Show simple item record

dc.contributor.authorTobiasz-Lis, Paulina
dc.date.accessioned2021-07-15T13:08:40Z
dc.date.available2021-07-15T13:08:40Z
dc.date.issued2019-03-30
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38032
dc.description.abstractThe article reveals the issue of time recorded in the urban space, which determines the specific rhythm, continuity and passing of consecutive generations and their social relations. Presented research results focus on cemeteries and appear to be helpful in better understanding of their identity in the city structure, as well as the factors shaping their perceptions by individual people. Qualitative research methods have been applied, in particular: visual materials (photos) analysis and the semantic field analysis.It seems that the use of images and narratives opens up new possibilities for human geography, new sources of spatial exploration. The problem undertaken in the article is important both from the cognitive and practical perspective related to the appropriate shaping of the city space – modern, yet at the same time not rooted out of the tradition and identity of a particular place, where people would feel good, being able to find both a reference to the past and to the future.en
dc.description.abstractW artykule poruszono problematykę czasu zapisanego w przestrzeni miejskiej, wyznaczającego specyficzny rytm, ciągłość i przemijanie kolejnych pokoleń oraz ich relacje społeczne. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących postrzegania czasu w przestrzeni cmentarzy, które pozwalają lepiej zrozumieć nie tylko tożsamość tych miejsc w strukturze miasta, ale także czynniki kształtujące wyobrażenia jakie mają o nich mieszkańcy. Prowadzone badania miały głównie charakter jakościowy, wykorzystano metody analizy materiałów wizualnych (zdjęć) oraz pola semantycznego.Wydaje się, iż wykorzystanie obrazu i słowa otwiera przed geografią człowieka nowe możliwości, nowe źródła eksploracji przestrzeni. Problem podjęty w tekście jest ważny zarówno z poznawczej, jak i praktycznej perspektywy związanej z odpowiednim kształtowaniem przestrzeni miasta – nowoczesnego, a jednocześnie niewykorzenionego z tradycji i tożsamości danego miejsca, w którym ludzie czuliby się dobrze, mogąc odnaleźć zarówno punkt odniesienia do przeszłości, jak i do przyszłości. pl
dc.language.isoen
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;35pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectcemeteryen
dc.subjectplaceen
dc.subjectspaceen
dc.subjecttimeen
dc.subjectcognitionen
dc.subjecthuman geographyen
dc.subjectcmentarzpl
dc.subjectmiejscepl
dc.subjectprzestrzeńpl
dc.subjectczaspl
dc.subjectpoznaniepl
dc.subjectgeografia człowiekapl
dc.titleTime, space and the social life new interpretation of cemeteries in the cityen
dc.title.alternativeCzas, przestrzeń i życie społeczne nowa interpretacja cmentarzy w mieściepl
dc.typeArticle
dc.page.number59-72
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Geographical Sciences, Department of Regional and Human Geographyen
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesAgnew J., 1998, Geopolitics: Revisioning World Politics, Routledge, London.en
dc.referencesBajcar B., 2000, Wielowymiarowość osobistych koncepcji czasu, “Roczniki Psychologiczne”, 3: 71‒93.en
dc.referencesCrang M., 1997, Picturing practices: Research through the tourist gaze, “Progress in Human Geography”, 21: 359–373.en
dc.referencesCrang M., 2001, Rhythms of the city: Temporalized space and motion, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Timespace: Geographies of Temporality, Routledge, London: 187‒207.en
dc.referencesEliade M., 2008, Sacrum i profanum. O istocie religijności, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa [oryginalne wydanie: Le Sacré et le Profane, 1956].en
dc.referencesKlima E., 2011, Przestrzeń religijna miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesLeach E.R., 1950, Primitive Calendars, “Oceania”, 20 (4): 95‒97.en
dc.referencesLeach E.R., 1956, Primitive Time Reckoning, “A History of Technology”, 1: 110–127, [Singer C., Holmyard E.J., Hall A.R. (eds.)], Oxford at the Clarendon Press.en
dc.referencesLeach E.R., 1961, Rethinking Anthropology, Athlone Press, London.en
dc.referencesLévi-Strauss C., 1969, Myśl nieoswojona, Warszawa.en
dc.referencesLévi-Strauss C., 1970, Antropologia strukturalna, Warszawa.en
dc.referencesLynch K., 1972, What Time is This Place?, MIT Press, Cambridge.en
dc.referencesMassey D., 1999, Space, time, “science” and the relationship between physical geography and human geography, “Transactions of the Institute of British Geographers”, 24 (3): 261‒276.en
dc.referencesMassey D., 2005, For Space, Sage, London.en
dc.referencesMay J., Thrift N., 2001, Introduction, [in:] May J., Thrift N. (eds.), Time space: Geographies of Temporality, Routledge, London: 1‒43.en
dc.referencesMordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesPęckowska A., 2012, Pantha Rhei – Ruch i Czas w przestrzeni miejskiej, „Architektura. Czasopismo Techniczne”, 109 (1): 81–92, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków.en
dc.referencesRobin R., 1980, Badanie pól semantycznych: Doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud, [in:] Głowiński M. (ed.), Język i społeczeństwo, Warszawa: 1–252.en
dc.referencesRose G., 2000, Practising photography: An archive, a study, some photographs and a researcher, “Journal of Historical Geography”, 26 (4): 555–571.en
dc.referencesRose G., 2008, Using Photographs as Illustrations in Human Geography, “Journal of Geography in Higher Education”, 32 (1): 151‒160.en
dc.referencesSchwanen T., 2009, Time-Space Diaries, International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier Ltd.: 294‒300.en
dc.referencesSimonsen K., 1991, Towards an understanding of the contextuality of mode of life, “Environment and Planning D: Society and Space”, 9: 417‒431.en
dc.referencesSztompka P., 2005, Socjologia wizualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.en
dc.referencesTobiasz-Lis P., 2016, Czas w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.en
dc.referencesWallerstein I., 1998, The time of space and the space of time, the future of social science, “Political Geography”, 17 (1): 71‒82.en
dc.referencesWęcławowicz G., 1983, Geografia czasu, „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej”, 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk.en
dc.contributor.authorEmailpaulina.tobiasz@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.35.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0