Show simple item record

dc.contributor.authorPrzybyłek, Jan
dc.contributor.editorKrogulec, Ewa
dc.date.accessioned2021-09-23T10:42:05Z
dc.date.available2021-09-23T10:42:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationPrzybyłek J., Stan i możliwości odbudowy stosunków wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim po zakończeniu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, [w:] Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 2021, https://doi.org/10.18778/8220-655-5.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-655-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39181
dc.description.abstractWielkopolska cechuje się największymi deficytami wody w kraju. Od lat region ten nawiedzają zjawiska suszy z problemami wysychania małych cieków wodnych i obniżania się zwierciadeł wody w jeziorach. W szczególności dotyczy to Pojezierza Gnieźnieńskiego, gdzie do czynników klimatycznych doszły jeszcze wieloletnie procesy odwadniania kolejnych odkrywek PAK KWB Konin z zasięgiem kopalnianego leja depresji się-gającego aż na tereny Powidzkiego Parku Krajobrazowego z jeziorami w głębokich rynnach glacjalnych, co sprzyja katastrofalnemu obniżaniu się w nich lustra wody pod wpływem górniczych systemów odwodnieniowych. Ujemny klimatyczny bilans wodny oraz lej depresji obniżający dynamiczne zwierciadło wody w wodonośnych poziomach użytkowych są również powodem zmniejszania się zasobów dyspozycyjnych dla ujęć wód podziemnych w gminach Pojezierza Gnieźnieńskiego. W artykule przedstawiono aktualny stan stosunków wodnych na tym obszarze oraz koncepcję ratowania jezior poprzez przyspieszone zalewanie końcowych wyrobisk górniczych, powierzchniowymi wodami zewnętrznymi doprowadzanymi z Kanału Ślesińskiego zasilanego zasobami wodnymi z rzeki Warty.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofWybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectodwadnianie górniczepl_PL
dc.subjectzalewanie wyrobiskpl_PL
dc.subjectrekultywacja wodnapl_PL
dc.subjectbilans wodnypl_PL
dc.titleStan i możliwości odbudowy stosunków wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim po zakończeniu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number11-25pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geologiipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-656-2
dc.referencesBlechacz J., Karpa Z., 1969, Odwodnienie kopalń węgla brunatnego w rejonie Konina, Prze-wodnik XLI Pol. Tow. Geol, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa: 59−63.pl_PL
dc.referencesDąbrowski S., 1990, Hydrogeologia i warunki ochrony wód podziemnych Wielkopolskiej Do-liny Kopalnej, Wyd. SGGW–AR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFiszer J., 2013, Model numeryczny warunków hydrogeologicznych dla projektowanej odkrywki Ościsłowo, HYDROS Biuro Usług Hydrogeologicznych i Kompleksowych Analiz Środowiska, Oborniki Śląskie, Archiwum RDOŚ Poznań.pl_PL
dc.referencesGąbka M., Burchardt L., 2006, Ramienice zbiorników wodnych Powidzkiego Parku Krajobra-zowego (Wielkopolska), Fragmentata Floristica et Geobotanica Polonica, 13(2): 387−398.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., 1996, Wpływ drenażu odkrywek węgla brunatnego na walory rekreacyjne Pojezierza Gnieźnieńskiego, Aura, 11: 10–12.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., 2008, Ratowanie jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Biuletyn Parków Kra-jobrazowych Wielkopolski, 14(16): 47−65.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., Orłowski W., 2006a, Ocena oddziaływania odwodnienia odkrywek w rejonie Kle-czewa prowadzonych przez kopalnię węgla brunatnego Konin w Kleczewie, na po-ziomy wody w jeziorach położonych na wododziale rzeki Noteci i Warty, Ekspertyza, rys. 44, fot. 38, Polskie Towarzystwo Rybackie, Zarząd Krajowy, Poznań: 206.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., Orłowski W., 2006b, Klęska ekologiczna w Powidzkim Parku Krajobrazowym, Aura, 10: 11–14.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., Orłowski W., 2007, Problemy gospodarowania wodą w otoczeniu Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Gospodarka Wodna, 9: 383−386.pl_PL
dc.referencesIlnicki P., Orłowski W., 2011, Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci i Warty sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju, Gospodarka Wodna, 8.pl_PL
dc.referencesKędziora A., 2008, Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniają-cych się warunkach klimatycznych, R. Gleboz., Tom LXI, 2: 104−118.pl_PL
dc.referencesKędziora A., 2011, Warunki klimatyczne i bilans wodny Pojezierza Kujawskiego, Rocznik Gleboznawczy, Tom LXII, 2: 189−203.pl_PL
dc.referencesKępińska-Kasprzak M., 2015, Susze hydrologiczne w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 1–132.pl_PL
dc.referencesMarszalewski W., Operacz M., Pietruszewska L., Solarczyk A., 2012, Ocena możliwości od-prowadzania wód z planowanej o/Ościsłowo do wód powierzchniowych położonych w obszarze NATURA 2000, Opracowanie na zlecenie Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”, Toruń, Niepubl.pl_PL
dc.referencesNowak B., 2018, Rola jezior w drenażu i zasilaniu wód podziemnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim w warunkach naturalnych i antropopresji hydrodynamicznej, Rozprawa doktorska, Instytut Geologii UAM, Poznań: 1−178.pl_PL
dc.referencesNowak B. (red. nauk.), 2019, Jezioro Powidzkie wczoraj i dziś, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNowak B., 2020, Znikające jeziora, Gazeta Obserwatora IMGW (ISSN: 0208–4325): 22−25.pl_PL
dc.referencesNowak B., Przybyłek J., 2020, Recharge and drainage of lakes in the Powidzki Landscape Park in conditions of increased anthropogenic an environmental pressure (central – western Poland), Geological Quarterly, 64(1): 205–219.pl_PL
dc.referencesPROXIMA S.A., Praca zbiorowa, 2006, Dokumentacja geologiczna złoża węgla brunatnego Ościsłowo w kategorii B, C1 i C2, Wrocław, Niepubl.pl_PL
dc.referencesPrzybyłek J., 2011, Warunki hydrogeologiczne i problemy odwadniania odkrywek węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce, Rocznik Gleboznawczy, 62(2): 341−356.pl_PL
dc.referencesPrzybyłek J., Nowak B., 2011, Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego, Biuletyn PIG, Nr 445, seria Hydrogeologia, z. XII/2: 513−527.pl_PL
dc.referencesPrzybyłek J., 2018, Aktualne problemy odwadniania złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce, Górnictwo Odkrywkowe, 2/2018: 5–14.pl_PL
dc.referencesPrzybyłek J., 2020, Środowiskowe uwarunkowania skutków eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego na Pojezierzu Gnieźnieńskim, Przegląd Geologiczny, 68(8): 645−654.pl_PL
dc.referencesPrzybyłek J., Gębka M., Kamiński W., Wiliński R., 2020, Analiza możliwości zasilania jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego zasobami wodnymi rzeki Warty oraz szczyto-wego stanowiska Kanału Ślesińskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, https://wbpp.poznan.pl/2021/07/30/analiza-mozliwosci-zasilania-jezior (dostęp: 15.08.2021).pl_PL
dc.referencesTarnowski R., Bołwach A., Małecki M., 2020, Monitoring środowiska wodnego rejonu odkry-wek węgla brunatnego Konin S.A. w roku hydrologicznym 2019 (XI 2018 – X 2019), Tom II, Część I – Odkrywka Jóźwin i Odkrywka Kazimierz w likwidacji, Poltegor–projekt Sp. z o.o., Wrocław, Archiwum KWB Konin.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjanex@amu.edu.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-655-5.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe