Show simple item record

dc.contributor.authorKaczmarek, Łukasz
dc.contributor.authorMieszkowski, Radosław
dc.contributor.authorKowalczyk, Sebastian
dc.contributor.editorKrogulec, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-23T12:00:23Z
dc.date.available2021-09-23T12:00:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationKaczmarek Ł., Kowalczyk S., Mieszkowski R., Reinterpretacja pionierskich badań z wykorzystaniem pionowych sondowań elektrooporowych budowy geologicznej warstwy wodonośnej, [w:] Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-655-5.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-655-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39185
dc.description.abstractBadania geofizyczne dostarczają przestrzennych informacji o zmienności ośrodka gruntowo-skalnego. Wyniki zastosowania tych metod, także archiwalne, warto wykorzystywać w prowadzonych hydrogeologicznych pracach dokumentacyjnych. Takim przykładem są zrealizowane badania rozpoznawcze w miejscowości Łobodno w północno-zachodniej części Wyżyny Śląsko-Krakowskiej zlokalizowanej w granicach GZWP nr 326 Częstochowa (E). Przeprowadzone tam pionowe sondowania elektrooporowe, korelowane z profilami wierceń umożliwiły m.in.: (i) zwiększenie głębokości rozpoznania z ok. 70 do 100–150 m p.p.t. obejmując czwartorzędowe grunty gliniasto-piaszczyste przykrywające górnojurajski kompleks wapieni zalegających na środkowojurajskich iłach i marglach, (ii) identyfikację głębokości zalegania różnych utworów gruntowo-skalnych wraz z określeniem reliefu ich stropu, (iii) wskazanie zmienności litologiczno-strukturalnej w obrębie tych samych wydzieleń, (iv) lokalizację większych dyslokacji, (v) dokładniejsze opisanie warunków przepływu wód podziemnych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgeofizykapl_PL
dc.subjectujęcie wodypl_PL
dc.subjectwody podziemnepl_PL
dc.titleReinterpretacja pionierskich badań z wykorzystaniem pionowych sondowań elektrooporowych budowy geologicznej warstwy wodonośnejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number63-75pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolitechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Bu-downictwa Wodnegopl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Katedra Hydrogeologii i Geofizykipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Katedra Hydrogeologii i Geofizykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-656-2
dc.referencesBednarek J., Haisig J., Lewandowski J., Wilanowski S., 1992, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski arkusz Kłobuck, PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCastany G., 1972, Poszukiwanie i eksploatacja wód podziemnych, Wyd. Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDziuk M., Będkowski Z., 1997, Mapa Hydrogeologiczna Polski – arkusz Kłobuck, PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHermański S., Nikiel G., Hermańska-Nikiel D., 2005, Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne dla wielootworowego ujęcia wód podziemnych z utworów jury górnej w rejonie Łobodna koło Kłobucka, Geobios, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesKaziuk H., Nowak B., 2014, Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski – arkusz Ostrowy, PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKirsch R., 2006, Groundwater Geophysics. A Tool for Hydrogeology, Druga edycja, Springer, Berlin.pl_PL
dc.referencesKondracki J., 2000, Geografia regionalna Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszka P., Guzik M., Zembal M., 2000, Mapa Hydrogeologiczna Polski – arkusz Ostrowy, PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszka P., Guzik M., Pacholewski A., 2006, Mapa Hydrogeologiczna Polski – Pierwszy poziom wodonośny, arkusz Ostrowy, PIG–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLoke M.H., 2004, Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys, https://sites.ualberta.ca/~unsworth/UA-classes/223/loke_course_notes.pdf (dostęp: 22.08.2021).pl_PL
dc.referencesMarciniak A., Kowalczyk S., Gontar T., Owoc B., Nawrot A., Luks B., Cader J., Majdański M., 2021, Integrated geophysical imaging of a mountain landslide – a case study from the Outer Carpathians, Poland, Journal of Applied Geophysics, 191.pl_PL
dc.referencesMieszkowski R., Kowalczyk S., Barański M., Szczepański T., 2014, Zastosowanie metod geofizycznych do rozpoznania powierzchni stropowej gruntów słaboprzepuszczalnych oraz wyznaczenia stref rozluźnienia w korpusie zapory ziemnej, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 86: 167–180.pl_PL
dc.referencesPrzedsiębiorstwo Poszukiwań Geofizycznych, 1968, Dokumentacja badań geoelektrycznych – temat: Łobodno, Warszawa.pl_PL
dc.referencesReynolds J.M., 2011, An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, Druga edycja, Wiley-Blackwell, Chichester.pl_PL
dc.referencesRodzoch A., Kuśmierz A., Sawicka-Siarkiewicz H., Borzyszkowski J., Bestyński Z., Dobkowska A., Górka J., Kruk L., Leśniak J., Oficjalska H., Pacholewski A., Tkaczyk A., 2006, Zasady sporządzania dokumentacji określających warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem dróg krajowych i autostrad – poradnik metodyczny, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSchlumberger C., 1920, Etude sur la Prospection Electrique du Sous-sol., Gauthier-Vilars, Paris.pl_PL
dc.referencesStenzel P., Szymanko J., 1973, Metody geofizyczne w badaniach hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, Wyd. Geologiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTarnawski M., Frankowski Z., Godlewski T., Kłosiński J., Mieszkowski R., Nowosad A., Saloni J., Słabek A., Szczepański T., Ura M., Wierzbicki J., Wójcik M., 2020, Badanie podłoża budowli – metody polowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTopolewska S., Stępień M., Kowalczyk S., 2016, Mapping of the north-eastern part of Kozłowicka buried valley based on geoelectrical data, Studia Quaternaria, 33(2): 91–101.pl_PL
dc.referencesWenner F., 1916, A method of measuring earth resistivity, Bulletin of US Bureau of Standards, 12: 469–478.pl_PL
dc.referencesVogelsang D., 1995, Environmental geophysics – a practical guide, Springer-Verlag, Berlin.pl_PL
dc.contributor.authorEmaillukasz.kaczmarek@pw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmieszkowski@uw.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmails.kowalczyk@uw.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-655-5.06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe