P., Mikołajków J., Skrzypczyk L., 2011, Wybrane problemy ustanawiania obszarów ochronnych głównych zbiorników wód podziemnych, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 445: 179–192.pl_PL
dc.referencesHerbich P., Kapuściński J., Nowicki K., Rodzoch A., 2013, Metodyka określania zasobów dys-pozycyjnych wód podziemnych w obszarach bilansowych z uwzględnieniem potrzeb jednolitych bilansów wodnogospodarczych, Poradnik metodyczny, Ministerstwo Środowiska.pl_PL
dc.referencesChmielewska J., Jezierski H.J., 2004, Europejskie instrumenty prawne ochrony wód podziemnych - co nas czeka po wejściu do Unii Europejskiej?, [w:] Materiały XV Sympozjum naukowo-technicznego: Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej, PZTiS, 15(1): 1–11.pl_PL
dc.referencesMatusiak M., Przybyłek J., 2017, Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza, Przegląd Geologiczny, 65(11/2): 1218–1224.pl_PL
dc.referencesPalak-Mazur D., Stojek M., Kowalczyk A., Mikołajczyk A., Felter A., Piskorek K., Połujan- -Kowalczyk M., Przytuła E., Solovey T., Janica R., Galczak M., Gidziński T., Cabalska J., Rojek A., Kuczyńska A., Razowska-Jaworek L., Woźnicka M., 2020a, Aktualizacja metodyki oceny stanu JCWPd wraz z opracowaniem metodyki analizy odwracania trendów zanieczyszczeń (Wykonano w ramach realizacji Etapu III umowy nr 25/2018/F z dnia 12.07.2018 r., pt. Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2018–2021, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), PIG–PIB.pl_PL
dc.referencesPalak-Mazur D., Stojek M., Kowalczyk A., Mikołajczyk A., Felter A., Piskorek K., Połujan- -Kowalczyk M., Przytuła E., Solovey T., Janica R., Galczak M., Gidziński T., Cabal-ska J., Rojek A., Kuczyńska A., Razowska-Jaworek L., Woźnicka M., 2020b, Opra-cowanie oceny stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach (Wykonano w ramach realizacji Etapu V umowy nr 25/2018/F z dnia 12.07.2018 r., pt. Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2018–2021, na zlecenie Głównego Inspek-toratu Ochrony Środowiska), PIG–PIB.pl_PL
dc.referencesPrzytuła E., 2015, Programy prac i dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspo-zycyjne wód podziemnych na potrzeby przeprowadzania bilansów wodnogospodar-czych oraz opracowania warunków korzystania z wód regionu wodnego i zlewni – założenia metodyczne, stan realizacji przedsięwzięcia, Przegląd Geologiczny, 63 (10/2): 1027–1032.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2148).pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2147).pl_PL
dc.referencesSadurski A., 2004, Zadania ochrony wód podziemnych wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej UE, Przegląd Geologiczny, 52(10): 1004–1005.pl_PL
dc.referencesSadurski A., 2015, Problem zasobów wód podziemnych, Przegląd Geologiczny, 63(10/2): 1047–1052.pl_PL
dc.referencesSadurski A., Przytuła E., 2016, Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych dorzeczy w Polsce w świetle zrównoważonego gospodarowania wodami, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 466: 261–270.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, 784).pl_PL
dc.referencesWitczak S., 2006, Ochrona jakości wód podziemnych w świetle dyrektyw UE, [w:] Materiały XVI Sympozjum naukowo-technicznego: Problemy związane z wprowadzaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, PZTiS, 16(1): 61–71.pl_PL
dc.referencesWitczak S., Kania J., Żurek A., 2012, Kierunki zmian w dyrektywach Unii Europejskiej (RDW i DWP) w świetle realizacji europejskiego projektu FP7 GENESIS, [w:] Materiały XIX Sympozjum naukowo-technicznego: Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach, PZiTS, 19(1): 3–12.pl_PL
dc.referencesWoźnicka M., Kuczyńska A., 2019, Rewizja dyrektyw unijnych dotyczących zarządzania zaso-bami wodnymi – plany Komisji Europejskiej w zakresie nowelizacji polityki wodnej, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 475.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmwoz@pgi.gov.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmwoz@pgi.gov.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmwoz@pgi.gov.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-655-5.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe