Show simple item record

dc.contributor.authorKowalski, Mariusz
dc.contributor.editorMusiaka, Łukasz
dc.date.accessioned2021-09-23T10:16:16Z
dc.date.available2021-09-23T10:16:16Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMariusz Kowalski M., Odrębność Niemiec Wschodnich w świetle koncepcji długiego trwania, [w:] Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego, Ł. Musiaka (red.), „Studia z Geografii Politycznej i Historycznej” 2020, t. 9-10, WUŁ, https://doi.org/10.18778/8220-630-2.15pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-630-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39178
dc.description.abstractThe reunification of Germany in 1990 revealed a clear difference between the two parts of the country. This is visible, for example, in the political sympathies revealed during the elections. These differences are most often explained by the 45-year period of the country’s division and the functioning of two different political and socio-economic systems. Nevertheless, the differences between the East and West of Germany were noticed even before 1945. The East later became part of Germany and was initially inhabited by Slavic peoples. The local German society was created by mixing the settlers from the west with the local Slavic people. The relics of this process are linguistic differences (toponymy, anthroponymy, borrowings in local dialects) that persist to this day, as well as different features revealed in genetic research. As a result of the interaction between local conditions and ideas flowing from the West, a completely new settlement, economic and legal system was also created. It can be assumed that the emergence of these conditions also influenced the later development of the socio- -economic and political system in this area. Large unified principalities (Brandenburg, Saxony, Pomerania, Mecklenburg, Prussia) were established in the east, so there was no room for political and systemic pluralism as in the west (free cities, free nobility of the Reich). The local princes gained a dominant position, basing their power on subordinated vassal nobility. There was a weakness of the cities and the bourgeoisie. In these conditions, in the process of the so-called secondary feudalization, formed the separateness of the so-called Ostelbien, associated with the dominant role of the nobility and the manorial serf economy. The liquidation of the feudal system also took a specific form here due to the so-called the Prussian road to capitalism in agriculture. It maintained the privileged position of the nobility (Junkers) in the socio-economic and political life of East Germany. Initially, autocracy was associated with conservative tendencies. Later, above-average sympathies for left-wing movements developed here. The conservatism of the nobility and the rich peasantry coexisted with the leftism of a large number of hired workers in agriculture. The influence of the authoritarian socialist system overlapped with these earlier conditions, partially in harmony with them, further strengthening the separateness of East Germany from the West.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPrzestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSlavia Germanicapl_PL
dc.subjectOstelbienpl_PL
dc.subjectEast Germanypl_PL
dc.titleOdrębność Niemiec Wschodnich w świetle koncepcji długiego trwaniapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number337-359pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Zakład Przestrzennego Zagospodarowaniapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-631-9
dc.referencesBerger D., 1999, Geographische Namen in Deutschland, Duden, Mannheim.pl_PL
dc.referencesBraudel F., 1982, On History, University of Chicago Press, Chicago.pl_PL
dc.referencesBreza E., 1987 (1988), Wybrane nazwiska mieszkańców północnych Kaszub, „Gdańskie Studia Językoznawcze”, 4: 83–129.pl_PL
dc.referencesBundestagswahl 2017, https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse. html (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesCetwiński M., 2001, Śląski tygiel: studia z dziejów polskiego średniowiecza, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesCzechowicz B., 2007, Sukcesorzy śląskich Piastów. W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu (1707–2007), Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.pl_PL
dc.referencesDołowy-Rybińska N., 2011, Języki i kultury mniejszościowe w Europie. Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEddie S.M., 2008, Landownership in Eastern Germany before the Great War: A quantitative analysis, Oxford University Press, Oxford–New York.pl_PL
dc.referencesFilip M., 2012, Od Kaszubów do Niemców: Tożsamość Słowińców z perspektywy antropologii historii, Nauka i Innowacje, Poznań.pl_PL
dc.referencesFukuyama F., 2012, Historia ładu politycznego, t. 1: Od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.pl_PL
dc.referencesGawlas S., 2000, O kształt zjednoczonego królestwa: niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, DiG, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHardt M., 1999, Das slawische Dorf und seine kolonisationszeitliche Umformung nach schriftlichen und historisch-geographischen Quellen. Siedlungsforschung, „Archäologie – Geschichte – Geographie”, 17: 269–291.pl_PL
dc.referencesHawes J., 2018, The shortest history of Germany, Old Street Publishing, London.pl_PL
dc.referencesHay M., 2021, Famous people’s Y-DNA listed by haplogroup, https://www.eupedia.com/genetics/famous_y-dna_by_haplogroup.shtml (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesImmel D.-U., Krawczak M., Udolph J., Richter A., Rodig H., Kleiber M., Klintschar M., 2006, Y-chromosomal STR haplotype analysis reveals surname-associated strata in the East-German population, „European Journal of Human Genetics”, 14: 577–582.pl_PL
dc.referencesJanczak J., Ładogórski T. (red.), 1976, Śląsk w końcu XVIII wieku, t. 1, cz. 2, Atlas Historyczny Polski. Mapy XVIII wieku, 1, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJiménez F., 2015, So sieht es in der Psyche von Ossi und Wessi aus, „Die Welt”, https:// www.welt.de/gesundheit/psychologie/article147131006/So-sieht-es-in-der-Psyche-von-Ossi-und-Wessi-aus.html (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesJurek W., 1975, Rozwój gospodarczy Niemieckiej Republiki Demokratycznej w jej dwudziestopięcioleciu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, 3: 65–79.pl_PL
dc.referencesJurkat K.-P, 2005, Neue Beiträge zur Baltistik, Bergisch Gladbach: R & R Printservice, http://prussia.online/books/neue-beitraege-zur-baltistik (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesKaczmarczyk Z., 1953, Rozprzestrzenienie się narodowości polskiej nad Odrą i Bałtykiem w późnym feudalizmie, „Przegląd Zachodni”, 9: 9–30.pl_PL
dc.referencesKirsch K., 2004, Slawen und Deutsche in der Uckermark: vergleichende Untersuchungen zur Siedlungsentwicklung vom 11. bis zum 14. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesKlec-Pilewski B., 1991, Studia i przyczynki do historii, genealogii i heraldyki polskiej, Londyn.pl_PL
dc.referencesKleiner Atlas der Siedlungsnamen Deutschlands, http://deutschlandkarten.nationalatlas.de/ (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesKleßmann Ch., 2014, Niemiecki Wschód, [w:] Kleßmann Ch. (red.), Niemiecki Wschód: wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 7–40.pl_PL
dc.referencesKokot J., 1973, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego w Opolu, Opole.pl_PL
dc.referencesKomossa G.-H., 2006, Z Mazur nad Ren. Powrót na obczyznę, Libron, Kraków.pl_PL
dc.referencesKornelius S., 2014, Angela Merkel, Alma Books, Surrey.pl_PL
dc.referencesKortus B., 2004, Rola geografii w polskiej myśli zachodniej XX wieku, „Przegląd Zachodni”, 60 (2): 105–130.pl_PL
dc.referencesKossert A., 2004, Mazury. Zapomniane południe Prus Wschodnich, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2013, Przedsionek Europy. Miejsce Polski w systemie geopolitycznym nowożytnej Europy, [w:] Eberhardt P. (red.), Studia nad geopolityką XX wieku, IGiPZ PAN, Warszawa: 235–263.pl_PL
dc.referencesKowalski M., 2020, The Early Mediaeval Slav-German border (Limes Sorabicus) in the light of research into Y-chromosome polymorphism in contemporary and historical German populations, „Geographia Polonica”, 93 (4): 569–596.pl_PL
dc.referencesKowalski M., Śleszyński P., 2010, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk, „Przegląd Zachodni”, 66 (2): 115–130.pl_PL
dc.referencesKruse W., 1929, Die Deutschen und ihre Nachbarvölker. Neue Grundlegung der Anthropologie, Rassen-, Völker-, Stammeskunde und Konstitutionslehre nebst Ausführungen zur deutschen Rassenhygiene, Thieme, Leipzig.pl_PL
dc.referencesKucharczyk G., 2020, Prusy. Pięć wieków, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLaschewski L., 1998, Continuity and change-agricultural restructuring in East Germany, „Eastern European Countryside”: 37–48.pl_PL
dc.referencesLippert R., 2001, Das Fürstenhaus von Mecklenburg-Strelitz, [w:] Erstling F., Saß F., Schulze E. (red.), Mecklenburg-Strelitz, Beiträge zur Geschichte einer Region, Friedland: 171–191.pl_PL
dc.referencesLübke Ch., 2014, Von der ‚Sclavinia‘ zur Germania Slavica: Akkulturation und Transformation, [w:] Härtel R. (red.), Vorträge und Forschungen, 78: Akkulturation im Mittelalter, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern: 207–234.pl_PL
dc.referencesMally A.K., 1974, „Piefke”. Herkunft und Rolle eines österreichischen Spitznamens für den Preußen, den Nord- und den Reichsdeutschen, [w:] „Muttersprache. Zeitschrift zur Pflege und Erforschung der deutschen Sprache”, 84 (4): 257–286.pl_PL
dc.referencesMączak A., 1998, Feudalizm w pierwszej Rzeczpospolitej. Wieloznacznosć terminu i ewolucja zjawiska, [w:] Manikowska H., Kochanowicz J. (red.), Feudalizm w Europie średniowiecznej i nowożytnej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 58: 177–185, Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesMuka K.A., 1904, Szczątki języka połabskiego Wendów Luneburskich, Materiały i Prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, t. I: 313–569, Kraków.pl_PL
dc.referencesMühle E., 2020, Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty. VI–XV wiek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNorth M., 2015, Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns, C.H. Beck, München.pl_PL
dc.referencesOrzechowski K., 1957, Własność feudalna i jej przemiany u schyłku epoki: (głównie na tle stosunków Europy środkowej i ze szczególnym uwzględnieniem Śląska), „Czasopismo Prawno-Historyczne”, 9 (2): 77–150.pl_PL
dc.referencesPiskorski J.M., 2005, Kolonizacja wiejska Pomorza Zachodniego w XIII i w początkach XIV wieku na tle procesów osadniczych w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań.pl_PL
dc.referencesPol W., 1989, Na lodach; Na wyspie; Na groblach: trzy obrazki znad Bałtyku, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesReif H., 1994, Ostelbische Agrargesellschaft im Kaiserreich und in der Weimarer Republik: Agrarkrise-junkerliche Interessenpolitik-Modernisierungsstrategien, Akademieverlag, Berlin.pl_PL
dc.referencesRudnicki M., 1936, Nadolny Rudolf. Germanísíerung oder Slavisierung, [w:] „Slavia Occidentalis”, 15: 211–250.pl_PL
dc.referencesRymar E., 2005, Rodowód książąt pomorskich, Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica, Szczecin.pl_PL
dc.referencesSchich W., Stephan J., 2015, Strukturalne przemiany na Śląsku wywołane akcją kolonizacyjną na przykładzie biskupiego księstwa nyskiego, „Studia Geohistorica”, 3: 205–218.pl_PL
dc.referencesSchmilewski U., 2001, Der schlesische Adel bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. Herkunft, Zusammensetzung und politisch-gesellschaftliche Rolle, Würzburg.pl_PL
dc.referencesSchoebel M., 2003, Putbus, Wilhelm Malte Fürst, „Neue Deutsche Biographie (NDB)”, 21: 16–18, Duncker & Humblot, Berlin.pl_PL
dc.referencesSchröder V., 2020, Wahlen in Deutschland, https://www.wahlen-in-deutschland.de/index.html (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesSchulze H., 2012, Państwo i naród w dziejach Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSiatkowski J., 2015, Historia badań nad wpływami słowiańskimi na język niemiecki, „Gwary Dziś”, 7: 141–154.pl_PL
dc.referencesSkóra W., 2004, Kaszubi bytowscy i lęborscy w świetle opracowania urzędnika MSZ II Rzeczypospolitej z 1930 roku, „Acta Cassubiana”, 4: 295–336.pl_PL
dc.referencesSrokowski S., 1937, Ludność Prus Wschodnich, Bellona, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStöpel Ch., 2005, Geogen Deutschland 3.2 Online, https://legacy.stoepel.net/de/ (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J., 1974, Słowianie na południowym Pogórzu Harzu i na Złotej Niwie, „Przegląd Historyczny”, 65 (2): 223–242.pl_PL
dc.referencesStrzelczyk J., 1976, Słowianie koło Erfurtu, „Slavia Antiqua”, 23: 211–228.pl_PL
dc.referencesSzczepankiewicz-Battek J., 2005, Łużyce – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.pl_PL
dc.referencesSzczepański M.S., 1999, Tożsamość regionalna – w kręgu pojęć podstawowych i metodologii badań. Między tożsamością indywidualną a społeczną – preliminaria (maszynopis), http://www.socjologiarozwoju.us.edu.pl/documents/25.html (dostęp: 10.02.2021).pl_PL
dc.referencesSzűcs J., 1995, Trzy Europy, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin.pl_PL
dc.referencesŠołta J., 1984, Zarys dziejów Serbołużyczan, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesTeztner F., 1902, Die Slawen in Deutschland, F. Vieweg und Sohn, Braunschweig.pl_PL
dc.referencesThalheim K.C., Ziegfeld A.H., 1936, Der deutsche Osten. Seine Geschichte, sein Wesen und seine Aufgab, Propyläen, Berlin.pl_PL
dc.referencesThies J., 2012, Die Moltkes: Biographie einer Familie, München.pl_PL
dc.referencesvon Manstein E., 1958, Aus einem Soldatenleben. 1887–1939, Athenäum-Verlag, Bonn.pl_PL
dc.referencesvon Wedel J., 2011, „Landarbeiterenquete” Maxa Webera a transformacja z roku 1990, „Przegląd Zachodniopomorski”, 26 (3): 165–177.pl_PL
dc.referencesWagner P., 2005, Bauern, Junker und Beamte. Lokale Herrschaft und Partizipation im Ostelbien des 19. Jahrhunderts, Wallstein, Göttingen.pl_PL
dc.referencesWawrykowa M., 1976, Dzieje Niemiec 1648–1789, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWeber M., 1993, Entwicklungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter (1894), [w:] Weber M. (red.), Gesamtausgabe, I, 4 (1): 362–462, Mohr Siebeck, Tübingen.pl_PL
dc.referencesWittich W., 1892, Gutsherrschaft (Grundherrschaft, Leibeigenschaft, Eigenbehörigkeit und Erbunterthänigkeit), „Handwörterbuch der Staatswissenschaften”, 4: 229–236.pl_PL
dc.referencesZabrocki L., 1961, Transpozycje strukturalne prusko-polsko-niemieckie w zakresie nazw topograficznych Pomorza Mazowieckiego, [w:] Taszycki W. (red.), I Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja Onomastyczna w Krakowie w dniach 22–24 października 1959. Księga referatów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Wrocław – Warszawa – Kraków: 201–232.pl_PL
dc.referencesZernack K., 2014, Pojęcie historyczne „Niemcy Wschodnie” a niemiecka Landesgeschichte, [w:] Kleßmann Ch. (red.), „Niemiecki Wschód : wyobrażenia – misja – dziedzictwo, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań: 65–86.pl_PL
dc.contributor.authorEmaile-mail: mar.kow@twarda.pan.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-630-2.15


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe