Show simple item record

dc.contributor.authorRejniak-Majewska, Agnieszka
dc.date.accessioned2021-06-29T16:31:40Z
dc.date.available2021-06-29T16:31:40Z
dc.date.issued2020-09-30
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/37834
dc.description.abstractBy the late 1920s in Europe new art directions were regarded as already completed phenomena, a part of “avant-garde tradition.” Such views were expressed by Jean Arp and El Lissitzky’s in their book Kuntismen (1925), and by Amédée Ozenfant’s in Art. Bilan des arts modernes en France (1928). Similar opinions were also voiced by Jan Brzękowski, a Polish poet and critic, who regarded this time as a period of “establishing certain values” rather than new breakthroughs.In this article I discuss Brzękowski’s strategies as a spokesman of modern art, an intermediary between the Parisian artworld and Polish avant-garde, an author connected with constructivism (a member of “a.r.” group), and also with surrealist circles in Paris. My main focus is his magazine “Sztuka Współczesna – L’Art Contemporain” (1929–1930) and his series of articles “Mileages,” in which he summarizes the developments of modern art. Conscious of the “wearing up” of avant-garde ideas and critical about seeking “novelty” for its own sake, Brzękowski tried to establish a progressive position based on the idea of formal discipline and creative construction. While rejecting a mimetic conception of art, he argued for abstract artistic form that would be “anchored to the bottom of life,” thus emphasizing the interplay of abstract and figurative elements and their dialectic.en
dc.description.abstractZ końcem lat dwudziestych XX wieku w Europie nowe kierunki artystyczne wydawały się już czymś okrzepłym, częścią „awangardowej tradycji”. Wyrazem tej świadomości była m.in. książka Jeana Arpa i El Lissitzky’ego Kunstismen (1925) oraz Art. Bilan des arts modernes en France Ozenfanta (1928). Jan Brzękowski, polski poeta i krytyk, widział ten czas podobnie, jako okres „ustalania się pewnych wartości” raczej niż nowych przełomów.W artykule śledzę poglądy Brzękowskiego dotyczące sztuk wizualnych oraz jego strategie jako rzecznika sztuki nowoczesnej, pośrednika między środowiskiem paryskim a polską awangardą, autora powiązanego z konstruktywizmem (członka grupy „a.r.”), a równocześnie z kręgami surrealistów w Paryżu. Głównym przedmiotem moich analiz jest wydawane przez Brzękowskiego pismo „Sztuka Współczesna – L’Art Contemporain” (1929–1930) i jego cykl artykułów Kilometraże, będący próbą podsumowania przemian nowej sztuki. Zdając sobie sprawę ze „zużywania się” awangardowych idei i zachowując krytycyzm wobec „kultu nowości”, Brzękowski bronił awangardowych pozycji w oparciu o ideę formalnego rygoru i twórczej „budowy”. Zgodnie z modernistycznym światopoglądem odrzucał mimetyczną koncepcję sztuki i opowiadał się za formą abstrakcyjną; zaznaczał jednak, że powinna być ona „zakotwiczona o dno życia” – w oryginalny sposób podkreślał dialektyczne napięcie między abstrakcją i figuracją.pl
dc.language.isopl
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica;36pl
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subjectawangardapl
dc.subjectkrytyka artystycznapl
dc.subjectsurrealizmpl
dc.subjectsztuka abstrakcyjnapl
dc.subjectJan Brzękowskipl
dc.subjectprasa artystycznapl
dc.subjectL’Art Contemporain (Sztuka Współczesna)pl
dc.subjectavant-gardeen
dc.subjectart criticismen
dc.subjectsurrealismen
dc.subjectabstract arten
dc.subjectJan Brzękowskien
dc.subjectart magazinesen
dc.subjectL’Art Contemporain (Sztuka Współczesna)en
dc.title„Pomiędzy izmami” – Jan Brzękowski jako krytyk i teoretyk nowej sztukipl
dc.title.alternative„Between the Isms” – Jan Brzękowski as a Critic and Theorist of Modern Arten
dc.typeArticle
dc.page.number57-72
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnejpl
dc.identifier.eissn2353-9631
dc.referencesArp Hans, El Lissitzky, Die Kunstismen, 1914–1924, Eugen Rentsch Verlag, Zurich–München 1925.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, Dwudziestu czterech kochanków Perdity Loost, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1961.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, Hans Arp, collection „a.r.”, Łódź 1936.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, Kilométrage de la peinture contemporaine (1908–1930), Libraire Fischbacher, Paris 1931.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, Poezja integralna, biblioteka „a.r.”, Warszawa 1933.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, Szkice literackie i artystyczne 1925–1970, wybór i oprac. Andrzej K. Waśkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978.pl
dc.referencesBrzękowski Jan, W Krakowie i Paryżu: wspomnienia i szkice, PIW, Kraków 1975.pl
dc.references„Documents Internationaux de l’Esprit Nouveau”, red. Paul Dermée, Michel Seuphor, 1927 [wydanie faksymilowe: Jean Michel Place, Paris 1977].pl
dc.referencesIrzykowski Karol, Niezrozumialstwo, „Wiadomości Literackie” 1924, nr 38, s. 1.pl
dc.referencesKorcala-Delaperrière Maria, Twórczość Jana Brzękowskiego w świetle francuskich tendencji konstruktywistycznych, „Pamiętnik Literacki” 1976, nr 2, s. 83–108.pl
dc.references„L’Art Contemporain – Sztuka Współczesna”, red. Jan Brzękowski, Wanda Chodasiewicz-Grabowska, nr 1–3, 1929–1930.pl
dc.referencesListy Jana Brzękowskiego do Juliana Przybosia, w: Źródła do historii awangardy, oprac. Tadeusz Kłak, Archiwum Literackie, t. XXIV, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.pl
dc.referencesOzenfant Amédée, Art. Bilan des arts modernes en France: littérature, peinture, sculpture, architecture, science, religion, philosophie. Structure d'un nouvel esprit, Édition Jean Budry&Cie, Paris 1928.pl
dc.referencesPeiper Tadeusz, Fernand Léger, „Zwrotnica” 1922, nr 1, s. 12–14.pl
dc.referencesPorębski Mieczysław, Pożegnanie z krytyką, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1983.pl
dc.referencesWójtowicz Aleksander, Cogito i „sejsmograf nieświadomości”. Proza pierwszej awangardy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.pl
dc.contributor.authorEmailagnieszkarejniak@filozof.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6107.36.05


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0