Show simple item record

dc.contributor.authorMajewski, Karol
dc.contributor.authorZawilińska, Bernadetta
dc.contributor.editorMakowska-Iskierka, Marzena
dc.contributor.editorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2021-08-24T07:32:36Z
dc.date.available2021-08-24T07:32:36Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationMajewski K., Zawilińska B., Działalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystyki, [w:] Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Makowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, s. 109-133, DOI: 10.18778/8220-576-3.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-576-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38813
dc.description.abstractW artykule dokonano analizy działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) w zakresie edukacji i rozwoju turystyki. Część empiryczna składa się z analizy działań podejmowanych przez Zespół, opracowanej na podstawie materiałów pozyskanych w dyrekcji Zespołu oraz wywiadów z pracownikami, a także prezentacji opinii mieszkańców, turystów i lokalnych władz dotyczących tej działalności, zgromadzonych w wyniku badań ankietowych. Parki krajobrazowe prowadzą ożywioną działalność edukacyjną, która jest ściśle związana z aktywnością z zakresu rozwoju turystyki. W szczególności realizują zajęcia tematyczne, głównie w szkołach oraz w terenie, prowadzą ośrodki i ścieżki dydaktyczne, serwisy internetowe i działalność wydawniczą. Funkcjonowanie parków jest popierane przez mieszkańców i turystów, choć jako instytucja są one mało znane. Deklarowane wysokie zainteresowanie udziałem w inicjatywach edukacyjnych (zwłaszcza wycieczkach) oraz poparcie ze strony lokalnych samorządów stwarzają dogodne warunki dla rozwoju analizowanych form działania Zespołu.pl_PL
dc.description.abstractThe article analyzes activity in the landscape parks of Małopolska Voivodeship in terms of education and tourism development. The empirical part of the article consists of two components: (1) analysis of the activities undertaken by the landscape parks, carried out on the basis of materials obtained from their joint management and interviews with its employees; (2) presentation of residents’, tourists’ and local authorities’ opinions on these activities collected through questionnaire surveys. Landscape parks conduct educational activity which is closely related to activities in the field of tourism development. These include conducting thematic classes - mainly taking place in schools and less often in the field, maintaining educational centers, educational trails and websites, as well as publishing materials. The functioning of landcape parks is supported both by local residents and tourists, although the parks as an institution are only poorly recognized. The high declared interest in participating in educational initiatives (especially in tours) and the support for local governments create favorable conditions for the development of Małopolska Voivodeship’s landscape park activity.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie, umowa nr 51/GGG/2020/POT.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMakowska-Iskierka M., Wojciechowska J. (red.), Warsztaty z Geografii Turyzmu, Tom 11, Krajoznawstwo a turystyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectpark krajobrazowypl_PL
dc.subjectwojewództwo małopolskiepl_PL
dc.subjectedukacja ekologicznapl_PL
dc.subjectturystykapl_PL
dc.subjectlandscape parkpl_PL
dc.subjectMałopolska Voivodeshippl_PL
dc.subjectecological educationpl_PL
dc.subjecttourismpl_PL
dc.titleDziałalność Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w zakresie edukacji i rozwoju turystykipl_PL
dc.title.alternativeEducational activity and tourism development in the landscape parks of Małopolska Voivodeship
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2021; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2021pl_PL
dc.page.number109-133pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-577-0
dc.contributor.authorBiographicalnoteMajewski Karol – dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zainteresowania: turystyka na obszarach chronionych, przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej, Geograficzne Systemy Informacji (GIS); dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteZawilińska Bernadetta – dr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Zainteresowania: turystyka, rozwój lokalny, społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów chronionych; dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.pl_PL
dc.referencesAdamczewska, M. (2008). Rola obszarów przyrodniczo cennych w edukacji geograficznej na przykładzie województwa łódzkiego. W: R. Wiśniewski, W. Gierańczyk (red.), Geografia we współczesnym systemie kształcenia. Dokumentacja Geograficzna 38 (s. 18–23). Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.pl_PL
dc.referencesBadanie świadomości przyrodniczej i postaw osób, podmiotów i instytucji związanych z małopolskimi parkami krajobrazowymi (2019). Pobrane z: https://www.obserwatorium.malopolska.pl/wp-content/uploads/2020/03/Raport_Badanie_Swiadomosci_Przyrodniczej.pdf (9.12.2020).pl_PL
dc.referencesChojnacka-Ożga, L., Ożga, W., Rutkiewicz, A. (2013). Działania Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych na rzecz edukacji i rekreacji. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, 15 (34), 216–222.pl_PL
dc.referencesFritzkowski, S. (2020). Z działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (1 stycznia–31 grudnia 2019). Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 27 (29), 98–103.pl_PL
dc.referencesGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska (2020). Pobrane z: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane (9.12.2020).pl_PL
dc.referencesGeoportal Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (2020). Pobrane z: http://zpkwm.netgis.pl/ (21.12.2020).pl_PL
dc.referencesGłówny Urząd Geodezji i Kartografii (2020). Pobrane z: http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z-panstwowego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kraju-prg (9.12.2020).pl_PL
dc.referencesKruk, H. (2014). Działalność parków krajobrazowych w opinii pracowników gmin województwa wielkopolskiego – wyniki badań. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych w Zarządzania, 37 (3), 223–233.pl_PL
dc.referencesŁakomiec, J. (2002). Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych – współpraca z gminami w Wielkopolsce. Przegląd Komunalny, 12, 46–47.pl_PL
dc.referencesOchrona środowiska 2019 (2019). Analizy statystyczne GUS. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ochrona-srodowiska-2019,1,20.html (9.12.2020).pl_PL
dc.referencesOpenStreetMap (2020). Pobrane z: https://download.geofabrik.de/europe/poland.html (9.12.2020).pl_PL
dc.referencesRadecki, W. (2008). Prawne bariery funkcjonowania parków krajobrazowych. W: K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesRadecki, W. (2016). Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu w prawie polskim czeskim i słowackim. Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski, 22 (24), 16–33.pl_PL
dc.referencesReferowska-Chodak, E. (2018). Współpraca edukacyjna nadleśnictw Lasów Państwowych z perspektywy parków krajobrazowych. Sylwan, 162 (09), 775–784.pl_PL
dc.referencesRegulamin organizacyjny Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (2018). Pobrane z: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,4225,regulamin-organizacyjny.html (21.12.2020).pl_PL
dc.referencesRękas, A. (2004). Parki krajobrazowe województwa śląskiego jako czynnik rozwoju turystyki oraz element ochrony krajobrazu kulturowego. W: M. Strzyż (red.), Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu 12 (s. 187–200). Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.pl_PL
dc.referencesSchubert, T. (2008). Park krajobrazowy – zaniedbana idea ochrony przyrody i krajobrazu. W: K. Zimniewicz (red.), Bariery w zarządzaniu parkami krajobrazowymi w Polsce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.pl_PL
dc.referencesStachyrak, J. (1998). Formy edukacji ekologicznej w Zespole Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie. Parki Narodowe, 1, 28–29.pl_PL
dc.referencesStatut Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Załącznik do uchwały NrXVI/227/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. DzU 2004, nr 92, poz. 880.pl_PL
dc.referencesZawilińska, B. (2007). Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach. W: W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesZawilińska, B. (2010). Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.pl_PL
dc.referencesZawilińska, B., Hołuj, A. (2014). Impact of protected areas on the development of suburban areas: The case of Kraków metropolitan area. European Spatial Research and Policy, 21 (1/2014), 137–155. https://doi.org/10.2478/esrp-2014-0010pl_PL
dc.referencesZimniewicz, K. (2005). Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.pl_PL
dc.referencesZPKWM (2020). Pobrane z: https://zpkwm.pl/ (21.12.2020).pl_PL
dc.referencesWojciechowski, K. T. (2018). Edukacja ekologiczna w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych – zakres, formy, metody. W: Проблеми екології та еволюції екосистем в умовах трансформованого середовища (tłum. Problemy ekologii i ewolucji ekosystemów w warunkach przekształconego środowiska) (s. 309–314). Чернігів: Деcнa Поліграф.pl_PL
dc.contributor.authorEmailkarol.majewski@uek.krakow.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailbernadetta.zawilinska@uek.krakow.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-576-3.06
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe